Към съдържанието

Окончанията -o, -a, -e, -i, -as, -is, -os, -us и -u показват към каква част на речта се отнася думата. Те са много важни в словообразуването. Съществуват също и окончанията -j и -n. Те не са от значение в словообразуването.

Vortetoj estas jam per si mem vortoj: por, mi, jam, , tiam, anstataŭ, je, jes k.a.

Най-многобройните са корените. Всеки корен сам по себе си има някакво значение, но коренът не може да стои самостоятелно като дума. Трябва да има някакво окончание.

 • Някои корени назовават хора или лица, напр.: amik, tajlor, infan, patr, sinjor, vir и т.н.
 • Други корени назовават животни, напр.: ĉeval, azen, hund, bov, fiŝ, kok, pork и т.н.
 • Други назовават растения, напр.: arb, flor, roz, herb, abi, tritik и т.н.
 • Някои корени представляват уреди или инструменти, напр. krajon, bros, fork, maŝin, pingl, telefon и т.н.
 • Много корени назовават действия, напр.: dir, far, labor, mov, ven, frap, lud и т.н.
 • Други корени назовават отвлечени понятия или качества, например: bel, bon, grav, ruĝ, varm, ĝust, pret…

Съществуват множество различни групи и категории, не само гореспоменатите. Някои корени трудно може да се класират, други имат множество значения, трети имат много тясно значение, но всички имат някакво значение.

Por ĝuste uzi radikon kun diversaj finaĵoj oni devas koni la propran signifon de la radiko. La gravecon de la radikosignifo bone montras la klasika ekzemplo de la radikoj KOMB kaj BROS.

Двата глагола kombi ('реша') brosi ('четкам') имат много сходни значения. И двата назовават действие и двете действия са много сходни. Ако обаче ги превърнем в съществителни, изведнъж стават напълно различни.

 • kombo = действието ресане
 • broso = четка

La klarigo de tiu ĉi drasta ŝanĝiĝo estas la fakto, ke jam la radikoj havas signifojn. KOMB estas nomo de certa ago, dum BROS estas nomo de certa ilo. Kun O-finaĵo ili estas do nomoj de ago kaj ilo respektive — tre malsimilaj aferoj. Sed kun verba finaĵo ili ambaŭ ricevas agan signifon. KOMB tiam apenaŭ ŝanĝiĝas, ĉar ĝi estas jam aga per si mem. BROS tamen ŝanĝiĝas, kaj montras tiun agon, kiun oni kutime faras per broso.

Se oni deziras substantivon por tiu ago, kiun oni faras per broso, oni devas fari kunmetaĵon: bros-ad-o. Same, se oni deziras vorton por tiu ilo, per kiu oni kombas, oni ankaŭ devas fari kunmetaĵon: komb-il-o.

Troviĝas multegaj ĉi tiaj radikparoj, kie la signifo de la verbaj formoj estas similaj, dum la O-formoj estas malsimilaj. La klarigo estas ĉiam, ke la radikosignifoj estas malsamaj. Jen kelkaj ekzemploj: batimarteli, hakipioĉi, servisklavi, kudritajlori, regireĝi, kaperipirati, vizitigasti. Same oni povas trovi parojn, kie la A-formoj similas, sed la O-formoj malsimilas, ekz.: elegantadanda, noblanobela, lertamajstra, kuraĝaheroa, proksimanajbara, dolĉamiela. Kontrolu mem la signifon de la respondaj O-formoj en vortaro.

Oni povas diri, ke ekzistas diversaj bazaj vortoj, de kiuj oni deiras en la vortfarado. Ĉe BROS/ oni deiras de la baza vorto broso, kiu estas nomo de ilo, kaj formas el ĝi la verbon brosi (per anstataŭigo de O per I). Ĉe KOMB/ tamen la baza vorto estas kombi (kiu kompreneble nomas agon). El kombi oni povas fari la agan substantivon kombo (per anstataŭigo de I per O), kaj la vorton por la koncerna ilo, kombilo (per aldono de la sufikso IL kaj O-finaĵo).

Agaj radikoj estas ofte nomataj verbajverbkarakteraj, ĉar ĉe ili oni nature vidas la verbon kiel bazan formon. Tial agaj radikoj normale aperas en vortaroj en verba formo.

Ecaj radikoj estas ofte nomataj adjektivajadjektivkarakteraj, ĉar ĉe ili oni vidas la A-finaĵan formon kiel bazan. Tial ecaj radikoj estas do normale prezentataj kiel adjektivoj en vortaroj. Ankaŭ radikoj, kiuj plej ofte aperas kun E-finaĵo, estas tradicie nomataj adjektivkarakteraj.

Radikoj nek ecaj, nek agaj estas ofte nomataj substantivajsubstantivkarakteraj. Ili estas normale prezentataj kiel substantivoj en vortaroj.

Окончанието -o

La finaĵo O aldonas nenion al la propra signifo de radiko. Substantivo estas simple nomo de la koncerna afero:

 • amiko ('приятел'), tajloro ('шивач') = названия на хора
 • krajono ('молив'), broso ('четка') = названия на предмети
 • diro ('казване'), faro ('правене') = названия на действия

 • belo, bono = nomoj de diversaj ecoj

Окончанието -a

La finaĵo A montras, ke oni priskribas per la koncerna afero. A = "rilata al la koncerna afero, tia kiel la afero" k.s.:

 • amika ('приятелски, дружески') = който е свързан с приятелско, дружеско отношение
 • ĉevala ('конски') = подобен на кон; отнасящ се до кон
 • dira = който е свързан с действието казване
 • bela ('красив, хубав') = който се отличава с красота

Kiam la radiko de adjektivo havas ecan signifon, la adjektivo normale montras econ. Tiaj adjektivoj ne multe varias laŭ la kunteksto:

 • bona manĝo = "manĝo karakterizata de boneco"
 • rapida aŭto (бърза кола) = кола, която се отличава с бързина
 • okazaĵo stranga (странна случка) = случка, която се отличава със странност
 • ruĝa domo (червена къща) = къща, която е червена на цвят

Kiam la radiko de adjektivo ne havas ecan signifon, la adjektivo povas montri diversspecajn priskribojn. Ĝenerale la signifo de tia adjektivo multe varias laŭ la kunteksto:

 • reĝa konduto ('кралско държание') = „държание, присъщо за крал“
 • reĝa persono = "persono kiu estas reĝo, persono de reĝa familio" k.s.
 • reĝa palaco ('кралски дворец') = „дворец, принадлежащ на крал“

Когато коренът на прилагателното означава действие, прилагателното може да има най-различни значения. То може да означава нещо, което е свързано с това действие. Такова прилагателно може да бъде подобно и на сегашно (-ant-) или минало деятелно причастие (-int-) с окончание -a:

 • nutra problemo ('хранителен проблем') = проблем, засягащ храненето – nutra посочва темата.
 • nutra manĝaĵo = "manĝaĵo kiu povas nutri, kiu havas nutrajn ecojn, nutranta manĝaĵo"
 • tima homo ('страхлив човек') = човек, който се страхува често
 • tima krio ('страхлив вик') = вик, породен от страх

Kelkaj tiaj adjektivoj havas tamen specialan ecan signifon:

 • fiksi ('прикрепвам, приковавам') = поставям нещо така, че да не мърда → fiksa ('безподвижен, фиксиран; точно или ясно определен/установен') = който е прикрепен безподвижно – било то чрез прикрепяне или само̀ по себе си
 • falsi = "fari malveran kopion, igi neaŭtentika" → falsa = "malvera, neaŭtentika, falsita"
 • kaŝi ('крия, скривам') = „правя така, че нещо да не се вижда“ → kaŝa ('скришен') = „невидим – било сам по себе си или затова че някой го е скрил“
 • kompliki ('усложнявам') = правя така, че нещо да стане сложно, трудно за разбиране → komplika ('сложен') = който е труден за разбиране
 • korekti ('поправям, коригирам') = поправям грешка → korekta ('правилен') = който няма грешка

Iuj tiaj ĉi adjektivoj similas al pasiva participo: komplikakomplikita. Ĉe la simplaj adjektivaj formoj la ago de la radiko aŭ ne estas tre interesa, aŭ tute ne okazis, nur la eco estas grava. Iafoje la eco ekzistas tute per si mem. La respondaj participaj formoj ĉiam montras, ke tia ago ja okazis aŭ okazas.

Multaj opinias, ke iuj el tiuj ĉi adjektivoj, precipe korekta, estas evitindaj kun eca signifo. Iuj eĉ opinias, ke tia uzo estas eraro. Laŭ ili komplika nur signifu "komplikanta" aŭ "rilata al kompliko", kaj korekta laŭ ili nur signifu "korektanta" aŭ "rilata al korekto". Sed iuj el tiuj adjektivoj neniam estas kritikataj, kvankam ili estas tute similaj. Tia ĉi vortfarado estas tamen hejma en Esperanto de la komenco, kaj ekzemploj troviĝas abunde ĉe multegaj verkistoj de Zamenhof ĝis hodiaŭ. En iaj okazoj la plursignifeco de tia adjektivo ja povus kaŭzi miskomprenon, kaj tiam oni kompreneble revortigu la frazon, sed tio validas por ĉiuj plursignifaj vortoj. La radikoj de tiaj adjektivoj estas agaj, sed pro la eca signifo de la adjektivaj formoj oni povus pensi, ke la radikoj estas ecaj. Tiam oni riskas erare aldoni IG-sufikson al la simplaj verbaj formoj uzante kaŝigi anstataŭ kaŝi, komplikigi anstataŭ kompliki, korektigi anstataŭ korekti, k.t.p. Tiaj IG-formoj havas tamen aliajn, tre specialajn signifojn: kaŝigi = "igi iun kaŝi ion", vekigi = "igi iun veki iun", komplikigi = "igi iun kompliki ion" k.t.p. Oni ankaŭ ne pensu, ke la simplaj verbaj formoj havas la signifon "esti tia". Korekti ne signifas "esti senerara", sed "igi senerara". Kompliki ne signifas "esti ĝene malsimpla", sed "igi ĝene malsimpla".

Окончанието -e

La vortfara uzo de E-finaĵo tre similas al la uzo de A-finaĵo. E = "rilate al la afero, tiel kiel la afero" k.s.:

 • tajlore = tiel kiel tajloro, rilate al tajloro
 • krajone = tiel kiel krajono, simile al krajono, per krajono
 • labore = rilate al laboro, per laboro
 • blanke = tiel kiel la koloro blanko
 • veturi rapide = "veturi kun alta rapideco"
 • strange granda = "granda en stranga maniero"
 • ruĝe farbita = "farbita per ruĝo"
 • reĝe konduti = "konduti en maniero karakteriza por reĝo"
 • reĝe riĉa ('кралски богат') = богат като/колкото крал
 • loĝi urbe = 'живея в град(а)'
 • okazi tage = "okazi en tago"
 • konduti time = "konduti kun timo, karakterizate de timo, montrante timon, timante"

Глаголни окончания

I = "fari certan agon (aŭ esti en certa stato), kiu proksime rilatas al la signifo de la radiko". (La finaĵo I reprezentas ĉi tie ĉiujn verbajn finaĵojn: I, AS, IS, OS, US kaj U.)

Aga radiko kun verba finaĵo havas ĉiam sian propran signifon:

 • KURkuri ('тичам, бягам') = извършвам действието тичане/бягане
 • KONSTRUkonstrui ('строя, построявам') = извършвам действието строене

Verbo farita el ne-aga radiko montras agon, kiu iel estas proksima al la radikosignifo. Ofte estas tute evidente, kiu estas tiu ago, sed iafoje oni povas heziti. Ĉe multaj ne-agaj radikoj la tradicio jam fiksis, kiun agan signifon ili ricevas kun verba finaĵo, sed iuj radikoj neniam estas uzataj en verba formo, kaj oni ankoraŭ ne decidis, kiun agan signifon ili havu.

Se radiko per si mem montras econstaton, la verba formo normale signifas "esti tia" aŭ "agi kun tia eco":

 • RAPIDrapidi ('бързам') = действам бързо
 • AKTIVaktivi = agi aktive, esti aktiva

Normale ĉi tia verbo ne signifas "iĝi tia" aŭ "igi tia". Ĉe ecaj kaj stataj radikoj oni uzas la sufiksojn kaj IG por krei tiajn signifojn.

Se la radiko montras ilon, aparaton aŭ simile, la verbo normale signifas "uzi tian ilon en ĝia kutima maniero":

 • BROSbrosi ('четкам') = използвам четка (по обикновен начин)
 • AŬTaŭti = iri per aŭto

Ако коренът посочва вещество, глаголът означава най-често снабдяване на нещо с въпросното вещество:

 • AKVakvi ('поливам') = снабдявам с вода, изсипвам вода (върху нещо)
 • ORori ('позлатявам') = покривам със злато

При такива глаголи някои хора понякога използват наставката um, често без да е необходимо.

Ако назовава човек, лице, коренът обикновено означава „действам като такъв човек“, „изпълнявам ролята на такъв човек“:

 • TAJLORtajlori = работя като шивач, шия като шивач
 • GASTgasti ('гостувам') = на гости съм (у някого), живея като гост

Bestaj radikoj kaj diversaj fenomenaj radikoj signifas en verba formo "agi kiel tia besto aŭ fenomeno":

 • HUNDhundi = действам като куче, живея като куче
 • SERPENTserpenti = движа се като змия
 • ONDondi ('вълнувам се') = движа се вълнообразно

Multaj diversaj radikoj ricevas verban signifon, kiu ne estas klarigebla per alia regulo ol la tute ĝenerala, ke ili ricevas verban signifon, kiu iel proksime rilatas al la signifo de la radiko:

 • FIŜfiŝi ('ловя риба, риболовствам, риболувам')
 • POŜTpoŝti = transdoni (ekz. leteron) al la poŝto
 • ORIENTorienti = decidi aŭ fiksi la pozicion (de io) rilate al oriento

Уточнителни части

Oni ofte kunigas radikojn (kaj vortetojn) kreante kunmetitajn vortojn. La plej ofta speco de vortkunmetaĵo nomiĝas ĉi tie kombino. Tia vorto konsistas el du partoj: ĉefelemento, kiu donas la ĝeneralan signifon de la vorto, kaj preciziga antaŭelemento, kiu precizigas la ĝeneralan signifon.

От главната основа ŝip може да се направят следните съчетания (винаги с „неутрално“ o-окончание):

 • vaporŝipo ('параход') = вид кораб, който се движи с помощта на пара
 • balenŝipo = вид кораб, който се използва за ловене на китове
 • aerŝipo ('въздушен кораб') = вид кораб, който се движи във въздуха вместо по вода

Основното значение на тези сложни думи е винаги „ŝipo“ ('кораб'). С помощта на различни части, които стоят пред основната дума, се различават няколко вида кораби. Значението на тези части е разнообразно. Vapor- посочва начина, по който видът кораб се придвижва, balen- посочва целта, за която корабът се използва, а aer- посочва място, където корабът се придвижва.

Plej ofte antaŭelementoj distingas diversajn specojn. Iafoje tamen temas ne pri speco, sed pri parto de la ĉefelemento, ekz.: antaŭbrako = "tiu parto de brako, kiu troviĝas plej antaŭ la korpo"; Orient-Eŭropo = "la orienta parto de Eŭropo".

Kombino kondutas kiel simpla radiko. Ĝi povas akcepti ĉiun ajn finaĵon: vaporŝipo, vaporŝipa, vaporŝipe, vaporŝipi; rondiro, rondira, rondire, rondiri; piediro, piedira, piedire, piediri; helruĝo, helruĝa, helruĝe, helruĝi.

Oni povas el kombinoj fari novajn kombinojn:

 • vaporŝipasocio ('асоциация за параходи') = „асоциация, която се занимава с параходи“. Главен елемент е коренът asoci. Доуточняващ елемент е сложната дума vaporŝip.
 • vaporŝipasociano ('член на асоциация за параходи'). Главен елемент е коренът an. Доуточняващ елемент е сложната дума vaporŝipasoci.
 • ŝarĝvaporŝipo = "vaporŝipo uzata por transporti ŝarĝojn". Ĉefelemento estas la kombino VAPORŜIP. Antaŭelemento estas la radiko ŜARĜ.

Kombino el pluraj radikoj povas teorie esti plursignifa. Neniu gramatika regulo klarigas, ke ekz. ŝarĝvaporŝipo estas ŝarĝ-vaporŝipo kaj ne ŝarĝvapor-ŝipo ("ŝipo, kiu iel rilatas al ŝarĝvaporo", sensencaĵo). Oni devas simple mem kompreni, kiu el pluraj teorie eblaj analizoj kaj signifoj estas la ĝusta. Konfuzoj nur malofte okazas en la praktiko. Skribe oni je bezono povas uzi dividostrekojn por klareco, kiel en ŝarĝ-vaporŝipo. Ĝenerale kombinoj kun pli ol tri aŭ kvar radikoj povas esti tro malfacilaj. Anstataŭ vaporŝipasocimembrokunvenejo oni prefere diru ekz. kunvenejo por membroj de vaporŝipasocio.

Съединителни окончания

След уточнителната и главната част на съставна дума може да се постави междинно окончание -o- с цел да бъде думата по-лесно произносима, например puŝoŝipo, aeroŝipo, sangoruĝo и т.н.

Oni ne uzas ligfinaĵon en tiaj kombinoj, kie la antaŭelemento plej nature fariĝas adjektivo, se oni disigas la kombinon, ekz.: dikfingro = "fingrospeco, kiu kutime estas pli dika ol la aliaj fingroj". Apenaŭ eblas la signifon klarigi en natura maniero uzante la vorton diko. Tial oni ne diras dikofingro, nek dikafingro, sed je bezono dika fingro. Simile estas ĉe agaj vortoj, kie la preciziga antaŭelemento montras econ, kiu rezultas el la ago: ruĝfarbifarbi ruĝa, farbi tiel ke io fariĝas ruĝa; plenŝtopiŝtopi plena. Ankaŭ en tiaj kombinoj oni ne uzas ligfinaĵon. Same en agaj kombinoj, kie la antaŭelemento montras la manieron de la ago, oni kutime ne uzas ligfinaĵon, sed preferas je bezono disigi la kombinon: laŭtlegilegi laŭte.

Formoj kiel nigra-blanka ne estas kombinoj, sed du apartaj vortoj kunskribitaj por speciala nuanco.

Se la antaŭelemento estas vorteto (tia vorto, kiu ne bezonas finaĵon), oni normale ne uzas ligan finaĵon. Je bezono oni tamen povas uzi ligan E-finaĵon: postsignopostesigno (faciligas la elparolon), postuloposteulo (faciligas la komprenon). Tio tamen okazas nur tre malofte.

Aliaj finaĵoj ol E povas aperi post vorteta antaŭelemento nur kiam tio aldonas necesan signifon: unuaeco = "la eco esti unua" (unueco = "la eco esti kiel unu"), antaŭeniri = "iri antaŭen" (antaŭiri = "iri antaŭ io"). La ligon EN (E + N) oni uzas iafoje ankaŭ post radikaj antaŭelementoj: supreniro, ĉieleniro (aŭ ĉieliro), hejmenvojaĝo (aŭ hejmvojaĝo).

E kiel ligfinaĵo aperas iafoje, kiam la antaŭelemento estas la radiko MULT: multe-nombro.

En kombinoj el aga radiko plus POV, VOL aŭ DEV, oni normale uzas I kiel ligfinaĵon: pagipova, vivivola, pagideva. Estas pli bone klarigi tiajn formojn kiel frazetvortojn. Oni povas ankaŭ uzi O en tiaj vortoj: pagopova, vivovola, pagodeva. Tiam ili estas kombinoj, sed O en tiaj vortoj estas malpli kutima. Oni povus principe ankaŭ uzi ilin tute sen ligfinaĵo: pagpova, vivvola, pagdeva, sed tiajn formojn oni apenaŭ uzas en la praktiko.

Se la ĉefelemento estas sufikso, aŭ se la antaŭelemento estas prefikso, tiam oni ne uzas ligfinaĵon.

En alia speco de kunmetaĵo, frazetvortoj, oni uzas ligfinaĵojn laŭ aliaj reguloj.

Vortetoj en kombinoj

Iuj vortetoj estas ofte uzataj kun finaĵoj. Ankaŭ al tiaj finaĵvortoj oni povas almeti precizigan antaŭelementon:

 • milmilojarmilo - хиля̀да → хѝляда → хилядолетие

  = една хѝляда години; хѝляда, която се състои от години (съществува също и напълно равностойната по значение дума miljaro)

 • jesjesokapjeso - да → утвърдителен отговор → утвърдително кимване

  = jeso per la kapo (per kapoklino)

Klarigado de kombinoj

Често значението на някоя сложна дума може да се обясни чрез предлог:

 • aerŝipo = „кораб, предназначен за въздух“
 • lignotablo = „маса от дърво“
 • skribtablo = „маса за писане“
 • piediro = "iro per piedoj"

Sed ne ĉiuj kombinoj estas tiel klarigeblaj. Iuj bezonas pli komplikan klarigon:

 • < vaporŝipo = "ŝipo, kiu sin movas per vaporo" ("ŝipo de/per... vaporo" ne donas sencon).
 • dikfingro = "fingro de tiu speco, kiu estas kutime pli dika ol la aliaj fingroj" ("fingro de diko" estas sensencaĵo).
 • sovaĝbesto = "tia besto, kiu estas karakterizata de sia sovaĝeco" ("besto de sovaĝo" ne havas sencon).

En kunmetita vorto povas kaŝiĝi multaj neesprimitaj ideoj. Kombino konsistas el ĉefelemento, kiu donas la bazan signifon, kaj antaŭelemento, kiu montras ian karakterizaĵon, sed kombino ne estas plena difino de la signifo. La efektiva signifo de kombino dependas ne nur de la signifo de ĝiaj partoj, sed ankaŭ de la lingva tradicio.

Ofte oni hezitas inter ekz. lada skatolo kaj ladskatolo, sovaĝa besto kaj sovaĝbesto, dikfingro kaj dika fingro. Ofte oni povas sendistinge uzi ambaŭ formojn, sed tamen estas esenca diferenco inter kombinoj kaj tiaj duvortaĵoj kun adjektivo kaj substantivo. Kiam oni faras kombinon, oni kreas vorton por speciala ideo, por certa speco. Oni nomas ian ideon, kiu ial estas rigardata kiel aparta, kiu ial bezonas propran vorton. Kiam oni uzas substantivon kun epiteto, oni normale nur montras "okazan" aŭ "hazardan" econ:

 • Lada skatolo estas skatolo de ĉia ajn speco. Tiu skatolo "hazarde" iel rilatas al lado. Kiamaniere ĝi rilatas al lado, povas montri nur la kunteksto. Eble ĝi estas farita el lado, eble ĝi enhavas ladon k.t.p. Ladskatolo tamen estas certa skatolspeco. La preciza signifo de ladskatolo estas decidita de la lingva tradicio: "hermetike fermita skatolo el lado, en kiu oni konservas manĝaĵon aŭ trinkaĵon".
 • Sovaĝa besto е животно, което „случайно“ е диво. Не е ясно дали това е неговото обичайно състояние. Sovaĝbesto е вид животно, което се отличава със своята дивост.
 • Dikfingro estas certa fingrospeco tiel nomata, ĉar ĝi normale estas pli dika ol la aliaj fingroj. Dika fingro estas ĉia ajn fingro (dikfingro, montrofingro, mezfingro, ringfingro aŭ etfingro), kiu "hazarde" estas dika. Unuopa dikfingro povas esti ĉu dika, ĉu maldika, sed restas dikfingro.

Preciziga antaŭelemento do montras, kia estas la speco, ne kia estas la individuo. Epiteto montras normale, kia estas la individuo, sed ĝi povas ankaŭ montri, kia estas la speco, laŭ la kunteksto. Tial oni povas uzi ankaŭ epitetojn por nomi specojn. Oni povas diri dika fingro anstataŭ dikfingro. Oni povas diri vapora ŝipo anstataŭ vaporŝipo. Eblas diri sovaĝa besto anstataŭ sovaĝbesto. Sed ne eblas fari male, ĉar ne ĉiu dika fingro estas dikfingro, ne ĉiu vapora ŝipo estas vaporŝipo, kaj ne ĉiu sovaĝa besto estas sovaĝbesto.

Estas ofta miskompreno, ke oni ne povus fari kombinojn, en kiuj la antaŭelemento estas eca radiko. Fakte oni regule faradas tiajn vortojn, ekz. altlernejo, altforno, dikfingro, sekvinberoj, solinfano, sovaĝbesto, sanktoleo, kaj multajn aliajn. Ili estas tute korektaj. Sed oni ne povas simple kunŝovi substantivon kun adjektiva epiteto, se oni ne celas ion pli specialan. Oni ne diru belfloro, se oni simple volas diri bela floro.

Multaj pensas, ke oni ne povas fari kombinojn, kies ĉefelemento montras agon, kaj kies antaŭelemento montras objekton de tiu ago, ekz.: leterskribi, voĉdoni, domkonstrui. Tio tamen ne estas prava. En tiaj kombinoj la antaŭelemento ne estas ordinara objekto, sed montras karakterizaĵon de agospeco. Tiaj kombinoj signife diferencas de la duvortaĵoj skribi letero(j)n, doni voĉo(j)n k.t.p. En skribi leteron la objekto montras konkretan objekton de la skribado, dum en leterskribi LETER nur karakterizas la specon de skribado. Iaj similaj verboj havas signifonuancon de provado: fiŝkapti = "provi kapti fiŝojn". Tiajn verbojn oni devas klarigi kiel frazetvortojn.

Превръщане на думи от словосъчетания

Frazeto (ia grupo de kunapartenantaj vortoj) povas kunŝoviĝi en kunmetaĵon per aldono de ia posta elemento. Tio nomiĝas vortigo de frazeto. La rezulto estas frazetvorto. El la origina frazeto oni retenas nur la plej gravajn elementojn. Finaĵoj kaj aliaj malpli gravaj elementoj normale forfalas. Por plifaciligi la elparolon aŭ komprenon oni povas tamen konservi vortklasan finaĵon de la origina frazeto, sed J-finaĵojn kaj N-finaĵojn oni ne konservas.

 • sur tablo → [sur tablo]-A → surtabla - върху/на маса → настолен
 • inter (la) nacioj → [inter nacioj]-A → internacia - между народи(те) → международен
 • dum unu tago → [unu tago]-A → unutaga - в продължение на един ден → еднодневен
 • en la unua tago → [unua tago]-A → unuataga - през първия ден → който се случва през първия ден
 • sur tiu flanko → [tiu flanko]-E → tiuflanke - sur tiu flanko → tiuflanke
 • sur tiu ĉi flanko → [ĉi flanko]-E → ĉi-flanke - sur tiu ĉi flanko → ĉi-flanke
 • en tiu maniero → [tiu maniero]-E → tiumaniere - по този начин → по този начин
 • en tiu ĉi maniero → [ĉi maniero]-E → ĉi-maniere - по този начин → по този начин
 • Li staris tutan horon apud la fenestro.Li staris tuthore [tutahore] apud la fenestro. - Той стоя цял час до прозореца.
 • povas pagipagi povas → [pagi povas]-A → pagipova - може да плати → платежоспособен

  = такъв, който може да плати

Когато някакво словосъчетание се превръща в самостоятелна дума чрез глаголно окончание или окончанието -o, окончанието представя някаква прикрита идея. Това, което окончанието представя, трябва да се научи отделно за всяка такава дума:

 • per laboro → [per laboro]-(akiri)-I → perlabori - с/чрез работа/труд → печеля с труд, припечелвам, печеля/изкарвам пари

  = akiri per laboro. La verba finaĵo reprezentas la kaŝitan ideon "akiri". Perlabori neniel devenas de la verbo labori, sed de la frazeto per laboro. En labori la aga signifo estas simple LABOR. En perlabori la ago estas "akiri".

 • fiŝojn kapti → [fiŝojn kapti]-(provi)-I → fiŝkapti - ловя риби → ловя риби, риболовствам, риболувам

  = provi kapti fiŝojn, fiŝi

 • tri anguloj → [tri anguloj]-(figuro)-O → triangulo - три ъгъла → триъгълник

  = геометрична фигура с три ъгъла

 • sub tegmento → [sub tegmento]-(ĉambro/loko)-O → subtegmento - под покрив → таван, таванско помещение

  = стая или място под покрива (не subtegmentejo, тъй като това, което стои пред наставката -ej, трябва да посочва нещо, което се намира или случва в помещението)

 • per fortoj → [per fortoj]-(trudo)-O → perforto - per fortoj → perforto

  = trudado de la propra volo per fortoj

 • unu tago kaj unu nokto → [unu tago (kaj) unu nokto]-(periodo)-O → tagnokto - един ден и една нощ → денонощие

  = период от 24 часа

 • la pli multaj → [pli multaj]-(grupo)-O → plimulto - повечето → мнозинство, болшинство

  = група, която е по-многобройна (от друга)

 • mil jaroj → [mil jaroj]-(periodo)-O → miljaro - хиляда години → хилядолетие

  = periodo de mil jaroj. La kombino jarmilo kaj la frazetvorto miljaro havas precize la saman signifon. Ambaŭ estas ĝustaj, sed ili estas konstruitaj laŭ du malsamaj principoj. Kombinoj estas tamen ĝenerale pli oftaj kaj pli bazaj, kaj tial fine la kombino jarmilo fariĝis pli populara.

Oni ankaŭ uzas "vortigitajn" frazetojn kiel antaŭelementojn de kombinoj. Plej ofte la ĉefelemento estas sufikso:

 • la sama ideo → [sama ideo]-AN-O → samideano - същата идея, мисъл → съидейник, съмишленик

  = speco de ano, nome ano de la sama ideo

 • altaj montoj → [altaj montoj]-AR-O → altmontaro - altaj montoj → altmontaro

  = aro de altaj montoj

 • sub (la) maro → [sub maro]-ŜIP-O → submarŝipo - под море(то) → подводница

  = кораб, който може да се движи под водната повърхност

 • en liton → [en liton]-IG-I → enlitigi - в легло (в посока навътре в леглото) → слагам/поставям в легло

  = "igi en liton", meti en liton

Pli ekstrema kaj pli malofta formo de kunmetado estas vortigo de citaĵoj. En tia vortfarado, kiu estas speco de frazetvortigo, oni faras vorton el tuta eldiro (efektiva aŭ imaga). Oni tiam konservas ĉiam la plenajn vortojn de la origina citaĵo kune kun ĉiuj finaĵoj: "Vivu!" → [vivu]-(krii)-I → vivui = krii "vivu!", saluti iun per la krio "vivu!". Rimarku, ke la U-finaĵo restas. Ordinaraj vortoj ne povas havi du vortklasajn finaĵojn unu post la alia. Sed vivui ne estas ordinara vorto. Ĝi estas vortigo de citaĵo, kaj la U-finaĵo estas nepre necesa por la signifo. "Ne forgesu min!" → [ne forgesu min]-(floro)-O → neforgesumino = la florspeco miozoto (la nomon kaŭzis la blua koloro de la miozotoj, kiu estas simbolo de ama fideleco)

Афикси

Малка група от корени (около 40) се наричат афикси. Те са корени, които се използват главно в съставни думи. Някои са наставки – те стоят след други корени. Други са представки – те стоят пред други корени.

Главно традицията решава кои корени се наричат афикси. Може обаче да се каже, че афиксът е корен, за който важат особени правила в словообразуването. По това определение някои от традиционните афикси са обикновени корени. В обясненията по-горе за словообразуване има няколко примера с корени, които по традиция се наричат афикси.

Plej multaj el la sufiksoj funkcias kiel ĉefelemento de kombino. Tio, kio staras antaŭ la sufikso, estas preciziga antaŭelemento. Sed por plej multaj sufiksoj ekzistas ia speciala regulo, kiu limigas la eblajn rilatojn inter la ĉefelemento kaj la antaŭelemento. Por ordinaraj radikoj ne ekzistas tiaj limigoj.

La sufiksoj AĈ, ĈJ, EG, ET, IN, NJ kaj UM tamen tute ne kondutas tiel. Vortoj faritaj per tiuj sufiksoj estas nek kombinoj nek frazetvortoj. Tiuj sufiksoj do estas veraj afiksoj.

Plej multaj el la prefiksoj funkcias kiel preciziga antaŭelemento de kombino. Tio, kio staras post la prefikso estas ĉefelemento, kies signifo iel preciziĝas per la prefikso. Sed ekzistas normale ia speciala regulo, kiu limigas la eblajn rilatojn inter la prefikso kaj la ĉefelemento.

La prefiksoj GE kaj MAL tamen ne kondutas tiel. GE kaj MAL tiom ŝanĝas la signifon de la posta elemento, ke oni ne povas klarigi tion kiel ordinaran kombinon (nek kiel frazetvorton). GE kaj MAL do estas veraj afiksoj.

Principe oni povas uzi ĉiun ajn afiksan radikon ankaŭ kiel ordinaran radikon. Iuj afiksoj estas eĉ tre ofte uzataj tiel. Aliaj, ekzemple ĈJ kaj NJ, treege malofte uziĝas kiel ordinaraj radikoj. Kelkaj ekzemploj pri tia uzo aperas en la ĉi-postaj klarigoj pri la diversaj afiksoj.

Ĉe afikso oni normale ne uzas interligan finaĵon kiel en dormoĉambro. Oni ne diras ekz. ekokuri, eksosekretario, ŝipoestro. Ligfinaĵon oni uzas ĉe afikso nur kiam tio estas pli-malpli nepra por la signifo aŭ kompreno, ekz. unuaeco, antaŭenigi, posteulo.

La participaj sufiksoj ANT, INT, ONT, AT, IT kaj OT kondutas iom speciale.

Iuj radikoj, kiujn oni ordinare ne klasas kiel afiksojn, tamen iasence kondutas simile kiel prefiksoj aŭ sufiksoj. Oni povas ilin nomi afiksecaj elementoj.

Обратно нагоре