Til indholdet

Lukket
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

af Flago, 20. jul. 2010

Meddelelser: 7080

Sprog: 简体中文

Standardo (Vise profilen) 26. jun. 2019 23.11.01

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 391
Pro nenio...ial Nagai ne respondis simple
由于 没有什么...永井 没有简单回答
kaj grimacetis signife.
扮出 小怪相。
Nu, mi havas rimedon!
喏,我 有 办法了!
la bon-kora mastro frapis la genuon kaj alvokis internen.
那好心的 老板 敲着 膝盖,向里面 喊道。
Hej, Omatu! al-portu la Sinjoran Nomaron,
嗨,小松市!带给 圣麻洛先生
kiu troviĝas en la dekstra tirkesto de la skribo-tablo.
这 是 在桌子的右抽屉里 找到的。
Nu li stariĝis mi devas rapidi.
喏 他 站起来,我 必须要快。
Serĉu vi mem. Bonŝancon!
你 自己找吧。祝您 好运!
Finiĝis la tricent naŭdek unua
第391段 结束

Zam_franca (Vise profilen) 27. jun. 2019 10.01.42

Kiu estas vian favoratan poeton/verkiston ?

Standardo (Vise profilen) 28. jun. 2019 00.25.40

1,Chun-chan Yeh, kiu estas ĉino per angla lingvo krei la verkon Montara Vilaĝo.
William Auld kiel brito esperantiĝis el angla pri la romano.
2,Verkoj de Verda Majo el Hasegawa Teru 1912-1947, kiu estas kiel japanino.

Standardo (Vise profilen) 28. jun. 2019 00.38.45

Montara Vilaĝo 510
山 村
Li ankoraŭ ne longe aktivis
他 有好一阵子 没有活动,
en la okcidenta distrikto de l' gubernio,
在 县西部地区,
sed li jam sufiĉe kaŭzis al ni kap-dolorojn.
但 他 已经 够我们头痛的了。
Mi estas certa, ke baldaŭ li estigos perturbojn ĉi-loke.
我 相信,他 很快 就要到 这边来捣乱。
Do profitos al vi mem,
所以 为了你们 自己好,
se vi laŭeble havigos al ni iun informon pri li."
请 你尽量地 把有关他的情况 告诉我们。”
Mia patrino sci-vole fiks-rigardis la demandanton,
我的 母亲 茫然地 望着这位讯问的人,
klopodante kompreni, kion li celas.
想要 推测出 他的意思。
Momente regis minaca silento.
片刻 充满了威胁的 气氛。
Finiĝis la kvincent deka
第510段 结束

Standardo (Vise profilen) 28. jun. 2019 01.04.40

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 392
5
Kvin 五
Juna servisto kun fortika korpo esplore rigardis al Nagai,
一个年轻健壮的仆人 探求地 看着永井,
de l' kapo ĝis la piedoj, kaj mal-afable diris:
从头到脚,冷淡地 说:
Jes, la sinjoro estas hejme,
是啊,先生 在家,
sed nur matenon, ĝis la oka,
但是 只是在早晨,到了 8点,
li akceptas ordinarajn vizitantojn.
他 接待 一些来访者。
Krom tio, novulo sen ies prezento...
除此之外,没有 某些要求的 新人
Sur lia vizaĝo oni povis legi,
在他的 脸上,人们 能看到,
ke li bone scias, kiun li en-konduku kaj kiun ne.
他 清楚地 知道,他 要介绍什么 和 不介绍什么。
Eĉ la vorto "sam-vilaĝano" havis nenian aŭtoritaton por ĉi junulo.
甚至 连“同村的人” 这个词 对这个 年轻人 都没有权威性。
Finiĝis la tricent naŭdek dua
第392段 结束

Zam_franca (Vise profilen) 28. jun. 2019 07.45.49

Standardo:1,Chun-chan Yeh, kiu estas ĉino per angla lingvo krei la verkon Montara Vilaĝo.
William Auld kiel brito esperantiĝis el angla pri la romano.
2,Verkoj de Verda Majo el Hasegawa Teru 1912-1947, kiu estas kiel japanino.
Dankon. Mi ne konas esperantistajn poetojn, tial mi povos legi poemojn en esperanto.

Standardo (Vise profilen) 28. jun. 2019 22.47.54

Montara Vilaĝo 511
山 村
Subite ŝi prononcis decideme:
忽然 她 用一个坚决的声音说:
"Sinjoro, mi ne vidis iun ajn banditon.
“老总,我 没有 看见 过任何土匪。
Mi certigas al vi, sinjoro, ke banditon mi ne vidis."
我 可以向你担保,老总,我 没有看见过任何土匪。”
"Ni estas povraj vilaĝanoj, sinjoro," aliĝis Onklo Pan.
“我们 是贫苦的乡下人,老总,” 潘大叔 也附和着说,
"Banditoj ne volus viziti nin.
“土匪 是不会来光顾 我们的。
Venas de tempo al tempo nur ŝtelistoj,
只有 小偷 偶然间 会来,
sed ili neniam permesas, ke oni vidu ilin."
但 他们 总是 不会让人 看见的。”
"Do la kanajlo de-nove eskapis!"
“那么 这个坏蛋 又逃掉了!”
diris la demandinto al unu sia kunulo.
讯问者 对他的 一名部下说。
Finiĝis la kvincent dek unua
第511段 结束

Standardo (Vise profilen) 28. jun. 2019 23.27.10

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 393
Mi petas, petegas tutkore,
我 求你,真心地 请求你,
ke vi nur anoncu min al li, kiel mi jam ripetis.
你 只是 向他 通知我吧,我 已经 怎样 重复了。
Alie mi restos ĉi tie ĝis li aperos.
另外 我 将留在这里 直到 他出现。
Li ekvidu min, tiam ĉio solviĝos!
他 要看到我,那时 所有的事 都将解决了!
La servisto sentis ĉe li ne-venkeblan persiston, iris internen.
这仆人 感觉 他 不能胜的 坚持,走进里面去了。
En la luksa antaŭ-ĉambro...
在豪华的 前厅里
S-ro Ogata, malgrasa, tamen ŝajne energia,
绪方 君,瘦削的,但看着 似充满活力,
plurfoje sulkigis la frunton,
几次 皱起 额头,
ĉar la gasto kun vizaĝo ŝvitanta tro detale-enuige paroladis.
因为 这个客人正冒着汗的脸 非常厌烦地 讲着。
Finiĝis la tricent naŭdek tria
第393段 结束

Standardo (Vise profilen) 29. jun. 2019 23.23.17

Montara Vilaĝo 512
山 村
"Al tiu ĉi vilaĝo li ne venis.
“他 没有来过 这个村子。
Li estas vera vulpo!"
他 真是 一个狐狸精!”
Kaj ili turniĝis kaj de primite for-marŝis el nia domo,
他们 掉转身,失望地 离开我们的屋子,
lasante mal-fermita la pordon, sen adiaŭo.
连门 也不带上,也没有说声再见。
Onklo Pan kaj mia patrino staris senporole,
潘大叔 和 我的母亲 站着,说不出话来。
vakue, rigardante al la ekstera mal-lumo,
呆呆得 望着 外面的 那一片黑暗,
en kiun mal-aperis kvazaŭ koŝmaro la ĝendarmaro.
那一群侦缉队员 就在这黑暗中消失,
Tra-blovo en-abruptis,
一阵冷风从外边吹了进来,
vekante el la revado Onklo Pan.
把潘大叔 从迷惘中唤醒。
Finiĝis la kvincent dek dua
第512段 结束

Standardo (Vise profilen) 29. jun. 2019 23.46.45

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集 394
Vian re-memoron pri l' "kara" vilaĝo mi iam aŭskultos,
我 曾经 听你对 那可爱的 村子的 回忆,
fine la mastro malpacienciĝis.
最终 那老板 不安起来。
Ĉu ne pro alio vi venis hodiaŭ?
你 今天来 不是由于 其他事吗?
Ankoraŭ kelke da minutoj. Aha-ha-ha-ha!
还有几分钟啊,哈,哈,哈!
Mi komprenis: vi postulas, ke mi donu al vi laboron!
我 明白了:你 要求,我 要 给你 工作!
Mi nur petas, sinjoro, sinjoro...
我 只是 在求,先生,先生
Sed vi ne scias, kiom da talentaj,
但是 你 不知道,那么多的 才华,
eĉ junaj homoj suferadas senlaborecon?
即使 年轻人 遭受到了 失业的呢?
Kion faru mi, maleminenta?
我 该怎么办,卑贱的吗?
Finiĝis la tricent naŭdek kvara
第394段 结束

Tilbage til start