Към съдържанието

Предлогът de има много значения. Поради това понякога може да се получат двусмислия. Тогава трябва или да се използват поясняващи изрази, или да се избере друг предлог.

Движение – отдалечаване от нещо

Основното значение на предлога de е да покаже място, от което започва движение:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Идвам от дядо и сега отивам към чичо.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Вятърът отвя шапката от главата ми.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Тяхното пътуване от Делхи до Колката беше много продължително.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - Правата линия е най-краткият път от една точка до друга.
 • For de tie ĉi! - Надалеч от тук!

При нужда от уточнение, може да се използва for de или disde: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. Ако бъде: …la ŝtelitan monon de la rabisto, това може да бъде разбрано като притежателно de: „…la ŝtelitan monon, kiu apartenis al la rabisto.“

Произход, причина

De може също да показва произход или причина:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - От баща си получих книга, а от брат си получих писалка.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Евреите са израелтяни, защото произхождат от Израел.
 • Francisko de Asizo = този Франциско, който произхожда от град Асизи = Francisko el Asizo - Франциско от Асизи
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Той пребледня от страх, а после се изчерви от срам. = …поради страха… поради срама.

  За причина обикновено се използва pro или понякога el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Опиянена от щастие, увиснах на врата̀ му.

Различие, отличаване

De често показва различие, отличаване на едно нещо от друго, изпъкване, разграничаване:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Бих могъл да различа умните от глупавите!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Защо се криеш от мен?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Сега малко се освободих от най-спешните от насъбралите ми се задачи.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - То е свободно от болести. (не се разболява)
 • Ili loĝas malproksime de ni. - Те живеят далеч от нас.

Време

De може сащо да показва началния момент на продължително действие или състояние:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Той работи от шест часа сутринта.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - От сега нататък повече няма да ям месо.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Познавам го от дълго време.

За да стане по-ясно, че става въпрос за време, може да се използва ekde или de post:

ekde
= от началото на
de post
= от края на

Ако става въпрос за момент във времето, почти няма разлика между ekde и de post, но ако става въпрос за продължителност, разликата е по-голяма: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto.

Принадлежност

Много често de изразява принадлежност (= притежание, близост, взаимовръзка, наследственост…):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Ето къде е (букв. „лежи“) шапката на бащата.

  Шапката принадлежи на бащата, тя е негово притежание или собственост.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Зъбите на лъва са остри.

  Зъбите принадлежат на лъва, те са части от тялото му.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - На брега на морето стоеше тълпа от хора.

  Брегът принадлежи на морето, тъй като се намира точно до него.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Януари е първият месец от годината.

  Месеците са частите на годината.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Синът на царя я срещна.

  Синът принадлежи на царя, като негов наследник.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Ще прочета стихотворение от Заменхоф.

  Стихотворението принадлежи на Заменхоф, тъй като той го е написал.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Винена чаша е такава чаша, в която е имало вино или която се използва за вино.

  Чашата принадлежи на виното, тъй като тя е предназначена за вино и се използва за това.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Тя е професор по математика.

  Професорът принадлежи на математиката, тъй като това е областта ѝ. Може също да се използва pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Тази книга е на Карло.

  По-често се използва aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo.

 • Ĝi estas de mi. - То е мое. (То е „на мен“.)

  По-често се използва: Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi.

Подлог, действащо лице, допълнение

De-esprimo, kiu estas suplemento de aga substantivo, normale montras la sencan subjekton (la aganton) aŭ la sencan objekton de la ago:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Песента на птиците е приятна.

  Птиците пеят.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Той веднага направи това, което исках, и му благодарих за незабавното изпълнение на желанието ми.

  Той изпълни желанието ми.

За проверка, че става въпрос за косвен подлог, може да се използва fare de: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. (Днес следобед ще има прием, направен (организиран) от кмета.) Кметът ще приема някого.

Забележка: Някои съкращават fare de на far, но тази дума не е официална и трябва да се избягва.

В страдателен залог, de най.често показва косвения подлог, действащото лице:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Тя е обичана от всички.

  Всички я обичат.

 • Li estis murdita de nekonato. - Той беше убит от непознат.

  Непознат човек го уби.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Планините бяха покрити от сняг.

  Сняг покриваше планините.

Може също да се използва fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. Но просто de обикновено е достатъчно за изреченията в страдателен залог. Ако трябва да се използват другите значения на de в страдателен залог, често е нужно точният смисъл да се покаже чрез disde, for de, ekde или други подобни: La infano estis forprenita disde la patrino. То беше отнето от майката.

Характеристика

De понякога показва характеристика, състав или мярка:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Тя е жена на средна възраст.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - Той има коси с неопределен цвят.
 • Li estas de meza kresko. - Той е със средна височина. (букв. „порасналост“)
 • bukedo de rozoj = букет, който е съставен от рози
 • reto de komputiloj = мрежа, която е съставена от компютри
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Момчето беше на възраст само шест години.
Обратно нагоре