Al contingut

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de juliol de 2010

Missatges: 6980

Llengua: 简体中文

Standardo (Mostra el perfil) 23 d’agost de 2019 22.47.23

Montara Vilaĝo 566
山 村
Maŭmaŭ senvorte subskribis la novan interkonsenton
毛毛 没有说话,签了新合同,把他的住屋抵押了。
por fari same kun aliaj vilaĝanoj,
与其他那些佃户 干同样的事。
kiuj kulturis la teron de lia mastro.
他们 都 种了 他的主人的 田。
Dum la pasinta nutro-mankego
在 过去 大饥荒 期间
Ĉu Min havigis al si la tutan teron en la distrikto kaj,
储敏 自己获取了 这个地区的 全部的 土地
dum la nuna, ĉiujn dometojn.
到现在,又获取了 所有的 房屋。
Sed la transakcio ver-ŝajne ne multe ĝenis Maŭmaŭ-on;
不过,对毛毛说来,这场交易 倒似乎 没有给他带来多少苦恼。
male, ĝi helpis mal-ŝarĝi lin dum granda krizo.
相反,这倒帮助 他解决了一个这期间的大危机。
Jam restis al li nur unu zorgo:
使他烦心的事 只有一件:
nutrado de lia kara Korvino.
要喂饱 他亲爱的母乌鸦。
Finiĝis la kvincent sesdek sesa
第566段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 23 d’agost de 2019 23.22.28

Kanto de Juneco 41
青春之歌
Fininte la studadon en la elementa lernejo,
结束了 小学的 学习
Daojing sukcese tra-pasis la ekzamenon
道静 成功地 通过了 考试
por en-iri Xishan-an Knabinan Mezlernejon,
就 进入了 西山 女子 中学,
en la okcidenta antaŭ-urbo de Beiping.
在北平的 西郊。
Nun Xu Fengying okulfrape ŝanĝis sian traktadon al ŝi,
现在 徐凤英 目光改变了 自己对她的评价,
kiu estis jam alt-kreska kaj bela knabino.
她 已经长大而且是个漂亮的姑娘。
Daojing havis ovalan vizaĝon, roz-koloran,
道静 长有 玫瑰色,椭圆性的 脸,
kiu radiis kvazaŭ diafana gemo.
它 发着光泽 好像半透明的 宝石。
La brovoj, longaj kaj nigraj,
眉毛,长 而 黝黑,
elegante etendiĝis al la tempioj.
优雅地 渗入了 鬓角,
Finiĝis la kvardek unua
第41段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 24 d’agost de 2019 23.34.00

Montara Vilaĝo 567
山 村
Kaj tio ne estis tiel terura al li,
这件事 对他 不是 那么可怕,
kiel la perdo de lia grundo.
比他的 土地的 丢失。
Sed homoj, kiuj ne estis manlaboristoj,
但是一些人,他们 不是干体力活的人,
homoj kiel Laŭ Liŭ, Benĉin,
这些人 像老刘,本勤,
kaj Onjo Krizantemo, vivis vere streĉite.
和菊婶,生活起来 真就很紧张。
Precipe Onjo Krizantemo.
特别是 菊婶。
La ŝpinado jam senespere eksmodiĝis.
纺织 已经 过时了没有希望了。
Ĉar oni mal-multe komercadis je nutraĵo,
因为 人们 很少 做 粮食生意了 ,
eĉ pli malmulte oni komercadis je fadenoj.
手纺的纱 人们就更少人问津了。
Ŝia ŝpinrado devis senmoviĝi.
她的 纺织 就没有 再 动过。
Finiĝis la kvincent sesdek sepa
第567段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 24 d’agost de 2019 23.51.55

Kanto de Juneco 42
青春之歌
Sed la plej belaj estis ŝiaj melankoliaj kaj ĉarmaj okuloj.
而 最漂亮的 还是她 那双忧郁的 动人的眼睛。
Ŝi ne emis paroli aŭ ridi,
她 不爱讲话,不爱笑,
kaj estis ne komunikiĝema.
不爱 沟通人。
Sed tion ne pri-atentis Xu Fengying.
可是 徐凤英 并不注意 这些事,
Ŝin interesis nur la bela aspekto
只是 漂亮的 外貌 使他 感兴趣
kaj ia lerneja rango de la knabino,
和这个女孩的 某种学校的 学历,
kiuj estis, laŭ la modo de tiu epoko,
这一些,是 那个时代的 时髦
ne-mankigeblaj kondiĉoj por virino
对于女人,是不可能缺少的 条件
se ŝi volis edziniĝi kun viro riĉa kaj povohava.
假如 她 想要嫁给 一个富有的 和有能力的男人。
Finiĝis la kvardek dua
第42段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 25 d’agost de 2019 22.38.03

Montara Vilaĝo 568
山 村
Kaj tiel delikata persono ŝi estis,
而 她 又是 那么一个细巧的 人儿,
ke estis por ŝi neeble fari laboron pli pezan.
别的繁重的 体力活 她也干不了。
Sekve ŝi devis nutri sin per maldensa kaĉo
因为 她 也只有 靠喝稀粥了 ,
kaj rezigni pri la bela kutimo
一个好的 习惯 也放弃了
pudri sian maldense lentugan nazeton.
擦粉 在自己小鼻子 稀疏的雀斑
Tiel ŝi aspektis pli kaj pli pala,
因而 她 看起来 变得愈来愈苍白,
rompiĝema kaj malforta kiel heroino en tragedio de Laŭ Liŭ,
脆弱而无力,很像老刘 那些故事中的 女主角,
kiu estis atente atendinta eventualan humorŝanĝon
她 在热切地 等待 可能发生 情绪的改变
pro la novaj cirkonstancoj.
由于 新的情况。
Finiĝis la kvincent sesdek oka
第568段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 25 d’agost de 2019 23.01.00

Kanto de Juneco 43
青春之歌
Venis la tempo por Daojing adiaŭi la hejmon
道静 告别家的 时间 来到了
kaj iri komenci la studadon en la mezlernejo.
开始 到中学 去读书了。
La ge-patroj persone ŝin akompanis al la en-irejo de la domo.
父母 亲自 陪送她 到房子的 大门口。
Lin Botang, vestita en silka robo,
林伯唐,穿着 丝绸 长衫
staris sur la marmora perono,
站在 在大理石台阶上
karesante per fingroj siajn lip-harojn.
用手指 抚摸着 自己的 八字胡。
Post momenta meditado,
片刻 冥想后
li ridete parolis per laŭda voĉo al Daojing,
他 微笑着 大声 向道静说,
kiu jam sidis en rikiŝo kaj estis for-veturonta.
她 已经 坐在 洋车里 而离开远行。
"Gratulon al vi, fraŭlino!
祝贺你呀,姑娘!
Finiĝis la kvardek tria
第43段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 26 d’agost de 2019 22.48.56

Montara Vilaĝo 569
山 村
Iun post-tag-mezon,
一天下午,
kiam ŝi iris al la rivero por ĉerpi akvon por la vesper-manĝo,
当她 到河边 去取水 做晚饭的时候,
ŝi kolapsis sur la sablon;
她 在沙滩上 晕倒了,
ŝia mola mano kun fajnaj fingroj ankoraŭ tenadis la siteltenilon,
她那柔嫩的 手指 还握着 水桶的提柄,
sed ŝiaj okuloj estis kortuŝe fermitaj.
可是 她的眼睛 却是很凄凉地 闭起来了。
Ŝi aspektis tiumomente kiel Avalokiteŝvaro,
这时,她 那时看上去 就像 观世音菩萨,
la Diino de Indulgemo, pro sia gracio,
仁慈的女菩萨 样子非常温雅,
sed kiel malsatega rifuĝinto pro sia paleco.
但 由于脸色 却非常苍白,像一个饥饿的难民。
Laŭ Liŭ, sub influo de kompato kaj amo,
老刘,在一种同情和爱慕心 的影响下,
perdis neniom da tempo antaŭ ol helpi ŝin.
抓紧时间 去帮助了她。
Finiĝis la kvincent sesdek naŭa
第569段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 26 d’agost de 2019 23.26.55

Kanto de Juneco 44
青春之歌
Nun vi komencos studi en gimnazio,
现在 你 将开始 在中学里 学习了,
kio egalas al sukceso en la ekzameno por ŝiŭcaj! Ha,ha,ha!
它 等于在考试中 成功地 中了秀才呢!哈,哈,哈!
Lin Botang estis ne nur edukisto kaj filantropo,
林伯堂 不仅 是一位教育家 和 慈善家,
sed ankaŭ sufiĉe fama ĝjuĵen de la dinastio Qing.
而且 是颇有名望的 前清举人。
Kiam li, sukcese tra-pasinte la ekzamenon por ĝjuĵen,
那时 他,成功地 通过了 举人的 考试
estis preta iri al la ĉef-urbo Beijing (Pekino) de la dinastio
是 准备去 朝廷的 北京城
por partopreni la ekzamenon por plialta rango,
为了 参加 更高等级的 考试,
okazis la konstitucia reformisma movado de Kang Youwei kaj Liang Qichao.
却发生了 康有为 和 梁启超的 宪政改革运动 。
Tiam kreiĝis en Beijing la Universitato de la Ĉef-urbo.
那时 北京 办了个 京师大学堂 (北京大学的前身)
Finiĝis la kvardek kvara
第44段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 27 d’agost de 2019 22.53.24

Montara Vilaĝo 570
山 村
Li levis ŝin per siaj brakoj
他 用自己的 双臂扶起她;
kaj portis ŝin hejmen kiel sonĝantan amatinon,
向她的住屋走去,象对待一个正在睡梦中的恋人似的,
dum ŝiaj mal-dikaj brakoj pendadis sen-rimede en la aero.
期间 她那纤弱的 双臂 无力地在空中摇晃。
Nur kiam ŝi estis lokita sur fotelon en sia domo
只是 当她被放在 她屋里的 圈椅上的时候,
ŝi re-konsciiĝis kaj mal-fermis siajn okulojn.
她 才逐渐回复了知觉。她睁开了眼睛。
Ŝi rigardadis konfuzite al Laŭ Liŭ, kiu priservadis ŝin,
她 困惑地望着老刘,他 对她的扶持。
apud-staranta kiel la paĝio de iu legenda sinjorino.
站在她傍边 象一个贵妇人的 小侍从一样。
Tiu ŝia vaka miranata rigardo
她 这种迷惑而又茫然的视线
sorĉis la koron de nia rakontisto.
迷惑了 我们说书人的 心。
Finiĝis la kvincent sepdeka
第570段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 27 d’agost de 2019 23.29.47

Kanto de Juneco 45
青春之歌
Kaj tiu ĉi ĝjuĵen, sekvante la tendencon de la epoko,
这个举人,随着 那个时期的 趋勢
veturis kun sia edzino al la ĉefurbo
和自己的 太太 赶到了 京城
kaj fariĝis bakalaŭro de la universitato.
做了 大学堂里的 大学士。
Post la fondiĝo de la Respubliko de Ĉinio en 1912,
中华民国 在1912年 成立后,
tiu ĉi tendencsekvema "bakalaŭro" kaptis la furoron de edukagado
这个时髦的 大学士,抓住 那个流行的 教育活动,
kaj baldaŭ fariĝis edukisto.
不久 又做成了 教育家。
Kun la preteksto "establi lernejojn",
借了“开办学校” 为名
per malalta prezo li aĉetis de nobeloj de la dinastio Qing
他 用低价 买了大批 清朝 贵族的
grandajn pecojn da galop-markita tero.
一大片跑马 圈来的 土地。
Finiĝis la kvardek kvina
第45段 结束

Tornar a dalt