Al contingut

La partícula po indica distribució de quantitats. Tradicionalment ha estat qualificada de preposició però molta gent l'utilitza com a partícula adverbial.

Po té sentit només amb relació a nombre o quantitat. Seguit de po sempre hi ha d'haver una expressió de nombre o quantitat: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj, etc. Algunes vegades es pot donar per sobreentesa la quantitat: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po indica la porció d'una cosa que es distribueix entre varies persones, varis objectes, varis llocs, etc. A cada una de les diferents coses li correspon una porció. Per saber la quantitat completa, el nombre complet cal multiplicar el po-quantitat per un nombre. Quin és aquest nombre, dependrà del context:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Per als meus quatre nens he comprat dotze pomes i a cada un dels nens els he donat tres pomes.

  3 pomes per 4 = 12 pomes. Fixeu-vos que el resultat mostra pomes, no nens. Hem multiplicat 3 pomes pel nombre de nens i el resultat és indefectiblement 12 pomes, no 12 nens. El resultat d'aquest càlcul sempre té relació amb allò que indica l'expressió po.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Allà hi havia un home molt alt que tenia sis dits a les mans i las peus, vint-i-quatre en total.

  6 dits per 4 (2 mans + 2 peus) = 24 dits.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Aquest llibre té seixanta pàgines; per això, si cada dia llegeixo quinze pàgines, acabaré el llibre en quatre dies.

  15 pàgines per 4 = 60 pàgines.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Ella va rebre lliçons a deu euros l'hora.

  Si les lliçons van durar, posem per cas, 4 hores, el cost va ser: 10 euros per 4 = 40 euros.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Mentrestant els convidats van veure un gotet de vi cadascú.

  Aquí se sobreenten el nombre unu: ...po unu glaseto... Si hi havia, per exemple, 10 convidats, el total de gotets serà 10.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Jo fumava cigarrets a vint-i-cinc rubles la centena.

  Cent cigarrets d'aquests costen 25 rubles. Així, per exemple, 5 centenars de cigarrets tenen un cost de: 25 rubles per 5 = 125 rubles.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - De tots els éssers vivents, de tota carn, introdueix una parella de cada a l'arca i que romanguin vives amb nosaltres.

  Si hi hagués, per exemple, 1.000 espècies d'animals, serien 2 animals (una parella) per 1.000 = 2.000 animals (1000 parelles).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - El batlle organitza grans dinars a on es veuen ampolles senceres de vi. = ...la quantitat beguda es compta per ampolles.

  En cada dinar es veuen moltes ampolles senceres.

En els exemples anteriors po s'usa com a preposició. En l' aclariment sobre com es matisa el nombre apareixen exemples de po usat com adverbi.

Ús equivocat de po

Amb freqüència es posa po davant la paraula equivocada. Vegeu-ne un exemple:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  La persona que parla intenta dir que cada metre de tela costa deu dòlars però està mal expressat. Po ha d'estar relacionat al sobreentès unupo unu metro. Així el càlcul seria: 1 metre per 10 (quantitat de dòlars) = 10 metros. Dins la frase, po apareix davant l'expressió (unu) metre. El resultat del càlcul és, doncs, deu metres, no deu dòlars. Aquests deu metres de tela costen, en total, deu dòlars. Això significa que cada metre costa un dòlar. És de suposar que no és això el que es pretenia transmetre.

La frase correcta és:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Aquesta tela costa deu dòlars per metre.

  Si es tracta per exemple de 5 metres, el càlcul és: 10 dòlars per 5 = 50 dòlars. Ara el resultat es refereix a dòlars perquè po apareix davant de l'expressió dek dolaroj.

En aquest tipus de frases moltes llengües fan servir un sol mot per a indicar distribució. Aquest mot apareix davant de metro. Es pot confondre po amb aquestes paraules que pròpiament tenen un significat del tot diferent al de po. En Esperanto aquesta idea s'expressa amb dos mots: po i un altre. L'altre mot sovint és por, però depenent del context també es poden usar altres preposicions (o adverbis). A l'exemple anterior també s'hi poden usar per exemple laŭ metro o metre.

Noteu també la diferència entre les frases següents:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - El cotxe feia deu quilòmetres en cinc hores.

  El cotxe va circular en total 5 hores, i va circular al llarg de 50 quilòmetres. (10 quilòmetres per 5 = 50 quilòmetres.)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - El cotxe circulava deu quilòmetres cada cinc hores

  El cotxe va circular en total 10 quilòmetres, i això va durar 50 hores. (5 hores per 10 = 50 hores.)

Fórmules amb indicador de fracció

Fórmula Pronunciació
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Sovint també es pot usar po amb un adverbi: po 120 kilometroj hore.

De vegades pot elidir-se po en aquestes expressions, o substituir-se amb ĉiu, per exemple: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo, dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo, du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro.

Tornar a dalt