ورود به محتوا

قیدها نشان‌دهنده روش، زمان، مکان، مقدار و غیره می‌باشند. نشانه قید در اسپرانتو پایانه‌ی E است:

 • rapide = به روشی تند و سریع، با سرعت
 • bele = به گونه‌ای زیبا، با زیبایی
 • urbe = در شهر(ها)
 • hejme = در منازل شخصی
 • tage = در روز(ها)
 • matene = در صبح(ها)
 • lunde = در دوشنبه‌ها (مشخص)، در هر دوشنبه
 • normale = به روشی معمولی و عادی، در اتفاقات عرف و روزمره
 • multe = به مقدار زیاد
 • alveninte = پس از رسیدن

در قیدهای مکانی مفعول با پایانه‌ی N برای نشان‌دادن جهت مورد استفاده قرار می‌گیرد: urben"al la urbo(j)", (به سوی شهر(ها)) hejmenبه اشخاص مشخص)" (به خانه‌(های) مشخص). اما هیچگاه قید جمع نمی‌شود و پایانه‌ی J نمی‌گیرد.

برای مقایسه از قید به همراه واژک‌های pli (تر) و plej (ترین) استفاده می‌شود.

کاربرد قیدها

قید می‌تواند به عنوان متمم فعل استفاده شود:

 • Ili manĝas rapide. - آن‌ها به سرعت می‌خورند.

  Rapide به سرعت متمم manĝas می‌خورد, است و طریقه خوردن را نشان می‌دهد.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - در یک شهر رستوران‌های زیادی پیدا می‌شود.

  Urbe (در یک شهر) به عنوان قید فعل troviĝas (پیدا می‌شود) را تعریف می‌کند و نشان‌دهنده مکان پیدا شدن است.

متمم قید می‌تواند به تمام جمله نیز ارتباط پیدا کند:

 • Kompreneble mi iros. - مسلما خواهم رفت.

  Kompreneble (مسلما) به تمام جمله ارتباط دارد. روش رفتن را نشان نمی‌دهد، بلکه این واقعیت را توضیح می‌دهد که، من خواهم رفت. و این واقعیت کلی قابل درک می‌باشد.

قید می‌تواند یک صفت، قیدی دیگر، و قید ثابت را نیز تعریف کند:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - آن به قدر کافی بزرگ است.
 • Li manĝas terure multe. - او به‌طور وحشتناکی زیاد می‌خورد.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - آن‌ها خیلی زود برخواهند گشت.

قید هم‌چنین مصدر یا جمله متمم را تعریف می‌کند:

 • Estas amuze labori. - کارکردن تفریح است (سرگرم‌کننده است).

  Amuze تفریحی واژه‌ی labori کار‌کردن را توصیف می‌کند، توضیح می‌دهد.

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - زیاد جویدن برای هضم خوب ضرورت دارد.

قیدها و صفت‌ها خیلی به هم شبیه هستند. موضوعی را که می‌خواهیم توصیف کنیم، تعیین می‌کند که از قید استفاده کنیم یا از صفت.

قیدهای مقداری به‌مانند اسم نیز نقش ایفا می‌کنند و معنای اسمی پیدا می‌کنند: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

قیدهای ثابت

بعضی از واژک‌ها در اسپرانتو می‌توانند مثل قید در جمله عمل کنند، اما نشانه E را در انتهای خود ندارند. اینگونه واژک‌ها را در اسپرانتو همبستگی نما با پایانه E, EL, OM, AM و AL ‏، واژک‌هاpli و plej, واژکne، واژک‌های ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre و tro می‌گوییم. واژک‌های قیدگونه اساسا قید هستند، لیکن در این بخش دستوری آن‌ها قیدهای ثابت نامیده می‌شوند تا بطور واضح از آن دسته قیدهایی که دارای پایانه E هستند تشخسص داده شوند.

بازگشت به بالا