Al la enhavo

Fermita
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 2010-julio-20

Mesaĝoj: 7080

Lingvo: 简体中文

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-12 22:33:43

Montara Vilaĝo 586
山 村
Onjo Kriantemo levis sian kapon kaj diris,
菊婶 抬起自己的 头 说到:
"Bone do, se tiel estas, mi provos.
“那么 好吧,如果事情是这样,我 就试试看吧。
Sed almozon mi ne volas akcepti.
不过 我不愿意 接受人家的 施舍。
Tio estas, mi ne volas ricevi salajron pli altan ol mi meritas."
我的意思 是说,我 不愿意 领取 与我的能力 不相称的薪金。”
La intendanto disradiis novajn ridetojn
新的微笑 又在总管家的脸上 亮起来了,
kaj liaj okuletoj kun premiĝis fadenece.
他的 两只小眼睛 也挤得 成为一条线。
"Tio estas facile aranĝebla.
“ 这可以 很容易地办 到。
Mi povas certigi, ke neniom da almozo vi ricevos,
我 可以 向你担保,你 将不会 得到施舍,
ke vi ricevos neniom pli ol ricevas vartistino.
你 不会 得到 比一个伴娘 所得的更多的薪金。
Finiĝis la kvincent okdek sesa
第586段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-12 22:55:35

Kanto de Juneco 61
青春之歌
"Eble patrino ne plu devigas min edziniĝi?
“也许 母亲 不会 强迫 我结婚了?
Espereble ŝi permesos min studi plu?" Daojing pensis.
"希望 她 能让 我进一步 学习吗?" 道静 想着。
Ŝi kredis je tio, ke "la klereco estas ĉio, la cetero estas nenio".
她 相信 这件事,“万般皆下品,唯有读书高”,
Kiel feliĉa ŝi estus, se ŝi povus daŭrigi la studadon!
她是 那样幸福,如果 她 能够 继续念书!
Kaj ŝi salutis riverencete al la gastoj.
于是 她 向客人们 微微鞠躬 致意。
Antaŭe tre mal-plaĉis al ŝi tiuj mon-ludistoj
过去 她是 非常讨厌 那些赌客、,
kaj fumemuloj invititaj en la hejmo,
和 被约请来家的 烟客们,
sed nun ili ŝajnis ne tiom abomenaj,
但是 现在 他们 像是 不那么 嫌恶
kaj ŝi, starante ĉe la tablo, montris honteme al ili ek-rideton.
她 站在 牌桌旁,对他们 羞涩地 笑了笑。
Finiĝis la sesdek unua
第61段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-13 22:56:55

Montara Vilaĝo 587
山 村
Mi povas absolute certigi tion ja mia honorvorto."
我 完全可以 在这一点 以我的人格向 你担保。”
Do la tuta afero estis aranĝita.
那么这整个事 就这样定下来了。
Post du tagoj Onjo Krizantemo iris al la urbo
两天后 菊婶 就到镇上去了。
kiel vartistino de la konkubino de Ĉu Min.
作为储敏的 姨太太的 伴娘,
Tiu ne-atendita evoluo ŝokis Laŭ Liŭ-on.
这种意外的发展,使老刘感到震惊。
Kiel trista, tiel ankaŭ scivola li estis.
他 既感到悲哀,也感到好奇。
Li post-sekvis ŝiajn paŝojn al la urbeto kaj,
他 随着 她的 行踪,也跟进了城里。
utiligante siajn bonajn rilatojn kun la urbanoj sukcesis el-trovi,
他 利用他 和镇上居民的 良好关系,终于弄明白了
ke la tiel nomata konkubino estis nur mal-klera vilaĝanino,
那位 所谓小老婆不 过是一个乡下丫头,
kies patro estis mal-riĉa kamparano de Ĉu Min.
她的 父亲 是 储敏的 一个穷苦的农民。
Finiĝis la kvincent okdek sepa
第587段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-13 23:19:56

Kanto de Juneco 62
青春之歌
"Jen estas polic-estro Hu."
“这位 是 胡局长。”
La patrino prezentis ŝin al mal-dika viro,
母亲 把她 介绍 给一个瘦弱的 男人,
en eŭropa vesto, kiu sidis sur la honora sid-loko ĉe la tablo.
他穿着 西服,坐在餐桌旁的 正座位上。
"Tiu ĉi estas mia filino Daojing."
"这 是 我的 女儿 道静。"
Kiam la patrino, kun duon-fermetitaj ŝvelaj okuloj,
那时 母亲,眯着 肿胀的 眼睛
obeeme kaj kvazaŭ-fiere ekridis al la pala maldikulo,
恭顺地 又像夸耀地 向那瘦而苍白的人 笑着,
Daojing subite ek-sentis abomenon.
道静 突然 感到 嫌恶。
Ŝi tuj sin turnis al la interna ĉambro,
她 赶快 扭转身 走到里屋去
ne volante aŭdi kion diris pli la patrino.
不想 听到母亲 再说什么。
Finiĝis la sesdek dua
第62段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-14 22:17:49

Montara Vilaĝo 588
山 村
Tiu mizera ter-kulturisto
那个可怜的 农夫
ne havis dometon por hipoteki al sia mastro,
没有 房子 给主人 作抵押,
kaj sekve devis vendi al li sian filinon simle
接着 以同样的方式 将自己的女儿 卖给他
kaj varm-botelon por la lito de l' mal-junulo dum la venontaj vintraj noktoj.
在这即将到来的 冬夜里,作为这老家伙床上的 暖水袋。
"Vartistino! Kia hontiga titolo por tia elegantulino kia Onjo Krizantemo!"
“伴娘!这对象菊婶 这样一个娴雅的妇女 说来简直是侮辱,是亵渎。”
Laŭ Liŭ diris kolere, tuj kiam li aŭdis la historion.
老刘 一听到这个故事 就愤愤不平地骂起来。
Meditante tage kaj nokte pri tiu evoluo, tamen,
经过许多日夜 对这种发展的思考,然而,
iom post iom Laŭ Liŭ sen-iluziiĝis pri Onjo Krizantemo
渐渐地 老刘 消失对菊婶的 幻觉
kiel legendeca heroino de belo kaj virto, de gracio kaj eleganteco.
作为传奇女主角的 美丽与美德,娴淑和温雅。
Finiĝis la kvincent okdek oka
第588段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-14 22:52:30

Kanto de Juneco 63
青春之歌
Daojing restis en hejmo.
道静 留在了 家里。
Dume ŝi partoprenis la ekzamenon
期间 她 参加了 考试
por en-iri la Normalan Universitaton.
为了 进入 师范大学。
Kvankam ŝi ĝojis pro siaj bonaj notoj en la ekzameno,
虽然 她 在考试中 得到了自己的 好成绩,
ŝi dronis ĉiam pli profunde en aflikton kaj doloron,
她 常常 陷入到了 更深的 苦恼中去
pensante pri sia devigota edziniĝo
一想到 自己的 将被强迫嫁的 那件事
kaj aŭdante la tra-noktan bruon de maĝango,
和 听到 那麻将的 彻夜的 喧闹声,
trivialajn amindumajn ŝercojn inter geviroj,
男女之间 庸俗的, 溺爱的 笑语声
voluptajn kantojn, insultojn de viroj kiuj perdis en la mon-ludo...
靡靡的歌曲声 和 输了钱的男人 怒骂声...
Finiĝis la sesdek tria
第63段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-15 23:53:04

Montara Vilaĝo 589
山 村
Tiel mal-trankviligis lin tiu el-reviĝo,
这种失望 促使他 如此不安,
ke li preskaŭ freneziĝis.
他 几乎 弄得 要发疯。
Ofte ni vidis lin paŝi tien-reen sur la vilaĝa placo,
我们 常常 看见他 在村前广场上兜来兜去,
kun kapo pendanta, kun okuloj mal-supren direktitaj,
低着头,眼睛 直望着地,
murmurantan la tutan tempon
嘴里 不停地念念有辞,
kvazaŭ taoisma pastro ĉantanta sutron:
好像 是在 诵经一样。
"Kiel triviale! Prizorgi la varm-botelon de mal-juna kanajlo,
“多庸俗!伺候一个老狐狸的 热水袋!
kiu posedas nenion kulturan aŭ belan,
这个老狐狸 是既没有文化,也不懂美,
sed nur mal-puran monon el-premitan el la mal-riĉaj kamparanoj.
只知道 从穷苦的 庄稼人身上 刮肮脏的钱。
Finiĝis la kvincent okdek naŭa
第589段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-16 00:15:44

Kanto de Juneco 64
青春之歌
"Kiel degeneris la patrino,
母亲 如此 堕落了,
sen edzo kaj sen havaĵo!"
没有 丈夫,没有财产!
Ŝi sentis kaj ĉagrenon kaj naŭzon pri la patrino,
她 心里感觉 这个母亲 又忧心 又讨厌。
kiu, kvankam 47-jara,
她,虽然 47岁了,
tutan tagon elegante sin tualetis kaj koketis al viroj.
成天 打扮着自己花枝招展 去向男人们 卖弄献媚
Pasis pli ol du semajnoj.
已经 过去了 两个多星期。
Iu-tage la patrino ŝajnis ekster-ordinare ĝoja.
有一天 母亲 看起来 异常得 高兴。
Ŝi iris kun Daojing al vendejo,
她 带着 道静 去商店,
kie ŝi aĉetis por ŝi robon el blanka ŝtofo
在那里 她 为她 买了 一件白洋纱长衫
kaj paron da blankaj kanabtolaj ŝuoj.
和一双白帆布鞋。
Finiĝis la sesdek kvara
第64段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-17 00:34:01

Montara Vilaĝo 590
山 村
Kaj tamen tiu adoratino mia riverencis al tiu malpura mono
然而 那位我 崇拜的 女人 却向 那些肮脏的钱 低了头
kaj komplete rifuzis mian admiron kaj amon.
却 全部 拒绝了我的赞赏 和 珍爱。
Do ne necesas, ke mi estu heroo!
那么 我也 不一定 就成为一个英雄
Ho, kiel mi estis stulta.
啊,我 是 那样的 愚蠢。
Necesas nur, ke mi estu bienulo -jen ĉio.
我 只要 当成 一个地主就够了,
Kiom utilas belaj rakontoj?
那些 美好的 故事 有多少用处?
Kiom utilas poezio, rafinita lingvaĵo, ora voĉo?
美好的诗 、辞藻、珠圆玉润 的嗓子,能有什么用处?
Ho, kia mal-spritulo mi estis!
啊,我 是个 大傻瓜蛋!
Mi ma-lŝparis mian junecon pro vaka revo..."。
我 在一个空洞的梦想中 浪费掉了我的青春...”
Finiĝis la kvincent naŭdeka
第590段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-septembro-17 01:09:28

Kanto de Juneco 65
青春之歌
kiujn portante ŝi aspektis tute kiel flegistino.
她 穿上了这一身 看上去 完全像个护士。
La patrino ne havis alian rimedon krom ŝin konsenti.
母亲 没办法,只好依了她。
Vespere ŝi preparis pladojn plej ŝatatajn de Daojing,
晚上 她准备了 一些 道静最喜欢的 菜,
kaj, post la vespermanĝo, patrino kaj filino
接着,晚饭后, 母亲 和 女儿
sidis kun la fileto Daofeng sur lit-rando kaj sen-cele babilis.
和小儿子 道风 坐在 床边上,无目标得 闲聊。
Subite la patrino diris:
母亲 突然 说:
"Daojing, via patraĉo for-kuris oni ne scias kien,
"道静,你 爸爸这老东西 跑了,人们也不知道 去了哪里,
lasante nin tri, kun neniom da bieno.
丢下了 我们仨,没有一点财产。
Via frato estas tre juna,
你弟弟 也很小,
kaj vi mem ankoraŭ ne kapablas vivteni la familion.
你 自己 也还不能 养活 这个家庭。
Per kio ni vivos en la estonteco?" Parolante, ŝi larmis.
我们 将来 拿什么 来生活?" 正说着,她 掉下了眼泪。
Finiĝis la sesdek kvina
第65段 结束

Reen al la supro