Přejít k obsahu

Předložky místa ukazují polohu v prostoru, na povrchu, v řadě apod. Mnohé z nich používáme i jako časové, protože čas je často vnímán jako řada. I další myšlenky jsou obrazně vyjádřené jako místa. Pro některé předložky místa je význam místa základní, zatímco v praxi můžou být častější jiné významy.

antaŭ
Umístění u strany, která je blíž k mluvčímu nebo která je důležitější, hlavní: Antaŭ la domo staras arbo. (Před domem stojí strom.) Přední strana člověka nebo zvířete je strana s obličejem a očima: Li haltis antaŭ ŝi. (Zastavil před ní.)
Pozice v posloupnosti: pozice, kterou následuje jiná: Mi iras antaŭ vi. (Jdu před tebou.)
Čas dřívější než jiný čas: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Před třemi dny jsem navštívil tvého bratrance.)
malantaŭ
Pozice u opačné strany, než je strana přední: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. (Byl schovaný za závěsem.) Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voĉon. (Hned za sebou slyšela mužský hlas.)
apud
Pozice na straně. Běžně se týká pravé nebo levé strany (ne přední ani zadní): Apud la skribotablo estis paperkorbo. (Vedle psacího stolu byl koš na papír.) Li staris tutan horon apud la fenestro. (Stál celou hodinu vedle okna.)
ĉe
Pozice velmi blízko (se vzájemným dotykem, nebo bez něj). Význam předložky ĉe hodně závisí na kontextu. Často ĉe vyjadřuje místo obecně: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. (Na rohu ulice zastavila.) La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). (Hosté přespí u mě (= u mě doma).)
Těsná časová blízkost: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. (Na začátku svítání se objevil les krásně pokrytý jinovatkou.)
ĉirkaŭ
Pozice ze všech stran něčeho: Loupežníci seděli v kruhu kolem ohně.
Přibližný čas: Kolem rána vichr ustal.
ekster
Pozice vně něčeho, na vnější straně něčeho: Stojím mimo dům a on je uvnitř.
en
Vnitřní pozice: En la ĉambro estis tri virinoj. (V místnosti byly tři ženy.)
Místo, které vnímáme jako prostor, ačkoliv ve skutečnosti se víc podobá povrchu: La rusoj loĝas en Rusujo. (Rusové žijí v Rusku.)
Čas vnímaný jako prostor, uvnitř kterého se něco děje. "Vnitřek" období je mezi jeho začátkem a koncem: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la nokto ni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. (Ve dne vidíme jasné slunce a v noci vidíme bledý měsíc a krásné hvězdy.)
inter
Pozice, která má na stranách dvě nebo víc jiných záležitostí: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. (Na krbu mezi dvěma hrnky stojí železný kotlík.) Ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. (Cestovali jsme mezi Pekingem a Šanghají.) Estas granda diferenco inter li kaj mi. (Je velký rozdíl mezi ním a mnou.)
Možnosti volby (dvě nebo víc): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio. (Vybrali jsme si mezi čínskou restaurací a italskou restaurací.)
Příslušnost ke skupině: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. (Mezi mými přáteli je hodně Jihoameričanů.)
Nepřesný čas mezi dvěma přesnými časy: Estis inter la sepa kaj oka horoj vespere. (Bylo mezi sedmou a osmou večer.)
kontraŭ
Pozice něčeho, jehož přední část je k něčemu nasměrována, většinou k přední části toho druhého objektu. Oba objekty mají přední strany obráceny k sobě: Král seděl na svém královském trůnu proti vchodu do domu.
Něco, co se svou přední stranou pohybuje směrtem k přední části druhého objektu: Procházeli se ruku v ruce proti vycházejícímu slunci.
Nepřátelství, nepřízeň, negativita: Musím jednat proti svému svědomí.
Něco, co dáváme nebo dostáváme výměnou: Poskytují rady za hotové peníze.
post
Doba následující po jiné době: Za tři měsíce se vezmou.
Pozice následující za jinou: Stáli ve frontě jeden za druhým.
Něco vzadu za něčím: Slyšela za sebou slabý zvuk. Nyní se v takových případech obyčejně používá malantaŭ.
preter
Místo, po jehož boku probíhá pohyb pokračující dál směrem pryč: Prošel kolem mě bez pozdravu.
sub
Pod (bez doteku): Ĝi kuŝas sub la tablo. (Schovává se pod stolem.) Pod (s dotekem): Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. (Suché listy praskaly pod jeho nohama.)
Místo přikryté něčím, bez rozlišení, co je výš: Ŝi portas la libron sub la brako. (Ona nese knihu v podpaží.)
super
Nad (bez doteku): Super ni briletas la steloj. (Nad námi se třpytí hvězdy.) Nad (se zanedbatelným dotykem): Super la tero sin trovas aero. (Nad zemí se nachází vzduch.)
Přikrytí, bez rozlišení výšky nebo doteku: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. (Její dlouhé blond vlasy splývaly na její šíji.)
sur
Místo u povrchu něčeho. Obvykle se jedná o oporu, připevnění, přitisknutí, zakrytí nebo jiný nezanedbatelný dotek. Nejčastěji sur vyjadřuje pozici výše než příslušný povrch: Sur la tero kuŝas ŝtono. (Na zemi leží kámen.) Ale sur může vyjadřovat i pozici u povrchu bez rozlišení výšky: Meze sur la muro pendis portreto. (Uprostřed zdi visel portrét.)
tra
Místo, uvnitř kterého probíhá pohyb. Pohyb mu¨ůže začít před místem, protjí jím a pokračovat dále. Může také začít na jednom konci a skončit na druhém. Pohyb může pokračovat za místem nebo skončit v mídstě a dál neokračovat: Pára jde oknem na dvůr. Voda protéká potrubím (hadicí). Někdy ovšem pohyb neprochází z jednoho konce na druhý, ale může uvnitř začít v jednom místě a dojít k druhému místu, které je také pořád uvnitř: Vojáci vedli zatčené ulicemi.
Během celé doby od začátku do konce: Slavili celou noc.
trans
Pozice "na druhé straně něčeho". Trans se používá tehdy, když je nutné přejít nad místem nebo po povrchu místa na druhou stranu: Bydlí na druhé straně ulice.
maltrans
Pozice "na této straně něčeho". Maltrans se používá velmi málo, běžnější je "ĉi-flanke de": Raději zůstaň na této straně řeky.

Předložky místa se často používají se směrovou koncovkou -n na vyznačení směru při pohybu.

Zpět na začátek