Přejít k obsahu

Příslovce popisují způsoby, místa, časy, množství apod. V esperantu mají koncovku E.

 • rapide = rychle
 • bele = pěkně, krásně
 • urbe = městsky, ve městě/městech
 • hejme = doma, ve vlastním domově
 • tage = ve dne
 • matene = ranně, ráno
 • lunde = v pondělí (jedno / víc než jedno / každé)
 • normale = normálně, normálním způsobem
 • multe = hodně, mnoho, ve velkém množství
 • alveninte = přišedše (minulý přechodník od slovesa přijít), po příchodu

Příslovce místa mohou mít akuzativní koncovku N na vyjádření směru: urben = do měst(a), hejmen = domů. Avšak příslovce nikdy nemůže mít koncovku J.

Pro porovnávání se používají příslovce se slůvky pli a plej.

Užití příslovcí

Příslovce může mít funkci příslovečného určení, které rozvíjí sloveso:

 • Ili manĝas rapide. - Oni jedí rychle.

  Rapide je příslovečné určení, které rozvíjí manĝas a vyjadřuje způsob jedení.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - Ve městě se nachází mnohé restaurace.

  Urbe je příslovečné určení, které rozvíjí troviĝas a vyjadřuje místo výskytu.

Příslovce v roli příslovečného určení se může vztahovat i na celou větu:

 • Kompreneble mi iros. - Pochopitelně půjdu.

  Kompreneble se vztahuje na celou větu. Nevyjadřuje způsob chůze, ale komentuje fakt, že půjdu. Ten celý fakt je pochopitelný.

Příslovce může ve větě vystupovat i jako přívlastek shodný rozvíjející: přídavné jméno, jiné příslovce, příslovečné slovo neohebné:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - To je dostatečně velké.
 • Li manĝas terure multe. - On jí strašně moc.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - Oni se vrátí velice brzy.

Příslovce může být také doplňkem rozvíjejícím infinitiv nebo vedlejší větu:

 • Estas amuze labori. - Je zábavné pracovat.

  Amuze rozvíjí slovo labori.

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Hodně žvýkat je potřeba pro dobré trávení.

Přídavná jména a příslovce jsou si velmi podobná. To, který slovní druh použijeme, závisí na tom, co chceme rozvíjet.

Příslovce množství lze použít i tak, jako kdyby byla podstatnými jmény: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Příslovečná slova neohebná

Některá slova neohebná v esperantu mohou mít větnou funkci příslovce, ale nemají koncovku E. Jsou to tabulková slova končící na E, EL, OM, AM a AL, slova pli a plej, slovo ne, slova ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre a tro. V principu jsou to příslovce, ale v této gramatice je nazýváme příslovečná slova neohebná pro jasné odlišení od příslovcí, která koncovku E mají.

Zpět na začátek