ورود به محتوا

معنی اصلی و اساسی حروف اضافه al, el وĝis جهت است، ولی آنها برای معانی مختلف دیگری هم استفاده میشوند:

al
هدف حرکت: Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo.
جهت بی حرکت: Ŝi apogis sin per la mano al la muro.
کسیکه چیزی را دریافت میکند، یا کسی که از عملی سود/ضرر میکند: Donu al la birdoj akvon. Diru al mi vian nomon. Ŝi kombas al si la harojn. Pardonu al mi! Lia babilado malhelpis al mi fari la hejmtaskojn.
کسیکه چیزی را حس یا تجربه میکند:Ŝajnas al mi, ke vi mensogas.
مالک ( باaparteni): La rozo apartenas al Teodoro.
نتیجه تغییر : Li disrompis ĝin al mil pecoj. معمولا از en + N-finaĵonاستفاده میکنیم: Li disrompis ĝin en mil pecojn.
افزایش، اضافه کردن با aligi, aliĝi, aldoniو غیره): )Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso?
وقتی کسی کاری یا چیزی را نزدیک یا مشابه چیزی مورد توجه قرار میدهد : Proksime al la angulo staris aŭto. Tiu nubo similas al ĉevalo.
el
حرکت کردن از داخل به خارج: El la tubo fluis akvo. Li eliris el la ĉambro.
منشاء، اصل، منبع، حالت قبلی، علت: El kiu lando vi venas? Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. El la knabo fariĝis junulo. El surprizo (= pro surprizo) li preskaŭ falis. برای بیان علت، اکنون استفاده از proترجیح داده میشود.
ماده، اجزای تشکیل دهنده: La skatolo estis farita el ligno. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.
گروه یا جمعی که کسی فرد یا گروهی را از آن یا بخشی از آن، جدا میکند : El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. Trinku el la vino, kiun mi enverŝis.
ĝis
محلی که حرکتی بدان میرسد ولی از آن عبور نمیکند: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo.
محدوده فضا، زمین یا مشابه: La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio.
زمان، اندازه‌، درجه، سطح یا موقعیتی که چیزی بدان میرسدولی پیشتر نمیرودTempo, mezuro, grado, nivelo aŭ stato, kiun io atingas, sed ne preterpasas: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. La prezo falis ĝis du eŭroj.

همچنین مفعولیNپایانه و حرف اضافه de نشانگرهای جهتی هستند.

بازگشت به بالا