Към съдържанието

Наречията посочват начин, място, време, количество и др. Наречията в есперанто завършват на -e:

 • rapide = по бърз начин, с бързина (бързо)
 • bele = по хубав/красив начин, с хубост/красота (хубаво/красиво)
 • urbe = в град(а)/ове(те)
 • hejme = в собствения (собствените) дом (домове)
 • tage = през деня (дните)
 • matene = сутрин/в сутрините
 • lunde = в понеделниците/във всеки понеделник
 • normale = по обикновен начин/в нормални случаи (обикновено)
 • multe = в голямо количество
 • alveninte = след пристигане(то)

Към наречията за място може да се добави окончанието за винителен падеж -n за посока: urben = „al la urbo(j)“ (към града (градовете), hejmen = „al la propra(j) hejmo(j)“ (към собствения (собствените) дом (домове). Наречията обаче никога не могат да получават окончанието -j.

За сравнение се използват наречия заедно с думичките pli (по-) и plej (най-).

Употреба на наречията

Наречието може да изпълнява функцията на обстоятелствено пояснение за глагола:

 • Ili manĝas rapide. - Те ядат бързо.

  Rapide (бързо) е обстоятелствено пояснение за manĝas (ядат) и показва начина на ядене.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - В града се намират много ресторанти.

  Urbe (в град(а) е обстоятелствено пояснение към troviĝas (се намират) и показва мястото, където се намират ресторантите.

Наречието, което изпълнява ролята на обстоятелствено пояснение, може да се отнася за цялото изречение:

 • Kompreneble mi iros. - Разбира се, че ще ида.

  Kompreneble (разбира се) се отнася за цялото изречение. Думата не показва начина на придвижване, а коментира факта, че ще ида. Целият този факт трябва да се подразбира, да бъде ясен.

Наречието може да изпълнява функцията на епитет, отнасящ се към прилагателно, друго наречие или подобна на наречие думичка:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - То е достатъчно голямо.
 • Li manĝas terure multe. - Той яде ужасно много.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - Те ще се върнат много, много скоро.

Наречието може също да бъде сказуемно определение на глагол в инфинитив или на подчинено изречение:

 • Estas amuze labori. - Забавно е да се работи.

  Amuze описва думата labori.

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Да дъвчеш много, е необходимо за добро храносмилане.

Прилагателните и наречията си приличат. Само онова, което човек иска да опише, определя дали трябва да се използва прилагателно или наречие.

Количествените наречия могат да бъдат използвани все едно са съществителни: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Подобни на наречия думички

Някои от думичките в есперанто могат да изпълняват функцията на наречия в изречението, дори и да не завършват на -е. Такива са табличните думи на -e, -el, -om, -am и -al, думичките pli и plej, думичката ne, думичките ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre и tro. Тези думички са основно наречия, но в тази граматика ги наричаме подобни на наречия думички, за да ги отличаваме по-добре от онези наречия, които завършват на -e.

Обратно нагоре