Al contingut

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de juliol de 2010

Missatges: 6978

Llengua: 简体中文

Standardo (Mostra el perfil) 28 d’agost de 2019 22.27.54

Montara Vilaĝo 571
山 村
Li neniam antaŭe vidis ŝin en tia stato,
他 以前 从来没有看她 象今天这个样子
infaneca kaj kortuŝanta, tamen ekstreme dolĉa.
有点 象孩子,颇为悲怆,但又非常甜美。
"Kiel vi venis, Laŭ Liŭ? Ĉu mi sonĝas?"
“你 是怎么 到这里来的,老刘?我是在做梦吗?”
ŝi demandis kun senkulpa palpebrumo.
她 天真地 眨着眼 问道。
"Ne, vi ne sonĝas, kolombeto mia,"
“不,你 不是在做梦,我的 小鸽子,”
Laŭ Liŭ respondis mal-laŭta-voĉe,
老刘 回答,用一个温柔的声音说着。
al-parolante ŝin laŭ la plej dolĉa epiteto, kiun li povis elcerbumi.
向她 说了 他动脑筋想出的 一个最甜美 形容语。
"Vi kolapsis sur la sablon kaj mi portis vin hejmen.
“你 在沙滩上 晕倒了,是我把你抱回家来的。
Ho, mia povra Krizantemo!
啊,我可怜的 菊婶!
Finiĝis la kvincent sepdek unua
第571段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 28 d’agost de 2019 22.59.31

Kanto de Juneco 46
青春之歌
Kaj disflugis en la majesta mondumo liaj nomkartoj,
他的 一些名片 在 “上流”的 社会里 飞舞起来了。
plenaj de titoloj de "ĝjuĵen de 1898",
充满了“ 戊戌(1898年)举人的 一些头衔,“
"bakalaŭro de la Universitato de la Ĉefurbo",
"京师大学堂 大学士"、
"direktoro de Min'an-orfejo",
"悯安慈幼院 院长"、
"rektoro de Wuben-Universitato", ktp.
"务本大学校" 校长 等等。
Oni admiris la talentan kaj virtan profesoron Lin Botang,
人们 钦佩着 “才德兼备”的 林伯唐 教授,
sed neniu menciis, kiel kruela li tramplis la kompatindan Li Xiuni.
却 没人提起 他 曾怎样 残酷地 蹂躏了 可怜的 李秀妮。
Lin Botang estis parkere leginta la ĉinajn klasikajn verkojn
林伯唐 熟读过 中国古典著作
kaj ankaŭ estis studinta Kant kaj Montesquieu,
也研究过 康德 和 孟德斯鸠,
Finiĝis la kvardek sesa
第46段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 29 d’agost de 2019 22.13.00

Montara Vilaĝo 572
山 村
Sur miajn brakojn vi pezis leĝere kiel plumo.
你 躺在我的臂上,轻得象一根羽毛一样。
Vi for-velkas kiel rozo sub la malica suno.
你 象一朵在残暴的太阳下 正在枯萎的玫瑰,
Pro vi mia koro sangas!"
我的心 真为着你碎了!”
Laŭ Liŭ jam parolis kvazaŭ amanto,
老刘 讲话 真象是出自一个恋人,
kun ek-krioj kaj emfazoj kiel ankaŭ ridetoj kaj gestoj.
充满了 惊叹和 顿挫,也伴着微笑和手势。
"Kion vi diris?" Onjo Krizantemo demandis,
“你 说的什么?” 菊婶问,
larĝe malfermante siajn okulojn.
大睁着 自己的 眼睛。
"Laŭ Liŭ, via vort-elekto estas ne-konvena!"
“老刘,你所选用的 字眼 太不恰当啦!”
"La plej konvenajn vortojn mi ja elektis, dolĉinjo mia,"
“我 选择了 最恰当的字眼 呀,我的好人,”
Finiĝis la kvincent sepdek dua
第572段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 29 d’agost de 2019 22.41.05

Kanto de Juneco 47
青春之歌
sed kio lin plej entuziasmigis
不过 最使 他醉心的
estis la rangoj donitaj de la imperia ekzameno.
还是皇家考试 给出的 等阶。
Pro tio li laŭdadis sian filinon, dirante,
由于这事 他 赞叹着自己的 女儿,说着
ke studi en la gimnazio egalas al sukceso en la ekzameno por ŝiŭcaj.
在中学里 读书 就等于 成功地 考上 秀才了。
Xu Fengying, kiu estis dikulino
徐凤英 ,她 是个 胖女人
kaj ne ĉesis svingadi silkan ventumilon
不停地 挥着 绸扇子
eĉ en aŭgusto, staris sur la perono,
甚至 在八月里,站在 台阶上,
kun okuloj duon-mal-fermetitaj, por admiri la filinon.
她 眯缝着 眼睛,欣赏着 女儿:
Antaŭ ol tiu ĉi komencis paroli, ŝi jam interrompis:
在她 开始说话之前,她 已经 打断了:
"Bone studu, koro mia! "
"好好 读书吧,我的 心肝!"
Finiĝis la kvardek sepa
第47段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 30 d’agost de 2019 22.29.53

Montara Vilaĝo 573
山 村
nia rakontisto klarigis,
我们的 说书人 解释着说
kun okuloj ebriaj pro la mirigita rigardo
惊讶地 看着 那双醉眼
el ŝiaj brilaj malhelaj pupiloj.
来自 她那对闪亮的 黑瞳孔。
"Mi adoras cin. Mi prisonĝis cin kiel princinon,
“我 崇敬 你! 我 一直梦见 你像一位公主,
kiel floron, kiel papilion meze de peoniaro.
像 一朵花儿,像 一只在牡丹丛中的 蝴蝶。
Mi kreis multajn rakontojn pri ci,
我 编了许多 你的 故事,
kvankam tion ci ne sciis.
虽然 你 一点 也不知道。
Ci estis mia inspiro, mia Diino de l' Artoj..."
你 是 我的 灵感,我的 艺术女神...”
"Ĉu vi rakontas historion?"
“你 又在 说书吗?”
Finiĝis la kvincent sepdek tria
第573段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 30 d’agost de 2019 22.58.28

Kanto de Juneco 48
青春之歌
Panjo klopodos akiri monon
妈妈 会忙着 弄点钱
por sub-teni vian studadon en la gimnazio kaj en la universitato.
为供给 你上中学、上大学,
Kiam vi finos vian studadon en eksterlando kaj revenos,
等你 结束了 你在国外的 留学,要是回来,
vi ĝuos pli da gloro, riĉeco kaj povo ol ĝŭang'jŭan!"
你 就享受 比女状元 还要多的 荣华富贵哩!”
Parolante, ŝi subite turnis sian kapon al la edzo kaj diris kokete:
正讲着呢,她 忽然 扭头 冲着老头,卖弄地说,
"Hm, je kio vi ridas, mal-junulaĉo?
“哼, 你 这个老东西 嘻嘻笑什么?
La filino estas de mi naskita kaj prizorgita!
女儿 是 我生的 和 照顾的!
Kiam ŝi gajnos riĉecon, vi ĝin ne rajtos partopreni!"
等 她 发了大财时,你 没有权利 参与!”
Xu Fengying parolis ekscitite, dis-ŝprucigante saliverojn,
徐凤英 说得 兴奋起来,溅着 唾沫星子,
kiel se ŝi estus koleriĝinta. Lin Botang tamen ĝoj-ridis.
好像 她 假装 生了气,林伯唐 反倒 得意地哈哈笑
Finiĝis la kvardek oka
第48段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 31 d’agost de 2019 22.48.20

Montara Vilaĝo 574
山 村
Onjo Krizantemo interrompis lin.
菊婶 打断他。
"Ne, mi verŝis mian koron antaŭ ciajn piedojn."
“不,我 是在你的脚下倾吐 我的衷肠。”
"Do, foriru, mi petas!" Onjo Krizantemo diris serioz-voĉe,
“那么, 请你走开吧!”菊婶 用严厉的 声音说。
montrante al li la pordon.
向他 指着门。
"En miaj pensoj troviĝas nur unu viro, viro vireca,
“我的心里 只有 一个男子,一个男子气的男子,
ĉu vi komprenas?"
你 知道吗?”
"Mi scias, kion vi volas diri, Krizantemo,"
“我 懂得,你 说的意思,菊婶,”
nia rakontisto babilis, kun vizaĝo jam ruĝiĝanta.
我们的说书人 嗫嚅着说。他的面孔 已经红了。
"Sed Mintun eble ne estas heroo,
“不过 明敦也不一定 就是一个英雄呀,
alie li estus skribinta al vi."
否则 他 早就该写信 给你了。”
Finiĝis la kvincent sepdek kvara
第574段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 31 d’agost de 2019 23.14.18

Kanto de Juneco 49
青春之歌
Li kontente balancadis sian kapon al la edzino, dirante:
他 满意地 向妻子 点着头,说道:
"Ĉio al vi apartenos, sinjorino!
“一切 都 归你了,太太!
Ĉio, inkluzive de la mono gajnita de la bofilo, ĉu bone?
一切呀,包括 女婿赚得的 钱 ,好吗?
La 12-jara Lin Daojing ĵetis malŝatan rigardon
12岁的 林道静 厌恶地 瞅瞅
al siaj tiel nomataj gepatroj kaj, nenion dirante,
向着 那么所谓的 父母亲,什么 也没有说,
for-veturis en la rikiŝo, kun larmoj en la okuloj.
坐在人力车离开了,眼睛里 含着 眼泪。
En la gimnazio, Lin Daojing, kiel birdo el-kaĝigita,
在中学里,林道静,像一只 从笼里 飞出的 小鸟,
ŝi sate enspiris la dolĉan aeron de la libero.
她 饱吸进了 那自由的 甜美的空气。
Ŝi ŝatis legi, precipe literaturaĵojn.
她 喜欢 读书,尤其 是文学读物。
Finiĝis la kvardek naŭa
第49段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 1 de setembre de 2019 22.19.36

Montara Vilaĝo 575
山 村
"Mi atendos lin dek jarojn, dudek jarojn,
我 将等待 他十年、二十年,
eĉ tridek aŭ kvardek jarojn,
甚至 三十年 四十年!”
ĉu li skribos al mi aŭ ne!" "Ĉu vere?"
“不管他 写不写信 给我,“真的吗?”
"Lasu min sola, Laŭ Liŭ, mi petas!"
“请 留下我 一个人吧,我 求你老刘!
Onjo Krizantemo urĝis lin per petega voĉo.
菊婶 用一种恳求的声音 敦促他。
De karmezino mortpaliĝis la vizaĝo de Laŭ Liŭ.
老刘的 面色从红 又转成苍白。
Ektremis liaj lipoj.
他的嘴唇在 开始颤动着。
"Ho, vi estas heroino! Heroino reala!"
“啊,你 是 一位女英雄!一位真正的女英雄!”
estis ĉio, kion li povis diri, sed lia voĉo apenaŭ aŭdeblis.
他所能说的 只有这句话,他的 声音 几乎听不清了。
Finiĝis la kvincent sepdek kvina
第575段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 1 de setembre de 2019 22.45.16

Kanto de Juneco 50
青春之歌
La libroj kulturis ŝian riĉan imag-povon
这些书籍 培养了 她丰富的 想象力
kaj aspiron pri bela estonteco.
和 美好未来的 憧憬。
Ŝi estis sen-lime revema.
她 有了 无限美好的 梦幻。
Ju pli ŝi legis, des pli ŝi pensis.
她读书 越多,她就 越想望。
Sed aspekte ŝi montriĝis indiferenta por ĉio,
但 看起来 她 似乎对一切 都无动于衷,
ŝi restis silentema. El la sam-lernejaninoj,
她 沉默 寡言。 那些 来自同一学校的 女生,
ŝi intime rilatis nur kun unu, kiu nomiĝis Chen Weiru.
她 亲密 关系 只有 一个人,她 叫 陈蔚如,
Tiu ĉi knabino traktis ŝin milde kaj afable,
那女孩 对她 温存、和善,
simpatiis ŝian malfeliĉan vivon,
同情 她的 不幸 遭遇
inspiris al ŝi entuziasmon kaj kuraĝon.
鼓励她 热情 和 勇敢。
Tiel ili fariĝis bonaj amikinoj.
因此 她们 成了 好朋友。
Finiĝis la kvindeka
第50段 结束

Tornar a dalt