Към съдържанието

Окончанието -n се нарича окончание за винителен падеж. То може да се добавя като окончание на различни видове думи:

Окончанието -n стои винаги след окончанието -j, ако има такова: domojn, hundojn, virinojn, ruĝajn, grandajn, virinajn, kiujn, kiajn.

Ако съществително има окончанието -n, тогава всички прилагателни и таблични думи на -u и -a, които са негови епитети, също получават окончание -n:

 • grandan domon
 • domon ruĝan
 • tiun domon
 • tiajn domojn
 • tiun domon grandan
 • tian malgrandan domon antikvan
 • la malgrandajn domojn
 • domojn sen ĉiu ajn dubo tre antikvajn

Сказуемното определение, поясняващо допълнението, не получава окончание -n: Mi refarbis la flavajn seĝojn blankaj.

Окончанието -n може да показва:

Пряко допълнение

Прякото допълнение е това, което е пряк получател на действието. Прякото допълнение се показва чрез окончанието за винителен падеж „-N“. Това позволява разместване на думите в изречението без промяна в смисъла.

Всяко от следните изречения има един и същ смисъл: kato mordas hundon; kato hundon mordas; mordas kato hundon; mordas hundon kato; hundon kato mordas; hundon mordas kato (във всяко от изреченият котката е тази, която хапе, а кучето е това, което бива ухапано). Заради окончанието „-N“, всички шест варианта на същото изречение са ясно разбираеми. Подредбата на думите зависи само от желанието и стила на говорещия.

Mi amas vin; mi vin amas; vin mi amas; vin amas mi; amas mi vin; amas vin mi. Всичките шест варианта имат един и същ смисъл: действието amas произлиза от „mi“, а приемникът му е „vi“.

Изречение с пряко допълнение може да бъде превърнато в страдателен залог. Тогава допълнението се превръща в подлог.

Esti и други подобни глаголи не са действия, насочени към нещо. Част от изречението, която се отнася към esti, не е пряко допълнение, а сказуемно определение, което никога няма окончание „-N“: Tio estas tri seĝoj. Mi estas kuracisto. Ŝi fariĝis doktoro. Mia patro nomiĝas Karlo.

Подлогът на глагола може да стои след сказуемото. С някои глаголи това се използва доста често. Окончанието „-N“ не се прибавя към подлога:

 • Hieraŭ okazis grava afero. - Вчера се случи важно нещо.

  Подлогът на действието okazis е grava afero. Не може да бъде: Hieraŭ okazis gravan aferon. В такъв случай може да бъде зададен въпросът: „какво се случи важното нещо“. Но „okazi“ (се случи) не е действие, което може да бъде извършено върху нещо, което има получател. Глаголът „okazi“ (се случва) има само един (основен) извършител: това, което се случва. Този извършител винаги е подлог и не получава окончанието „-N“.

 • Restis nur unu persono. - Остана само един човек.

  Човекът е този, който е извършил действието „остава“. Не може да бъде: Restis nur unu personon.

 • Aperis nova eldono de la libro. - Появи се ново издание на книгата.

  Не може да бъде: Aperis novan eldonon de la libro.

 • Mankas al ni mono. - Липсват ни пари.

  Не може да бъде: Mankas al ni monon.

Мярка

Mezuraj adjektoj kaj suplementoj ofte havas N-finaĵon.

Мярка за време

Окончанието „-N“ във времеви израз може да показва количественото измерение на времето, продължителността или честотата на действието. Такива изрази отговарят на въпросите: колко дълго?, (в продължение на) колко време?, колко често? и други подобни.

Най-често окончанието „-N“ в тази си употреба е обстоятелствено пояснение на глагола:

 • Mi veturis du tagojn kaj unu nokton. = ...dum du tagoj kaj unu nokto. - Пътувах два дни и една нощ. = …в продължение на два дни и една нощ.
 • Li estas morte malsana, li ne vivos pli, ol unu tagon. - Той е смъртно болен. Няма да живее повече от един ден.
 • La festo daŭris ok tagojn. - Празненството продължи осем дни.
 • Ŝi aĝis tridek jarojn. - Тя беше на тридесет години.
 • La horloĝo malfruas kvin minutojn. - Часовникът закъснява с пет минути.

Tempomezura N-frazparto povas ankaŭ esti suplemento de adjektivo aŭ adverbo:

 • Li estis dudek du jarojn aĝa. = ...je dudek du jaroj aĝa. - Той беше на двадесет и две години.
 • La parolado estis du horojn longa. - Речта беше дълга два часа.
 • Tiu ĉi vojo estas milojn da kilometroj longa. - Този път е дълъг хиляди километри.
 • Unu momenton poste ŝi malaperis malantaŭ ili. - Миг по-късно тя изчезна зад тях.

  Unu momenton показва количеството време, изминало след нещо.

 • Ŝi estas du jarojn kaj tri monatojn pli aĝa ol mi. - Тя е по-възрастна от мен с две години и три месеца.

Частта от изречението, в която присъства окончанието „-N“ за времева мярка може също да бъде съчетано с обстоятелствено пояснение, включващо post или antaŭ (за време), за да покажат заедно някакво време: Du tagojn post tio ŝi forveturis Norvegujon. Pasis du tagoj post „tio“.

Различни мерки

Други видове мерки работят по същия начин като времевата мярка. Това може да бъдат мерки за дължина, височина, ширина, разстояние, дълбочина, тегло, цена и т.н. Те отговарят на въпросите колко?, колко много?, колко далеч?, колко дълго?, колко високо?, колко дълбоко?, колко тежко? и други подобни.

 • Ĝi kostas dek mil vonojn. - То струва десет хиляди вона.

  (Вон е паричната единица на Корея.)

 • Vi devas kuri pli ol dek kilometrojn. - Трябва да тичаш повече от десет километра.
 • La vojo larĝis dudek metrojn aŭ iom pli. - Пътят беше широк двадесет метра или малко повече.
 • La monto Everesto estas ok mil okcent kvardek ok metrojn alta. - Връх Еверест е висок осем хиляди осемстотин четиридесет и осем метра.
 • Ili staris nur kelkajn metrojn for de mi. - Те стояха на няколко метра от мен.
 • La domo estis ducent metrojn distanca. - Къщата беше отдалечена на двеста метра.

Мярка без обозначение за функцията си

В изречението може да присъства мярка и без обозначение за функцията си (окончание „-N“): Dek jaroj estas tre longa tempo. Dek jaroj тук е подлог. Pasis du tagoj. Du tagoj изпълнява функцията на подлог.

Точка във времето

Част на изречението, в която присъства окончанието „-N“, може да бъда обстоятелствено пояснение, което показва точка във времето. Такова обстоятелствено пояснение отговаря на въпросите: кога?, на коя дата?, в кой ден?, през коя година?, кой път? и други подобни. Може да се каже, че окончанието„-N“ замества предлога за време, обикновено en:

 • Unu tagon estis forta pluvo. = En unu tago... - Един ден имаше силен дъжд.
 • Ĉiun monaton li flugas al Pekino. - Всеки месец той лети до Пекин.
 • Georgo Vaŝington estis naskita la dudek duan de Februaro de la jaro mil sepcent tridek dua. = ...en la dudek dua tago de Februaro... - Джордж Вашинтгон е роден на двадесет и втори февруари, хиляда седемстотин тридесет и втора година = …в двадесет и втория ден на февруари…

При имената на дните от седмицата, съществително във винителен падеж показва точно определен, познат ден: dimanĉon = „в точно определена, позната неделя“, дори и да не се използва la. Прилагателната форма на името на деня обикновено показва, че става дума за дните като цяло: dimanĉe = „в неделите, всяка неделя“: Mi alvenos en Lyon lundon la 30-an de Aŭgusto.

При изразяване на час се използва je, особено ако думата horo не присъства, за да няма объркване дали се говори за час или дата:

 • Tio okazis la dekan. = Това се случи в десетия ден на месеца.
 • Tio okazis je la deka. = Това се случи в десетия час на деня.

Точка във времето без обозначение за функцията си

В изречението може да присъства точка във времето и без обозначение за функцията си (окончание „-N“): Hodiaŭ estas sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo. Sabato и dimanĉo изпълняват функцията на подлог.

Посока

N-adjektoj kaj N-suplementoj povas montri direkton. Tiam ili respondas la demandojn al kiu loko?, en kiu direkto? k.s.

Самостоятелно окончание „-N“

 • Morgaŭ mi veturos Kinŝason. = ...al Kinŝaso. - Утре ще пътувам до Киншаса.
 • La vagonaro veturas de Tabrizo Teheranon. - Влакът пътува от Тебриз до Техеран.

Самостоятелното окончание „-N“ за посока се използва само когато се говори за отиване вътре в нещо. Не може да се използва така: iri muron, iri kuraciston, трябва да бъде: iri al muro, al kuracisto. На практика самостоятелното окончание „-N“ се използва почти винаги с имена на места (най-вече на градове).

Окончание „-N“ с en, sur и sub

Окончанието „-N“ за посока най-често се използва заедно с en, sur или sub, трите най-важни предлога за място. Когато en, sur или sub просто показват позиция, те се използват без окончание „-N“. Но когато трябва да се покаже, че нещо се придвижва към това място, това трябва да бъде показано по някакъв начин, за да е ясна посоката. На теория за това може да се използва al (al en, al sur, al sub), но на практика винаги се използва окончанието „-N“:

 • sur la tablo - върху масата = на позиция върху масатаsur la tablon - върху масата = към позиция върху масата, по посока на позиция върху масата
 • sub la granda lito - под голямото легло = на място под голямото леглоsub la grandan liton - под голямото легло = към място под голямото легло, по посока на място под голямото легло
 • La hundo kuras en nia domo. - Кучето тича в къщата.

  Кучето е вътре в къщата и тича само там.

 • La hundo kuras en nian domon. - Кучето изтичва в къщата.

  Кучето е било извън къщата, но в момента с тичане влиза вътре в нея.

 • Mi metis ĝin sur vian tablon. - Поставих го върху твоята маса.

  То беше на друго място, а аз го преместих върху повърхността на масата.

С други предлози за място, различни от en, sur и sub, обикновено не се използва окончанието „-N“ за посока, а се оставя на контекста да подскаже, че става въпрос за посока. Но не е грешно окончанието „-N“ за посока да се използва и с други предлози за място, ако това ще направи израза по-ясен:

 • La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj. - Лястовицата прелетя реката, защото от другата страна на реката се намираха други лястовици.
 • La sago iris tra lian koron.La sago plene penetris lian koron. - Стрелата мина през сърцето му. = Стрелата напълно прободе сърцето му.

  Ако се използва окончанието „-N“ за посока след tra, се подчертава, че движението преминава напълно и излиза извън мястото.

 • La vojo kondukis preter preĝejon. - Пътят водеше покрай черква.

  Ако се използва окончанието „-N“ за посока след preter, се набляга на това, че движението продължава след подминаването на обекта.

 • Siajn brakojn ŝi metis ĉirkaŭ mian kolon. - Тя постави ръцете си около врата ми.

  Понякога се използва ĉirkaŭ + окончание „-N“ също и за да се покаже движение към място, което трябва да бъде достигнато чрез заобикаляне на нещо: Li kuris ĉirkaŭ la angulon de la domo.

 • Li kuris kontraŭ la muron kaj vundis sin. - Той тичаше срещу стената и се нарани.

  За да се покаже, че срещуположното движение достига целта си и осъществява контакн с нея, може да се използва kontraŭ плюс окончание „-N“.

 • Gardu vin, ke vi ne venu plu antaŭ mian vizaĝon. = ...al loko antaŭ mia vizaĝo. ...al antaŭ mia vizaĝo. - Внимавай да не се мяркаш пред лицето ми повече (букв.: Пази се да не идваш повече пред лицето ми.) = …да не идваш на място пред лицето ми.
 • Mi estis en la urbo kaj iris poste ekster ĝin. = ...al ekster ĝi. - Бях в града и след това излязох извън него. = …по посока извън града.
 • Li iris inter la patron kaj la patrinon. - Той отиде между бащата и майката.

  Целта на придвижването му е била място между бащата и майката.

 • Morgaŭ mi venos ĉe vin. - Утре ще дойда при теб.

  Обикновено предпочитаната форма е: Morgaŭ mi venos al vi.

В някои случаи обикновено не се използва окончание „-N“ за посока, тъй като истинската цел се подразбира от контекста. Ако пропуснатата дума или израз бъде добавен, към него ще се добави окончание „-N“:

 • Jakob enfosis ilin sub la kverko. - Якоб ги зарови под дъба.

  Истинският приемник на действието е земята: Jakob enfosis ilin en la grundon sub la kverko.

 • Oni metis antaŭ mi manĝilaron. = Oni metis sur la tablon antaŭ mi manĝilaron. - Поставиха пред мен прибори. = Поставиха на масата пред мен прибори.

Въпреки това, не би било грешка да се каже sub la kverkon и antaŭ min, тъй като тези изрази също може да бъдат приети за цели в тези изречения.

Предлозите за място често се използват в преносен смисъл. Нещо абстрактно, което не е свързано с конкретно място, се изразява сякаш е място. В такива случаи също може да се използва окончание „-N“ за посока, за да се покаже преносният смисъл, например: Mi ŝanĝos ilian malĝojon en ĝojon.

Някои предлози сами показват посока: al, ĝis, el и de. Тези предлози никога не показват позиция. След тях не трябва да се използва окончание „-N“: al la urbo, ĝis la fino, el la lernejo, de la komenco.

Окончание „-N“ след наречия за място

Окончанието „-N“ може да се използва и след някои наречия с окончание „-E“ за място, както и след табличните думи за място, за да се покаже посока към мястото:

 • hejme = в дома (вкъщи) → hejmen = към дома
 • urbe = в града → urben = към града
 • ekstere = извън нещо → eksteren = към външността на нещо
 • tie = на онова място → tien = към онова място, в онази посока
 • kie = на кое място → kien = към кое място, в коя посока
 • ĉie = на всяко място → ĉien = към всяко място, във всяка посока
 • ie = на някое място → ien = към някое място, в някоя посока
 • nenie = на никое място → nenien = към никое място, в никоя посока

Окончание „-N“ с други значения

N-adjektoj kaj N-suplementoj montras plej ofte mezuron, tempopunktondirekton, sed iafoje tia N-frazparto montras alian rolon, por kiu oni normale uzas prepozicion:

 • Mi ridas je lia naiveco. = Mi ridas pro lia naiveco. = Mi ridas lian naivecon. - Смея се на неговата наивност.
 • Neniam ŝi miros pri/pro sia propra malaltiĝo.Neniam ŝi miros sian propran malaltiĝon. - Тя никога няма да се чуди за собственото си понижение.

На теория предлозите могат винаги да бъдат заменени с окончание „-N“, ако смисълът няма да стане неясен. Особено често окончанието „-N“ се използва вместо je. Правилото за яснотата, обаче, почти винаги забранява употребата на окончание „-N“ вместо предлозите de и el, тъй като „-N“ само по себе си показва движение в, а не от, някаква посока. И все пак понякога се срещат изречения като: Ili eliris la buson. (Те излязоха от автобуса.) Тогава окончанието „-N“ се използва поради това, че думата, към която е добавено, е пряко допълнение: автобусът е прякото допълнение на действието„eliri“ (излизам). Много по-ясно и препоръчително е да се каже: Ili eliris el la buso.

Винителният падеж и собствените имена

Когато собственото име е превърнато в стила на есперанто, то може да бъде във винителен падеж, според горните правила:

 • Mi vidis Karlon. - Видях Карло.
 • Elizabeton mi renkontis hieraŭ en la urbo. - Елизабета срещнах вчера в града.
 • Tokion ni tre ŝatas. - Токио ние много харесваме.

Собствените имена, които не са превърнати в стила на есперанто, могат да не завършват на „-O“. Към тези имена може да не се добавя окончание „-N“, дори функцията им в изречението да го изисква:

 • Ni renkontis Zminska. - Срещнахме Зминска.

  Полското име е пряко допълнение, но няма окончание „-N“.

 • Ŝi ludis la Prière d'une vierge. - Тя изсвири „La prière d'une vierge“. („Молитвата на една девица“)

  Френското име на музикалното произведение е пряко допълнение, но няма окончание „-N“

 • Li admiras Zamenhof. - Той се възхищава на Заменхоф.

  Името Zamenhof е пряко допълнение, но няма окончание „-N“.

Ако към името може да бъде добавено окончание „-N“ (ако то завършва с гласна), тогава окончанието може да бъде добавено без проблем. Също така към чуждото име може да бъде добавено окончание „-O“. Ако се добави окончание „-O“, може лесно да се добави и окончание „-N“, ако функцията на името в изречението го изисква. Също така, може пред името може да се постави титла или друга подходяща дума или израз, който да получи окончание „-N“:

 • Ĉu vi konas Anna? - Познаваш ли Анна?

  Името Anna е пряко допълнение без окончание „-N“.

 • Ĉu vi konas Annan? - Познаваш ли Анна?

  Името Anna е пряко допълнение с окончание „-N“.

 • Ĉu vi konas mian amikinon Anna? - Познаваш ли моята приятелка Анна?

  Anna е приложение на mian amikinon, и не може да има окончание „-N“.

 • Li renkontis Vigdís Finnbogadóttir. - Той се срещна с Вигдис Финпогадоухтир.

  Исландското име Vigdís Finnbogadóttir е пряко допълнение, което не завършва с подходящо окончание за есперанто.

 • Li renkontis Vigdíson Finnbogadóttir. - Той се срещна с Вигдис Финпогадоухтир.

  Собственото име има окончание „-O“ и окончание „-N“. Често само собственото име на човек се превръща в стила на есперанто, или просто се добавя окончание „-O“ към оригиналния вид на собственото име, а останалите имена се оставят в оригиналния си вид без подходящо окончание за есперанто.. Така окончанието „-N“ се добавя само към собственото име. Това не е правило, но се използва често в практиката. (Също може да се напише с тире: Vigdís-on.)

 • Li renkontis prezidanton Vigdís Finnbogadóttir. - Той се срещна с президента Вигдис Финпогадоухтир.
Обратно нагоре