Към съдържанието

Anstataŭ

Предлогът anstataŭ показва нещо, чиято функция се изпълнява от нещо друго, или нещо, на чието място има нещо друго::

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Вместо кафе той ми даде чай със захар, но без сметана.

  Той не е дал кафе, а чай. Ролята на кафето (като нещо за пиене) изпълнява чаят.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - Когато умря Йобаб, на трона вместо него се възкачи Хушам от страната Теман.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - Вместо сутринта вече ще загрявам фурната по пладне.

  Вече няма да загрявам сутрин, а по пладне.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Вместо какъвто и да е отговор, момичето поклати глава за отрицание.

  Тя не е дала истински отговор, но клатенето на главата е послужило като отговор.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Дали да не ти помогна, вместо сам да свършиш цялата работа?

  Сега се предполага, че ти ще свършиш цялата работа сам. Дали вместо това не ти помогна?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Вместо всички да учат различни езици, всички трябва да научат един и същ език.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Другите патици предпочетоха да плуват в каналите, вместо да я посетят.

Krom

Предлогът krom показва нещо, което се смята за отличително по някакъв начин. Този основен смисъл на практика може да има две значения: изключващо krom и включващо krom.

Изключващо krom

Изключващото krom показва нещо, за което останалата част на изречението на важи. Ако изречението е положително, смисълът на изключващото krom е отрицателен. Обикновено в такова положително изречение има и ĉiu(j), ĉio или tuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Там бяха всички мои братя без Петро.

  Петро не беше там.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Всичко в нея беше младо и поне изглеждаше ведро, освен челото.

  Челото не беше такова.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Целият текст е правилен, без едно изречение.

  Едно изречение не е правилно.

Ако изречението е отрицателно(с ne, дума с „NENI-“ или sen), смисълат на изключващото krom е положителен:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - В залата нямаше никого освен него и годеницата му.

  Той и годеницата му бяха там.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Няма друг бог освен мен.

  Ам съм единственият бог, който съществува.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - В последните месеци, аз почти не съм излизал от къщата, освен за неща, свързани с работата.

  В случай, че нещо ми е трябвало за работата, аз съм излизал. (Може за допълнителна яснота да се каже krom pro miaj profesiaj bezonoj, но вж. по-надолу разяснението за anstataŭ и krom + други показатели за функцията.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Марта легна на твърдата постеля, без всякакво друго чувство, освен това на смъртна умора.

  Тя е чувствала смъртна умора.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - Нищо не бих изисквал повече, освен да ми показват отдаденост и почит.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Няма нищо друго добро за човек, освен яденето и пиенето.

Включващо krom

Включващото krom показва нещо, което е вярно. Към това (след него) се добавя нещо друго, което също е вярно. Обикновено ankaŭ (в краен случай ankoraŭ или ) присъстват в изречението, за да се подчертае включващият смисъл:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Освен Петро, там бяха също всички мои братя. = Както Петро, така и те бяха там.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Чрез даване на нещо назаем човек често губи освен притежанието си и приятеля си. = Човек губи както притежанието си, така и приятеля си.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - Луната все още не се беше издигнала достатъчно високо, освен това имаше малко мъгла. = В допълнение към това, че луната още не се беше издигнала достатъчно, имаше и малко мъгла.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Освен Карло, дойде цялото му семейство. = Не само, че дойде Карло, ами и цялото му семейство.
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Освен това, че дойде късно, той се държа много лошо.

Опасност от двусмислие

Обикновено контекстът ясно показва дали става въпрос за изключващо или включващо krom. Ако присъства и ankaŭ, ankoraŭ или , то krom е задължително включващо. Ако липсва такава дума и изречението е отрицателно krom е задължително изключващо. За още по-голяма яснота относно изключващото значение, може вместо това да се използва kun escepto de, escepte de, escept(int)e + окончание „-N“, или ekskluzive de. За изразяване на включващото значение, може да се използва aldone al, inkluzive de.

Anstataŭ и krom + друго показатели за функцията

Anstataŭ и krom са малко по-различни предлози, тъй като те изобщо не показват функцията на свързаните с тях думи в изречението! Те показват само, че нещо друго изпълнява ролята на нещото, или че нещото по някакъв начин се отличава. Обикновено контекстът показва дали прехвърлената роля е тази на подлог, пряко допълнение или обстоятелствено пояснение. При нужда, може да се добави показател за функцията (предлог или окончание „-N“), който да показва реалната функция в изречението:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Той направи това заради нея, вместо заради мен.

  Ако се използва anstataŭ mi, би изглеждало така сякаш той е заменил мен като действащо лице, че той е направил това вместо аз да го направя. Pro показва, че mi изпълнява ролята на „причина“, и че „тя“ замества мен в тази роля.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Петро удали Пауло вместо Вилхелм.

  Петро не е ударил Вилхелм, а Пауло. Сравнете с: Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmo. = Не Вилхелм, а Петро е ударил Пауло.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - Те пътуваха до Лондон вместо до Бат.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Всеки, който принася дарове на богове, освен единствено на Всевишния, трябва да бъде погубен.

  Без al би изглеждало така, сякаш само Всевишният може да принася дарове на други богове, без да бъде погубен. Al е нужно, за да стане ясно, че Всевишният е получателят на даровете.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Никой не може да използва новата кола, освен в случай, че аз кажа.

  En показва, че okazo е обстоятелствено пояснение за време.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Освен Вилхелм, Петро удари също и Пауло.

  Окончанието „-N“ след krom всъщност е напълно ненужно, въпреки че в такива случаи не е грешно. Тук не може да има объркване. Тук мястото на ankaŭ не позволява изречението да бъде разбрано погрешно. Сравнете с: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Krom ke Vilhelmo batis Paŭlon, ankaŭ Petro faris tion.

Това може да се направи по-ясно и чрез подразбиращ се инфинитив: …anstataŭ fari tion pro mi. …anstataŭ peti de vi… …anstataŭ bati Vilhelmon. …anstataŭ veturi al Bath. Krom bati Vilhelmon…

Самостоятелна употреба

При желание да се използва anstataŭ или krom самостоятелно, без да се споменава онова, за чиято роля се отнасят те, трябва да се добави окончание за наречие: anstataŭe = „вместо това“; krome = „освен това“:

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Той не ми даде кафе. Вместо това ми даде чай. = Вместо кафе…
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Освен това трябва да платиш за закуската. = Освен това, което вече плати…

Също така може да се използва окончание за прилагателно: Ni devis almeti la anstataŭan radon. = …онова колело, което служи за подмяна на другото колело. Vi devas pagi kroman kotizon. = …още една такса, освен онази такса, която вече плати.

Krome и kroma винаги имат включващ смисъл, никога изключващ.

Обратно нагоре