Tästä sisältöön

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

Flago :lta, 20. heinäkuuta 2010

Viestejä: 6102

Kieli: 简体中文

Standardo (Näytä profiilli) 9. maaliskuuta 2018 0.47.11

La virineto de maro 62
海的 女儿
Kial ni ne ricevis sen-mortan animon?
为什么 我们 得不到 一个不灭的 灵魂呢?
mal-ĝoje demandis la virineto de maro.
海的 女儿 悲哀地 问
"Kun plezuro mi for-donus ĉiujn centojn da jaroj,
我很愿意 能够 放弃 所有的 数百年
kiujn mi povas vivi,
我 能够 活 那么多年
por nur unu tagon esti homo
为了 变成人 仅 活一天
kaj poste preni parton en la ĉiela mondo!
然后 可以 进入 天上的 世界!
Pri tio ĉi ne pensu!"
对 这件事 不要去想!
diris la mal-junulino,
老祖母 说
"nia sorto estas multe pli feliĉa kaj pli bona,
我们的 命运 是 多么幸福 和 好得多
ol la sorto de la homoj tie supre!
比起 上面那里 人类!
Finiĝis la sesdek du-a
第62段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 9. maaliskuuta 2018 1.14.38

Montara Vilaĝo 41
山 村
El-verŝiĝis niaj vilaĝanoj el la dometoj
我们的 村民 从小屋里 走出来了
kaj kuniĝis ĉirkaŭ Laŭ Liŭ en duon-cirklo,
一起 围着 老刘 成了个 半圆圈
al-lasante al li spacon proksimume tri metrojn diametre,
留给他 大约直径 三米左右的 空间,
en kiu li moviĝu, ĉar li havis kutimon strangan:
他 在这里面 活动,因为 他有个奇异的 习惯
al li plaĉis ĉirkaŭ-paŝi sian tambur-tri-piedon,
他 总喜欢 绕着三角鼓架 走来走去
kiam li rakontis per sen-ornama dialogo.
当 他 在说道白的 时候,
Li sidiĝis nur tiam, kiam li kantis verse.
他 仅在那时 坐下来, 当他 以韵文来歌唱的时候。
Ni ek-sidis en la mal-antaŭa vico,
我们 开始坐在 后面的 一排
ĉar ni al-venis mal-fruete:
因为 我们 出来 有些晚了
Onklo Pan meze,
潘大叔 坐在中间,
mi mal-dekstre de li kaj Alan dekstre.
我 在他的 左边,阿兰 在右边。
Apud mi sidis Onjo Krizantemo.
菊婶 坐在 我近旁。
Finiĝis la kvardek unu-a
第41段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 9. maaliskuuta 2018 1.37.44

Paroladoj de L.L. Zamenhof 2
柴门霍夫 演讲集
estimataj anglaj amikoj de la ideo de lingvo internacia,
可敬的 有国际语理想的 英国朋友们
kaj mi ĝojas kun vi pro la belaj fruktoj,
我 和你们 一起 为 丰硕的成果 而高兴
kiujn via energia laborado donis en la daŭro de la for-irinta jaro.
为你们的 在过去一年中 努力工作取得的 成果
Antaŭ unu jaro nia afero estis
在一年前 我们的 事业 是
ankoraŭ tre mal-multe konata en via lando,
在你们的 国家 还很少有人 知道
kaj nun ni havas en via lando
而 现在 我们 在你们的 国家 有了
jam tre multe da varmegaj kaj sinceraj amikoj,
已有很多 热心 而 忠实的 朋友,
ni havas diversajn klubojn de esperantistoj,
我们 有了 各种 世界语者的 俱乐部,
ni havas konstantajn kursojn de Esperanto,
我们 有了 经常性的 世界语 讲习班,
ni havas belan gazeton esperantan.
我们 有了 漂亮的 世界语 杂志。
Finiĝis la du-a
第2段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 11. maaliskuuta 2018 2.08.13

La virineto de maro 63
海的 女儿
“Sekve mi mortos kaj dis-fluiĝos
随后 我 将死去 消散了
kiel ŝaŭmo sur la maro,
像 海上的 泡沫一样
mi jam ne aŭdados la muzikon de la ondoj,
我 将不能 听到 浪涛的 音乐,
ne vidados pli la belajn florojn
不能 看到 更美丽的 花了
kaj la luman sunon!
和 亮丽的 太阳
Ĉu mi nenion povas fari,
难道 我 不能 做什么
por ricevi eteran animon?”
得到 一个永恒的 灵魂吗?
“Ne! diris la mal-junulino, ”
不能!老太太 说
nur se homo vin tiel ek-amus,
只要 有一个人 开始爱上你
ke vi estus por li pli ol patro kaj patrino,
把你 当做 对于他 比父母 更亲的 人
Finiĝis la sesdek tri-a
第63段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 11. maaliskuuta 2018 2.26.02

Montara Vilaĝo 42
山 村
Ŝi estis intima amiko de mia patrino
她 是 我母亲的 一个最好的 朋友。
kaj min kaj Alanon tre amis,
非常 疼爱 我 和 阿兰。
ĉar ŝi mem mal-havis infanojn.
因为 她 自己 没有 小孩
Ankaŭ ni tre amis ŝin,
我们 也 非常 喜欢 她
ĉar ŝi aspektis tre agrable.
因为 她 看上去 非常 吸引人。
Kvankam proksimume tridek-jara,
虽然 差不多 已经有 三十岁了,
ŝi aspektis kvazaŭ dekok-jara.
她 看上去 仍然 像一个十八岁。
Kiam ŝi parolis, sur ŝiaj lipoj
当她 说话的 时候,她嘴角上
ĉiam vidiĝis mola kaj aminda rideto.
总是 飘着 一个温柔 和蔼 可亲的 微笑。
Finiĝis la kvardek du-a
第42段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 11. maaliskuuta 2018 3.00.15

Paroladoj de L.L. Zamenhof 3
柴门霍夫 演讲集
Preskaŭ ĉio estas la frukto de laborado de la klubo Londona,
这一切 几乎 都是 伦敦世界语俱乐部 不断工作的 成果,
kiu povas esti fiera je la rezultatoj de sia unu-jara penado.
它 可以 以一年来 努力的 结果 而 自豪。
Al la noblaj kaj energiaj kondukantoj
对 那些高尚 而 有毅力的 领导者
kaj laborantoj de la Londona Klubo Esperanta
和 世界语俱乐部的 工作者们
nia afero ŝuldas koran dankon.
我们的 事业 致以 衷心的 感谢
Parolante pri la sukcesoj de la klubo Londona,
谈到 伦敦俱乐部的 成功,
mi ne devas forgesi
我 不应该 忘记
pri tiu mal-granda rondeto esperantista en Keighley,
基思利的 一个不大的 世界语者 团体,
kiu metis la komencon por nia afero en Anglujo.
是它 在英国 开创了 我们的 事业。
Finiĝis la tri-a
第3段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 12. maaliskuuta 2018 2.03.51

La virineto de maro 64
海的 女儿
Se li al-ligiĝus al vi per ĉiuj siaj pensoj
假如 他 给你 自己 所有的 思想
kaj sia amo kaj petus,
和 自己的 爱心 来请求
ke la pastro metu lian dekstran manon
牧师 将 他的 右手
en la vian kun la sankta promeso de fideleco tie ĉi
放在 你的手上 带着 圣洁承诺 在这里
kaj ĉie kaj eterne,
到 各处 到 永远
tiam lia animo trans-fluus en vian korpon
那时 他的 灵魂 会穿过 你的 身体
kaj vi ankaŭ ricevus parton en la feliĉo de la homoj.
你 也会 成为 人类幸福的 一部分。
Li donus al vi animon
他 就给了 你 灵魂
kaj re-tenus tamen ankaŭ sian propran.
也会 保留着 自己特有的 灵魂
Finiĝis la sesdek kvar-a
第64段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 12. maaliskuuta 2018 2.59.26

Montara Vilaĝo 43
山 村
La mal-junuloj fajrigis siajn longajn pipojn.
老庄稼人 点燃了 自己的 长烟杆,
La tabako en la ingoj palpebrumis
烟锅里的 烟草 在眨眼,
nervoze al la steloj sur-ĉielaj,
紧张地 向天穹上 星星
kvazaŭ ili sekrete inter-ŝanĝus aman konversacion.
仿佛 他们 偷偷变成了 一次爱情的 对话。
Ĉi signalo al-tiris nian tutan atenton.
这暗号 吸引住 我们的 注意。
Ŝajne ĉiuj volis mal-kovri la ĉifron,
大家都想 猜出 这个暗语
laŭ kiu ili esprimis sian amon;
根据它 他们 在表达着 自己的 爱情
kaj oni do iĝis mistere atentemaj kaj silentaj.
所以谁都在凝望着,保持着一种神秘的沉寂。
Ĝuste kiam ni atingis tiun staton,
正在 我们 到达 这种 情况时
jen Laŭ Liŭ subite frapis sian tamburon
瞧 老刘 就忽然 敲起他的 鼓来。
Finiĝis la kvardek tri-a
第43段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 12. maaliskuuta 2018 3.15.19

Paroladoj de L.L. Zamenhof 4
柴门霍夫 演讲集
Nian koran saluton al la esperantistaj Kiĥlianoj!
我们衷心地 向 基思利的 世界语者 致敬!
La laboradon de la Londona Klubo Esperanta
伦敦 世界语俱乐部的 工作。
la tuta mondo esperantista observas
全世界的 世界语者 注视着
kiu granda intereso.
以极大的 兴趣
Ni ĉiuj esperas kaj antaŭ sentas,
我们 所有人 希望 和 预感到
ke pli aŭ mal-pli frue Londono fariĝos
伦敦 迟早会 变成
unu el la plej gravaj centroj de nia afero por la tuta mondo.
我们事业 在世界上 极重要的 中心之一。
Londono longe dormis,
伦敦 沉睡 已久,
sed kiam ĝi vekiĝos, tio estos
但是 在它 觉醒的 时候
kiel vekiĝo de leono.
就像 睡狮 猛醒一样。
Finiĝis la kvar-a
第4段 结束

Standardo (Näytä profiilli) 12. maaliskuuta 2018 9.05.23

2062.Kangbao

situas en nordo de Zhangjiakou,
oriente, norde kaj okcidente al Interna Mongolio
sude kun Zhangbei.

Areo: 3365 km2
Loĝantaro: 28.3000
Dialekto: Kangbao-a
Etno: Hana, Huja, Mongola, Tibeta, Mana

Minaĵo: Karbo, Granito, Fluorito
Flughaveno: Zhangjiakou-a
Kulturo: Du-hama Opero en Kangbao
Pejzaĝo: Nantianmen-turismejo
...(1886) Landoj kaj Regionoj

Flago
12 mar.2018

Takaisin ylös