Contenido

Cerrado
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de julio de 2010

Aportes: 7080

Idioma: 简体中文

Standardo (Mostrar perfil) 25 de diciembre de 2019 01:13:40

Kanto de Juneco 163
青春之歌
kaj klare vidis la lernej-estron,
清清楚楚地 看见 余敬唐校长
kiu, palpebrumante, ludis maĝangon
他,眨动着眼皮,玩着麻将
kun tri personoj aspektantaj kiel sinjoroj.
正和 三个绅士样的人物 打着麻将。
Unu el ili, dikulo, kun kolosa kapo kaj grandaj oreloj,
他们中间 一个肥头大耳的 胖子
portanta okul-vitrojn en nigraj kadroj el testudaĵo,
戴着黑框的 玳瑁眼镜,
etendis la polekson al Yu Jingtang
把大拇指 向余敬唐 一伸,
kaj diris ŝmacante per la dikaj lipoj:
吧嗒着 厚嘴唇说:
"Mal-jun Yu, ĉu vi bon-volas cedi al mi la knabinon?
“老余,你 愿意 把这小妞 让给老弟我吧?
se jes, mi rekompencos vin per mia vendejo Juxinghao en la urbo...
行的话,我 把 城里聚兴号的买卖 让给你…
Finiĝis la cent sesdek tria
第163段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 26 de diciembre de 2019 01:24:19

Montara Vilaĝo 689
山 村
El-falis sur la teron du buloj da pajlo.
两个稻草 做的球 滚到了地上。
Ŝiaj mamoj estis falsaj!
她的乳房 是伪装的!
Ŝi esti viro trans-vestita kiel virino!
她 是一个男子装成的 女人。
Vidante la du pajlo-bulojn, ŝi ĉesis lukti.
看到 这两个稻草球,她 就停止了扭斗。
"Hm," Maŭmaŭ diris,
“哼,” 毛毛说,
imitante la cinikan voĉon de l' intendanto de bienulo Ĉu Min,
模仿 地主储敏 总管家 犬儒的口吻。
kiu ĉiam en-havis iom da mokemo.
它 常带有讥讽的 味道
"Do vi estas viro!
“你 原来是个男人!
Venu kun mi al la ĉefsidejo de l' Ord-konserva Korpuso!"
跟我 一道到保安队的 总部去!”
Maŭmaŭ trenis lin en la direkton de la ŝoseo.
毛毛 拖着他向 大路上走去。
Finiĝis la sescent okdek naŭa
第689段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 26 de diciembre de 2019 01:49:58

Kanto de Juneco 164
青春之歌
Jes, mi havas jam tri edzinojn,
别看 我 有了 三房太太,
sed mi neniam spertis, kiel gustas studentino!"
可 我 没尝过洋学生 是啥滋味呢。”
Daojing pli forte sin premis kontraŭ la muro
道静 更加把身 紧贴在 墙壁上,
kaj daŭre aŭskultis re-tenante la spiradon,
然后 继续听着,屏住了 呼吸,
kun dentoj kun-premitaj.
咬紧了 牙齿。
"Oh, oh, fratoj, ne ŝercu!
“哦,哦,老哥们,别开玩笑了!
Mi persone havas nenian pretendon rilate al ŝi."
我 本人 可对于她 并无一点野心。"
Estis voĉo de Yu Jingtang,
这是 余敬唐的 声音,
kiu diris duon-ŝerce kaj duno-serioze.
他 半开玩笑 半认真地说着,
"Al vi, miaj fratoj, mi diru do la veron.
"你 是 我的哥们,那 我 就说实话吧,
Finiĝis la cent sesdek kvara
第164段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 27 de diciembre de 2019 00:30:22

Montara Vilaĝo 690
山 村
Tuj la falsa virino falsidiĝis kaj rifuzis moviĝi,
这个假女人 马上 就倒在 地上,拒绝和他一道走。
kun vizaĝo morta kiel vakso.
面孔已经变得蜡黄。
"Frato," ŝi diris al Maŭmaŭ per mal-espera voĉo,
"老哥,” 她 用一种迫切的声音 对毛毛说,
"mi scias, ke vi estas mal-riĉa kamparano.
“我知道,你 是一个穷苦的 庄稼人
Mi neniel estas via malamiko,
我并不是你的敌人,
ĉar mi laboras por la mal-riĉularo.
因为 我 是在为穷人 做事呀。
Kial vi devas treni min al la ĉef-sidejo de via Korpuso?
你 为什么 要把我带到你们保安队的总部去呢?
Oni certe mortigos min.
他们 一定会 杀死我。
Ĉu plaĉus al vi, se la ĉas-hundoj de via bienulo mortigus vian amikon?"
你愿意,你的朋友 被你地主的走狗 杀害吗?”
Finiĝis la sescent naŭdeka
第690段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 27 de diciembre de 2019 00:56:27

Kanto de Juneco 165
青春之歌
Antaŭ longe guberni-estro Bao
鲍县长 以前
jam petis min serĉi por li belan studentinon.
就 求我 为他 寻找一个漂亮的 女学生。
Lia edzino, mal-bela vilaĝanino,
他的 老婆,乡下黄脸婆
kompreneble ne plaĉas al li.
当然 他 不满意
Kiam mi vidis la knabinon Lin,
我 一见 姓林的 小姐
kiu venis viziti sian kuzon,
她 来找 自己的 表哥,
mi trovis ŝin tute simila al rifuĝintino.
我 发现她 完全 像个逃难的人,
Ŝia mal-gaja mieno ek-kaptis mian kun-senton,
她 那愁模样 叫我 怪心痛的,
kaj mi restigis ŝin..."
所以,我 把她挽留下来。
Finiĝis la cent sesdek kvina
第165段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 28 de diciembre de 2019 01:33:34

Montara Vilaĝo 691
山 村
La esprimo "ĉas-hundoj" mem furiozigis Maŭmaŭ-on.
"走狗" 这个字眼 立刻 使毛毛火高万丈,
"Inferen vi!" Maŭmaŭ diris.
"去地狱吧 你!" 毛毛说。
Poste li levis per sia tuta forto la falsan virinon
于是 他使出 他全身的力量 把这个人 从地上拉起来,
kaj for-trenis lin kvazaŭ rezisteman porkon.
象拖着一条顽强的猪似的 把他拖走。
Ni ŝtoniĝis, rigardante ilian luktadon
我们 都变得 呆若木鸡,望着 他们相互扭斗,
kaj mal-aperon direkte al la urbeto.
直到他们向城市的 那个方向消失为止。
"Onklo Pan," mia patrino murmuris fine,
“潘大叔,” 我的母亲最后低声地说,
kiam Maŭmaŭ kaj la ali-vestita virino mal-aperis tra la urbo-muro,
当毛毛和那个伪装的女人 走进城门而不见了的时候,
"la falsa aŭguristino parolis tre simile al la juna fuĝulo,
“这个假装算命的 女人,说起话来 倒很像那个亡命的少年客人。
kaj memorigas min pri la tiu-nokta persekutado.
这叫我想起那天晚上的 追捕。
Finiĝis la sescent naŭdek unua
第691段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 28 de diciembre de 2019 02:00:51

Kanto de Juneco 166
青春之歌
La ceteraj tri kun-ludantoj
那3个 一起玩的人
ĉesis preni bloketojn de maĝango
停止了 摸麻将牌
kaj ĉiuj turnis sian vizaĝon al Yu Jingtang por aŭskulti lin,
所有人都把脸朝 向余敬唐,听他 说,
kiu rakontis kun granda intereso.
他 在津津有味地 讲下去。
"Bedaurinde, mal-juna Bao iris al la provinca ĉef-urbo
"不巧!老鲍 去了 省城,
por kun-veno kaj ne re-venis ĝis nun.
开会去了 至今 还没回来;
La knabino urĝis min trovi por ŝi laboron.
那小妞 还总催 我给她 找工作。,
En la nuna tempo trovi okupon por virino estas tute facile;
在现在 这年头 女人的活 可真好找——
se nur ŝi havas belan aspekton,
只要 她 有个漂亮的 脸蛋,
trovi `laboron estas tute facile! Ha, ha!..."
‘找个活 容易得很!哈,哈!… "
Finiĝis la cent sesdek sesa
第166段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 29 de diciembre de 2019 00:57:44

Montara Vilaĝo 692
山 村
Turmentas min la penso,
我 真是不敢 想象
ke Ŭang la Leono torturos lin.
王狮子 将怎样折磨 他。
Iru al Onklo Pejfu kaj petu,
请你 到佩甫伯 那里去一下,叫他
ke li uzu sian influon ĉe Ĉu Min por efektivigi lian liberiĝon.
利用 他的面子去 说人情,请储敏 放掉那个人。
Ni ne volas tro profundiĝi en la afero de l' rabado.
我们不打算 再追究下去了 这次盗窃的案子。
Finfine temas pri mal-bon-ŝanco.
最终 我们自己的运气不好罢了。
Ni ne ĝuste traktis nian Dion Kuirejan je la malgranda novjaro,
在过小年的时候,我们 没有好好供奉 我们的灶神,
sekve ni rajtis mal-bon-ŝancon.
我们 也随着 运道不好。
"Iru al la urbeto, Onklo pan, rapide!"
"快到 镇上去吧,潘大叔,快!"
Finiĝis la sescent naŭdek dua
第692段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 29 de diciembre de 2019 01:21:51

Kanto de Juneco 167
青春之歌
La dikulo tuj ek-frapis Yu Jingtang sur la ŝultron kaj diris,
那胖子 立刻 敲了下 余敬唐的 肩膀 说,
ridetante kun duon-fermitaj okuloj:
眯缝着眼睛 笑道:
"Se guberni-estro Bao ŝin ne volos,
“如果 鲍县长 不想要她,
vi devos ŝin cedi al mi, mal-juna Yu!
你 得把她 让给我,老余!
La herbo ne vivas pli ol unu jaron,
小草 活不过 一年,
la homo ne vivas pli ol unu vivon.
人生 活不过 一世,
Oni devas ĝui la volupton,
人们 也得 享乐 一阵!
eĉ se tio ruinigus la tutan havaĵon!"
甚至 就是 要 倾家荡产!"
Daojing ne sciis,
道静 不知道,
kiel ŝi kuris en la pluvega nokto al sia ĉambro.
她 是 怎样 在大雨的夜里 跑向自己的房间。
Finiĝis la cent sesdek sepa
第167段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 30 de diciembre de 2019 01:25:52

Montara Vilaĝo 693
山 村
"Jes, s'rino," Onklo Pan diris panike, ankaŭ terurite.
“是的,大娘,” 潘大叔说,很狼狈,也很害怕。
Ni ĉiuj jam sentis mal-precize,
我们 现在 都模糊地 感觉到,
ke tiu falsa virino estas iel ligita
这个伪装的 女人一定有某种关系
kun la persekutita juna fuĝulo,
和那个被追捕的 逃亡的年轻人
kiu faris ian misteran laboron
而这个人做一种神秘的工作。
inter la mal-riĉaj kamparanoj de l' distrikto.
是在我们这个地带 为穷庄稼人
Eble ŝi faris similan laboron inter la rifuĝantoj ĉi tie.
也许 这个伪装的女人 也是在一些灾民中 做同样的事情。
Se jes, certe mortigos ŝin Ŭang la Leono.
如果是这样,王狮子 一定 会把她杀死。
Finiĝis la sescent naŭdek tria
第693段 结束

Volver arriba