Al la enhavo

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 2010-julio-20

Mesaĝoj: 6680

Lingvo: 简体中文

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-05 00:34:55

Montara Vilaĝo 307
山 村
Ne respondis la oficiro al la metilernanto,
那军官 没回答 这个学徒的话,
sed en-rigardis la butikon esploreme.
却用探查的 眼神 向店内窥望。
Ne multe da stoko restis mal-antaŭ la servo-tablo.
柜台后面 没有什么 货物。
La oficiro turnis sin al Onklo Pejfu,
军官掉过头来,对佩甫伯说,
"Do vi ne rigardas nin kiel banditojn, ĉu?"
“那么 你们 也把 我们看成是土匪了,咹?”
"Ne, ne, sinjoro," balbutis Onklo Pejfu.
“没有,没有,长官,”佩甫伯结结巴巴地说
"Ne argumentu!" la oficiro kriis,
“不用分辨!” 军官大吼一声,
distrite vango-frapante lian mal-junan vizaĝon.
顺便 在他苍老的脸上 打了一个耳光。
"Mi scias ĉion!"
“我 现在 全知道了!”
Finiĝis la tricent sepa
第307段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-05 00:48:04

Paroladoj de L.L. Zamenhof 269
柴门霍夫 演讲集
Izolitaj esperantistoj,
孤立的世界语者
kiuj neniam havis la eblon praktike apliki tion,
对于从来没有过实践应用的机会
kion ili lernis, ofte dubas,
他们 所学的东西,常常怀疑,
ĉu efektive per Esperanto
通过世界语
oni povas tute bone interkompreniĝi .
人们 是否 能真正互相 深刻了解。
Eĉ interne de la esperantistaj grupoj
甚至 在世界语者 团体内部,
oni ofte ne kuraĝas paroli esperante,
人们 也常常 不敢 讲 世界语,
oni balbutas, oni preferas paroli en sia nacia lingvo,
人们 呐呐不能出口,而 就宁可 讲 本民族语。
Finiĝis la ducent sesdek naŭa
第269段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-05 01:56:29

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 191
战斗在 中国
Ek-sonas tamtamo.
铜锣 开始响起来了
Vendistoj kaj adiaŭantoj komencas elŝipiĝi.
卖家和告别者 开始 下船了。
Niaj ses okuloj mal-pacience-nerve rigardas la elirejon.
我们的六只眼睛 非常紧张 看着出口。
Sed ili ne aperas.
但是 他们 没有 出现
Nu, oni pretas for-meti la kun-ligan ponteton.
喏,人们 准备 收拾 捆起小桥
Mal-granda C, kiel surprizita leporo,
小 C, 像个惊讶的野兔
per 2-3 paŝoj el-saltis, eĉ ne dirante "ĝis revido".
用2-3步 跳了出去,甚至 没有说 再见。
Finiĝis la cent naŭdek unua
第191段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-05 23:47:27

Montara Vilaĝo 308
山 村
Li kaj la adjutanto kaj gardistoj
他 带领 他的副官和卫兵
kuregis al la urbo-pordego,
跑出 城门,
kaj kriis al la soldatoj:
对他的士兵 喊:
"En-venu, fratoj! Prenu laŭ-vole ĉion, kion vi trovas!"
“进城来,弟兄们!你们能拿到什么就尽量地拿!”
Ĉiuj soldatoj reagis kvazaŭ elektrizitaj
所有的丘八们,象通了电似的,
kaj en-torentis sur la straton.
潮水 一般涌进 街道上来。
Krioj, kriĉoj, pied-batoj kaj falado de pordoj kreis bruegon.
喊声、叫声、脚踢声 和 门倒声,搅在一起,乱作一团。
Per helpo de la ĝenerala konfuziĝo,
在这大混乱中 就乘机
ni defuĝis al la kamparo.
我们 逃向田野
Finiĝis la tricent oka
第308段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-06 00:35:12

Paroladoj de L.L. Zamenhof 270
柴门霍夫 演讲集
kaj proporcie al la nekuraĝeco de la parolado
这些世界语者 既没有勇气 讲世界语
aperas ankaŭ nekuraĝeco de propagando,
也就没有勇气 宣传世界语,
ĉar la esperantistoj-balbutantoj
因为 这些讲话结结巴巴的 世界语者
malgraŭ-vole ne povas liberigi sin de la timo,
不能消除这样 才疑虑,
ke eble tamen Esperanto estas afero pli teoria, ol praktika.
就是与其说世界语是实际的,不如说它是理想的。
Sed kiam la balbutanto venas al kongreso,
但是,当讲话不流利的人 参加了大会
kie li havas la eblon aŭdi bonajn
在那里 他就能够听到 好的
kaj spertajn esperantistajn oratorojn,
熟练的 世界语演讲家的 讲话。
kiam li per siaj propraj oreloj
当他 用自己的 耳朵
kaj okuloj konvinkiĝas,
眼睛 确信了,
Finiĝis la ducent sepdeka
第270段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-06 00:48:13

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 192
战斗在 中国
Ne grave. Ni solaj iros. Eble estos nenio.
不要紧。我们 将单独走。可能 没有什么人。
Sur la streĉita vizaĝo L prenas penan rideton.
在刘仁紧张的 脸上 显出了 尽力的 微笑
La ŝipo veturas sufiĉe rapide.
这艘船 行驶得 足够快。
L mal-faldas sur la genuoj ĵurnalon ĵus aĉetitan.
刘仁 在膝盖上 折起了 刚买到 一份报纸
Ha, ĝi ja estas hieraŭa!
哈,它 确是 昨天的!
Tamen li ne rimarkas.
然而 他 没有 注意到
Ĉirkaŭe oni pepas, klukas, kvakas,
在周围 人们 在叽叽喳喳得说,咯咯得叫,喊着
kaj ni sidas mute, fremde, insule.
我们 静默地坐着,在异乡,在海岛。
Finiĝis la cent naŭdek dua
第192段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-06 23:33:23

Montara Vilaĝo 309
山 村
Plur-foje Onklo Pejfu falis teren
佩甫伯 在地上 载了好几个跟头,
kaj batis sian kapon kontraŭ ŝtonojn, kaj sangis lia nazo.
脑袋 也在石头上碰伤,他的鼻子也流起血来。
Benĉin, rigide kurb-dorsa, tute ne povis kuri,
本勤,由于腰弯和筋骨不灵,根本跑不动,
sed lasis sin ruliĝi laŭ deklivo
只好 从城外的一个斜坡上滚到
en sekan fosaĵon ekster la urbomuro,
下面的 城墙外的 一个田沟里,
kie lin kovris la marĉa herbo.
在一些荒草中 躲藏起来。
Onklo Pejfu fine trovis grandan piramidon da bovin-sterko
佩甫伯 最后 算是 碰见一大堆干牛粪
kaj enŝoviĝis en ĝin kvazaŭ skvama maniso.
于是 他便象 一只穿山甲似的,钻了进去,隐藏起来。
Tamen Laŭ Liŭ kaj Onklo Pan kaj mi sukcesis fuĝi hejmen.
老刘、潘大叔和我,倒是 终于 跑回家来了。
Finiĝis la tricent naŭa
第309段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-07 00:08:27

Paroladoj de L.L. Zamenhof 271
柴门霍夫 演讲集
kiel bele kaj flue oni povas paroli en Esperanto,
人们 能够用世界语讲得很漂亮、很流利的时候
li entuziasmiĝas, li vidas,
他 就会热心起来。他看到了,
ke li laboras por io viva kaj vioplena,
他 是 为一种活泼的、生气勃勃的东西在工作。
li re-venas hejmen kun nova kuraĝo kaj energio.
他 就带着新的勇气和毅力 回家去。
Niaj kongresoj, ne sole la universalaj,
这样,我们的 不仅是 国际大会
sed ankaŭ la lokaj, tiamaniere edukas konvinkitajn,
或地方上的大会培养满怀信心、
sekve ankaŭ entuziasmajn batalantojn por nia afero.
热情洋溢的战士 为着 我们的事业。
Tio estas la ĉefaj motivoj,
这就是 主要的 动机。
pro kiuj ni en ĉiuj niaj kongresoj,
由于这些动机 我们 在我们所有的 大会上,
Finiĝis la ducent sepdek unua
第271段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-07 00:38:58

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 193
战斗在 中国
En Kantono
在广州
1.LA UNUA PAŜO SUR LA VERE ĈINA TERO
在真正 中国土地上的 第一步
Apenaŭ ni eksidis sur rikiŝojn por iri hotelon,
我们 刚刚 坐上人力车,要去旅馆时,
el la homamso antaŭ la haveno
在码头前的 人群中
elpaŝis viro mal-alta kun mal-agrabla mieno,
走出 一个矮个男人 带着厌恶的表情,
kaj ordonis la rikiŝistojn ne veturi.
喝住人力车夫们 不让走。
Ho, ĉielo! Momenton ek-haltis en mi la kor-batado.
嗬,天哪! 我的 心跳 开始停了 片刻
Ĉu mi tute ne antaŭvidis ke tio povus okazi?
我 完全 没有预见到,这件事 能发生?
Sed, ah, kial ĝuste nun,
但是 啊,为什么 正好 是现在,
kiam ni estas perfekte solaj?
在我们 完全是 孤独的 时候
Mi kvazaŭ sentis faŭkiĝon de la tero sub mi.
我 仿佛 感觉到 大地在我下面 张开了大口。
Finiĝis la cent naŭdek tria
第193段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2018-decembro-08 00:26:31

Montara Vilaĝo 310
山 村
La soldatoj pasigis la tutan post-tag-mezon
那些丘八们 度过了 一整个下午。
per pri-rabado de la urbeto.
抢劫了 这个小镇
Vespere ili bruligis diversajn tablojn kaj seĝojn por havi fajrojn.
晚间 他们 烧掉了一大堆椅子和桌子取暖,
Frue en la posta mateno ili for-iris,
到第二天早晨他们才离去,
lasante afiŝon gluitan al la urbo-podego,
在城门上贴了 一张广告,
kiu anoncis, ke, se ilia estro venkus en alia batalo
内容是:如果 他们的将军 将来能打一次胜仗,
kaj iĝus provinc-estro en la estonteco,
成了 本省的督军,
ili certe re-venus
他们 一定要再回来,
por puni la falsajn reprezentantojn de l' loka loĝantaro
惩罚 这些假冒的群众代表
kaj la "pendum-meritajn komplotintojn".
和那个“应该绞死的 幕后策动者。”
Finiĝis la tricent deka
第310段 结束

Reen al la supro