Към съдържанието

Някои думички може да се използват два или повече пъти със специално значение. Можем да ги наречем „свързани думички“.

Kaj... kaj

Двойното или многократно kaj се използва за подсилване и настояване. В тези случаи kaj се поставя пред всяко от свързаните неща, дори пред първото. При изговаряне обикновено се набляга на думата kaj:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - И Петро, и Карло работят.

  Натъртва се, че не само единият, а и двамата работят.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - И вали, и духа.

  Подчертава се, че и двете неща се случват.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Петро и пуши, и пие.

  Натъртва се, че той наистина върши и двете неща.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - И любовта, и омразата, и завистта им отдавна вече изчезнаха.

  Подчертава се, че всички тези неща вече са изчезнали.

Nek... nek

Обикновеното nek означава „и също не“. Множественото nek означава „и не“ или „нито“. Така множественото nek е подобно на kaj… kaj, но с отрицателно значение:

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - Не срещнах нито него, нито брат му. = Не срещнах него и не срещнах брат му.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Нито радостта, нито тъгата продължават вечно. = И радостта, и тъгата не продължават вечно.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Тя беше няма, не можеше нито да пее, нито да говори. = Тя и не можеше да пее, и не можеше да говори.

Aŭ... aŭ

Многократното показва, че представените неща са съвсем отделни. Изборът може да бъде само на едно от тях и нищо друго. При изговор обикновено се набляга на :

 • Nun ni devas venki morti! - Сега трябва или да победим, или да умрем!

  Не можем да направим и двете и не можем да направим нещо друго освен едно от тези две неща.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Или си направил голяма грешка, или не съм разбрал нищо.

  Няма друга възможност.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Може да се каже, че тя или е забравила всичко на света, или нямаше сила да продължи.

Jen... jen

Обикновеното jen насочва вниманието към нещо. Двойното или многократното jen няма такова значение, а вместо това представя неща или възможности, които се редуват. Jen... jen = iufoje... alifoje:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - Ту изгарям от жега, ту треперя от студ.

  Двете състояния се редуват. Един път ми е топло, друг път ми е студено.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Лицето ѝ изглеждаше ту мъртвешки бледо, ту в цвета на кръвта.

  Лицето ѝ постоянно се променяше.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Марио видимо имаше желанието ту да се ядоса, ту да се смее, ту да вземе ръката на този безумец.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - Той се заемаше ту с това, ту с онова.

Ju... des

Ju и des винаги се използват заедно с pli или malpli. Ju и des заедно показват, че единият израз с pli зависи от другия. Изразът с ju показва водещото нещо. Изразът с des показва това, което е зависимо:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Колкото повече пари имаме, толкова по-бързо и по-добре, разбира се, ще върви делото ни.

  Ако парите се увеличат, бързината и подобрението също ще се увеличат.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Колкото по-високо стои езикът, толкова по-бързо ще напредва народът.

  Напредъкът на народа зависи от нивото на езика му.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Колкото повече шум, толкова по-малко забавление.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Колкото по-големи ставаха те, толкова по-малко искаха да търпят това.

  Когато пораснаха на големина, толерантността им се смали.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Колкото по-ясно говориш и колкото по-малко трудни (по-лесни) думи използваш, толкова по-добре ще те разбират.

  Повишаването на яснотата и намаляването на трудните думи правят разбирането по-добро.

Понякога des се появява самостоятелно, без ju. Тогава изразът с ju по някакъв начин се подразбира:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - Салонът не беше обширен, затова елегантността на подредбата му беше толкова зашеметяваща.

  Подразбира се: Ju pli malvasta estas eleganta salono, des pli la eleganteco frapas la okulojn.

Самостоятелното des често може да бъде заменено от tiom.

В някои езици може да се използва една и съща дума за водещия и зависимия израз с pli. Това не важи за есперанто. Ju… ju няма смисъл. Водещият израз с (mal)pli трябва да има ju, а зависимият израз с (mal)pli трябва да има des. Не може да бъде: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. Правилно е: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. Разбира се, des… des също не е възможна конструкция. Може обаче да има няколко израза с ju, от които заедно да зависи един или повече израза с des (или подобни): Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos.

Обратно нагоре