Στο περιεχόμενο

Τα επίθετα φανερώνουν, κατάσταση, ποιότητα, ιδιότητα, σχετικότητα κ.α . Τα επίθετα στην Εσπεράντο έχουν κατάληξη –α.

 • longa - μακρύ = έχει πολύ μήκος
 • ruĝa - κόκκινο = έχοντας το κόκκινο σαν ιδιότητα
 • bona - καλό = χαρακτηρίζεται απο καλοσύνη
 • inteligenta - Ο έχων νοημοσύνη = Ο έχων νοημοσύνη, χαρακτηρίζεται από νοημοσύνη.
 • homa - Ανθρώπινος = Σχετικός με τους ανθρώπους
 • malaperinta - εξαφανιζόμενος = έτσι,ώστε να έχει ήδη εξαφανιστεί

Επίσης, κτητικές αντωνυμίες και αριθμητικά είναι επίθετα, αλλά σε αυτές τις λέξεις η κατάληξη -Α έχει ιδιαίτερη σημασία.

Μετά από Α-κατάληξη μπορεί να ακολουθήσει J-κατάληξη για πληθυντικό , και αιτιατική Ν-κατάληξη . Μπορείτε επίσης να γράψετε και τα δύο, αλλά πάντα J πριν Ν:

longaj longan longajn
ruĝaj ruĝan ruĝajn
miaj mian miajn
sesaj sesan sesajn

Για σύγκριση κανείς χρησιμοποιεί επίθετα μαζί με τις σύντομες λέξεις περισσότερο και πλέον .

Η χρήση των επιθέτων

Τα επίθετα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να περιγράψουν ουσιαστικά.

επιθετικοί προσδιορισμοί

Τα επίθετα μπορεί να λειτουργήσουν ως επίθετα των ουσιαστικών (άμεσα επίθετα που περιγράφουν). Επιθετικοί προσδιορισμοί βρίσκονται πιο συχνά πριν από το ουσιαστικό, αλλά μπορούν να σταθούν ακόμη και μετά από αυτό. Ακόμη είναι επίθετα ταυτόχρονα πριν και μετά από το ίδιο ουσιαστικό:

 • granda domo - Μεγάλο σπίτι
 • domo granda - Σπίτι μεγάλο
 • la tago longa - Η μακρυά μέρα
 • la longa tago - Η μακρυά μέρα
 • fama Franca verkisto - Διάσημος Γάλλος συγγραφέας
 • fama verkisto Franca - Διάσημος συγγραφέας Γάλλος
 • Lingvo Internacia (la origina nomo de Esperanto) - Διεθνής γλώσσα (το αρχικό όνομα της Εσπεράντο)

Ένα επίθετο, που χρησιμοποιείται μετά από ουσιαστικό του, συχνά χρησιμοποιείται για έμφαση.

Κατηγορηματικά επίθετα

Ένα επίθετο μπορεί επίσης να περιγράψει, κατηγορηματικό προσδιορισμό μέσω του ρήματος :

 • La domo estas granda. - Το σπίτι είναι μεγάλο.

  Μεγάλο περιγράφει το ουσιαστικό σπίτι το οποίο με την βοήθεια του ρήματος είναι .

 • Tiuj ĉi verkistoj iam iĝos famaj. Αυτοί εδώ οι συγγραφείς κάποτε θα γίνουν διάσημοι.

  Διάσημοι περιγράφει το ουσιαστικό συγγραφείς με την βοήθεια του θα θα γίνουν.

 • Mi farbis mian domon blanka. Έβαψα το σπίτι μου λευκό.

  Λευκό περιγράφει το ουσιαστικό σπίτι με την βοήθεια του ρήματος ζωγραφίστηκε .

Περιγραφή των άλλων λέξεων

Τα επίθετα χρησιμοποιούνται επίσης για να περιγράψουν ουσιαστικοποιημένες λεξούλες, π.χ.. προσωπικές αντωνυμίες , συνήθως κατηγορούμενα:

 • Mi estas feliĉa. - Είμαι ευτυχής.
 • Tiu estas mia. - Αυτό είναι δικό μου.
 • Tio estas bona. - Αυτό είναι καλό.
 • Ili fariĝis koleraj. - Αυτοί θύμωσαν.
 • Ambaŭ ŝajnis dormantaj. Και οι δύο φαίνονταν να κοιμούνται

Ουσιαστικός προσδιορισμός των επιθέτων

Όταν ένα επίθετο λειτουργεί ως επίθετο ενός ουσιαστικού, μερικές φορές αφήνει το ουσιαστικό. Τότε το ίδιο το επίθετο αναλαμβάνει το ρόλο του ουσιαστικού. Αυτό είναι δυνατόν, όταν το κείμενο δείχνει σαφώς πιο ουσιαστικό υπονοείται:

 • La palaco de la imperiestro estis la plej belega [palaco] en la mondo.

  Το παλάτι του αυτοκράτορα ήταν το πιο ωραίο [παλάτι] στον κόσμο.

 • Mi ne volas tiun ĉi supon, donu al mi alian [supon].

  Δέν θέλω αυτή τη σούπα, δώστε μου μία άλλη [σούπα].

 • Tro malmultaj [homoj/aŭskultantoj] venis.

  Πολύ λίγοι [άνθρωποι/ακροατές] ήρθαν

 • Kelkaj [personoj] el ni alvenis malfrue.

  Μερικοί (άνθρωποι) από εμάς ήρθαν αργά.

 • Ni ambaŭ volas la saman [aferon]. (Aŭ: Ni ambaŭ volas la samon.)

  Εμείς οι δύο θέλουμε το ίδιο [πράγμα]. (ή: εμείς θέλουμε το ίδιο.)

 • Vi estas la unuaj [personoj], kiujn mi vidas hodiaŭ matene.

  Εσείς είστε οι πρώτοι [άνθρωποι] που βλέπω σήμερα το πρωί.

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia [pano].

  Το ψωμί σας είναι λιγότερο φρέσκο από ό,τι είναι το δικό μου[ψωμί].

 • Estas nun la dua [horo].

  Είναι τώρα δύο η ώρα

 • Mi parolas la Francan [lingvon].

  Ομιλώ την Γαλλική (γλώσσα)

επίθετα λέξεις

Μερικές από τις σύντομες λέξεις στα αγγλικά μπορεί να χρησιμεύσουν σαν επίθατα σε μια πρόταση, αλλά δεν έχουν A-κατάληξη. Αυτή είναι οι σχετικές λέξεις με A, U και ES , η μικρή λέξη και οι δύο και οι αριθμοί .

 • Tiun straton mi neniam vidis antaŭe.

  Αυτόν τον δρόμο εγώ ποτέ δεν τον είδα πριν.

 • Mi korektis ambaŭ erarojn.

  Διόρθωσα και τα δύο λάθη.

 • Tie loĝas du Hungaroj kaj tri Kanadanoj.

  Εδώ κατοικουν δύο Ούγγροι και τρεις Καναδοί.

Πίσω στην κορυφή