Přejít k obsahu

Zkracování podstatných jmen

Koncovku O podstatných jmen je možné vynechat a místo ní napsat apostrof. Taková změna je možná jen v případě, že slovo nemá koncovku J ani N. V mluvené podobě přízvuk zůstává na původní slabice, jako kdyby tam koncovka O byla:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Apostrof nelze použít místo koncovky A, koncovky E ani koncovky slovesa. Jak už bylo zmíněno, nelze tímto způsobem nahradit ani koncovky ON, OJ, OJN. Har' vždy odpovídá haro, nikdy haron, harojharojn.

U tabulkových slov končících na O se nejedná o skutečnou koncovku O, takže náhradu apostrofem nelze provést. Nelze tedy použít ki', ti', i', ĉi', neni' namísto kio, tio, io, ĉio, nenio.

Zkracování la

Samohláska "a" v určitém členu la může být nahrazena apostrofem → l'. Tuto zkrácenou podobu používáme spíše jen po předložkách, které končí samohláskou: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Osvoboď nás, Bože, od těch divokých Normanů!

Všimněte si, že l' se píše jako samostatné slovo: de l' maro (nikoliv de l'maro', del' maro).

Hlavně v poezii

Apostrofy se používají hlavně v poezii za účelem zbavení se přebytečných slabik.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

V běžných textech se toto zkracování objevuje velmi zřídka. V mluveném jazyce se téměř nepoužívá.

Dank' al

Apostrof je tradičně součástí výrazu dank' al = díky (čemu). Dank' al se používá ve všech jazykových projevech včetně mluveného slova:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Ano, díky Bohu, všechno je v pořádku.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Díky jeho výuce jsem u zkoušky uspěl(a).

Ve stejném významu lze použít danke al.

Un'

Při počítání taktů, rytmů apod. je možné použít číslovku unu zkrácenou pomocí apostrofu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Raz! Dva! Raz! Dva! – Vojáci pochodovali.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - „Raz, dva, tři, čtyři“, počítal hlasitě.

Un' se může objevit jen v samostatném, jakoby citoslovečném použití, jako v předchozích příkladech. Nelze ho použít v obyčejných větách. Nesprávně: Mi havas nur un' amikon. Správně: Mi havas nur unu amikon.

Zpět na začátek