Към съдържанието

Предлозите са частици, които се поставят пред части на изречението, за да покажат ролята им в него.

Обикновено предлозите стоят пред съществителни имена или местоимения, но също и пред глаголи в инфинитив, подчинени изречения, наречия за количество, а понякога и пред такива за място и време. Тогава предлогът доуточнява мястото или времето.

Следните думи са предлози: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra и trans:

Самостоятелни предлози

След предлога обикновено стои частта на изречението, към която предлогът се отнася. Без нея предлогът не би имал смисъл: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro и т.н.

При желание или нужда да се премахнат думите след предлога (и ако те могат да бъдат подразбрани), към предлога може да се добави окончание „-E“, тъй като така предлогът се превръща в самостоятелна част на изречението, която изпълнява функцията на наречие:

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Той стои до мен. → Той стои встрани.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Тя седи извън къщата. → Тя стои навън.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - Това се случи по време на почивката. → Това се случи междувременно.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - Това ще се случи след конгреса. → Това ще се случи после.

Ако такова наречие показва място, то може да получи окончанието „-N“ за показване на движение към мястото:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - Той седи извън къщата. → Той седи навън. → Той отива навън. = …към място навън (към място извън къщата).

Ако в някои случаи частта на изречението изпълнява ролята на прилагателно, може да се добави окончание „-A“ към предлога:

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - Той живее в къща до моята къща. → Той живее в съседна къща. …в къща, която е съседна.

Но в тези случаи може да се използва също наречие за място или време: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Някои предлози на практика никога не се срещат с окончание „-E“ или „-A“. Например никога не се използват: paroli prie = „paroli pri tio“, iri dee = „iri de la koncerna loko“, ala veturo = „veturo al la koncerna loko“, proa agado = „agado pro tio“.

Обратно нагоре