Към съдържанието

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

от Flago, 20 юли 2010

Съобщения: 7077

Език: 简体中文

Standardo (Покажи профила) 17 март 2019, 00:53:05

Montara Vilaĝo 406
山 村
Poste mi sentis mian kolon mola kiel lano,
后来 我开始 觉得我的脖子 软绵绵的,
tiel ke ĝi ne povis rektiĝi.
就这样 它 不能 直起来。
Sam-tempe mian kapon mi sentis peza kiel ŝtipo.
同时 我 又觉得我的头 重得 象石块一样。
Do mi fermis miajn okulojn kaj profunde ek-dormis.
因此 我就闭上眼睛,睡了过去。
"Kiam mi vekiĝis, mi oscedis,
“当 我醒来的时候,我伸了一个懒腰,
tre larĝe oscedis kun dis-metitaj brakoj.
两臂 分开,打了一个呵欠。
Por diri mal-kaŝe, sinjorino,
大娘,说老实话,
Mi sentis min iom mal-varmeta.
我 感到 有点儿发冷。
mi sentis ion mal-bonan ĉe miaj vestaĵoj.
我 觉得 我穿的衣服 不大自在。
Finiĝis la kvarcent sesa
第406段 结束

Standardo (Покажи профила) 17 март 2019, 01:21:16

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 288
战斗在 中国
Ni faros belajn medalojn kun surskribo "Amiko de Ĉinio".
我们 要做一些纪念章 写上“中国的朋友”。
Ni el-donos broŝurojn.
我们 要出版 一些小册子。
La unua estu konsilas Ĵelezo en Hankou
这第一事 要商议 在汉口的 叶籁士
kolekto da miaj verkoj kaj tiuj de Kazi kiujn mi traduku.
收集 一些我的文章 和 我翻译 鹿地亘的作品。
la kamaradoj konsentas lian proponon.
同志们 同意了 他的 建议。
Ĝi estos mal-forta, tamen justa krio kaj alvoko el la kor-fundo,
它 是弱小的,然而 是来自心底的 公正的喊声和呼唤
kiun la japana popolo ne kuraĝas eldiri en sia lando.
这是日本人民 不敢在自己国家说出来的呐喊。
Al la broŝuro ni donos titolon "Parolas Japanoj"
我们 将在小册子上 写上“日本人说话了”
Finiĝis la ducent okdek oka
第288段 结束

Standardo (Покажи профила) 18 март 2019, 01:11:09

Montara Vilaĝo 407
山 村
Kiam mi esploris, mi trovis, ke mia zono estas for.
我 瞧了一下,我发现,我的腰带不见了。
Kaj kiam mi rigardis la tablon,
我 再朝桌上 望了望,
for estis ankaŭ la fadenpakaĵo de Onjo Krizantemo.
菊婶的 那一包纱绽 也不见了。
Kaj ankaŭ tiu mal-helulo estis mal-aperinta.
那个黝黑的家伙 也无影无踪了。
Mi ek-konstatis, ke li ŝtelis la fadenaron kaj mian zonon,
我 马上就知道,他 偷走了 那包纱绽 和 我的腰带。
kiu en-havis la monon por la butikumado.
那里面 有我买东西的 钱。
Li foriris eĉ ne paginte la trinkaĵojn,
他 甚至连喝酒的 钱 也没有付,
ĉar la servisto postulis de mi monon."
因为 店小二 向我要钱。”
Finiĝis la kvarcent sepa
第407段 结束

Standardo (Покажи профила) 18 март 2019, 01:34:17

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 289
战斗在 中国
Tiel burĝonis nia verda laboro en Kantono.
我们在广州的 绿色的 工作 就开始发芽了
Mi tamen ankoraŭ sentas mal-paciencon.
然而 我 还是 觉得不安起来
Mi ja ne estas sen-naciulo.
我 却不是 无民族的人。
Japano mi estas.
我 是 一个日本人。
Do, kiel japano en Ĉinio mi havas mian specialan devon.
所以,作为日本人在中国,我 有 自己的 特殊职责。
Kiam oni permesos min fari tion?
在 人们 将允许 我 做这事时候
Ĉirkaŭ mi oni ankoraŭ parolas en la lingvo
在我周围 有人 还讲着 那语言
kiun mi tute ne komprenas,
我 完全 不明白它
kaj sur la stratoj multaj okuloj scivole,
在街道上 有许多 好奇的目光,
suspekte rigardas, rerigardas min,
疑惑得看着,回头看我。
kvankam tio nun ne incitas min
虽然 这事 现在 不会激怒我
tiom mal-trakvile kaj mal-agrable.
那许多的不安 和 不开心。
Finiĝis la ducent okdek naŭa
第289段 结束

Standardo (Покажи профила) 19 март 2019, 02:07:50

Montara Vilaĝo 408
山 村
"Ĉu vi ne protestis al li,
“你 没有 抗议 他吗,
ke li devas respondeci pri la ŝtelo,
他 得负责 这被偷了的事呀?
pro tio ke ĝi okazis en lia butiko?"
因为 这事 它 发生在 他的店里,
mia patrino demandis, palvizaĝa.
”我母亲 面色苍白,询问道。
"Kompreneble mi tion faris.
“我 当然找过 他。
Sinjorino, tiel stulta mi ne estas. Sed..."
大娘,我 并不是傻子呀。不过
Onklo Pan subite silentiĝis. "Sed kio?"
潘大叔 忽然 说不下去了。“不过什么?”
La lipoj de Onklo Pan komencis tremi.
潘大叔 的嘴 开始 打起抖来
Mal-trankvile li mal-levis sian kapon.
他 不自在地 低下了头。
Finiĝis la kvarcent oka
第408段 结束

Standardo (Покажи профила) 19 март 2019, 02:24:48

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 290
战斗在 中国
10. RETURNEN
10. 转回去
Ĉiun antaŭtagmezon ni estas en la oficejo.
每天下午我们都在办公室。
Ĝi troviĝas ne mal-proksime de nia loĝejo,
它 离我们的 起居室 不远,
apud-voje pluras diversaj gravaj institucioj,
附近路上 有几个重要的机构
antaŭ kies pordego severe staras gardo-soldatoj.
几个守卫的士兵 严肃得 站在 大门前
Estas mateno de l’ februara fino,
在 二月末的 一个早晨
post ĉirkaû 2 semajnoj de l’ fondo de l’ asocio.
这个协会成立大约两个星期后
La suno brilas varme sur la blua ĉielo.
太阳炽热得 在蓝天上照耀着
Antaŭ ne longe oni alarmis pri malamika aeratako.
不久前 人们 还警惕着 敌机的 空袭
Sed strate estas tute ordinare.
但 在大街上 是 完全平常。
Finiĝis la ducent naŭdeka
第290段 结束

Standardo (Покажи профила) 20 март 2019, 00:01:12

Montara Vilaĝo 409
山 村
Fine li sukcesis al-doni:
最后 他 总算说出了 这样一段话:
"Sed la butikisto diris,
“不过 店老板说,
ke li supozis la mal-helulon mia amiko,
他 以为那个黝黑的家伙 是我的朋友,
kaj ke li ne postulis antaŭ-pagon
他 没有 先向我要钱,
ĉar li supozis min ĝentlemano.
是因为 他认为 我是个君子人。
Li diris, ke ĉiujn siajn klientojn li traktas kiel ĝentlemanojn.
他 说 所有自己的客户 都被 视为绅士。
Li diris, ke mi devis scii,
我 早就 该知道,
ke ĉie troviĝas ŝtelistoj kaj poŝ-rabistoj
到处 都有小偷和扒手,
de-post la pri-rabado de la urbo,
城里 受到 一次大的抢劫,
ĉar ĉiu estas sen-hava.
因为 许多人 没有饭吃呀。
Finiĝis la kvarcent naŭa
第409段 结束

Standardo (Покажи профила) 20 март 2019, 00:33:08

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 291
战斗在 中国
Antaŭ mi kiel kutime piediras al la oficejo.
在我前面 习惯步行 去办公室。
Kun-iras kun mi la orfa kamarado.
那个孤儿同志 和我一起走。
Ne alte super nia kapo bruas aeroplano.
一架飞机 在我们头顶不高处 轰鸣着。
Iom strange. Ĉu ĝi estas nia?
有点 奇怪。它是 我们的吗?
Kvazaŭ al si mem diras la kamarado.
这位同志 仿佛对自己说着。
Tamen ĝi ne povas esti mal-amika.
然而 它 不能 是敌人的。
Kiel tiu sola kuraĝas flugi tiel malalte?
唯一的它 竞勇敢地飞得 如此之低?
Krome oni ne faris urĝan alarmon.
此外人们 也没有 发出警报。
Al mi ŝajnas nur,
我 仅仅 认为,
ke la aeroplano ĉiam estas super nia kapo,
这架飞机 总是 在我们的 头上,
kvazaŭ ĝi flugas kien ni iras.
仿佛 它 飞到 我们去的 地方。
Finiĝis la ducent naŭdek unua
第291段 结束

Standardo (Покажи профила) 20 март 2019, 23:45:51

Montara Vilaĝo 410
山 村
Sciu, li estis lertulo.
您 知道,他 是一个机灵的人。
Li sciis, kiel paroli.
他 会耍嘴皮子
Kun li mi ne povis argumenti.
我讲不过他,
Do mi donis al mian subjakon kontraŭ la trinkaĵoj."
所以 我 只好把我的内衣脱下 作为付酒债。”
"Sed kiel vi povis distriĝi, Onklo Pan?"
“但是,你 怎么这样粗心大意啊‏, 潘大叔?”
mia patrino diris kolere.
我母亲 生气地 说,
"Morgaŭ estos la Eta Nov-jaro.
“明天 就要 过小年了。
Nia Kuireja Dio iros la ĉielon por raporti
我们的 灶王爷 就要到天上去禀奏
al la Ĉiela Imperiestro pri sia deĵoro.
向玉皇大帝 他这一年的工作。
Finiĝis la kvarcent deka
第410段 结束

Standardo (Покажи профила) 21 март 2019, 00:03:37

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 292
战斗在 中国
Eble tio ĉi estas la sama iluzio,
也许 这是 同样的错觉,
ke certa-okaze la luno super ni impresas
无论如何,我们上面的月亮 印象深刻
kvazaŭ ĝi sekvus nin kien ajn ni iru.
无论我们 走到哪里,它都会 跟随我们。
Mi sentas mal-trankvileton.
我 感觉 有些不安。
Ne kaŭzita de l' aeroplano.
不是 由飞机 而造成的。
Ĝi estas en la aero,
它在空中,
do ĝi ne koncernas min sur la tero.
所以 它 不能关系到 在地面上的我。
La maltrankvileton vekas du viroj kiuj paŝas post ni.
两个跟在我们后面的人 引起了不安。
Komence mi provis pensi ke ili estas simplaj vojirantoj.
起初 我 尝试考虑 他们是 简单的过路人。
Finiĝis la ducent naŭdek dua
第292段 结束

Обратно нагоре