Към съдържанието

В есперанто има 45 думички, които се наричат таблични думи (или корелативи), тъй като те могат да се представят в таблица поради подобния си вид и близки значения.

Може да се каже,че всяка таблична дума се състои от начална и крайна част, но въпреки това, табличните думи не се смятат за сложни думи (такива, образувани от две или повече основи). Частите на табличните думи образуват отделна, затворена система, и обикновено те не се смесват с обикновените части на думите в езика.

Начални части

KI-
въпросителна дума, относителна дума, възклицание
TI-
показателна дума
I-
неопределена дума
ĈI-
всеобхващаща дума
NENI-
отрицателна дума

Крайни части

-U
индивид, нещо индивидуално, определено
-O
нещо
-A
характеристика, вид
-ES
притежател (косвен подлог, косвено допълнение)
-E
място
-AM
време, път (случай, условие)
-AL
причина
-EL
начин, степен
-OM
количество (подсилена степен)

Някои от крайните части на табличните думи приличат на обикновените окончания, но значението им е различно:

Думи с ki-

Табличните думи с ki- се използват основно като въпросителни думи и относителни думи, но също и като възклицателни думи:

 • Kio estas tio? - Какво е онова?

  Въпросително kio.

 • Kiu kuraĝas rajdi sur leono? - Кой има куража да язди лъв?

  Въпросително kiu.

 • Kiel vi fartas? - Как си?

  Въпросително kiel.

 • Fremdulo, diru, kiu kaj el kie vi estas. - Страннико, кажи кой и от къде си.

  Въпросителни kiu и kie.

 • La fera bastono, kiu kuŝis en la forno, estas nun brule varmega. - Железният прът, който лежеше в пещта, сега е изгарящо червен.

  Относително kiu.

 • Kiam mi venis al li, li dormis. - Когато дойдох при него, той спеше.

  Относително kiam.

 • Li estas tiu, kies monon vi prenis. - Той е този, чиито пари ти взе.

  Относително kies.

 • Kia granda brulo! - Какъв голям пожар!

  Възклицателно kia.

 • Fi, kiel abomene! - Срамота, колко отвратително!

  Възклицателно kiel.

 • Kion mi vidas! - Какво виждам!

  Възклицателно (и въпросително) kio.

Думичката ajn

Думичката, подобна на наречие, ajn показва явна неопределеност или безразличие. Ajn се използва основно заедно с относителни думи с ki-, но също и с думи с i- и ĉi-, както и понякога с думи с neni-. Ajn винаги стои след съответната таблична дума:

 • Mi kondukos vin al ŝi, kie ajn ŝi estos trovebla! - Ще те заведа при нея, където и да се намира!

  Няма значение къде се намира тя.

 • Kiu ajn ŝi estos, mi deziras al ŝi feliĉon! - Която и да бъде тя, ѝ желая щастие!

  Няма значение коя ще бъде тя.

 • Mi donis solenan promeson, ke mi silentos, ĝis mi revenos, kiam ajn tio ĉi fariĝos. - Дадох тържествено обещание, че ще мълча, докато не се върна, когато и да бъде това.
 • Ĉiam ajn vi estas bonvena ĉe mi. - По всяко време си добре дошъл при мен.

  Ела когато пожелаеш.

 • Kial ŝi forlasis tiun lokon, en kiu ŝi havis ian ajn eblon, por ion ajn laborenspezi? - Защо напусна тя онова място, на което имаше някаква възможност за поне някаква печалба?

  Без да е на това място, тя няма никаква възможност.

 • Nenion ajn mi diros. - Няма да кажа нищо (каквото и да било).

  Абсолютно нищо.

Преди ajn, Заменхоф, поради влиянието на националните езици, няколко пъти е използвал относителна дума с „KI-“ на места, където би било по-подходящо да се използва дума с „ĈI-“ или „I-“. Ако няма нужда да се започне подчинено изречение, дума с „ĈI-“ или „I-“ би била за предпочитане. Mi konsentas akcepti kian ajn pagon. (Съгласявам се да приема какъвто и да е вид плащане.) По-добре е: …ĉian ajn pagon (всякакъв вид плащане) или …ian ajn pagon (някакъв вид плащане).

Думи с ti-

Табличните думи с ti- са думи, които показват нещо. Най-често те показват нещо, което вече е било споменато, или което ще бъде споменато. Те могат да показват нещо, което може да бъде явно видяно, чуто или по друг начин осъзнато:

 • Mi volas, ke tio, kion mi diris, estu vera. - Иска ми се това, което казах, да беше вярно.

  Tio показва казаното вече нещо.

 • Tio estas mia hejmo. - Това е моят дом.

  Tio показва нещо видимо (може би дори посочено с пръст).

 • Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo. - Той е толкова дебел, че не може да мине през нашата тясна врата.

  Tiel показва последващото подчинено изречение с ke.

 • Kio estas, kio vin tiel afliktas? - Какво е това, което толкова те измъчва?

  Tiel показва нещо, което може да се види или чуе.

 • Ŝi estis en tiu momento tre bela. - В този момент тя беше много красива.

  Tiu показва споменатия момент.

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Този стар (несвеж) хляб е твърд като камък.

  Tiu показва нещо, което се намира на това място (стария хляб).

Думичката ĉi

Думичката ĉi може да се използва заедно с табличните думи с „TI-“, и показва близостта с говорещия. Ĉi може да стои пред или зад табличната дума. Ĉi не може да получава окончание. Обикновената дума с „TI-“ винаги показва нещо, което не се намира близо до говорещия. Дума с „TI-“ + ĉi показва нещо, което се намира близо до говорещия:

 • tie = на онова място → tie ĉi, ĉi tie = на това място, което е близо до мен
 • tiu domo (далеч от мен) → tiu ĉi domo, ĉi tiu domo (близо до мен)
 • tio = онова нещо (далеч от мен) → tio ĉi, ĉi tio = това нещо
 • tiel = по онзи начин → tiel ĉi, ĉi tiel = по този начин (който показвам)

Ĉi tiam и tiam ĉi ('това време') на практика не се използват. Вместо тях се използва nun ('сега').

Ĉi е отделна дума. Не се използва тире за свързване. Не се пише: ĉi-tiu, tiu-ĉi, ĉi-tie, tie-ĉi, ĉio-ĉi и т.н. Пише се: ĉi tiu, tiu ĉi, ĉi tie, tie ĉi, ĉio ĉi и т.н.

Често от част на речта, включваща думичката ĉi, се образува прилагателно или наречие. Тогава целият израз става една дума. Обикновено думата с ti- изчезва. За яснота обикновено след ĉi се слага малко тире (дефис): ĉi tieĉi-tiea, en tiu ĉi noktoĉi-nokte, sur ĉi tiu flankoĉi-flanke, la somero de tiu ĉi jarola ĉi-jara somero.

Думи с i-

Табличните думи с i- посочват нещо, което е неуточнено или непознато:

 • Ŝi ricevis ion por manĝi kaj por trinki. - Тя получи нещо за ядене и за пиене.

  Не се казва какво е получила.

 • Venis iuj personoj, kiujn mi ne konas. - Дойдоха някакви хора, които не познавам.

  Не се знае кои са били хората..

 • Ili iam revenos. - Те ще се върнат някога.

  Не се знае точното време.

 • Hodiaŭ estas ies tago de naskiĝo. - Днес е нечий рожден ден.

  Не се казва чий рожден ден е днес.

Думи с ĉi-

Табличните думи с ĉi- имат всеобхващащо значение:

 • Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. - Той направи всичко с десетте пръста на ръцете си.

  Ĉio изразява целостта на онова, което той е направил.

 • Ĉiu homo amas sin mem. - Всеки човек обича себе си.

  Не съществува човек, за когото това не е вярно.

 • Tiuj ĉi du amikoj promenas ĉiam duope. - Тези двама приятели винаги се разхождат (двамата) заедно.

  Ĉiam показва, че няма случай, в който те да не са били само двамата заедно.

 • Ĉie regis ĝojo. - Навсякъде цареше радост.

  Не е съществувало място, където да не цари радост.

Понякога думичката ĉi се използва преди или след табличната дума с ĉi-: ĉio = всички неща → ĉio ĉi, ĉi ĉio = всички тези неща, всичко това тук.

Думи с neni-

Табличните думи с neni- имат отрицателно значение:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Времето, което ще настъпи, все още никой не познава.

  Neniu показва, че не съществува човек, който може да предвиди какво ще се случи.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - По никакъв начин не мога да разбера какво говориш.

  Neniel показва, че не съществува начин, по който мога да те разбера.

 • Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Когато пътувам нанякъде, никога не вземам със себе си много багаж.

  Neniam показва, че не съществува случай, в който да съм взел много багаж на път.

Думата с neni- може да отрича цялото изречение.

Таблични думи с -u

kiu
С нея се пита за самоличността на едно от няколко познати лица или неща.
tiu
Посочва едно от няколко познати лица или неща.
iu
Посочва непознат или неопределен индивид или нещо.
ĉiu
Показва един по един и без изключения отделните членове на група хора или неща.
neniu
Отрича членовете на група от хора или неща.

Думите с -u посочват идентичност и индивидуалност. Те са най-основните от всички таблични думи.

Табличните думи с -u могат да получават окончанията -n и -j. С окончание -j те посочват няколко (множество) лица или неща.

Табличните думи с -u действат като определителен член. Затова с тях не може да се използва la.

Табличните думи с -u са епитети на съществително, но съществителното често се подразбира. Ако нищо от контекста не подсказва нещо друго, може да се предположи, че се говори за човек (или хора):

 • Kiu libro estas via?Kiu estas via? - Коя книга е твоята? → Коя е твоята?
 • Tiu seĝo ŝajnas bona.Tiu ŝajnas bona. - Този стол изглежда добър. → Този изглежда добър.
 • Ĉiu homo devas pensi mem.Ĉiu devas pensi mem. - Всеки човек трябва да мисли сам. → Всеки трябва да мисли сам.
 • Kiu persono venis?Kiu venis? - Кой човек дойде? → Кой дойде?
 • Ĉu estas iu [persono] en la kuirejo? — Jes, Paŭlo estas tie. - Има ли някой (човек) в кухнята? – Да, Пауло е там.
 • Jen kelkaj bonaj libroj. Kiun [libron] vi volas legi? — Mi volas tiun [libron]. - Ето няколко добри книги. Коя (книга) искаш да прочетеш? – Искам онази (книга).
 • Ĉu vi havas krajonon? — Neniun [krajonon] mi havas. - Имаш ли молив? – Никакъв (молив) нямам.

Ĉiu(j) винаги се отнася за много неща, но въпреки това има разлика между ĉiu (ед.ч.) и ĉiuj (мн.ч.).

 • Ĉiu се използва, ако трябва да се обърне внимание на индивидите поотделно;
 • Ĉiuj се използва, ако се говори за цялата група заедно.

Понякога това разделение не е важно, но други пъти разликата е голяма:

 • Por ĉiu tago mi ricevas kvin eŭrojn. = Por ĉiu aparta tago... - За всеки ден получих пет евро. = За всеки отделен ден…
 • Ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li. = Ĉiu aparta homo amas... - Всеки обикновено обича един човек, който е подобен нему. = Всеки отделен човек обича…
 • Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn. = ...mi venkis la tutan grupon. - Петимата заедно се хвърлиха върху мен, но аз победих всичките пет нападатели. = …победих цялата група.

  Тук -j е нужно, тъй като се споменава числото пет, но може и да бъде: …mi venkis ĉiun el la kvin atakantoj. (…победих всеки от петимата нападатели.) Тогава обаче не се говори за една битка срещу цяла група, а за пет повече или по-малко отделни битки.

 • Post la kurado ĉiuj estis terure lacaj. - След тичането всички бяха ужасно изморени.

  Тук се говори за цялата група от бягащи. Може да бъде също: ...ĉiu estis terure laca. (…всеки беше ужасно изморен.)

 • El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. = El la tuta grupo de miaj infanoj... - От всички мои деца Ернесто е най-малкият. = От цялата група на моите деца…
 • Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. - Сега чета, ти четеш и той чете; всички ние четем.

  Ni е дума в мн.ч. Затова ĉiuj задължително трябва да има -j.

Самостоятелно neniu обикновено се използва без окончание -j:

 • La tempon venontan neniu ankoraŭ konas. Neniu = neniu persono. - Времето, което ще настъпи, все още никой не познава. Никой = никой човек.
 • Mi konas neniun en tiu ĉi urbo. - Не познавам никого в този град.

Дори да го следва съществително, обикновено neniu се използва без -j:

 • Ŝi ne vidis eĉ la ĉielon, ĉar ĝi estis kovrita de nuboj kaj neniu stelo en ĝi brilis. - Тя не виждаше дори небето, тъй като то беше покрито с облаци и на него не блестеше нито една звезда.

Въпреки това neniuj може да се използва, ако трябва да се покаже разлика с идеята за „повече от едно нещо“, но това обикновено се прави само когато след neniuj има съществително:

 • Ĉe la fenestro restis plu neniuj floroj. - При прозореца не останаха никакви цветя.

  Преди това там е имало много цветя.

Таблични думи с -o

kio
„какво, кое нещо, какво (какъв вид) нещо“
tio
„нещо, онова нещо“
io
„нещо, някое нещо, някакво нещо“
ĉio
„всичко, всяко нещо, всякакво нещо“
nenio
„нищо, никое нещо, никакво нещо“

Табличните думи с -o посочват нещо, което не може да бъде точно назовано със съществително. Тук общата дума „нещо“ се използва като заместител, но значението е дори по-общо. Табличните думи с -o се използват също за посочване на нещо, което е било обяснено чрез цяло изречение.

Табличните думи с -o могат да получават окончание -n, но обикновено не получават окончание -j, тъй като изразяват общата идея за цялост.

Епитетите на табличните думи с -o винаги стоят след тях: io bona, kion novan, ĉio grava и т.н.

Табличните думи с -o са самостоятелни части на речта. Те не могат да описват съществително. Те могат да се приравнят с думите с -u + нещо:

 • Kio estas tio? = Kiu afero estas tiu afero? - Какво е това? = Кое нещо е това нещо?
 • Tio estas speco de meblo. = Tiu afero estas speco de meblo. - Онова е вид мебел. = Онова нещо е вид мебел.
 • Ĉio restis kiel antaŭe. = Ĉiu afero restis kiel antaŭe. - Всичко си остана както преди. = Всяко нещо си остана както преди.
 • Kion bonan vi trovis tie? = Kiujn bonajn aferojn vi trovis tie? - Какво добро намери там? = Какви добри неща намери там?
 • Nenion interesan mi trovis. = Neniun interesan aferon mi trovis. - Не намерих нищо интересно. = Не намерих нито едно интересно нещо.

Понякога човек може да се съмнява дали да използва tio или ĝi. Обикновено tio се използва за неопределени неща, които не могат или няма нужда да се назовават с конкретно съществително. Tio трябва да се ползва задължително, ако трябва да се покаже нещо, което е било изразено чрез цяло изречение. Ĝi се използва за определени неща, които вече са били изразени чрез съществително, и които могат да бъдат повторени чрез същото съществително с la или друг член:

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Tio estis tre amuza. - Тя разказа красива приказка. Това беше много забавно.

  Било е забавно това, че тя е разказала приказка. Tio представлява цялото предходно изречение.

 • Ŝi rakontis belan fabelon. Ĝi estis tre amuza. - Тя разказа красива приказка. Тя беше много забавна.

  Приказката е била забавна. Ĝi представлява думите la (bela) fabelo.

Таблични думи с -a

kia
„какъв, от кой вид, имащ каква характеристика или свойство“
tia
„такъв, от този вид, имаш тази характеристика или свойство“
ia
„някакъв, от някой вид, имаш някаква характеристика или свойство“
ĉia
„всякакъв, от всеки вид, имащ всички характеристики или свойства“
nenia
„никакъв, от никой вид, нямащ никоя характеристика или свойство“

Табличните думи с -a изпълняват функцията на прилагателни. Те получават окончания -j и -n по същите правила, по които ги получават прилагателните. Табличните думи с -a обаче винаги посочват характеристики и видове, когато истинските прилагателни (с истинско окончание -a) могат да имат много разнообразни значения:

Табличните думи с -a са определящи. Затова с тях не може да се използва la.

 • Kia li estas? Ĉu li estas maljuna aŭ juna? - Какъв е той? Стар ли е, или млад?
 • Kian aĝon vi havas? - Каква е възрастта ти?
 • Kia estas via nomo? - Какво е името ти?

  Или: Kiu [el ĉiuj nomoj] estas via nomo? Или по-често: Kio estas via nomo? Заменхоф е използвал също: Kiel estas via nomo? Най-често, обаче, се използва: Kiel vi nomiĝas?

 • Be! li staris senhelpe, tian respondon li ne atendis. - Ха! Той стоеше безпомощен, такъв отговор не беше очаквал.
 • Estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoj. - Беше такава вихрушка, че керемидите излетяха от покривите.
 • Restu ĉiam tia, kia vi estas! - Остани завинаги такъв, какъвто си!

  Tia се отнася за последващото подчинено изречение, започващо с kia. Ако след tia няма цяло подчинено изречение (със сказуемо), а само дума или сволосъчетание, тогава не се използва kia, а сравнително kiel: Li estas tia kiel mi. (Той е такъв като мен.)

 • Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon. - Не исках да пия виното, защото имаше някаква съмнителна мътност.
 • Maldiligenteco estas la radiko de ĉia malbono. - Леността е в основата на всяко зло.
 • Nenia konstruo povas esti sen bruo. - Никой строеж не може да бъде безшумен.

Табличните думи с -a показват характеристика или вид, докато тези с -u – идентичност. При kia/kiu и tia/tiu разликата обикновено е очевидна. При ia/iu, ĉia/ĉiu и nenia/neniu тя понякога може да бъде малка:

 • Kia homo li estas? - Какъв човек е той?

  Пита се какви характеристики на човек са му присъщи.

 • Kiu homo li estas? - Кой човек е той?

  Пита се, например, какво е името му, за да се отличи от останалите.

 • Tia opinio estas tute erara. - Такова мнение е съвсем грешно.

  Всички мнения от този вид са грешни.

 • Tiu opinio estas tute erara. - Това мнение е съвсем грешно.

  Посоченото мнение е грешно. Другите подобни мнения може да са правилни.

 • Ni devas enloĝiĝi en ia hotelo. = ...en hotelo de iu el la diversaj specoj de hoteloj. - Трябва да се настаним някакъв хотел. = …в хотел от някой от различните видове хотели.
 • Ni devas enloĝiĝi en iu hotelo. = ...en iu el la diversaj individuaj hoteloj, kiuj troviĝas ĉi tie. - Трябва да се настаним в някой хотел. = …в някой от различните отделни хотели, които се намират тук.

  Обикновено в това изречение iu просто се изпуска.

Таблични думи с -es

kies
„чий, принадлежащ на кого“
ties
„негов, принадлежащ на онзи човек“
ies
„нечий, принадлежащ на някого“
ĉies
„принадлежащ на всички“
nenies
„ничий, непринадлежащ на никого“

Думите с -es, които са епитети на съществителни, имат и определящ смисъл. Думите с -es са определящи – също като притежателните местоимения, и с тях не може да се използва la. Ако дума с -es бъде заменена от израз с de, обикновено трябва да се добави la.

Също като притежателните местоимения, думите с -es стоят пред съществителното, докато изразът с de, който би имал същото значение, трябва да стои след него: ties libro = la libro de tiu (persono).

Думите с -es не могат да получават окончание -j или -n:

 • Kies filino vi estas? - Чия дъщеря си ти?
 • Mi efektive ne scias, kies kulpo ĝi estas. - Аз всъщност не знам чия е вината.
 • Ili ekvidis virinon, kies vizaĝon ili en la krepusko ne rekonis. - Те видяха жена, чието лице не разпознаха в мрака.
 • Kies gasto mi estas, ties feston mi festas. - Чийто гост съм, неговия празник празнувам.

  Ties не се използва много. Обикновено се предпочита притежателно местоимение (lia, ŝia, ĝia или ilia).

 • La infano ludis kun sia pupo, kiam subite ties kapo frakasiĝis. - Детето играеше с куклата си, когато изведнъж главата ѝ се счупи.

  Ties показва, че се говори за главата на куклата. Ако беше главата на детето, трябваше да се използва ĝia kapo.

 • Kiu ĝojas pri ies malfeliĉo, tiu ne restos sen puno. = ...pri la malfeliĉo de iu persono... - Който се радва на чуждото нещастие, няма да остане ненаказан. = …на нещастието на някой човек…

  Ies обикновено се използва само за един непознат човек (но не и за друго нещо, нито много хора или неща).

 • Tio estis la koro de riĉa fama viro, kies nomo estis sur ĉies lipoj. = ...sur la lipoj de ĉiuj personoj. - Това беше сърцето на богат, известен мъж, чието име беше на езиците на всички. = …на езиците на всички хора.

  Ĉies обикновено се използва само за хора, а не за други неща.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Запомни, че есперанто не е ничия собственост.

  Nenies обикновено се използва само за хора, а не за други неща.

Таблични думи с -e

kie
„къде, на кое място“
tie
„там, на онова място“
ie
„някъде, на някое място“
ĉie
„навсякъде, на всяко място“
nenie
„никъде, на никое място“

Табличните думи с -e не могат да получават окончание -j, но могат да получават окончание -n за изразяване на посока:

kien
„накъде, към кое място, в коя посока“
tien
„натам, към онова място, в онази посока“
ien
„нанякъде, към някое място, в някоя посока“
ĉien
„към всяко място, във всяка посока“
nenien
„наникъде, към никое място, в никоя посока“
 • Kie estas la libro kaj la krajono? - Къде са книгата и моливът?
 • Mi montris al la infano, kie kuŝas ĝia pupo. - Показвам на детето къде лежи куклата му.
 • Sonorado al li venas, sed de kie — li ne komprenas. - До него достига звън, но от къде – не разбира.
 • Mi volis resti tie, kie mi estis. - Исках да остана там, където бях.
 • Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. - Ако той знаеше, че съм тук, би дошъл веднага при мен.
 • Ĉu vi loĝas ie? = Ĉu vi loĝas en iu loko? - Живееш ли някъде? = Живееш ли на някое място?
 • Malsaĝulo ĉie sian nomon skribas. - Глупакът пише името си навсякъде.
 • Pli bela reĝidino ol ŝi troviĝis nenie en la mondo. - По-красива принцеса от нея нямаше никъде по света.
 • Kien vi iras? — Mi iras en la ĝardenon. - Накъде отиваш? – Отивам в градината.
 • Rigardu tien ĉi. - Гледай насам.
 • Mi nenien plu iros hodiaŭ. - Наникъде няма да ходя повече днес.

Таблични думи с -am

kiam
„кога, в кое време, кой път“
tiam
„тогава, в онова време, онзи път“
iam
„някога, в някое време, някой път“
ĉiam
„всякога, във всяко време, всеки път“
neniam
„никога, в никое време, никой път“

Думите с -am не могат да получават нито окончание -j, нито -n.

 • Sed kiam tio okazis? - Но кога се случи това?

  Ако въпросът е за точния час, тогава не се използва kiam, а Въпросителната дума за поредност kioma.

 • Li skribis al mi, ke li intencas ĝin eldoni, sed li ne skribis ankoraŭ kiam li ĝin eldonos. - Той ми писа, че смята да го издаде, но все още не е писал кога ще го издаде.
 • En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. - Един ден, когато тя беше до този извор, при нея дойде бедна жена.
 • Tubeto, en kiun oni metas cigaron, kiam oni ĝin fumas, estas cigaringo. - Тръбичка, в която човек поставя цигара, когато я пуши, е (се нарича) „цигаре“.
 • De kiam vi loĝas ĉi tie? - Откога живееш тук?
 • Li vekiĝis nur tiam, kiam la suno leviĝis. - Той се събуди едва тогава, когато слънцето се беше издигнало.
 • Ŝajnas al mi, ke ĉi tiun vizaĝon mi jam iam vidis. - Струва ми се, че някога съм виждал това лице .
 • Ŝi estis ja la plej bela knabino, kiun li iam vidis. - Тя наистина беше най-красивото момиче, което той беше виждал някога.

  Iam представлява което и да е отминало време.

 • Oni diras, ke la vero ĉiam venkas. - Казват, че истината винаги побеждава.
 • Bona koro neniam fariĝas fiera. - Доброто сърце никога не се ядосва.
 • La maljunulo fermos por ĉiam siajn okulojn. - Старецът ще затвори завинаги очите си.

  Изразът por ĉiam показва, че следствията ще останат завинаги. Затварянето на очите се случва за миг, но следствието – затвореността на очите – е вечно.

Таблични думи с -al

kial
„защо, поради каква причина, поради какво“
tial
„затова, поради тази причина, поради това“
ial
„поради някаква причина, поради нещо“
ĉial
„поради всяка причина, поради всичко“
nenial
„поради никоя причина, поради нищо“

Думите с -al не могат да получават окончание -j или -n.

 • Kial vi ploras? - Защо плачеш?
 • Mi komprenas, kial vi faris tion. - Разбирам защо направи това.
 • Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. - Днес времето е прекрасно и мразовито, затова ще взема кънките си и ще ида да се пързалям.

  Забележете разликата между tial и ĉar. Tial представлява причина, а ĉar започва подчинено изречение, което изяснява причината: Mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti, ĉar hodiaŭ estas bela frosta vetero. (Ще взема кънките си и ще ида да се пързалям, защото днес времето е прекрасно и мразовито.)

 • Mi vin ial ankoraŭ ne konas. - Все още не те познавам поради каквато и да е причина.
 • Vi demandas, kial mi amas vin. Mi respondas: ĉial! - Питаш ме защо те обичам. Отговарям ти: поради всяка възможна причина!

Думата nenial се използва много рядко, но когато се използва, отрича цялото изречение (както всички други думи с -neni):

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. = ...mi pro neniuj motivoj povus aprobi. - Поради никаква причина не мога да одобря такъв правилник за лигата ни.
 • Vi povus inciti lin kiom ajn. Li nenial kolerus. = ...li pro neniu kaŭzo kolerus. - Можеш да го дразниш колкото искаш. Той няма да се ядоса поради никаква причина.

Ако трябва да се изкаже нещо в положителен смисъл, може да се използва sen kaŭzo, senkaŭze, senmotive или нещо подобно: Ŝi ridis senkaŭze. = Ŝi ja ridis, sed sen motivo. (Тя се смееше без причина. = Тя се смееше, но без причина или мотив.).

Таблични думи с -el

kiel
„как, по кой начин, в каква степен“
tiel
„така, по този начин, в такава степен“
iel
„някак, по някой начин, в някаква степен“
ĉiel
„всякак, по всеки начин“
neniel
„никак, по никакъв начин“

Думите с -el са общи думи, наподобяващи наречия, които се използват, ако не става въпрос за време/случай (думи с -am), място (думи с -e), причина (думи с -al) или количество/брой (думи с -om). Думите с -el покриват общо взето всички значения, които могат да изразяват думите, наподобяващи наречия. И най-вече когато става въпрос за степен или начин.

Думите с -el не могат да получават окончание -j или -n.

 • Kiel li aspektas? - Как изглежда той?
 • Kiel vi fartas? - Как си?
 • Rakontu al mi per malmulte da vortoj, kiel tio okazis. - Разкажи ми с малко думи, как се случи това?
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Притеснявам се за нея така, както се притеснявам за самия себе си.
 • Kiel alta estas tiu turo? - Колко висока е тази кула?
 • Kiel longe tio ankoraŭ daŭros? - Колко дълго още ще продължи това?
 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Този стар хляб е твърд като камък.
 • Bojas hundido, ĉar tiel faras la hundo. - Кутрето лае, защото така прави кучето.
 • Ne faru tiel, faru tiel ĉi! - Не прави онака, прави така!
 • Ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. - Те и двамата бяха толкова неприятни и горди, че с тях не можеше да се живее.
 • Mi estas tiel forta, kiel vi. - Аз съм толкова силен, колкото теб.
 • Iel ni sukcesos. - Някак успяхме.
 • Ili ĉiel helpis al mi. - Те всякак ми помогнаха.
 • Mi neniel esperis sukceson. - Никак не се надявах на успех.

Таблични думи с -om

kiom
„колко, колко много, какъв брой, какво количество“
tiom
„толкова, толкова много, такъв брой, такова количество“
iom
„малко, нито много – нито малко“
ĉiom
„всичкото, цялото количество“
neniom
„николко, никакъв брой, никакво количество“

Думите с -om не могат да получават окончание -j или -n.

 • Kiom vi volas, ĉu du aŭ tri? = Kiel multajn vi volas... - Колко искаш, две или три?
 • Ŝi pripensis, kiom kostos al ŝi la nokta restado. - Тя помисли колко ще струва нощувката ѝ.
 • Ho, kiom pli bona estas via amo, ol vino! - О, колко по-добра е любовта ти от виното!
 • Kiom mi vidas, vi havas nur unu filon. = Laŭ tio, kion mi vidas, vi havas... - Доколкото виждам, имаш само един син. = Според това, което виждам, имаш…

  Може би имаш повече синове, но аз не мога да видя повече.

 • Sendi 100 ekzemplerojn mi ne povis, ĉar mi nun tiom ne havas. - Не мога да изпратя 100 екземпляра, защото в момента нямам толкова.
 • Mi havas tiom multe, ke mi ne bezonas ŝpari! - Имам толкова много, че няма нужда да пестя!

  Често kiom и tiom се използват заедно с multemultaj). Multe може да се изпусне, но целта му е да засили (подчертае) смисъла. Може също да се използва kiel multe, tiel multe, но тогава няма подсилване на смисъла.

 • Ŝi aĉetis iom da butero. = ...kvanton da butero ne tre grandan sed tamen konsiderindan. - Тя купи малко масло. = …някакво количество масло, което не е много голямо, но все пак заслужаващо внимание.

  На теория iom би трябвало да означава „някакво неопределено количество“, но на практика почти винаги се използва за малко количество. Значението е дори по-конкретно, тоест: „не много, но достатъчно, за да се спомене, за да има някакво значение“. Не трябва да се бърка iom с malmulte: Li faris iom da eraroj. Грешките не са били много, но достатъчно, за да бъде критикуван. Li faris malmulte da eraroj. Грешките са били толкова малко, че трябва да бъде похвален.

 • Mi pensas, ke mi ĝin ankoraŭ iom memoras. = ...ne tre multe memoras, sed ankoraŭ ja memoras. - Мисля, че все още си го спомням малко. = …не го помня много, но все пак го помня.
 • Tie supre estingiĝis la ruĝaj koloroj, dum la suno iom post iom malaperis. - Там горе червените цветове избледняваха, докато слънцето малко по малко изчезваше.

  Изразът iom post iom показва, че нещо се случва постепенно, като промените са много малки, но все пак различими.

 • Kiom da benzino vi volas? — Mi volas ĉiom, kiom vi havas. = ...Mi volas la tutan kvanton da benzino, kiun vi havas. - – Колко бензин искаш? – Искам всичкия, който имате. = …Искам цялото количество бензин, което имате.

  Значението на ĉiom на практика често е доста близко до значението на ĉio, което се използва много по-често.

 • Sur la mezo de la strato estas multe da radoj kaj da ĉevalaj hufoj, sed da homoj piedirantaj estas malpli, preskaŭ neniom. - На средата на улицата има много колела и конски копита, но хората, ходещи пеш, бяха малко, почти николко.

Думите с -om се използват както като наречия, така и като съществителни.

Обикновено за изразяване на степен се използват kiel и tiel. Но за да се наблегне или подчертае смисълът, може вместо това да се използват kiom и tiom: Ĝi estis tiom bela, ke mi svenis. La Esperantistoj tute ne pretendas, ke ilia lingvo prezentas ion tiom perfektan, ke nenio pli alta jam povus ekzisti.

Думите с ali- могат ли да бъдат таблични?

Много пъти е било предлагано към таблицата да се добави и началната част ali-, създавайки нова поредица: aliu, alio, alia, alies, alie, aliam, alial, aliel, aliom*. Някои дори използват това с думите aliel и alies.

В официалната граматика на есперанто ali- е обикновен корен, от който с обикновените наставки се образуват думи.

 • alia = „друг, не същият, различен“
 • alio = „нещо друго“
 • alie = „в друг случай, по друг начин“
 • alii = „да бъдеш друг, да бъдеш различен (използва се рядко)“

Използването на новите таблични думи би внесло сериозни промени в езика. Ето няколко примера:

Обикновената дума alie означава най-често „в друг случай“, но тя може и да означава „по друг начин“. Табличната дума alie би означавала „на друго място“. Следователно обикновени изречения като: Ni devas alie agi, променят значението си изцяло.

Alia не е таблична дума, а обикновено прилагателно, което означава „друг“, „от друг вид“ или „с друга идентичност“. Новата таблична дума alia би означавала само „от друг вид“. Ако съществуваха таблични думи с ali-, тогава не би могло да се каже например: la alia ĉambro estas pli granda, а би трябвало да бъде: la aliu ĉambro estas pli granda. Също би трябвало да се каже: ili amas unu la aliun вместо обикновеното: ili amas unu la alian.

В практиката често се образуват сложни думи като: de alia specoalispeca. Тези обаче, които смятат, че може да съществуват таблични думи с ali-, би трябвало вместо това да използват: aliuspeca, тъй като крайната част на табличните думи на може да бъде премахвана. Сравнете с: de tiu specotiuspeca (не: tispeca).

Все още никой не използва цялата поредица таблични думи с ali- последователно. Среща се само необмислената и нелогична употреба на aliel и alies, както и рядко aliu. Някои използват частично класическия есперанто и частично реформирания диалект. Когато казват, например, alie и alia, не може да се разбере дали имат предвид думата от Фундамента или от новия диалект. За щастие, все още мнозинството използва езика по правилен и логичен начин.

Затова трябва да се използват само съществуващите и ясно определени таблични думи, а другите неща де се изразяват чрез правилните корени и правила според Фундамента:

Нежелана реформа Официални правила на есперанто
aliu alia
alia alia, alispeca, alieca
alies de alia (persono), aliula
alie aliloke
alien aliloken
aliam alifoje, aliokaze
alial alikaŭze
aliel alimaniere, alie
aliom alikvante

Забележка: Има предложения за „компромисни“ форми aliio, aliiu, aliia, aliie, aliiel и т.н. (сложни думи с корена ali- и таблични думи с i-). Такива думи наистина биха били правилни, но за съжаление, неподходящи за използване на практика. Трудно е да се чуе разликата между aliie и alie, между aliia и alia, и т.н. Не е достатъчно думите да са правилно съчетани, те трябва също да могат да се използват без проблеми в нормалното общуване.

Обратно нагоре