Přejít k obsahu

Slůvko PO vyjadřuje rozdávání množství. Tradičně je považováno za předložku, ale mnozí je používají jako příslovce.

Po má smysl jen ve vztahu k počtu a množství. Po po tedy musí vždy stát číslovka nebo jiné slovo vyjadřující množství: po kvin, po dek, po dudek mil, po multe, po kiom, po miliono, po duono, po iom, po pluraj, po paro, po egalaj partoj apod. Někdy je množství pociťované, i když nevyjádřené: po pomo = po unu pomo, po tutaj boteloj = po pluraj tutaj boteloj.

Po ukazuje porci, která je dávána několika lidem, věcem, místům apod. Každému podarovanému náleží stejná porce, takže chceme-li znát výsledný počet, musíme tuto porci vynásobit počtem podarovaných:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Pro své čtyři děti jsem koupil dvanáct jablek kaj každému dítěti jsem dal po třech jablkách.

  3 jablka krát 4 = 12 jablek. Všimněte si, že výsledek ukazuje jablka, nikoliv děti. Vynásobili jsme 3 jablka počtem dětí a výsledkem je 12 jablek, nikoliv 12 dětí. Výsledkem takového výpočtu je to, na co stojí za předložkou po.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Byl tam muž velmi vysoký, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, dohromady dvacet čtyři.

  6 prstů krát 4 (2 ruce + 2 nohy) = 24 prstů.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Tato kniha má šedesát stran; proto, když budu číst každý den po 10 stranách, přečtu celou knihu během čtyř dnů.

  15 stránek krát 4 = 60 stran.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Dostávala lekce po deseti euro za hodinu.

  Pokud ty lekce travaly dohromady např. 4 hodiny, celková cena kurzu byla 10 euro krát 4 = 40 eur.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Mezitím si hosté vypili po skleničce vína.

  Zde je chápána nevyjádřená číslovka jedna: ...po jedné skleničce.... Pokud bylo hostů např. 10, jednalo se také o 10 skleniček.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Kouříval jsem cigarety po dvaceti pěti rublech za stovku (kusů).

  Stovka takových cigaret stojí 25 rublů. Za 5 stovek takových cigaret by cena byla: 25 rublů krát 5 = 125 rublů.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu.

  Kdyby bylo např. 1000 zvířecích druhů, šlo by o 2 zvířata (1 pár) krát 1000 = 2000 zvířat (1000 párů).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Starosta pořádá velké obědy, kde je víno popíjen po celých lahvích = ... po vícero celých lahvích.

  Na tomto obědě se pije několik celých lahví.

V uvedených příkladech je po použito jako předložka. Ve vysvětlení o prostředcích upřesňujících počty se po objevuje jako příslovce.

Chybné použití po

Často bývá po kladeno před nesprávné slovo. Zde je typický příklad:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Mlvící osoba chtěla říci, že každý metr té látky stojí deset dolarů, ale vyjádřila se nesprávně. Po se vztahuje k nevyjádřené číslovce jednapo jednom metru. Výpočet by byl: 1 metr krát 10 (počet dolarů) = 10 metrů. V této větě se po objevuje před výrazem (jednom) metru. Výsledkem výpočtu by bylo 10 metrů, ne dolarů. Těch deset metrů látky by stálo 10 dolarů čili jeden metr by stál dolar. To určitě nebyl zamyšlený smysl.

Správná formulace je:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - Tato látka stojí po deseti dolarech za metr.

  Jedná-li se o 5 metrů, dostáváme výpočet: 10 dolarů krát 5 = 50 dolarů. Nyní výsledek ukazuje dolary, protože po stojí před výrazem deseti dolarech.

Mnohé jazyky v takovýchto případech používají jedno slovo stojící před metrem, ale esperantské po má odlišný význam a tvoří s dalším výrazem dvojici. Tím druhým slovem bývá často por, ale podle situace to mohou být i jiné předložky nebo místo předložkového výrazu se dá použít příslovce. V našem případě laŭ metro nebo metre.

Všimněte si také rozdílu mezi následujícími větami:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Auto ujelo po deseti kilometrech v pěti hodinách.

  Auto jelo celkem 5 hodin a ujelo celkem 50 km (10 km krát 5 = 50 km).

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Auto ujelo deset kilometrů, každý po pěti hodinách.

  Auto ujelo celkem 10 kilometrů a trvalo to 50 hodin, každý kilometr 5 hodin (5 hodin krát 10 = 50 hodin)

Formulace se zlomkovou čárou.

Formulace Výslovnost
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Často se dá použít po s přílovcem: po 120 kilometroj hore

Někdy v takových případech můžeme po vynechat, případně přidat ĉiu, např. cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo, dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo, du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro. - sto dvacet kilometrů za (každou) hodinu, dvacet dolarů za (každý) kilogram, dva meganewtony na (každý) čtvereční metr.

Zpět na začátek