Στο περιεχόμενο

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

από Flago, 20 Ιουλίου 2010

Δημοσίευση: 7044

Γλώσσα: 简体中文

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 12 Φεβρουαρίου 2019 - 2:16:11 π.μ.

Paroladoj de L.L. Zamenhof 332
柴门霍夫 演讲集
Mi finis tion, kion mi intencis diri al vi, karaj amikoj.
我 结束了 我 想要对你们 说的话,亲爱的 朋友们。
Mi scias tre bone,
我 清楚地 知道,
ke multajn el vi mia nuna parolo mal-agrable sen-iluziigos.
我现在的 讲话 使你们 很多人感到失望。
Kun mal-dolĉa sento de ne-plenumita espero vi eble demandos:
你们 也许要带着没能实现的一种辛苦的感觉发问:
ĉu en sia lasta kongresa parolo, en sia "kanto de cigno",
他在最后一次大会上的 讲话中,在自己“天鹅的绝唱”
li nenion pli havas por diri al ni?
他 就没有 什么要对我们讲的吗?
ĉu en la grava tago de la jubileo de la esperantismo,
在庆祝世界语主义的重要节日的时候,
de tiu jubileo, kiun ni atingis post tiom multe da laboroj kaj suferoj,
在我们经过千辛万苦以后 才得来的 这个时刻,
li nenion pli havas por diri al ni?
他 就没有 什么要对我们说的吗?
Finiĝis la tricent tridek dua
第332段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 12 Φεβρουαρίου 2019 - 2:51:05 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 255
战斗在 中国
En la cerbo de l' loĝantoj sidas tia simpla supozo,
在这些居民的 脑子里 简单的 猜想
aŭ espero, kiun ili prenas por ne-ŝanĝebla fakto.
或 期望,他们 也不可能 改变的事实。
Kantonanoj treege amas "trinki teon",
广州人 特喜欢 “喝茶”,
kio signifas sidi en teejo.
这 就是意味着 坐在茶馆里。
Al tiu ĉi kutimo eĉ la milito,
对于 这种习惯 即使这战争
eĉ la mal-amikaj aero-planoj brue tra-flugantaj
甚至 敌人的 飞机 喧闹地 飞行
super la urbo povas doni nenian influon.
在这座城市的 上空 也没有什么影响。
Estas ne emfaze se ni diras ke sur ĉiu strato
如果 我们说 不是强调 在所有的 街道上
ni vidas teejojn kun inter-spacoj de 10 paŝoj.
我们 看到了 这些间隔 只有十多步的 茶馆。
Finiĝis la ducent kvindek kvina
第255段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 13 Φεβρουαρίου 2019 - 1:41:30 π.μ.

Montara Vilaĝo 374
山 村
Mi el-kuris al mia patrino, kaj vidis,
我 也跑向 母亲,看见
ke ŝi rigardas la vizaĝon de Onklo Pan,
她 朝着潘大叔的 脸呆望,
kiu staras kiel mumio kontraŭ la muro,
而潘大叔 像个木乃伊 则背靠着墙,
kun lipoj firme fermitaj.
嘴唇 紧闭着。
Li tute ne moviĝis,
他 站着一动 也不动,
malgraŭ la tiel akra, sovaĝa kaj tranĉa rigardo de mia patrino.
虽然 我母亲的目光 是那么尖锐、粗犷而刺人。
Li tute similis idolon de Budho,
他 简直 是象一尊泥塑佛像
kun vizaĝo sen-emocia, morta kaj ligneca.
他 面孔 没有 表情,像木头 一样呆板。
Mal-fermitaj estis liaj okuloj,
但他的眼睛 是睁着的,
sed ili estis ankaŭ sen-movaj.
可是它们 一动也不动,
Finiĝis la tricent sepdek kvara
第374段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 13 Φεβρουαρίου 2019 - 2:15:11 π.μ.

Paroladoj de L.L. Zamenhof 333
柴门霍夫 演讲集
ĉu en la unua kaj eble ankaŭ la lasta fojo,
第一次 也可能 是最后一次
en kiu ni el ĉiuj partoj de la mondo al-proksimiĝis,
我们 从世界各地 来到这里,
kiom ni povis, al tiu loko,
尽我们所能,到那个地方,
kie Espernanto naskiĝis kaj kie la atmosfero,
世界语出生在那里,那里的气氛,
saturita de inter-genta mal-paco,
充满着 种族间的 冲突气氛,
per ne-evitebla natura reago
凭着 一种不可避免的自然反作用,
naskis la esperantisman movadon,
世界语运动 诞生的地方
ĉu en tiu grava kaj solena momento
在这样重要而又庄严的 时刻
li nenion pli havas por diri al ni?
他就没有什么 对你们讲吗?
Ho,ne miaj karaj amikoj,
呵,不,我亲爱的 朋友们,
miaj kara smideanoj kaj kun laborantoj!
我的 亲爱的 同志们 和工友们。
Finiĝis la tricent tridek tria
第333段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 14 Φεβρουαρίου 2019 - 2:06:57 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 256
战斗在 中国
En Xiguan, la komerca centro de l' urbo,
在西关,这个城市的 商业中心,
troviĝas malnovaj centprocete kantonecaj teejoj,
发现了 许多古老的 百分之百广州风味的 茶馆,
sur strato Sun Jatsen, la kultura centro,
在孙中山大街上,这个文化中心,
novaj eŭropstila,
有些 新的 欧洲风格的,
kaj la laboista kvartalo havas siajn duonlumajn malgrandajn
而工人区 有一些半明的小茶馆
aŭ mez-grandajn.
或 中等大的 茶馆。
Se vi estas moderne edukitaj urbanoj,
如果 你是一位受过教育的 现代的市民
vi kompreneble ŝatas viziti novtipajn,
你大概可能 喜欢去 新风格的
en kiuj vi mendas laŭ presita menuo kukojn,
在那里 你会根据印制的菜单 来订制蛋糕,
pasteĉojn, kaj aliajn,
馅饼,和其他的
kaj vin servas junaj gekelneroj kun neĝo-blanka antaŭ-tuko.
有年轻的侍者 穿着雪白的服饰 为你服务。
Finiĝis la ducent kvindek sesa
第256段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 14 Φεβρουαρίου 2019 - 2:16:11 π.μ.

Montara Vilaĝo 375
山 村
Eĉ brili ili ne ŝajnis.
连光泽 都没有。
Orelojn li ŝajne ne posedis.
他 也似乎 没有 长着耳朵。
Li restis surda kiel ŝtono.
他 象石头一样,什么也听不见。
"Ĉu al-blovis vin vento malica?"
“有什么邪风 吹进你身上去了吗?”
re-demandis mia patrino.
我的母亲 又问他一声。
Li nek jesis nek neis.
他 仍不说 是与否。
"Ĉu fantomon vi renkontis,
“你 遇见了什么鬼魂吗?”
hejmen-venante en la mal-lumo?"
在回家走夜路的时候
L' akra, kriĉa tono de mia patrino tranĉis la aeron.
母亲 严厉而尖锐的声音 在撕裂着空气。
Finiĝis la tricent sepdek kvina
第375段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 14 Φεβρουαρίου 2019 - 2:37:20 π.μ.

Paroladoj de L.L. Zamenhof 334
柴门霍夫 演讲集
Multe, multe, tre multe
许多,许多,很多
mi volus hodiaŭ diri al vi,
我 今天 想对你们说
ĉar mia koro estas plena;
因为 我的 心里 充满的话
en la jubilea momento de la esperantismo
在庆祝世界语主义的 时刻
mi volus paroli al vi pri tio,
我 想 对你们说这件事,
kio naskis la esperantismon,
世界语主义 是为什么产生的,
pri ĝia esenco kaj espereblaj sekvoj;
关于它的实质和可能出现的 结果;
sed hodiaŭ mi staras antaŭ vi
但是 今天 我 站在你们面前
ankoraŭ en rolo oficiala, kaj mi ne deziras,
还是个正式的 角色,我 不希望,
ke mia privata kredo estu rigardata
我个人的 信仰 被看做
kiel deviga kredo de ĉiuj esperantistoj.
像是 所有世界语者 所必须接受的。
Finiĝis la tricent tridek kvara
第334段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 14 Φεβρουαρίου 2019 - 3:00:45 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 257
战斗在 中国
Sed, se vi scivolas koni lokan atmosferon
然而,如果 你 想了解这地方的 情况,
kaj tradician guston, do iru al Xiguan.
和 传统味道,那么你一定去西关。
Tie jam de matena krepusko
从清晨的黎明 在那里
multaj homoj trankvile sidas en teejoj,
许多的人 都安静地 坐在 茶馆里,
plej-parte en ĉinaj vestoj.
大部分 都着中国的 服饰
Virin-seksajn gastojn vi tute malfacile vidas.
女性 客人 你 很难看到。
Nu venas mez-aĝa kelnero
喏,有一位 中年服务员
kun malpureta ĉin-maniera antaŭtuko
穿着 不太洁的 中式 围裙
portante grandan platan korbo-similan ujon.
背着个 大扁平的筐。
Finiĝis la ducent kvindek sepa
第257段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 15 Φεβρουαρίου 2019 - 3:24:24 π.μ.

Montara Vilaĝo 376
山 村
Ŝi estis senespera kaj timigita,
她 束手无策,非常惊慌。
ĉar jam ŝi pensis pri fantomoj,
她 想那个鬼魂
pri kiuj ŝi neniam antaŭ kredis.
过去 从没有相信过的 鬼魂,
Sed la lipoj de Onklo Pan estis kvazaŭ sigelitaj.
可是 潘大叔的 嘴唇 却没有丝毫反应,
"Vere, tre strange.
“ 可真,很古怪。
Onklo Pan perdis la parol-kapablon,"
潘大叔 丢掉说话的 能力了,”
ŝi diris al si per voĉo flustra.
她 自语 道,
Dume ŝiaj mistifikitaj okuloj rigardis mediteme la mal-junulon,
期间 她那迷惘的 眼睛 深深地盯着这个老庄稼人,
kvazaŭ li estus magiisto,
好像 他是个游方的术士,
stranga fakiro de l' mal-proksimo.
一个从远方来的怪头陀。
Finiĝis la tricent sepdek sesa
第376段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 15 Φεβρουαρίου 2019 - 3:42:27 π.μ.

Paroladoj de L.L. Zamenhof 335
柴门霍夫 演讲集
Tial pardonu min,
因此 请原谅 我
ke mi pli ne parolas.
我 不再多讲了
Kio estas la esenco de la esperantisma ideo
世界语理想的 实质 是什么
kaj al kia estonteco al-kondukos iam la homaron
引导 人类怎样的 未来的前途,
la inter-kompreniĝado sur neŭtrale-homa,
互相了解 中立的 基础上,
sen-genta lingva fundamento,
不属于 那个民族的 基础上,
tion ni ĉiuj sentas tre bone,
我们每个人 感觉很好的 事
kvankam ne ĉiuj en tute egala formo kaj grado.
尽管 不是每个人 在形式上和程度上有所不同。
Finiĝis la tricent tridek kvina
第335段 结束

Πίσω στην κορυφή