ورود به محتوا

آپستوروف‌‌ در پایانه O-

پایانه O اسم را میتوان حذف کرد. آنموقع مینویسند ' بجای O. حذف اینچنینی فقط وقتی امکانپذیر است که پایانه‌هایJ یا N به دنبالش بیاید. در گویش، تاکید بر همان سیلاب معمولی است، مانند وقتی که O هنوز وجود داشت:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

به جای A-پایانه, E-پایانه یا پایانه فعلینمی‌توان از آپوستوروف استفاده کرد. همچنین توجه کنید که پایانه‌هایON, OJ و OJN هم قابل آپوستورف‌گذاری نیستند. Har' همیشه برابر است با al haroولی هیچوقت برابر نیست با haron, haroj یا harojn.

در لغت همبسته، که به وسیله Oخاتمه پیدا میکنند، آخرین "o"-صدادار O-پایانه واقعی نیستند و به همین دلیل نمی‌توان آنها را با آپوستوروف جایگزین کرد. بنابراین نمی‌توان استفاده کرداز ki', ti', i', ĉi', neni' بجای kio, tio, io, ĉio, nenio.

آپوستوروف‌ la

حرف صدادار "a" در علامت معرفهla میتواند حذف شده و با اپستوروف جایگزین شود → l'. چنان شکل مخفف‌ شده‌ای ترجیحا فقط پس از حروف اضافه، که به وسیله حرف صدادار تمام میشود،به کار رود : ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - خدایا ما را از نرمن‌های وحشی نجات بده!!

توجه کنید کهl' به عنوان لغت جداگانه نوشته میشود: de l' maro (نه de l'maro'نه، del' maro).

در شعر

از آپوستوروفها به ویژه در شعر استفاده میشود تا از حروف صدادار زیادی، اجتناب شود.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

در موارد زبانی معمولی، آپوستوروف‌ها بسیار بندرت استفاده میشوند. در زبان گویشی آپوستوروف‌گذاری کلا به سختی اتفاق میفتد.

Dank' al

آپوستوروف به طور سنتی در بیانdank' alاستفاده میشود، که به نشانه اتفاق افتادن چیزی خوب است = "به دلیل (مورد علاقه) تاثیر". Dank' alدر همه موارد زبانی ، همچنین در استفاده گویشی، ظاهر میشود:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - بله، خدا را شکر ، همه چیز مرتب است
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - با تشکر از تعلیمات او، امتحانم را گذراندم.

با معنی مشابه میتوان استفاده کرد danke al.

Un'

وقتی کسی گام، یا ریتم، و غیره را میشمرد، می‌تواند از شکل مخفف آپوستوروفی اعداد استفاده کندunu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - یک! دو! یک! دو!ـ سربازان رژه رفتند.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "یک، دو، سه، چهار"، او به صدای بلند شمرد.

Un' فقط در مصارف مستقل، شبیه ندا، مانند مثالهای قبل از این، می‌تواند ظاهر شود. در جملات معمولی نمی‌تواند ظاهر شود. نمی‌توان استفاده کرد مثلا: Mi havas nur un' amikon. فقط ممکن است: Mi havas nur unu amikon.

بازگشت به بالا