Στο περιεχόμενο

Κλειστό
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

από Flago, 20 Ιουλίου 2010

Δημοσίευση: 7080

Γλώσσα: 简体中文

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 16 Απριλίου 2019 - 11:27:55 μ.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 321
战斗在 中国
En ĝi regis silento.
这里面 很肃静。
La patro kuŝante legis gazeton.
父亲 在躺着 阅读杂志。
La patrino kudris ion. Granda surprizo!
母亲 缝着 一些东西。非常 惊喜!
Al mi ŝajnis. Tempeton ili nenion diris.
我 认为。有一段时间,他们 也没有说什么。
Post minuto la patrino ekdemandis kun hezito.
过了一会儿,母亲 犹豫地 问道。
"Ĉ...ĉu vi malsukcesis en la ekzameno?"
“你 在考试中 不顺利吗?”
Ba! kia sensencaĵo!
呸! 什么废话!
"Tute ne. Mi respondis mal-longe.
完全 不是。我 简短地 回答着。
"Pro ia malsano?Iom da trankvilo al ŝi survizaĝiĝis.
生病了?她 在途中 有点不安。
Finiĝis la tricent dudek unua
第321段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 17 Απριλίου 2019 - 11:30:43 μ.μ.

Montara Vilaĝo 440
山 村
Vi ne aspektas kiel najbara vilaĝano,
你 不大像 是 临近的 一个乡下人
tion mi povas vidi."
这一点 我可以 看得出来。”
La junulo levis sian kapon
年轻人 抬起头,
kaj restigis sian manon sur la apogilo de l' seĝo.
把 自己的手 搭在椅子的 把手上。
Li ek-rigardis suspekteme mian patrinon.
他 对我的母亲 投了一个怀疑的眼色。
Li pri-pensis ion kaj ankaŭ glutis salivon,
他 在想什么事情,同时也在咽着唾沫,
ĉar moviĝadis supren-malsupren lia gorĝpomo.
因为 他的喉核 正在上下地 移动着。
Poste li diris,
过一会儿,他说:
"Sinjorino, nomon mi ne havas.
“大娘,我没有名字。
Finiĝis la kvarcent kvardeka
第440段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 18 Απριλίου 2019 - 12:26:13 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 322
战斗在 中国
"Nenia."
什么样的 也没有。
Tiu ĉi respondo, mi supozas,
这样的 回答,我 猜想,
sonis indiferente-mal-varme.
听起来 可有可无 而 冷漠
Ŝi rigardis min kun mieno demanda kaj malkvieta.
她 看着 我,用 询问和不安的 表情。
La patro tute senĝene legadis.
父亲 在完全自由地 阅读着。
Sed kio estis en lia koro?
但 他心里 想的是什么?
Nur diablo ĝin scius.
只有 魔鬼 才知道它。
Glacian silenton mi rompis per la sekvaj vortoj unutonaj:
我 用单调的 几句话 打破了 这冰冷的 寂静:
"Mi re-venis, ĉar mi deziris."
我 回来了,因为 我期望着。
Finiĝis la tricent dudek dua
第322段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 18 Απριλίου 2019 - 11:18:38 μ.μ.

Montara Vilaĝo 441
山 村
Mi forgesis, kie mi naskiĝis.
我 也记不得 在那里出生的。
Sed ĉu vi povas doni al mi ion por manĝi kaj trinki?
您 能不能 给我一点吃的 和 喝的东西吗?
Mi treege mal-satas kaj soifas."
我非常饿,也非常渴。”
"Certe ni povas, kaj cetere kun plezuro," mia patrino diris,
“当然可以,我们也很高兴 这样做,” 我的母亲 说。
kaj, sin turmante al Alan,
于是 她掉向阿兰,说:
kiu stulte gapadis la fremdulon, ŝi aldonis,
阿兰 正在呆望着这个陌生人,她 补充着,
"Alan, restas ankoraŭ iom da nudeloj, ĉu ne?
“阿兰,我们 还剩下些面条,对吗?
Varmigu ilin kaj faru kruĉon da teo!
把它热一热,再泡一壶茶来。
Rapide! Nia gasto bezonas manĝaĵon."
快点!我们的 客人需要 吃点东西呀。”
Kaj Alan iris en la kuirejon.
阿兰 走进 厨房里去了。
Finiĝis la kvarcent kvardek unua
第441段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 18 Απριλίου 2019 - 11:36:27 μ.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 323
战斗在 中国
Ho, tiama esprimo de la patrino
喏,母亲 那时的 表示
"Ĉu ĝi la vero?
“这 是 真的吗?
Vi povas ĵuri, ke alia kialo absolute ne estas?"
你 能发誓,绝对 不是 其他原因吗?“
Mia respondo estis sen vorto.
我的回答 是 无语。
"Vi-kaprica, arbitra...
“你 反复无常,任性
Kian pretekston vi prezentis antaŭ instruistoj?
你 在老师面前 有什么样的 借口?
Ĉu vi ne hontas kiel...kiel studentino?
作为一名女大学生,你 是不是 感到羞耻?
Ne pensas pri la patro, vi sendankulo?"
不考虑 老爸吗,你 这个不感恩的人?
Finiĝis la tricent dudek tria
第323段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 19 Απριλίου 2019 - 11:26:08 μ.μ.

Montara Vilaĝo 442
山 村
De-nove la fremdulo mal-levis sian kapon,
陌生人 又低下头来,
kun la mentono apogita per la dekstra manplato,
他的 右手 掌托着他的下巴,
kaj fermis siajn okulojn.
他的眼睛 也闭起来了。
Li ne deziris paroli.
他 不想 再说话。
Dis-sterniĝis lia longa rekta hararo sur lia frunto,
他 那又长又直的头发,搭在前额上。
kiu estis larĝa kaj glata;
那前额 光滑宽阔
kaj la basko de lia longa robo faldiĝis unu-flanken,
他 那长袍的下襟 被撂倒一边,
vidigante ali-flanke liajn pantalonon kaj piedojn.
看到了另一边 他的裤子和脚
Finiĝis la kvarcent kvardek dua
第442段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 19 Απριλίου 2019 - 11:55:09 μ.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 324
战斗在 中国
Eksciinte ke neniu grava kaŭzo ekzistas,
要知道,没有任何重要原因 存在,
ŝi komencis riproĉi-prediki per virina mult-paroleco.
她 开始 用女人的唠叨 责备起来。
Mi penis nenion aŭdi.
我 什么也 不想听。
Tamen la oreloj mal-benitaj.
然而 耳朵 却 不听使唤。
Fine ŝi konfesis.
最后 她承认了。
"La najbaroj diros ion kaj alian tuj kiam ili vidos vin."
“邻居们 一见到你 就会 说些什么。”
Jes, konfeso!
是的,忏悔吧!
Aĥ, mi scias, kiaj estas tiuj sci-volemaj,
啊,我知道,那些好奇 是些什么,
babilemaj, kalumni-amaj.
喋喋不休的,侮蔑诽谤的。
Vi, urbano, tion ne povas supozi.
你,市民,不要去 猜想 这事吧。
Finiĝis la tricent dudek kvara
第324段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 21 Απριλίου 2019 - 12:09:55 π.μ.

Montara Vilaĝo 443
山 村
Lia pantalonon estis longa kaj strikta,
他的 裤子是 又长又紧,
mal-simila al tiu speco de mal-strikta,
不像 那些宽松的
loza krurvestaĵo, kiun ni en la vilaĝo portis.
我们 乡下人穿着 又松快的下衣。
Tio supozeble estis parto de ia uniformo,
这大概是 某种制服
ĉar li tre aspektis studente.
的确,看起来 他是个学生打扮。
Li portis paron da sandaloj pajlaj.
他 穿着 一双草鞋,
El liaj kadukaj ŝtrumpetoj puŝiĝis liaj pied-fingroj.
他的 脚拇指 已经从那穿了洞的袜子里露出来了。
"Povra knabo, estas neeble,
“可怜的 年轻人,不可能是
ke li estu ŝtelisto aŭ bandito,"
是一个窃贼或土匪,”
diris mia patrino flustre al Onklo Pan.
我的母亲 低声地 对潘大叔说,
Finiĝis la kvarcent kvardek tria
第443段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 21 Απριλίου 2019 - 12:39:36 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 325
战斗在 中国
Ili ĉiuj konas, ke mi lernas en la kolegio.
他们 都知道,我 在 大学里 学习。
Morgaŭ diversaj demandoj bagatelaj ĝenos la gepatrojn.
明天 一些琐碎的 问题 将给 父母们添麻烦。
Se mi estus hejme nenio-fara,
如果 我在家里 什么也没有做,
ili murmurus, ke mi estas ftiza, kaj...
他们 会悄悄说,我 是个 肺痨的...
"Patrino, ĉu onidiro tiom vin embarasas?"
母亲,人们说那么多 困惑着你了吗?
"Ne por mi, sed por vi.
“不是为了我,而是为了你。
Mi timas, infano mia,
我害怕,我的 孩子,
ke ilia mal-bon-diro vundos vin."
他们的 坏话 会伤害着你。“
"Tio estas mensogo!
“这 是个 谎言!
Finiĝis la tricent dudek kvina
第325段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 21 Απριλίου 2019 - 11:45:31 μ.μ.

Montara Vilaĝo 444
山 村
"Por tio li estas juna kaj tro milda.
“干这种事 他是 太文气了。
Li bezonas ankoraŭ patrinan vartadon!"
他 似乎 还需要一个母亲的 照顾哩!”
Ŝajnis, ke la fremdulo jam ek-dormis,
陌生人 似乎 是睡了过去,
ĉar li tute ne moviĝis.
因为 他一点动静 也没有。
Li eĉ ne levis sian kapon por rigardi,
他 也没有 抬起头来 望一下。
kiam mia patrino faris tiun komenton.
当我的母亲 在这样谈论他的时候
Li estis mal-false lacega.
他 是 真正累极了。
Alan el-venis el la kuirejo,
阿兰 从灶房里 走出来,
tenante ambaŭmane grandan bovlon da boligitaj nudeloj.
双手里 捧着一大碗煮好了的 面条。
Finiĝis la kvarcent kvardek kvara
第444段 结束

Πίσω στην κορυφή