Στο περιεχόμενο

Malofta-vortfarado Ludo

από cFlat7, 17 Ιουλίου 2016

Δημοσίευση: 186

Γλώσσα: Esperanto

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 17 Ιανουαρίου 2020 - 1:01:09 μ.μ.

Malfiera= humila

Antaŭ lia fiereco ŝi sentis sin kvazaŭ ŝi estus formiko, tial si preferas paroli kun malfiera persono.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 8 Φεβρουαρίου 2020 - 2:51:00 μ.μ.

markoto

mark-ot-o — marko estontecamar-kot-o — mara koto (farita el marakvo)

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 8 Φεβρουαρίου 2020 - 6:09:06 μ.μ.

Bias estis unu el la sep saĝuloj de Grekio, li naskiĝis en Priene en la 6a jarcento a. K. preskaû ĉiuj kuncivitanoj liaj konsultis lin pri juraj aferoj; li neniam defendis maljustajn pledojn. Ne malfrue li gajnis ege bonan reputacion pro sia honesteco, tial oni kutime diradis: Unu kaûzo de la civitano de Priene, por montri, ke la pledo estis justa. Kiam Priene lia patrio estis sieĝita de la generaloj de Ciro, ĉiuj loĝantoj fuĝis portante siajn plej valorajn posedaĵojn. Iu viro mirigis kiam li vidis, ke la filozofo restis indiferenta, kaj ne prepariĝis por foriri, la viro demandis al li: kial vi ne savas viajn posedaĵojn? Bias respondis: Miaj valoraj posedaĵoj jam estas kun mi, komprenigante, ke siaj plej valoraj havaĵoj estis scio kaj inteligenteco.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 8 Φεβρουαρίου 2020 - 8:12:23 μ.μ.

bonpleja

= plej bona

Li estas la bonpleja verkisto.

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 8 Φεβρουαρίου 2020 - 9:31:59 μ.μ.

Mi amegas simplan stilon, laŭ Kabe, Zamenhof, Porto Carreiro Neto, Waringhien, Edmond Privat, ktp...

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 9 Φεβρουαρίου 2020 - 2:01:33 π.μ.

Vinisus:Mi amegas simplan stilon, laŭ Kabe, Zamenhof, Porto Carreiro Neto, Waringhien, Edmond Privat, ktp...
[ĉu vi povas provizi ekzemplojn?]

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 9 Φεβρουαρίου 2020 - 12:01:05 μ.μ.

(La Faraono) traduko de Kabe, (Fratoj Grimm) de la sama tradukanto. Ekzercaro de la lingvo internacia de Zamenhof, ĝi troviĝas en (Fundamento de Esperanto). (La Libro DE LA SPIRITOJ) tradukis Porto Carreira Neto. (PAG) verkis Waringhien. (La VIVO DE ZAMENHOF) verkis Edmond Privat. (Faktoj kaj Fantazioj) verkis Marjorie Boulton. (MARTA) tradukis Zamenhof. (SUR SANGA TERO) verkis Julio Baghy. (LA ŜTONA URBO) verkis Anna Löwenstein. Eble vi jam legis ĉiujn.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 10 Φεβρουαρίου 2020 - 2:24:53 π.μ.

[Mi volis ekzemplajn frazojn, ne liston de verkaĵoj.]

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 10 Φεβρουαρίου 2020 - 12:07:28 μ.μ.

"Se vi aĉetus aŭtomobilon vi konstatus, ke ĝi poste kaŭzos sufiĉe grandan elspezon ĉiujare pro riparoj, purigado ktp."
"Aĉetu aŭtomobilon kaj vi vidos, kiom ĝi kostos ĉiujare!" Mi humile provas sekve la postsignojn de la majstroj.

Plej amike!

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 11 Φεβρουαρίου 2020 - 3:43:39 π.μ.

malpuŝi = tiri

Li malpuŝis akvon el la puto.

Πίσω στην κορυφή