Към съдържанието

Je е предлог без определено значение. Първоначалната идея била je да се използва във всеки случай, когато не съществува друг предлог. Затова в началото je се е използвало много често. Понастоящем je е по-рядко срещано и обикновено посочва час и мярка. По принцип се избягва употребата му, ако съществува по-добра алтернатива.

Често може да се използва окончанието -n вместо je, особено за измервания и точки във времето.

Час и други точки във времето

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Ще хванем автобуса в десет без двайсет.
 • Tio okazis je Pasko. - Това се случи на Великден.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - За последен път ти позволявам да направиш това.

Мярка

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Ти със сигурност си половин глава по-висок от мен.

Обикновено се използва окончанието -n, за да се посочи мярка.

Липса, изобилие и копнеж

 • Ĝi estas libera je mankoj. - То е свободно от липси. (Нищо не му липсва.)

  Или ...de mankoj.

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Аврам бе богат на добитък, сребро и злато.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Чаша с вино е чаша, пълна с вино.

  Или ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Въздишам по загубеното си щастие.

  Или ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Телесно или душевно състояние

 • Ili suferas je astmo. - Те страдат от астма.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Тя забременя с близнаци.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Той се разболя от дълбока меланхолия.

Част на тялото, докосвана по някакъв начин: хваната, поета, болна и др. подобни

 • Li kaptis min je la brako. - Той ме хвана за ръката.

  Je la brako показва, ча това е моята ръка. Също може да бъде: ĉe la brako. За да се покаже, че това е неговата ръка (тази, която той използва, за да ме хване), трябва да се използва per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano.

 • Li estas malsana je la brusto. - Той има болест на гърдите. (Страда от някакво заболяване, засягащо гърдите.)

Някои утвърдени изрази

 • Ŝi kredas je Dio. - Тя вярва в Бог.

  Kredi je iu или je io = „вярвам, че някой или нещо наистина съществува (вярвам в някого/нещо)“. Kredi ion, al io, pri io = „вярвам, че това е истина (вярвам на това)“. Kredi al iu = „вярвам, че казва истината (вярвам на някого)“.

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - За мое учудване, работата успя. = Работата успя, което ме учуди.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Обзаложих се с нея на десет долара.

  Спечелилият залога ще спечели десетте долара. Може да се използва също и pri.

Обратно нагоре