Към съдържанието

Предлозите за място показват позиция в пространството, върху повърхност, на линия и т.н. Много от тези предлози се използват и за време, тъй като времето често се изразява като линия (линия на времето). Други идеи също се представят като позиция, в преносен смисъл. При някои предлози за място, „местното“ значение е основно, но другите му начини на употреба на практика може да са много по-чести.

antaŭ
Позиция от тази страна, която е по-близо до говорещия, или от тази страна, която е по-важната, основната: Antaŭ la domo staras arbo. (Пред къщата стои дърво.) Предната част на човек или животно е от страната на лицето и очите: Li haltis antaŭ ŝi. (Той спря пред нея.)
Позиция в последователност; позиция, следвана от нещо друго: Mi iras antaŭ vi. (Аз вървя пред теб.)
Време, което е по-рано от друго време: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Преди три дни посетих братовчед ти.)
malantaŭ
Позиция от обратната страна на предната: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. (Той беше скрит зад завеса.) Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. (Точно зад себе си, тя чу мъжки глас.)
apud
Позиция отстрани на нещо. Обикновено се има предвид дясната или лявата страна (а не предната или задната): Apud la skribotablo estis paperkorbo. (До бюрото имаше кошче за хартия.) Li staris tutan horon apud la fenestro. (Той стоя цял час до прозореца.)
ĉe
Позиция, много близка до нещо (докосваща го или не). Значението на ĉe може да бъде много различно според контекста. Често ĉe просто показва място като цяло, без да уточнява позицията: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. (На ъгъла на улицата, тя се спря.) La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). (Гостите ще пренощуват при мен. (= в дома ми))
Близост във времето: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. (В началото на зазоряването, гората се появи красиво покрита със скреж.)
ĉirkaŭ
Позиция от всички страни на нещо: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. (Разбойниците седяха в кръг около огъня.)
Приблизително време: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. (По някое време сутринта силният вятър спря.)
ekster
Позиция извън нещо, на външната страна на нещо:: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. (Аз стоя извън къщата, а той е вътре.)
en
Вътрешна позиция: En la ĉambro estis tri virinoj. (В стаята имаше три жени.)
Място, което се разглежда като пространство, въпреки че то може повече да прилича на равнина: La rusoj loĝas en Rusujo. (Руснаците живеят в Русия.)
Време, разглеждано като пространство, през което нещо се случва. „Вътрешността“ на времевия период е между началото и края му: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. (През деня виждаме яркото слънце, а през нощта виждаме бледата луна и красивите звезди.)
inter
Позиция, от страните на която се намират два или повече други обекта:: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. (На камината между две гърнета стои железен казан.) Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. (Пътувахме между Пекин и Шанхай.) Estas granda diferenco inter li kaj mi. (Има огромна разлика между него и мен.)
Възможности за избор (две или повече): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. (Избирахме между китайски и италиански ресторант.)
Принадлежност към група: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. (Измежду приятелите ми има много от Южна Америка.)
Неопределен момент във времето след едно време, но преди друго: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. (Беше между седем и осем часът вечерта.)
kontraŭ
Позиция на нещо, чиято предна страна е насочена към нещо предната страна на нещо друго, Предните страни на двете неща са насочени в срещуположни посоки, като между двете неща има пространство:: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. (Царят седеше на своя царски трон срещу входа на къщата.)
Нещо, към което нещо се придвижва с предната си страна, насочена към него (към неговата предна страна): Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. (Те се разхождаха ръка за ръка срещу издигащото се слънце.)
Неприятелство, враждебност, негативност и т.н.: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. (Не трябва да действам срещу/против съвестта си.)
Нещо, което може да се даде или получи в замяна: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. (Те дават съвети срещу заплащане в брой.)
post
Време, което е по-късно от друго време: Post tri monatoj ili geedziĝos. (След три месеца той се жени.)
Позиция, следваща друга: Ili staris en vico unu post la alia. (Те стояха в редица един след друг.)
От задната страна на нещо: Ŝi aŭdis post si brueton. (Тя чу зад себе си лек шум.) В днешно време в тези случаи обикновено се използва malantaŭ.
preter
Място, от чиято страна се извършва движение. Движението обикновено продължава отвъд това място: Li pasis preter mi sen saluto. (Той мина покрай мен без да позрави.)
sub
Място, което е по-ниско от нещо, което е горе-долу точно над него. Sub най-често е обратното на „над“. Тогава това, което се намира по-ниско, обикновено не докосва онова, което е по-високо: Ĝi kuŝas sub la tablo. (То се крие под масата.) Понякога sub е обратното на „върху“. Тогава това, което е по-ниско, докосва онова, което е по-високо: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. (Сухи листа хрускаха под краката му.)
Място, покрито от нещо, без значение кое се намира по-високо: Ŝi portas la libron sub la brako. (Тя носи книгата под ръката си.)
super
Място, което е по-високо от нещо, което се намира горе-долу точно под него. Между двете места обикновено има разстояние, така че те не се докосват: Super ni briletas la steloj. (Над нас мъждукат звездите.) Понякога двете неща се докосват, но толкова леко, че това не се взема предвид: Super la tero sin trovas aero. (Над земята се намира въздухът.) Ако има значимо докосване, трябва да се използва sur.
Покриване без значение от разстоянието или докосването: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. (Нейните дълги руси коси висяха върху врата ѝ.)
sur
Място върху повърхността на нещо. Обикновено става въпрос за поддържане, прикрепяне, притискане, покриване чрез допир или друг съществен контакт. Най-често sur показва позиция на допир, която е по-високо от докосваната повърхност: Sur la tero kuŝas ŝtono. (На земята лежи камък.) Но sur може също да показва позиция на повърхността без различие във височината: Meze sur la muro pendis portreto. (В средата на стената виси портрет.)
tra
Място, в което се извършва движение. Движението започва извън въпросното нещо, навлиза в него, преминава и излиза от другия му край.Движението може също така да започва в единия край и да завършва при другия. Движението може да продължи извън нещото или да остане изцяло вътре, според контекста: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. (През прозореца парата отива в двора.) La akvo fluas tra tubo. (Водата тече през тръба.) Често движението може да не бъде праволинейно от единия край до другия, а между две неопределени места вътре в нещото: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. (Войниците преведоха арестантите по улиците.)
По време на цялото време, от началото до края: Ili festis tra la tuta nokto. (Те празнувата през цялата нощ.)
trans
Позиция „на другия край на нещо“. Trans се използва когато е нужно да се премине над или по нещо, за да се достигне другата страна: Li loĝas trans la strato. (Той живее през улицата.)
maltrans
Позиция „на този край на нещо“. Maltrans се използва много рядко. По-често се употребява изразът ĉi-flanke de: Prefere restu maltrans la rivero. = Prefere restu ĉi-flanke de la rivero. (За предпочитане, останете от тази страна на реката.)

Често предлозите за място се използват с окончанието за посока „-N“, за да се покаже движение към въпросното място/позиция.

Обратно нагоре