ورود به محتوا

برای نشان دادن نقش‌جمله‌ها از نشانگرها استفاده میشود:

اسمی
برخی نقشها، بویژه اسامی، به این وسیله شناخته میشوند، که ندارند هیچ نشانگری. نداشتن نشانگر را حالت فاعلیمینامند.
مفعول مستقیم
مفعول، و همچنین بسیاری از نقشهای دیگر با پایانه N قابل شناسایی هستند. این پایانه را. پایانه مفعولییا به طور ساده مفعولخوانده میشود.
حروف اضافه
بسیاری از نقش‌جمله‌ها به وسیله واژک‌های مختلف،، قابل شناسایی هستند، که آنها راحرف اضافه میخوانند.
بازگشت به بالا