Přejít k obsahu

Přídavná jména vyjadřují vlastnosti, kvality, vztahy apod. Přídavná jména mají v esperantu koncovku -a:

 • longa - dlouhý = mající délku
 • ruĝa - červený = mající „červeň“ jako vlastnost
 • bona - dobrý = charakterizovaný dobrem
 • inteligenta - chytrý = mající inteligenci, charakterizovaný inteligencí
 • homa - lidský = vztahující se k lidem
 • malaperinta - zmizelý = takový, že už zmizel

Též přivlastňovací zájmena a řadové číslovky jsou přídavnými jmény, ale u nich má koncovka -a zvláštní význam.

Po koncovce -a může následovat kocovka množného čísla -j a kocovka předmětu -n. Lze také použít obě zároveň, ale -j je vždy před -n.

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Pro porovnávání se používají přídavná jména se slůvky pli a plej.

Užití přídavných jmen

Přídavná jména se používají především k popisu jmen podstatných.

Přívlastek shodný

Přídavné jméno se může chovat jako přívlastek shodný podstatného jména (shoduje se s podstatným jménem v pádě, rodě a čísle). Přívlastek shodný často stojí před podstatným jménem, ale může být umístěn i za ním. Dokonce můžou být přídavná jména zároveň před i za jedním podstatným jménem.

 • granda domo - velký dům
 • domo granda - velký dům
 • la tago longa - dlouhý den
 • la longa tago - dlouhý den
 • fama Franca verkisto - známý francouzský spisovatel
 • fama verkisto Franca - známý francouzský spisovatel
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - mezinárodní jazyk (původní název esperanta)

Na přívlastek shodný, který stojí za podstatným jménem, je často kladen zvláštní důraz.

Přísudek jmenný se sponou

Adjektivo povas ankaŭ priskribi ion predikative, pere de verbo:

 • La domo estas granda. - Ten dům je velký.

  Granda priskribas la substantivon domo pere de la verbo estas.

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Tito spisovatelé se stanou slavnými.

  Famaj priskribas la substantivon verkistoj pere de iĝos.

 • Mi farbis mian domon blanka. Nabarvil jsem svůj dům na bílo.

  Blanka priskribas la substantivon domon pere de la verbo farbis.

Priskribado de aliaj vortoj

Adjektivoj estas uzataj ankaŭ por priskribi substantivecajn vortetojn, ekz. personajn pronomojn, ordinare predikative:

 • Mi estas feliĉa. - Jsem šťastný.
 • Tiu estas mia. - To jsem já.
 • Tio estas bona. - To je dobré.
 • Ili fariĝis koleraj. - Rozzlobili se.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Oba se zdáli být spícími.

Substantiveca uzo de adjektivoj

Kiam adjektivo rolas kiel epiteto de substantivo, oni iafoje forlasas la substantivon. Tiam la adjektivo kvazaŭ mem transprenas la rolon de substantivo. Tio eblas, kiam la kunteksto klare montras, kiu substantivo estu subkomprenata:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Palác císaře byl ten nejkrásnější [palác] na světě.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Tuto polévku nechci, dejte mi jinou [polévku].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Přišlo příliš málo lidí/posluchačů. (Doslovně: Přišli nemnozi [lidé/posluchači].)

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Někteří [lidé] z nás přišli pozdě.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Oba chceme tu samou [věc].

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Jste první [lidé], které dnes ráno vidím.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Tvůj chléb je okoralejší, než můj [chléb].

 • Estas nun la dua [horo].

  Jsou dvě [hodiny]. (Doslovně: Nyní je druhá [hodina].)

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Umím francouzsky. (Doslovně: Mluvím francouzským [jazykem].)

Adjektivecaj vortetoj

Iuj el la vortetoj en Esperanto povas roli adjektivece en frazo, sed ili ne havas A-finaĵon. Tiaj estas la tabelvortoj je A, U kaj ES, la vorteto ambaŭ kaj la numeraloj.

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Tu ulici jsem nikdy předtím neviděl(a).

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Opravil(a) jsem obě chyby.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Tam bydlí dva Maďaři a tři Kanaďani.

Zpět na začátek