Στο περιεχόμενο

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

από Flago, 20 Ιουλίου 2010

Δημοσίευση: 7058

Γλώσσα: 简体中文

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 22 Απριλίου 2019 - 12:08:29 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 326
战斗在 中国
Vi amas nur vin mem.
你 只爱 你自己。
Se vi, patrino, vere min amus, lasu min.
如果 你,母亲,真得爱我,放开我吧。
Ĝi estas plej dankinda por mi."
这是我最感谢的了。
"Ne parolu tiel, mia.
别 那样说,我的
Ankoraŭ juna vi estas, tial tia opinio al vi venas.
你 还是 那么年轻,因而 你才有 那样的 想法。
Mi diras, estas plej bone, ke mi lasu vin."
我说,离开了你 对我来说是 最好的。“
La hejmo mal-varma.
家里 很冷。
La maro jam sen-ĉarma,
大海 已经 不迷人了,
la maro,kion vidi mi tiel deziris.
这大海,我 是 那样希望看到大海。
Finiĝis la tricent dudek sesa
第326段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 22 Απριλίου 2019 - 11:21:25 μ.μ.

Montara Vilaĝo 445
山 村
Ŝi sur-tabligis ĝin kaj poste re-iris por al-porti teon.
她把它放在桌上,然后又回去端出茶来。
Onklo Pan mal-peze skuis la ŝultron de l' fremdulo.
潘大叔 把这陌生人的肩,轻轻地摇了一下。
La junulo ek-tremis, leviĝis kaj direktiĝis al la pordo
年轻人吃了一惊,跳了起来 一面向门那儿跑,
kvazaŭ rapidante eskapi,
好像 急迫地想要 逃走。
ankoraŭ frotante perfingre siajn okulojn dormemajn.
一面用手指 揉着他那睡意很浓的 眼睛,
Sed haltigis lin Onklo Pan, dirante:
潘大叔 打断他的话,说到:
"Kien vi rapidas?
“你 急着 去哪里?
Ĉu vi serĉas necesejon?
你 是去方便吗?
Via manĝajo estas preta."
面条 已经为你煮好了呀。 ”
Finiĝis la kvarcent kvardek kvina
第445段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 23 Απριλίου 2019 - 12:02:06 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 327
战斗在 中国
La patrino petis, petegis, ke mi akceptu ŝian vorton.
母亲请求着,恳求着,我 要 听她的话。
Neniu najbaro rimarkis min re-veni,
没有 一个邻居 注意到 我 回来,
ĉar mal-fruege en tiu vespero
因为 那天晚上 很晚了
mi rikiŝo-veturis de la stacio ĝis la domo.
我 乘坐人力车 从火车站到家。
En la vilaĝo oni kutimas frue fermi la pordon.
在村里,人们 习惯 很早 就关门了。
Mi kapjesis obeeme.
我 乖乖得 点着头。
La sekvas tagon mi ne montris min
第2天 我 没有 露面
el la ĉambreto plej interna.
从 最里面的 小屋出来。
La patrino iris al la stacio Kisarazu
母亲 去了 木更津火车站
kaj ordonis ke oni venigu rikiŝon en la venonta frumateno.
吩咐着 他人 第2天 一大早 叫一台人力车来。
Finiĝis la tricent dudek sepa
第327段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 23 Απριλίου 2019 - 11:21:28 μ.μ.

Montara Vilaĝo 446
山 村
La fremdulo momente re-rigardis al Onklo Pan,
陌生人 掉过头来 望了望潘大叔。
kiu aspektis kiel ĉiam sincera kaj simpla,
这个老庄稼人 是既诚实而又质朴,
kaj diris rapide, "
象惯常一样。
Mi bedaŭras! Mi bedaŭras!
“很对不起!很对不起!
Mi ĵus spertis timigan sonĝon."
他对潘大叔说:我刚才做了一个可怕的梦。”
Poste lia rigardo trafis la tablon.
于是,他向桌子望去。
Disvaporis La nudeloj,
那碗面 已经冒出了一层蒸汽,
kaj vaporo vualis la feblan lumon de la olelampo.
把油灯的亮 也弄得模糊了。
"Dankon pro la manĝaĵo, amiko.
“朋友,感谢你给我东西吃。
Finiĝis la kvarcent kvardek sesa
第446段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 24 Απριλίου 2019 - 12:00:13 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 328
战斗在 中国
Estis stranga tago.
这是 奇怪的 一天。
Neniu eksterordinara sento en mi.
我 没有什么特别的 感觉。
Vesperiĝis... mateniĝis.
那是晚上了...天明了。
Dum la restado mi eĉ unu vorton ne interŝanĝis kun la patro.
在家逗留时 我 甚至 没有和父亲 交流一句话。
Ĝuste je la 4-a kaj duono alvenis rikiŝo.
恰好 在4点半 来了一台人力车。
Ek-estis disputo inter mi kaj la patrino pro bagatelaĵo
一开始 我与母亲 由于琐事 发生了一点争执
Mi mute en-vagoniĝis.
我 静默地 走进了车厢。
Kun kolero
生着气
For de l' hejmo
离开了家
Finiĝis la tricent dudek oka
第328段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 25 Απριλίου 2019 - 12:03:27 π.μ.

Montara Vilaĝo 447
山 村
Vi estas vera kamarado!" li diris.
你 是 一个真正的同志!”他说。
Kaj li sidiĝis sur benko apud la tablo.
他 在桌子旁 一条凳子上 坐下来。
La timego ombrinta lian junecan vizaĝon jam malaperis.
不久前 笼罩 在他那有点稚气的面孔上的 恐怖神色,现在全都消失了。
Li volvis la manĝ-bastonetojn per la nudeloj kaj,
他 把面条 卷在筷子上,
direktinte supren la vizaĝon kun vaste malfermita buŝo,
头仰着,张开嘴,
lasis gliti la manĝoĵon sur lian langon.
让面条 落进 他的口里。
Post tio li el-blovis kontentan suspiron.
之后 他便长长地舒了一口气,表示很满足。
"Bona manĝaĵo!" li diris.
“真好吃!” 他说,
"Tio varmigas min."
“现在 我感到暖和了。”
Vere, sur lia frunto komencis aperi kelkaj ŝviteroj.
的确,他的 额上 甚至 还滴下了几颗汗珠。
Finiĝis la kvarcent kvardek sepa
第447段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 25 Απριλίου 2019 - 1:12:57 π.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 329
战斗在 中国
Grinco ju pli
刺耳声 越响
Medito des pli.
思虑 就越多。
Sur la vagono
在车上
Fermiĝas okuloj.
闭上了眼睛
La unua vagonaro, en kiu mi estis, ek-veturis je la 5-a.
第一节 车厢,我在里面,5点钟 开始出发了。
Post du horoj al-venis Ryoogoku'n.
两个小时后 到达了 两国车站
Sekve mi devus rekte iri al Tokio-stacio, tamen ne faris.
随后 我 就要直接去 是东京火车站,然而 没有去。
Unu horon poste mi trovis min promenanta Aoyama-tombejon.
后来 我 自己在青山公墓 散步了一小时。
Kvieta loko ĝi estas.
它 是 一个安静的 地方。
Mi subiris ĉerizfloran tunelon belegan.
我 走下 一个漂亮的 樱花的 隧道。
Sekvis pied-iro sur strato Sinzyuku.
随着 步行 到了新宿的街道上了。
Finiĝis la tricent dudek naŭa
第329段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 25 Απριλίου 2019 - 11:32:46 μ.μ.

Montara Vilaĝo 448
山 村
"Eble taso da vino helpos forigi vian lacecon,"
“喝一盅酒 也许能够 去除 你的疲累,”
Onklo Pan diris. Kaj ne atendinte respondon,
潘大叔说 不等到 年轻人回答,
li alportis al li tason da hordea vino.
就舀来 一杯烧酒。
Por varmigi la fridan etoson li tenis la vinon
为了 使这寒冷的气氛 变得温暖一点,
antaŭ la lampa lumo,
把酒盅举向灯亮,
kaj la lumo tuj malsupreniris sur la tason.
于是 火焰 便从灯上 落到杯上,
Sur la supraĵo de l' likvoro
在烈酒的 上面。
komencis danci tremanta verda flamo.
一颗颤动着的火焰 便在酒面上跳动起来。
"Ĉu vi vidas?
“你 瞧见吗?
Tio estas bona olda vino,"
这 是 好酒呀。”
Onklo Pan diris, for-blovis la flamon,
潘大叔说,把火焰 吹灭了,
Finiĝis la kvarcent kvardek oka
第448段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 25 Απριλίου 2019 - 11:58:36 μ.μ.

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 330
战斗在 中国
Ho, granda homamaso.
哈,这么多的 人群。
Homoj, homoj, homoj. Kial tiel multe?
人群,人群,人群。为什么 这么多?
Kiom el ili sentas ĝojon vivi?
他们 有多少人 生活的 快乐吗?
Havas meriton vivi?
有功绩的 生活吗。
Paŝante kun la okuloj sur antaŭenirantaj dorsoj,
迈步走着 眼睛 看着 前面走着人的 肩上,
mi pensis, se mi pafus,
我 想,如果 我开枪,
la kuglo tra la brusto de la unua, al la dua, tria...
这子弹 穿过 第一个人的胸,向第二个,第三个
al multaj preskaŭ samtempe.
几乎 同时 穿过 许多了。
Mi ligus ilin per drato tra la truoj kaj ĵetus en maron...
我 用铁丝 穿过孔 扔进 大海。
Finiĝis la tricent trideka
第330段 结束

Standardo (Επισκόπηση προφίλ) 26 Απριλίου 2019 - 11:42:08 μ.μ.

Montara Vilaĝo 449
山 村
kaj trans-donis la tason al la fremdulo.
同时 把酒盅 递给这个陌生人,
La junulo forte sorbis el la taso,
年轻人 深深地 呷了一口,
produktante sekan brueton.
发出 一个嘎咋声
"Bona varo! Vi ja estas mia kamarado,
“好酒!你 真是 我的同志,
vi tiel trafe komprenemas!"
你 是那么 能了解人!”
Li estiĝis parolema kaj vigla.
他 开始变得 话多起来,
"Diru al mi, juna gasto,
“请告诉我,年轻人,
vian honorindan nomon
你的 尊姓大名
kaj la honorindan lokon de via naskiĝo,"
和 你府上 在什么地方?”
Finiĝis la kvarcent kvardek naŭa
第449段 结束

Πίσω στην κορυφή