Til indholdet

Lukket
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

af Flago, 20. jul. 2010

Meddelelser: 7080

Sprog: 简体中文

Standardo (Vise profilen) 19. feb. 2019 02.59.11

Montara Vilaĝo 380
山 村
Pro la voko de mia patrino
由于 我母亲的 喊声
Alan kuregis el la bovinejo,
阿兰 就从牛棚里 冲出来。
kun mal-plena lad-skatolo,
拿着 一个洋铁罐子,
per kiu ŝi trinkigis lav-akvon al la bovino-rutino,
用它 她 给那头母牛 喂了洗碗水喝
kiun ŝi plenumis ĉiu-matene en la mano.
她 每天早晨亲手 必做的一件事。
Sed anstataŭ plenumi la ordonon de mia patrino,
而 替代完成 我妈妈的吩咐,
ŝi re-kriis al tiu sen-spire:
她 气喘地 向妈 喊道:
"Panjo! Nia bovino naskas bebon!
“妈! 我们的 母牛在下仔子呀!
Nia bovino naskas bebon!"
我们的 母牛 在下仔子呀!
Finiĝis la tricent okdeka
第380段 结束

Standardo (Vise profilen) 19. feb. 2019 04.01.46

Paroladoj de L.L. Zamenhof 339
柴门霍夫 演讲集
Respondo de d-ro Zamenhof 1913
一九一三年 柴门霍夫的 答词
post kiam li en Bern estis akceptinta oran medalon kaj bukedon
在伯尔尼 接受金质奖章和 花束后
Esperanto jam ne plu de-pendas de iu sola homo,
世界语 已经 不再依赖 某个人,
nek de iu sola aro da homoj, por sia sukceso.
也不再依赖 于某一群人,为了 自己的 成功。
Homoj povas veni,
人们 要来就来
kaj homoj povas iri,
要走 就走
sed Esperanto daŭrigos ĝis la idealo pri inter-nacia lingvo,
然而 将继续着 达到那国际主义的 内在理想,
kuniganta ĉiujn popolojn per ligo de komuna komprenado,
通过一切人民的 共同了解的 纽带
estos atinginta sian venkan realiĝon
将到达 自己胜利的 实现
por la bono de la tuta homaro.
为了 全人类的 幸福。
Finiĝis la tricent tridek naŭa
第339段 结束

Standardo (Vise profilen) 19. feb. 2019 04.19.20

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 262
战斗在 中国
Sed mi petas vin atenti,
然而 我 请求 你们注意,
la tetrinkado neniel reprezentas kantonan spiriton,
这饮茶 怎么也不代表 广州的 精神,
se ekzistus tia objekto.
如果 存在 那种东西。
Antaŭ 100 jaroj Kantono estis sola haveno
一百年前 广州 就是 唯一的 港口
kiun la ĉina registaro permesis fari ekster-landan komercon.
中国的政府 允许它 做国外的 贸易。
Sekve la loĝantoj plej frue ek-prenis la okcidentan civilizon,
随后 这里的 居民就更早的 接受了 西方的 文明,
kaj sam-tempe ili progresis idee kaj age.
同时 他们在思想与行动上 取得了 进步
Pli-multo el la ĉinaj elmigrantoj en Malaja duon-insulo,
一些中国杰出的 大多数人士 在马来亚半岛
Anamo, Birmo kaj la sudmaraj insuloj estas kantonanoj.
安南,缅甸 和 南海 诸岛 那些广州人。
Finiĝis la ducent sesdek dua
第262段 结束

Standardo (Vise profilen) 20. feb. 2019 01.50.35

Montara Vilaĝo 381
山 村
Kiel sankta akvo el la ĉielo
似来自 天上的 圣水
post longa mankego efikis tiu sciigo,
像似长期大旱后 这消息 有效了 ,
dotita je multe pli da magia potenco
带来了 更多魔幻般的 效果
ol la servado de nia taoisma pastro Benĉin.
要比 我们的 道士先生 本勤 所做的法事。
Ĝi preskaŭ re-vivigis mortinton.
它 实际上是具有起死回生的 力量。
L' okuloj de Onklo Pan ekpalpebrumis.
潘大叔的 眼睛 开始眨了。
Ek-tremis liaj lipoj.
他的 嘴唇 开始颤抖。
Ek-moviĝis liaj kruroj.
他的腿 也开始动了。
Poste, tut-subite li kuretegis
然后,出人意料之外,他一跳
ĝis la bovinejo kvazaŭ juna kapro.
就冲到牛棚里 象一头小山羊。
Finiĝis la tricent okdek unua
第381段 结束

Standardo (Vise profilen) 20. feb. 2019 02.12.27

Paroladoj de L.L. Zamenhof 340
柴门霍夫 演讲集
Parolado super la Tombo de Karlo Bourlet, 1913
一九一三年 在卡尔·布尔雷 墓前的 讲话
En la germana banloko,
在 德国 巴登时,
kie mi estis, n
我 在那里,
atingis mi tute subite la doloriga sciigo pri la morto de tiu,
我得到了 一个完全突然的 关于一个人去世的 悲痛的消息,
pri kiu ni nun ĉiuj funebras.
我们现在 每个人 向他哀悼。
Ĝi trafis min tute ne-atendite kiel frapo de tondro.
它 给予我 完全没有料到的 雷一般的 打击。
Mi rapidis veni ĉi tien,
我 匆忙 来到 这里,
por doni al la kara for-irinto mian lastan,
向这位亲爱的去世者 致以我的最后的
tre mal-ĝojan saluton.
极其悲痛的 敬礼。
Finiĝis la tricent kvardeka
第340段 结束

Standardo (Vise profilen) 20. feb. 2019 02.34.44

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 263
战斗在 中国
Kun superhoma penego kaj persisto
以超人的 努力和毅力
ili venkis sen-nombrajn mal-facilojn en tiuj fremdaj lokoj,
他们 战胜了 无数的 困难 在那些外国的地方,
sendas hejmen ĉiujare kolosan monsumon
每年 向家寄回了 大量的 款项
kiu estas ne-ignorebla parto de l' nacia riĉo.
这是 国家财富 不可或缺的 一部分。
Tiu ĉi spirito speguliĝas ankaŭ sur la paĝoj de l' ĉina revolucio.
这种精神 也反映在 中国革命的 页面上。
La Opia Milito en 1840 okazis ĉi tie.
鸦片战争 在1840年 就发生在这里。
Ĝi estas la unua antiimperiisma signalfajro de ĉinoj,
它 是 中国人 第一个反帝国主义的 烽火,
kvankam ĝi mal-sukcesis
虽然 它 失败了
kaj pelis la regnon en pli malfeliĉan staton.
驱使这个地区进入了更困难的 状态。
Finiĝis la ducent sesdek tria
第263段 结束

Standardo (Vise profilen) 21. feb. 2019 01.49.26

Montara Vilaĝo 382
山 村
Neniam li moviĝis tiel rapide kaj vigle.
他 从来没有 表现出如此 快速而又敏捷。
Li ne simple re-viviĝis.
他 不仅仅地 恢复了生活;
Ŝajnis, ke li eĉ retrovis sian junecon:
看起来,甚至 恢复了 自己的 青春:
ne, eĉ sian infanecon.
不,甚至是 自己的 儿童时代。
La bovino baraktis sur la planko,
母牛正在那铺满了沙子的地上挣扎。
kiu estis pavimita per seka sablo.
地面 是 用干砂 铺成。
La antaŭ-kruroj de l' ido el-staris groteske el ŝia utero.
小牛仔的 前腿 已经 很刺眼地 从它的产门伸出来了。
Suferis la bovino-patrino,
母牛 正在 痛苦中呻吟,
ĉar delire el-puŝiĝis ŝia okuloj, fajre ardante.
它的双眼 正粗犷地大睁着,射出通红的火花。
Finiĝis la tricent okdek dua
第382段 结束

Standardo (Vise profilen) 21. feb. 2019 02.21.46

Paroladoj de L.L. Zamenhof 341
柴门霍夫 演讲集
Mi tute ne havis la tempon,
我 完全 没有 时间,
por ke mi povu prezenti al vi ĝustan bildon
为了 我 能够向你们 介绍 准确的 图像
pri la tuta historio de agado kaj pri ĉiuj meritoj de tiu,
关于那人 一生的 言行 和 所有的 功绩,
kiun ni perdis; tial pardonu,
我 失去了 他, 因此 请原谅,
ke mi parolas nur mal-longe,
我 只能 简短地 讲一下,
ke mi ne prezentos al vi historion,
我 不是 向你们介绍 历史,
sed nur esprimos iom miajn sentojn.
而是 仅是 表示一下 我的 感触.
La historion sen-dube skribos
他的 历史 无疑 将写出来
pli aŭ mal-pli fure aliaj personoj,
迟早 会又 别人写
kaj ili certe povos rakonti tre multe.
他们 一定能够 叙述 很多
Finiĝis la tricent kvardek unua
第341段 结束

Standardo (Vise profilen) 21. feb. 2019 02.44.53

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 264
战斗在 中国
Pli poste, dum la lastaj kelkdek jaroj
后来,在过去的 几十年里
Kantono plur-foje okupis gravan postenon en la revolucioj,
广州 在革命中 多次地 发挥了 重要作用,
kiuj celas detrui la feŭdajn militaristajn fortojn.
他们 摧毁了 封建的 军事力量。
Multaj famaj revolucioj aperis el kantonanoj.
许多著名的革命 来自 广东人。
Oni dediĉas al Kantono gloran nomon
人们 献给了 一个光荣的 名字 给广州
"La Fonto de Revolucio".
革命的 源头
Veninte al Ĉinio mi ofte aŭdas
来到了 中国, 我常常听到
ke kantonaj virinoj estas bravaj kaj kapablaj,
广州的 女人 是 勇敢的 而 能力强的
kio al mi ŝajnas ne troa takso.
我认为 这不是 过分的 评价。
Finiĝis la ducent sesdek kvara
第264段 结束

Standardo (Vise profilen) 22. feb. 2019 00.54.31

Montara Vilaĝo 383
山 村
Ek-vidante Onklon Pan,
一看到 潘大叔
ŝi pli-kvietiĝis,
她 就逐渐变得安静下来,
kaj ŝiaj okuloj sen-moviĝis,
她的 双眼也变得呆滞起来。
radiantaj pro la fluidaĵo el-verŝiĝanta.
沁出 一种发光的 液体。
Kiam Onklo Pan al-proksimiĝis al ŝi,
当潘大叔 走近 她的时候,
ŝi skuis sian kapon;
它 点了点头;
kaj kiam ŝi fermis siajn okulojn
接着 她便闭起眼睛,
por ke Onklo Pan ŝin karesu,
让潘大叔抚摸它,
tra ŝia sen-vanga vizaĝo fluis du larmrojetoj.
两行眼泪 便从没有颊的脸上 流了下来。
Finiĝis la tricent okdek tria
第383段 结束

Tilbage til start