Към съдържанието

Pli, plej

За степенуване или сравнение се използват pli и plej, които обикновено описват прилагателни, но може да се прилагат и към други думи.

Pli

Pli показва, че описваната характеристика, начин, действие или др. подобно надвишава нещо друго, с което се сравнява. За да се покаже с какво е сравнен изразът с pli се използва думичката ol:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Хартията е много бяла, но снегът е по-бял.

  Белотата на снега надвишава белотата на хартията.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - Имам по-пресен хляб от теб.

  Преснотата на моя хляб надвишава преснотата на твоя.

 • Nu, iru pli rapide! - Хайде, върви по-бързо!

  Бързината ти трябва да надвишава текущата ти бързина.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - Двама души могат да направят повече от един.

  Количеството, което могат да направят двама души, превишава количеството, което може да направи един човек.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - Брат ми каза на Стефан, че го обича повече от себе си.

  Братът обича и Стефан, и себе си, но любовта му към Стефан надвишава тази към него самия.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Изражението му показваше повече страдание, а не яд.

  Изражението показваше различни чувства, но страданието беше си личеше повече.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - То не можеше да издържи и минута повече. Повече = по-дълго.
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Остават около десет души, не повече.

Думата pli не трябва да се бърка с plu, която показва, че действието или състоянието не спира, а продължава. Plu е думичка, свързана с времето: Tenu ankaŭ plu ĝin en sekreto. (Дръж го още в тайна.) = Ne ĉesu teni ĝin en sekreto. (Не спирай да го държиш в тайна.) Daŭrigu teni ĝin en sekreto. (Продължавай да го държиш в тайна.) Ni ne ĉesis labori, sed plu faris niajn taskojn. (Не спряхме да работим, а продължихме да вършим задачите си.) Mi plu amos vin ĝis la morto. (Ще продължа да те обичам до смърт.)

Pli може да показва време, само ако присъства и друга дума за време, или ако такава се подразбира:

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Той продължи да разказва.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Той разказа повече неща.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Той няма да живее повече.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Мисля, че ще бъде построено за повече (по-дълго) от три години.

  Тук не може да се използва plu, тъй като следва израз с ol, който изисква pli или подобна дума.

Plej

Plej показва, че описваната характеристика, начин, действие или др. подобно надвишава всичко останало, с което се сравнява. Това може да бъдат всичко, което съществува, или всичко останало според контекста:

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - Август е най-обичният ми син.

  Няма друг син, когото да обичам повече.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Тя взе най-красивата сребърна ваза, която беше в жилището.

  Там не е имало по-красива ваза.

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Той много лесно се разгневява и се пали за най-малките дреболии..
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Той чу силен звук, който може да всели страх у сърцето и на най-смелия мъж.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - Най-много той обича да го приемат добре и почерпката да е добра. = Той най обича…

За да се посочи групата, за която изразът с plej се отнася, обикновено се използва предлогът el: Ŝi estas la plej saĝa el ĉiuj, kiujn mi konas. (Тя е най-умната от всички, които познавам.) За да се посочи за какво се отнася изразът с plej, може също да се използват en, sur, inter или друг предлог за място: Ĝi estas la plej alta montaro en Azio. (Това е най-високата планинска верига в Азия.)

Когато се сравняват две неща, няма разлика между la pli и la plej. Ако едното от нещата е по-голямо от другото, то автоматично е и най-голямото от тях:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - То е по-доброто от двете. = То е най-доброто от двете.

Ако се използва la pli, нещата, които биват сравнявани, обикновено са само две, така че не е нужно де се добавя „el la du“:

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Тя е по-възрастната. = Тя е най-възрастна от двамата.

Но ако в някакъв контекст нещата не са само две: Ĉu tiu estas unu el viaj malpli aĝaj fratinoj? Ne, ŝi estas la pli aĝa. (Това една от най-малките ти сестри ли е? Не, тя е по-голямата.) = Тя е тази моя сестра, която е по-възрастна от мен.

Много хора дори смятат, че когато се сравняват две неща, задължително трябва да се използва la pli, и че в такъв случай употребата на la plej е грешна. Във всеки случай, често изглежда по-добре, ако се използва la pli.

Malpli, malplej

За сравнения може да се използват също така формите malpli и malplej:

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - Твоят хляб е по-малко пресен от моя. = …по-непресен…
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - Тълпата тичаше по-малко бързо от превозното средство, което се движеше много бързо. = …по-бавно…
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Точно там се намира едно място, което, бидейки най-малко лесно разбираемо, се появи в превода най-малко добре. = …най-трудно… …най-зле…
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - Този е най-малко подходящият от всички. = …най-неподходящият…
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Той е по-малко възрастният брат (от двамата братя). = …по-младият…

Понякога представката mal- може да се използва свободно в такива изречения, но често има лека разлика в смисъла. Разликата може да бъде дори голяма: Li estas malpli bela ol vi. Li estas pli malbela ol vi. Първият вариант е комплимент, а вторият – обида.

Kiel eble plej

Изразът kiel eble plej (колкото (се) може повече) показва желание за максимума от нещо. Той показва, че трябва да се използват всички възможности за постигане на най-високата степен или количество:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - Речникът трябва да има колкото се може по-малък обем.

  Колкото по-малък, толкова по-добре.

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Кажи възможно най-бързо с какво мога да ти бъда полезен!

  Използвай максималната си бързина.

Друг разпространен вариант е plejeble: Faru tion plejeble rapide!

Не трябва да се бъркат изразите kiel eble plej и kiom eble (plej/pli), който има по-ограничен смисъл. Докато kiel eble plej насърчава за постигане на максимума, kiom eble (pli/plej) показва, че има граници на възможностите:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - Желателно е всички да използват новите думи доколкото е възможно по равно.

  Абсолютното равенство може би не е възможно.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Доколкото е възможно, избягвам тази дума. = Наистина се опитвам да я избягвам, но това може би не е възможно винаги.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Той трябва, доколкото е възможно, да използва доколкото е възможно по-неутрален език.

Друг вариант на този ограничен смисъл е изразът laŭeble plej.

Kiel и ol

Чрез думичките kiel и ol може да се покаже с какво се извършва сравнението. При тази употреба kiel и ol приличат на предлози, а също и на подчинителни съюзи. Може да се каже, че те оформят своя собствена категория: сравнителни думички.

Чрез kiel се правят уеднаквяващи сравнения, които показват на какво прилича нещо. Kiel може да бъде комбинирана с дума с „TI-“ или със sama/same, но често това се подразбира:

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Този стар хляб е твърд като камък.

  Твърдостта на хляба прилича на твърдостта на камък.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - Очите ѝ бяха като две звезди. = Очите ѝ приличаха на две звезди.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Нашият полковник е като добър баща за войниците си.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Радвам се, че имаш същото мнение като мен.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Той беше сякаш безжизнен. = Състоянието му приличаше на безжизненост.
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Чувствай се съвсем като у дома си.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - Да говориш с него, е също толкова безсмислено, колкото да биеш вятъра.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Грижа се за нея така, както се грижа за себе си.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - Работата не е такава, каквато си мислят те.

Чрез ol се правят различаващи сравнения, които показват какво е онова, което е различно от това, което бива сравнявано. Ol обикновено се съчетава с pli, malpli, malsama, malsame, alia или alie:

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - Млякото е по-хранително от виното. = Млякото се различава от виното по хранителност.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - Има по-пресен хляб от теб. = Ако се сравнявам с теб (с хляба, който ти имаш), аз имам по-пресен хляб.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Ти си повече от хубавичка, ти си красива!
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Тя беше още по-красива от преди.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - По-добре не върши нищо, отколкото да сгрешиш. (поговорка)
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - То ми беше по-скъпо, отколкото мога да изразя с думи.

Чрез думичката, заедно с preferi (prefere, prefero и др.), може да се покаже това, което не се предпочита. Пред инфинитив се използва ol, понякога anstataŭ. Пред съществително или местоимение обикновено се използва al, но може да се използват също и antaŭ, kontraŭ и anstataŭ:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Тогава Бог ме насърчи да запаля леглото си, предпочитайки да унищожа къщата си с огън вместо да позволя огромен брой хора да изчезнат.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - Жена ми приготвя ястия, които аз определено предпочитам пред ястията на кухните на най-добрите хотели.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Той не обръща внимание на лицата на принцовете и не предпочита богаташите пред бедняците.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Всички останали ще предпочетат смъртта пред живота = …пред това да изберат живота…

  Ol се отнася за подразбиращия се инфинитив. Затова се използва ol.

Kiel и ol заедно с показатели на функцията

Ако след сравнителна употреба на kiel или ol има съществителна част на речта (или местоимение) без показател на функцията, сравнението се отнася за подлога в изречението. Така съчетанието с kiel или ol се явява подлог за смисъла на изречението. Такъв израз с kiel или ol може също да отговаря и на друга функция в изречението, която няма показател на функцията, например сказуемо.

Ако такъв сравнителен израз трябва да се разбира като пряко допълнение или обстоятелствено пояснение, трябва да се използва показател на функцията, за да се покаже това:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - Избрах го, като председател.

  Подразбиращият се смисъл е: Председателят е избрал него. Председателят съм аз, подлогът в изречението.

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Избрах го за председател.

  Подразбиращият се смисъл е: Аз избрах председател. Той стана председател, той е прякото допълнение в изречението.

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Той ще обича страната си повече от всички други страни. (Всички други страни ще обичат по-малко неговата страна.)
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Той ще обича страната си повече от всички други страни. (Той ще обича всички други страни по-малко.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Там слънцето светеше много по-ярко от нас. (Ние светехме по-малко ярко.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Там слънцето светеше много по-ярко от при нас. (При нас слънцето светеше по-малко ярко.)
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Той използва есперанто като таен език. (Той използва таен език.)
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - Тя има много приятели, които не са есперантисти. (Тя има приятели.)
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - На вас, като на есперантисти, искам да кажа само, че стените между народите са ужасно високи и дебели. (Ще кажа това на есперантистите.)
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Там беше толкова светло, почти като през деня. (През деня е толкова светло.)
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - Брат ми каза на Стефан, че го обича повече от себе си. (Той обича себе си.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - Наистина е по-добре да имаш нещо, отколкото да нямаш нищо. (Човек може да няма нищо.)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Никога не съм го обичала повече отколкото в деня, когато той отпътува оттук. (Този ден съм го обичала повече.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Антон трябва да мисли за нещо различно от любовните си проблеми. (Той не трябва да мисли за любовните си проблеми.)

Понякога изразът с kiel или ol се отнася само за епитет на дума. Ако този епитет има окончание „-N“, сравнителният израз не трябва да има окончание „-N“, тъй като сравнителният израз не е пряко допълнение в подразбиращата се фраза:

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Той използва къща, голяма като палат. = Той използва къща. Къщата е голяма колкото палат.

  Сравнението се отнася само за големината на къщата. Сравнете с: Li uzas grandan domon kiel palacon. (Li uzas palacon.)

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - Никога не съм срещал (такъв) човек като нея. = Не съм срещал човек, който прилича на нея.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - То има две очи, толкова големи, колкото две чаши. = Очите са толкова големи, колкото са големи две чаши.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Той научи важни езици, като английски и френски. (Английският и френският са такива – важни езици.)

  Английският и френският са примери за вида езици, които той е учил. Може обаче да не е учил точно тях.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - Имам друго предложение, освен току-що представеното. (Предложението ми е различно от току-що представеното.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - Той има тяло, по-широко отколкото високо. = …което е по-широко, отколкото е високо.

Kiel за изразяване на идентичност или роля

Обикновено сравнителното kiel показва подобие (...tia kiel..., ...tiel kiel... и т.н.), но понякога то може да показва идентичност или роля. Тогава kiel означава „бидейки, изпълнявайки ролата на“ или подобен израз:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Избрах го като председател. = …бидейки председател., …в ролята си на председател., …тъй като съм председател.
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Тя би била добра за мен като съпруга! = …бидейки съпруга!, …в ролята на съпруга!
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Той е роден като французин, но е умрял като хуманист.

  Той е бил французин, когато се е родил, но хуманист, когато е умрял.

Само контекстът може да покаже дали kiel показва подобие, идентичност или роля.

Съкратени изрази ли са сравнителните?

Сравнителният израз с kiel често може да бъде заменен със сказуемо, но невинаги:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Той използва дома си като работно място. → Той използва дома си така, както човек използва работното си място.

  Пълното изречение с kiel има същото значение като сравнителния израз kiel.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Избрах я като председател. → Избрах я така, както се избира председател.

  Пълното изречение с kiel има различно значение от сравнителния израз. Сравнителният израз дава информация за длъжността, която тя е получила. Изречението с kiel показва начина, по който тя е била избрана.

Сравнителните изрази с kiel не (винаги) са съкратени подчинени изречения.

Някои смятат, че трябва винаги да се използва същата дума с ki-, която би се използвала в пълното изречение. Така те често използват kia(j)(n) вместо kiel за изразяване на еднаквост. Тази употреба не е традиционна и е непрепоръчителна. Освен това тя понякога може да бъде доста неелегантна:

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Той посети такива градове, какъвто е Париж.Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  За предпочитане е да бъде: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - Той живее в същия град, в който живея аз.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  За предпочитане е да бъде: Li loĝas en la sama urbo kiel mi.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - Той се е родил в същия ден и на същото място, когато и където аз съм се родил.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  За предпочитане е да бъде: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - Емилио носеше дори същата дреха, която и тя носеше тогава.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  За предпочитане е да бъде (това, което и Заменхоф използва): Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam.

Ако сравнителният израз е пълно изречение, то може да започва с kia, kiu, kiam и т.н., но ако сравнителният израз е самостоятелна част на речта (или няколко думи без сказуемо), трябва да се използва сравнително kiel.

Kvazaŭ

В сравнения за еднаквост може да се използва kvazaŭ вместо сравнително kiel, ако подобието е само привидно, неистинско, и говорещият иска да изтъкне това:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - За момент той застина на място, сякаш вкаменен.

  Той не е бил вкаменен наистина.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - Той тихо премина през страната, която за него изглеждаше, сякаш е изобилна овощна градина.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - Всяка статуя върху богатите саркофази изглеждаше така, сякаш ѝ е бил вдъхнат живот.

Понякога трябва да се използва окончание -n (или друг показател на функцията) след сравнение с kvazaŭ, също както при сравнителното kiel: Tiesto ŝtelis filon de Atreo kaj lin edukis kvazaŭ sian propran.

Обратно нагоре