Sisu juurde

Nimisõnalõpu -O ärajätmine

Nimisõnalõpu -O võib vahel ära jätta. Siis kirjutatakse "ülakoma, ehk apostroof" apostrofo sõnalõpu -O asemel. See sõnalõpu -O ärajätmine on lubatud ainult siis, kui sellel ei järgne teisi lõppe -J või -N. Kõnes jääb sõnarõhk samale täishäälikule, kus see oleks sel juhul kui lõpp -O oleks alles:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Apostroofi ei või kasutada -A lõpu asemel, -E lõpu asemel või tegusõna lõpu asemel. Tuleb veel tähele panna, et ei saa ülakomaga asendada lõppe -ON, -OJ ja -OJN. Har' on samaväärne alati ainult sõnaga haro, aga mitte kunagi sõnadega haron, haroj või harojn.

Nende korrelatiivide, millel on lõpp -O, lõpu "o"-vokaalid ei ole tõelised -O lõpud, ja seetõttu neid ei või asendada ülakomaga. Seega pole võimalik kasutada sõnu ki', ti', i', ĉi', neni' sõnade kio, tio, io, ĉio, nenio asemel.

Artikli la vokaali ärajätmine

Määrava artikli la vokaali "a" võib ära jätta ja asendada selle ülakomaga → l'. Sellist lühendatud artikli vormi soovitatakse kasutada vokaaliga lõppevate eessõnade järel: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Vabasta meid, Jumal, metsikute normannide käest.

Pange tähele, et lühendatud artikkel l' kirjutatakse eraldiseisva sõnana: de l' maro (mitte de l'maro', ega del' maro).

Peamiselt luules

Apostroof on kasutusel eriti luules, selleks et vältida ülearust vokaali.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

Tavakeeles on apostroofi kasutamine väga haruldane. Kõnekeeles ei leidu seda peaaegu üldse.

Dank' al

Apostroofi ka traditsiooniliselt väljendis "tänu" dank' al, mis näitab millegi hea põhjust, = "(soodsa) mõju tõttu". Dank' al esineb igasuguses keeles, ka kõnes:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Jah, tänu Jumalale, kõik on hästi.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Tänu tema õpetusele õnnestus mul eksam edukalt sooritada.

Samas tähenduses võib kasutada väljendit danke al.

Un'

Siis kui loetakse takti, rütmi vms., võidakse kasutada arvsõna "üks" unu lühendatud vormi :

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Üks! kaks! üks! kaks! - sõdurid marssisid.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Üks, kaks, kolm, neli", luges ta valjusti.

Un' võib esineda ainult iseseisva, peaaegu hüüdsõna positsioonis, nii nagu eelnevais näiteis. Aga see ei või esineda tavalises lauses. Näiteks ei või kasutada: Mi havas nur un' amikon. On võimalik ainult: Mi havas nur unu amikon. Mul on ainult üks sõber.

Tagasi üles