Към съдържанието

Съществителните имена назовават неща, конкретни или абстрактни понятия, лица (хора), животни, явления, действия, качества, видове, индивиди и др. На есперанто всички съществителни имена завършват на окончание -o.

 • tablo - маса = конкретно понятие
 • hundo - куче = име на животински вид
 • saĝo - мъдрост = име на качество
 • amo - любов, обич = име на чувство
 • kuro - тичане, бягане = име на действие
 • martelado - чукане = име на продължително или повтарящо се действие
 • Petro - Петър = име на човек
 • Jokohamo - Йокохама = име на град

След окончанието за съществително име -o може да следва окончание за множествено число -j и/или окончание за винителен падеж (или пряко допълнение) -n. Възможно е и да се добавят и двете, като крайният резултат ще бъде -jn.

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Може окончанието за съществително -o да се замени с апостроф, но само когато не е последвано от -j или -n: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Употреба на съществителните имена

Съществителните имена, или по-точно частите на изречението, чиято основна дума е съществително име, изпълняват функцията основно на подлог, допълнение, обстоятелствено пояснение или са в звателен падеж, но може също така да изпълняват функцията на допълнящо определение или сказуемно определение на друга дума:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Добрата жена утоли жаждата си.

  Частта на изречението la bona virino, чиято основна дума е съществителното virino, изпълнява функцията на подлог.

 • Mi vidas leonon. - Виждам лъв.

  Съществителното leonon е пряко допълнение (затова и завършва на -n).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Людовик, дай ми хляб.

  Думата (името) Ludoviko е в звателен падеж.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - На прозореца има (букв. „лежат“) молив и химикалка.

  Частта на изречението (която е съществително) sur la fenestro изпълнява функцията на обстоятелствено пояснение за място (и има предлога за местоположение sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Зъбите на лъва са остри.

  Частта на изречението (която е съществително) de leono изпълнява функцията на допълващо определение на съществителното la dentoj (и има предлога de).

 • Mi estas muzikisto. - Аз съм музикант.

  Съществителното muzikisto изпълнява функцията на сказуемно определение на подлога mi.

Съществителни думички

Някои от думичките в есперанто могат да изпълняват функцията на съществителни в изречението, въпреки че не завършват на -o. Такива са личните местоимения, табличните думи на -u и -o, имената на буквите от азбуката на есперанто, числата и думата ambaŭ.

Количествените наречия също могат да изпълняват функцията на съществителни.

Собствени имена

Собствените имена, преобразувани по правилата на есперанто, задължително завършват на -o: Anno, Petro, Teodoro, Mario… Дори и да не са преобразувани, те пак са съществителни, въпреки че обикновено не завършват на -o: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. При тези имена може да не се добавя -n накрая, дори и граматически да е необходимо. Прочетете повече относно това в разяснението за окончанието -n.

Обратно нагоре