Към съдържанието

Думичките kaj, , sed, plus, minus и nek са съюзи. За nek може да прочетете повече в правилата за отрицание.

Kaj

Kaj свързва две неща, които изпълняват една и съща роля в изречението:

 • Karlo kaj Petro manĝas. - Карло и Петро ядат.

  Две лица извършват същото действие. Следователно има два подлога.

 • Karlo manĝas kaj trinkas. - Карло яде и пие.

  Карло извършва две действия (едновременно или последователно). Следователно има две сказуеми.

 • Karlo manĝas rizon kaj legomojn. - Карло яде ориз и зеленчуци.

  Две неща са засегнати от едно и също действие по един и същ начин. Има две преки допълнения от един и същ вид.

 • Petro manĝas per forko kaj tranĉilo. - Петро яде с вилица и нож.

  Две неща спомагат едно и също действие. При желание предлогът може да се повтори: per forko kaj per tranĉilo.

 • Petro estas maljuna kaj saĝa. - Петро е стар и мъдър.
 • Petro havas grandan kaj luksan domon. - Петро има голям и пищен дом.

  Когато две прилагателни са епитет на същото съществително, често kaj се изпуска: Petro havas grandan luksan domon.

 • Karlo laboras por kaj per Esperanto. = ... por Esperanto kaj per Esperanto. - Карло работи за и чрез есперанто. = […] за есперанто и чрез есперанто.
 • Petro legis la gazeton, kaj Karlo rigardis televidon. - Петро четеше вестника, а Карло гледаше телевизия.

  Две свързани главни изречения.

 • Ili diris, ke ili tre amuziĝis, kaj ke ili volonte revenos venontjare. - Те казаха, че са си прекарали добре и че с радост ще се върнат следващата година.

  Две свързани подчинени изречения с ke.

 • Jen venas tiu knabino, kiu savis mian vivon, kaj kiu poste malaperis. - Ето, идва онова момиче, което спаси живота ми, и което после изчезна.

  Две свързани подчинени изречение с kiu.

Ако има повече от две неща с една и съща функция, обикновено kaj се поставя само преди последното от тях – особено ако има дълго изброяване на неща. Там, където липсва kaj, при изговор може да се направи кратка пауза, а при писане се поставя запетая:

 • Petro, Karlo, Elizabeto kaj Eva vojaĝis kune al la kongreso. = Petro kaj Karlo kaj Elizabeto kaj Eva vojaĝis... - Петро, Карло, Елизабет и Ева пътуваха заедно към конгреса. = Петро и Карло и Елизабет и Ева пътуваха…
 • Hodiaŭ ni manĝos supon, salaton, viandaĵon, frititajn terpomojn kaj glaciaĵon. - Днес ще ядем супа, салата, месо, пържени картофки и сладолед.
 • Li iras per aŭto, ŝi iras per trajno, kaj mi iras piede. - Той отива с кола, тя отива с влак, а аз отивам пеша.

В разговорната реч, понякога напълно се изпуска kaj:

 • Li estas stulta, malaminda. Mi tute ne ŝatas lin. - Той е глупав, неприятен. Изобщо не го харесвам.
 • Venis Karlo, Petro, Eva. Jes, ĉiuj miaj amikoj venis. - Дойдоха Карло, Петро, Ева. Да, всички мои приятели дойдоха.

За подчертаване и засилване на ефекта, kaj може да се използва пред всяко нещо, дори и пред първото.

Разнообразни връзки между свързаните изречения.

Когато изреченията се свързват с kaj, тази връзка може да има различно значение. Каква е връзката между изреченията трябва да е ясно от контекста:

 • Mi lavis la vestaĵojn, kaj (poste) mi sekigis ilin. - Изпрах дрехите и (после) ги изсуших.

  Kaj показва времева последователност. Думата poste при нужда може да даде яснота.

 • Anno estas gaja persono, kaj (kontraste) Elizabeto estas silentema. - Ана е весел човек, а (за разлика от нея) Елизабет е мълчалива.

  Kaj показва, че има разлика.

 • Ŝi havas brunajn okulojn, kaj (aldone) ŝiaj haroj estas longaj. - Тя има кафяви очи, а (освен това) косата ѝ е дълга.

  Kaj дава допълнителна информация.

се използва по същия начин като kaj. Тази дума може да свързва еднакви неща по същия начин, но показва, че свързаните неща са различни възможности. показва, че може да се направи избор между свързаните неща, или че не е сигурно кое от тях е вярно:

 • Petro Karlo laboras. - Петро или Карло работи.

  Два възможни подлога. Един от тях работи, а може би и двамата.

 • Ni povas manĝi viandaĵon fiŝaĵon. Kion vi preferas? - Можем да ядем месо или риба. Кое предпочиташ?

  Избор между две преки допълнения.

 • Vi devas fari tion per fosilo (per) hakilo. - Трябва да направиш това с лопата или брадва.
 • Ĝi estis ruĝa flava. Mi ne memoras klare. - Червено или жълто е. Не помня добре.
 • Mi konstruus lignan ŝtonan domon. - Бих построил дървена или каменна къща.
 • Ĉu eblas konstrui aŭton kun kvin ses radoj? - Възможно ли е да се направи кола с пет или шест колела?
 • La kato troviĝas sur sub la domo. - Котката се намира върху или под къщата.
 • Ĉu mi kapablas plenumi tiajn laborojn ĉu mi ne kapablas? - Мога ли да изпълня тези задачи или не мога?
 • Ŝi ne sciis, ĉu ŝi nur sonĝis ĉu tio estis efektivaĵo. - Тя не знаеше дали само е сънувала или това е било реалност.
 • La pasantoj forflankiĝis antaŭ ŝi, supozante, ke ŝi estas frenezulino ke ŝi havas ian urĝegan bezonon rapidi. - Минувачите се отдръпнаха настрани пред нея, мислейки, че е луда или че има някаква сериозна причина за бърза.
 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, kiun oni uzas por vino. - Винена чаша е чаша, в която преди това е имало вино или която се използва за вино.
 • Vi povas vojaĝi per trajno, buso, aŭto biciklo. - Можеш да пътуваш с влак, автобус, кола или велосипед.
 • Kiu povas helpi min? Eble Karlo, Petro Elizabeto. - Кой може да ми помогне? Може би Карло, Петро или Елизабет.

Обикновено има изключващ смисъл. Това означава, че само една от възможностите може да бъде вярна. Понякога обаче има включващ смисъл. Тогава може да бъдат избрани повече от една от възможностите (дори всички). Дали има включващ или изключващ смисъл, става ясно от контекста. За да се подчертае изключващият смисъл, може да се постави пред всяка възможност. За да се покаже, че има включващ смисъл, особено в писмената реч, се използва kaj/aŭ: La vojaĝo okazos per trajno kaj/aŭ buso. = La vojaĝo okazos per trajno buso, aŭ per trajno kaj buso. La vojaĝo okazos per trajno aŭ buso aŭ ambaŭ. Обикновено kaj/aŭ не се използва в разговорната реч, само в писмената. Добра препоръка е да се избягва използването на kaj/aŭ и в писмената реч. По-добре е възможността да се изберат всички възможности да бъде изказана с ясни думи.

Sed

Съюзът sed свързва изречения или части на речта, като показва, че между тях има някаква разлика, контраст:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Хартията е много бяла, но снегът е по-бял.
 • Li amas min, sed mi lin ne amas. - Той ме обича, но аз не го обичам.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas. - Притеснявам се за нея така, както се притеснявам за самия себе си; но тя самата съвсем не се притеснява за себе си и въобще не се пази.
 • Nia provincestro estas severa, sed justa. - Нашият областен управител е строг, но справедлив.
 • Mi volis lin bati, sed li forkuris de mi. - Исках да го ударя, но той избяга.
 • Mi kriis tiel laŭte, kiel mi povis, sed neniu min aŭdis, mi estis tro malproksime. - Извиках толкова силно, колкото можах, но никой не ме чу, бях твърде далеч.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Бащата не чете книга, а пише писмо.
 • Tio ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego. - Това вече не беше просто дъжд, а порой.
 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Вместо кафе той ми донесе чай със захар, но без сметана.

  Предполагало се е, че в чая ще има сметана.

Sed често се използва заедно с tamen, като така се засилва разликата (контраста):

 • Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. - Не знам испански език, но въпреки това, с помощта на испанско-немски речник, разбрах малко от писмото ти.
 • Ŝi havis forton kaj ŝi estis laborema, sed ŝi tamen restis malriĉa. - Тя имаше сила и беше работлива, но въпреки това си остана бедна.

Ако се използва tamen, често може да се използва kaj вместо sed, тъй като контрастът се изразява достатъчно добре с tamen:

 • Li havis la impreson, ke li sonĝas kaj tamen ne sonĝas. - Той си мислеше, че сънува, и въпреки това не сънуваше.
 • La lekanto sentis sin tiel feliĉa, kvazaŭ tiam estus grava festotago, kaj tamen tiam estis nur simpla lundo. - Маргаритката се чувстваше толкова щастлива, сякаш беше важен празник, и въпреки това беше обикновен понеделник.

Tamen обикновено е обстоятелствено пояснение, докато sed е съюз. Затова sed се поставя в началото на изречението или подчиненото изречение, а tamen може да се постави на различни места вътре в изречението. Понякога tamen се среща в началото на главното изречение, което е силно свързано с предходното главно изречение. Тогава tamen приема функцията на съюз. В такъв случай tamen на практика приема значението на sed. Може да се каже, че sed или kaj се подразбират: Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo; tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema. (Той е много сприхав и се пали за щяло и нещяло; обаче е много милостив, не носи дълго гнева и не е никак отмъстителен.)

Plus и minus

Думичките plus и minus се използват основно в математически изрази и др. подобни имена за знаците + (плюс) и - (минус). Plus означава събиране, положителност и т.н. Minus означава изваждане, отрицателност и т.н.

Понякога обаче plus се използва като съюз вместо kaj, когато става въпрос за събиране или нещо подобно. Minus може по същия начина да замени sed ne, когато става въпрос за изваждане или нещо подобно:

 • Ĝi kostas dek eŭrojn plus kvindek cendojn. = ...kaj aldone kvindek cendojn. - То струва десет евро плюс петдесет цента. = …и още петдесет цента.
 • Necesas sperto plus zorgemo. = ...kaj ankaŭ zorgemo. - Изисква се опит плюс загриженост. = …и също загриженост.
 • Mi pagos al vi 1000 eŭrojn minus la 100 eŭrojn, kiujn vi ŝuldas al mi. Mi do pagos sume 900 eŭrojn. - Ще ти платя 1000 евро минус 100-те евро, които ми дължиш. Значи ще ги платя общо 900 евро.

Понякога plus и minus се използват като предлози – подобно на kun и sen, тоест без да се добавя окончание -n към думите след тях. Препоръчително е plus и minus да се използват винаги като съюзи, както в горните примери, така че окончанието -n да се добавя, когато е нужно.

Съюзи между прекъснати думи

Понякога, предимно в писмената реч, kaj се използва за свързване на две или повече части от сложни думи, за да се съкрати изречението:

 • Ili en- kaj el-iris tre rapide. = Ili eniris kaj eliris tre rapide. - Те влязоха и излязоха много бързо.
 • Tio estas kombinita manĝaĵ- kaj gazet-vendejo. = ...manĝaĵvendejo kaj gazetvendejo. - Това е комбиниран магазин за храна и вестници.
 • Li faris multajn erarojn: skrib-, leg- kaj pens-erarojn. = ...skriberarojn, legerarojn kaj penserarojn. - Той направи много грешки: грешки в писането, четенето и мисленето.
 • Tute mankas sub-tasoj kaj -teleroj. = ...subtasoj kaj subteleroj. - Съвсем липсват долни чаши и долни чинии. (чинии, които се поставят под чиниите с ястията)
 • Tio estas manĝaĵ- gazet-vendejo. - Това е магазин за храна или вестници.
 • Tio estas manĝaĵ- sed ankaŭ gazet-vendejo. - Това е хранителен магазин, но и такъв за вестници.

Такива изречения не са особено естествени. Като цяло е добре да се избягват, особено когато съдържат части от думи без окончания, което обикновено не е позволено в есперанто. За предпочитане е да се използват други начини за съкращаване:

 • Ili iris en la domon kaj el ĝi tre rapide. - Те влязоха в къщата и излязоха от нея бързо. (букв. „отидоха в къщата и извън нея“)
 • Tio estas kombinita manĝaĵa kaj gazeta vendejo. - Това е комбиниран хранителен и вестникарски магазин.
 • Li faris multajn erarojn skribajn, legajn kaj pensajn. - Той направи много грешки при писане, четене и мислене.
 • Tio estas manĝaĵa gazeta vendejo. - Това е хранителен или вестникарски магазин.
 • Tio estas manĝaĵa sed ankaŭ gazeta vendejo. - Това е хранителен, но също и вестникарски магазин.
Обратно нагоре