Sisu juurde

Ne

Selleks, et lauset eitada kasutatakse abisõna ne. Ne eitab seda, mille ees see seisab. Tavaliselt abisõna ne asetseb öeldise ees ja kui eitatakse öeldist, siis eitatakse tervet lauset:

 • Mi ne dormas. - Ma ei maga.

  Pole nii, et ma magan. Minu magamine on täielikult eitatud.

 • Al leono ne donu la manon. - Lõvile ära anna kätt.
 • La patro ne legas libron, sed li skribas leteron. - Isa ei loe mitte raamatut, vaid ta kirjutab kirja.

  Eitus tabab tegusõna legas. Aga tegusõna skribas ja terve selle öeldise lause jääb kehtima.

Eitus kõrvallauses kehtib ainult kõrvallause piires: Mi diris, ke mi ne venos. (Ma ütlesin, et ma ei tule.) Eitus tabab ainult kõrvallause öeldist venos. Terve lause on jaatav: Ma ju ütlesin seda.

Vahel juhtub, et eitatav öeldis on juurdemõeldav: Ĉiu povu vidi, kiu el la vastigantoj plenumas sian promeson kaj kiu ne. (Kõik peavad nägema, kes levitajatest täidab oma lubadust ja kes mitte.) Eitus tabab juurdemõeldavat tegusõna plenumas: ...kaj kiu ne plenumas sian promeson. (...ja kes ei täida oma lubadust.)

Ne on ka vastussõna.

Tabelsõnad eesosaga NENI

Selleks, et eitada võib kasutada ka tabelsõnu eesosaga NENI. NENI-sõnast piisab öeldise eitamiseks ja seega ka terve lause eitamiseks. NENI-sõna asukoht lauses ei oma tavaliselt tähtsust, aga siiski eitab see tervet lauset:

 • La tempo pasinta jam neniam revenos; la tempon venontan neniu ankoraŭ konas. - Möödunud aeg ei naase enam kunagi; tulevast aega ei tea veel keegi.

  Möödunud aeg ei naase. Tulevast aega ei teata.

 • Mi neniel povas kompreni, kion vi parolas. - Ma ei suuda kuidagi mõista, mida sa räägid.

  Ma ei suuda mõista.

 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. - Öö oli nii pime, et me ei suutnud näha isegi oma nina ette.

  Me ei suutnud näha. Eitus käib ainult ke-lause kohta. Pealause tegusõna estis jääb jaatavaks.

 • Neniu radio al mi lumas, neniu varma aereto blovas sur min, neniu amiko min vizitas. - Ükski kiir ei valgusta mind, ühtegi sooja tuulekest mu peale ei puhu, ükski sõber ei külasta mind.

  Ei valgusta kiir. Ei puhu tuuleke. Ei külasta sõber.

 • Memoru, ke Esperanto estas nenies propraĵo. - Pea meeles, et Esperanto pole kellegi omandus.

  Esperanto ei ole kellegi omandus.

 • Tian Regularon por nia Ligo mi nenial povus aprobi. - Sellist Reeglistikku meie Liiga jaoks ei saa ma kuidagi heaks kiita.

  Ma ei saa seda heaks kiita mistahes põhjusel. Nenial eitab tervet lauset.

Kahekordne eitus

Kui kasutatakse NENI-sõna ja lisatakse veel abisõna ne, siis muutub lause jaatavaks. Selline kahekordne eitus on kasutatav ainult selleks, et väljendada väga erilisi tähendusi:

 • Mi ne amas neniun. - Ma armastan kedagi.

  Ei ole nii, et ma ei armasta kedagi. Seega ma siis armastan kedagi.

 • Ĝi ne estas nenies propraĵo. - See on kellegi omandus.

  Pole nii, et see ei kuulu kelellegi. Seega see on kellegi omandus.

Lause võib saada jaatavaks, kui üks NENI-sõna selgelt eitab tegusõna ja lauses esineb veel teine NENI-sõna:

 • Mi ankoraŭ neniam gajnis nenion. = Neniam okazis tio, ke mi gajnis nenion. - Ma ei ole veel kunagi võiduta jäänud. = Kunagi pole juhtunud nii, et ma poleks midagi võitnud.

  Ma olen iga kord vähemalt midagi võitnud.

Aga mitu NENI-sõna lauses ei taga tingimata jaatavat tähendust. Sageli need ainult tugevdavad üksteist ja eitus jääb kehtima.

 • Ni malutilon alportus al nia afero grandan, kaj utilon ni alportus al neniu nenian. - Me tooksime oma asjale suurt kahju ja kasu ei tooks me mitte kellelegi mitte mingisugust.

  Me ei tooks kasu.

 • Neniam, neniam, neniam li revenos. - Ta ei tule kunagi, kunagi, kunagi tagasi.

  Ta ei tule tagasi. Pole tähtis, kas on üks, kaks või kolm või isegi rohkem korda sõna neniam.

Osaline eitus

Mõnikord esineb abisõna ne lauses nii, et see eitab ainult osa lausest. Öeldis jääb kehtima. Ne eitab just seda, mille ees see seisab, aga see võib olla nii kohe järgnev sõna, kui ka järgnev lauseosa või veel rohkem. Ainult kontekst näitab täpselt, mida eitatakse:

 • Ni faris la kontrakton ne skribe, sed parole. - Me tegime lepingu mitte kirjalikult, vaid suuliselt.

  Me ju tegime lepingu, aga mitte kirjalikult.

 • Ne ĉiu kreskaĵo estas manĝebla. - Mitte iga taim pole söödav.

  Mõned taimed on ju söödavad. Võrdle: Ĉiu kreskaĵo ne estas manĝebla. = Neniu kreskaĵo estas manĝebla.

 • Li estas homo ne kredinda. - Ta on ebausaldusväärne inimene.

  Ta on ju inimene.

 • En la animo ĉiuj privataj homoj kaj ĉiuj registaroj ne povas ne aprobi nian ideon. - Oma hinges kõik eraisikud ja kõik valitsused ei saa mitte heaks kiita meie ideed.

  Esimene "ne" tabab öeldist povas ja eitab kogu lauset. Teine ne tabab ainult tegusõna aprobi (nian ideon). Kokkuvõttes on tähendus: Ili ne povas rifuzi nian ideon. = Ili devas aprobi nian ideon. (Nad ei suuda keelduda meie ideest. = Nad peavad meie idee heaks kiitma.)

NENI-sõnad eitavad tavaliselt tervet lauset sõltumata sõnade järjekorrast, aga mõnikord kehtib ka NENI-sõna ainult osa lause kohta. Siis peab kontekst ja sõnajärjekord seda selgelt näitama.

 • Mi decidis paroli jam plu nenion pli pri tiu ĉi temo. - Ma otsustasin sel teemal reohkem mitte midagi rääkida.

  Otsustamine on reaalne. Eitus tabab ainult infinitiivi paroli ja kõiki lauseosasid, mis on sellega otseselt seotud.

 • Pli valoras faro nenia, ol faro malbona. = Faro, kiu ne okazis, ja valoras pli, almenaŭ kompare kun faro malbona. - Mittemidagitegemine on rohkem väärt kui halba tegemine. = Tegu, mida ei toimunud on ju rohkem väärt võrreldes halva teoga.

  Öeldis valoras jääb jaatavaks.

Siis kui abisõna ne või NENI-sõna on osa liitsõnast, siis eitus kehtib ainult selle sõna piires:

 • Sinjoro, vi estas neĝentila. - Härra, te olete ebaviisakas.

  Lause ütleb, et härral on kindel omadus, nimelt viisakuse puudumine.On ainult õhkõrn erinevus lausega: Vi ne estas ĝentila. (Te ei ole viisakas.)

 • La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. - Pastor, kes suri hiljuti (vähese aja eest), elas kaua meie linnas.

  Eitus puudutab ainult aja pikkust.

 • Bedaŭrinde ili estas ne-Esperantistoj. - Kahjuks on nad mitte-esperantistid.

  Nad on sellised inimesed kes ei oska esperanto keelt.

 • Neniofarado estas tre dolĉa okupo. - Mittemidagitegemine on väga magus tegevus.

  Selline aeg, millal midagi ei tehta, on väga magus.

Nek

Nek tähendab "ja ka mitte". Seda kasutatakse sel juhul, kui juba kasutati eitust ne ja tahetakse veel midagi eitada. See on justnagu sidesõna kaj variant ja järgib samu reegleid nagu sidesõna kaj:

 • Li ne vidis min, nek aŭdis. = ...kaj ankaŭ ne aŭdis. - Ta ei näinud mind, ega kuulnud. = ...ja ka ei kuulnud.
 • Mi ne renkontis lin, nek lian fraton. = ...kaj ankaŭ ne lian fraton. - Ma ei kohanud teda, ega tema venda. = ...ja ka mitte tema venda.
 • Nenia peno nek provo donos lakton de bovo. - Ükski pingutus ega katse ei anna lehmapiima.

Ära kasuta abisõna nek selleks, et ühendada kahte asja pärast eessõna sen. Kasuta selle asemel sidesõna kaj: Tiu virino ne foriru de ŝi sen konsolo kaj helpo. (See naine ärgu lahkugu tema juurest ilma lohutuse ja abita.) Mitte: ...sen konsolo nek helpo.

Nek ei tähenda eitussõna ne suuremat rõhutamist. Selleks, et rõhutades eitada tuleb kasutada abisõna koos eitussõnaga ne. Ära ütle: Mi havas nek unu amikon. Ütle: Mi havas eĉ ne unu amikon. Või: Mi ne havas unu amikon.

Võidakse kasutada ka kombineeritud, mitmekordset abisõna nek.

Tagasi üles