Al la enhavo

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 2010-julio-20

Mesaĝoj: 6849

Lingvo: 简体中文

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-04 23:06:41

Kanto de Juneco 114
青春之歌
Daojing ne toleris vidi plu kaj komencis iri re-turne.
道静 不忍再看,就开始 回转走了。
Jam sufiĉe longe ŝi for-lasis la lernejon; estis tempo re-iri.
她 已经离开学校 足够长时间了,是回去的时间了。
Ŝia koro jam ne estis tiel sen-ŝarĝa kiel ĵus antaŭe.
她的心 不再像以前 那样自由自在。
Tamen, malgraŭ tio,
然而,尽管如此,
tiu ĉi promenado permesis ŝin vidi tiom da novaĵoj
这次 散步 使她 看到了 那么多的 新闻
kaj ĝui la belan pejzaĝon de Beidaihe.
和 享受了 北戴河 美丽的 风光。
Irante re-turne, ŝi kantetis kaj de tempo al tempo
她 扭转身 向回走,小声唱着歌 时而
kliniĝis por kolekti sovaĝajn florojn.
弯下腰 掐几朵 野花。
"Iru alian vojon! Estas mal-permesate tra-pasi ĉi tie!"
"走 那边的 路!这里 不准 通过!"
Finiĝis la cent dek kvara
第114段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-06 00:24:21

Montara Vilaĝo 640
山 村
Sed ŝia vizaĝo fariĝis videble pala kaj tim-esprima.
但是 她的面孔 看着变苍白起来,也显出害怕的样子。
Ŝiaj okuloj ĉirkaŭ-gvatis kaŝe, kaj ŝi movetiĝis.
她的眼睛 偷偷地向四周探望,她坐立不安起来。
Mia patrino metis la manon al sia buŝo,
我的母亲 就用手捂住自己的 嘴巴。
timigite de la averta kaj nervoza rigardo direktata al ŝi de Onklo Pan.
潘大叔 紧张而神经质 一直望向 她
Ni ek-memoris pri la persekutado far ĝendarmoj al la studento,
我们 开始想起了县侦缉队所追寻过的那个学生。
kiu serĉis ŝirmon en nia domo.
他 曾在我们家里 藏躲过的
Kaj tiu penso tremigis mian korpon.
一想起这件事 我全身颤抖起来。
Ankaŭ mia patrino tremis.
我的母亲 也在战栗。
Finiĝis la sescent kvardeka
第640段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-06 00:47:53

Kanto de Juneco 115
青春之歌
Subite kriis mal-ĝentile al ŝi vira voĉo.
突然一个男人的声音 粗鲁地 向她呼喊。
Surprizite ŝi levis la kapon
她 吃惊地 抬起头来
kaj trovis pompan kaj luksan eŭrop-stilan etaĝ-domon,
发现了 一座壮观而豪华的 欧式 洋房,
starantan sur supra mont-deklivo.
矗立 在山顶的 斜坡上。
La domo estis ĉirkaŭata de fortika muro,
那房 周围 是 坚固的 围墙,
ekster kiu staris aroganta viro, ver-ŝajne gardisto.
围墙外面 站着 彪型大汉,真似 一个守卫者。
Kun larĝe mal-fermitaj okuloj,
瞪着 一对眼睛
li svingis la manon al la entrudiĝintino kaj montris al ŝi
他 这位 女闯入者 挥着手 向她表示
la grandan tabulon najlitan sur la muro apud li.
他傍边的墙上 钉着 一个大牌子。
Finiĝis la cent dek kvina
第115段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-06 23:10:49

Montara Vilaĝo 641
山 村
Ŝiaj lipoj tremigis kiel du pecoj da ladfolio.
她的 嘴唇 也象两片锡箔似的 在抖动着。
Fine ŝi balbutis:
最后 她呐呐地说:
"Ho, gastino, mi parolis pri io pasinta, longe pasinta.
“呀,客人,我 讲的是 一件过去了的 事情,已经过去很久了。
Tio neniel koncernas la nun-tempon."
这 跟现在的情形 毫无关系。”
"Komprenite, komprenite," babilis la virino idiotece,
“原来是这样,原来是这样,” 那女人吞吐地说,像个白痴一样,
ankoraŭ ne-kredeme rigardante mian patrinon.
仍然以怀疑的眼神 瞪着我的母亲。
Poste ŝi daŭrigis laŭ distrita maniero.
不一会儿 她心不在焉地说:
"Mi tre dankas vin, s'rino, pro la bona teo.
“我感谢您的好茶,大娘。
Vi estas la plej bonkora virino, kiun mi im renkotis.
您 是 我所遇见过的 最善良的人。
Finiĝis la sescent kvardek unua
第641段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-06 23:38:48

Kanto de Juneco 116
青春之歌
Daojing haltis kolere.
道静 气愤地 停了下来。
Sed, kun scivolo, ŝi direktis siajn okulojn al la tabulo,
但是,出于 好奇,她 把目光 转向了那个牌子,
kiun montris la granda fingro de la viro kaj sur kiu skribiĝis:
那男人的 大手指 指着 那牌子 上面 写到:
"Ĉinoj kaj hundoj estas mal-permesataj tra-pasi!"
“中国人和狗 禁止 通过!”
Nun ŝi ekvidis klare,
现在 她 清楚地 看到,
ke antaŭ la domo flirtas sur pinto de alta stango nacia standardo de Usono.
那房子 前面 一个高杆顶上 飘扬着一面美国的 国旗。
Ŝi ĵetis al la tabulo, la standardo kaj la stango malŝatajn rigardojn kaj,
她 瞥眼望着 不喜欢看的 牌子和 杆子上的旗帜 接着
nenion dirante, de-iris tuj.
什么也没有说,立刻 抬脚走去。
Finiĝis la cent dek sesa
第116段 结

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-07 23:34:07

Montara Vilaĝo 642
山 村
Mi estis tiel laca, ke mi ne povis movi la piedojn.
我 真累了极了,连脚都提不起来。
Mi jam sentas min bone.
我 已经 觉得 我好多了。”
"Nek mia patrino nek Onklo Pan kapablis daŭrigi la konversacion.
我的母亲 和潘大叔 无法再继续谈下去了。
Ili rigardis sin reciproke laŭ maniero sci-plena kaj sekretema.
他们 暗暗心照不宣地 相互望了几眼。
La virinon konfuzis tiu vidaĵo.
那女人 看到这情况 感到 有点莫名其妙起来。
Ŝi el-poŝigis kombion por glatigi siajn harojn,
她 从衣袋里取出一个梳子,梳理自己的头发。
celante ŝajnigi indiferentecon.
装做若无其事的样子
Sed ne helps la kombilo,
不过 这梳子 也无能为力,
ĉar ŝiaj haroj estis mallongaj kaj rektaj.
因为 她的头发 是 既短又直。
Finiĝis la sescent kvardek dua
第642段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-07 23:50:17

Kanto de Juneco 117
青春之歌
"Kia mondaĉo! La eksterlandaj riĉuloj fieras en Ĉinio ..."
“什么狗世界!外国人 在中国 耀武扬威……”
Ŝi sentis sian koron sub-premata de plumbo.
她 感觉 心里 像堵上了一块铅板。
Ŝin ne plu interesis la pejzaĝo,
这景色 她 不再 感兴趣了,
kaj ŝi deziris tuj atingi Yangzhuang.
她 希望 立刻 到达 杨庄。
La rokoj kaj la sablo varmege rostis sub la tag-meza suno.
岩石和沙子 在正午的阳光下 炙烤着。
Kvankam vento blovis foje kaj foje de la maro,
虽然 海风 阵阵 吹拂着,
ŝi jam pluve ŝvitis post kelk-tempa irado.
几个小时后 她已经出汗 如雨了。
Kiam ŝi prenis la naz-tukon por for-viŝi la ŝviton,
当她 拿手帕 擦汗时,
ŝi trovis, ke ĝi entenas konkojn.
她 发现,它 包着 贝壳。
Finiĝis la cent dek sepa
第117段 结

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-09 23:57:25

Montara Vilaĝo 643
山 村
Ju pli ŝi kombadis, des pli ŝi iĝis ĝenata.
她 越梳下去 就感到 越感到尴尬。
Poste ŝi klopodis sen-polvigi per naz-tuko sian pantalonon.
接着 她 就用手帕 掸自己那条红长裤子上的灰尘。
Kiam ŝi batis ĝin energie,
她 越用劲掸它,
vidiĝis ŝiaj piedoj - paro da piedoj grandegaj.
她的脚 被看到 一双非常大的脚。
Ŝi ek-saltis histerie vidante sin mem, kaj stariĝis.
她 自己本身 就歇斯底里地 吃了一惊,站起身来。
"Dankon, s'rino, pro via gastamo," ŝi diris.
“感谢您,大娘,您对 我太客气了,” 她说。
Poste, sin turante al Onklo Pan, ŝi daŭrigis,
然后,她 掉向潘大叔,又继续说:
"Dankon ankaŭ al vi, pro via bon-koreco.
“也谢谢你,大叔,你心 太好了。
Mi devas for-iri.
我 现在 得走了。
Finiĝis la sescent kvardek tria
第643段 结束

Standardo (Montri la profilon) 2019-novembro-10 00:19:01

Kanto de Juneco 118
青春之歌
Ŝi do ek-sidis sur grandan rokon kaj ĝin malvolvis.
她 就开始 坐在 一块 大岩石上 打开它。
Ŝviton viŝante, ŝi komencis sin senti maltrankvila:
擦着汗,她 开始 感觉 自己不安起来:
ŝi ankoraŭ ne ricevis definitivan respondon de la lernejestro pri ŝia laboro,
她 还没有 得到 校长对于她的工作 给一个准确的回答,
sed ŝi infanece venis vagi apud la maro.
然而 她 就孩子气地 在海边游逛着。
Neniam antaŭe ŝi estis tiel sci-avida.
从小她 并不爱贪热闹,
Kial ŝi, sur-paŝinte la teron de Beidaihe,
为什么 她,一踏上 北戴河的 土地上,
tuj estis tiom fanatike logata de la maro,
立刻 就被大海 强烈地 吸引上了,
ke ŝi ĉion forgesas?
她 忘掉 一切了吗?
Ŝi pentis, kaj rigardis ĉirkaŭen per mal-paciencaj okuloj.
她 懊恼着,并且 焦躁地 眯起眼睛 向四外眺望:
Finiĝis la cent dek oka
第118段 结

Evelyn11111133 (Montri la profilon) 2019-novembro-10 12:02:31

hello my dear love Is my pleasure to meet you here and will like you to contact my personal email so that i will reply you to know each other very well with some picture{robertevel124@gmail.com}Reen al la supro