Tästä sisältöön

Anstataŭ

Prepositio anstataŭ osoittaa jotain, jonka tehtävän täyttää jokin muu, tai jotain, jonka paikalla on jokin muu:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - Kahvin asemesta hän antoi minulle teetä sokerilla, mutta ilman kermaa.

  Hän ei antanut kahvia, vaan teetä. Kahvin roolin (juomana) täytti tee.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - Kun Jobab kuoli, hallitsijaksi nousi hänen sijaan Husam temaniittien maasta.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - Aamun asemesta minä nyt lämmitän uunin keskipäivällä.

  Minä en enää lämmitä aamuisin, vaan keskipäivisin.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Minkäänlaisen vastauksen sijaan vanha nainen kieltävästi puisti päätään.

  Hän ei antanut todellista vastausta, vaan päänpudistus palveli vastauksena.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Eikö minun pitäisi auttaa sinua, sen sijaan, että sinä yksin tekisit koko työn?

  Nyt tarkoitus on, että sinä yksin teet koko työn. Enkö minä sen sijaan auttaisi sinua?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - Sen sijaan, että kaikki opettelevat eri kieliä, kaikkien tulisi opetella saman kielen.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Muut hanhet uiskentelivat mieluummin kanavissa, sen sijaan että vierailisivat hänen luonaan.

Krom

Prepositio krom määrittää asiaa, jota pidetään erityisenä. Tuo perusmerkitys antaa käytännössä kaksi merkitystä: poikkeuksen krom ja lisäyksen krom.

Poikkeuksen krom

Poikkeuksen krom osoittaa jotain, jonka vuoksi muu lause ei ole voimassa. Jos lause on myönteinen, poikkeuksen krom saa merkityksen, joka on kielteinen. Tuollainen positiivinen lause sisältää normaalisti sanat ĉiu(j), ĉio tai tuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Siellä olivat kaikki veljeni Petriä lukuun ottamatta.

  Petri ei ollut siellä.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Kaikki hänessä oli nuorta ja ainakin ilmeisesti huoletonta, paitsi otsa.

  Otsa ei ollut sellainen.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Koko teksti on oikein, paitsi yksi lause.

  Yksi lause ei ole oikein.

Jos lause on kieltävä (sisältää ne, NENI-sanan tai sen-sanan), niin krom-sanan poikkeusmerkitys on positiivinen:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - Olohuoneessa ei ollut ketään paitsi hän ja hänen morsiamensa.

  Hän ja hänen morsiamensa olivat kyllä siellä.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - Ei ole muita jumalia kuin minä.

  Minä olen ainoa jumala, joka on olemassa.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - Viimeisinä kuukausina minä, paitsi ammatillisista syistä, olen tuskin koskaan poistunut talosta.

  Ammatillisten syiden takia minä kyllä olen poistunut. (Voi selvyyden vuoksi sanoa krom pro miaj profesiaj bezonoj, mutta katso seuraavasta muotoa anstataŭ ja krom + muut lauseenjäsenet.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Marta makasi kovalla vuoteella ilman muuta tunnetta kuin kuolemanväsyneisyys.

  Kuolemanväsyneisyyttä hän kyllä tunsi.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - En vaatinut enempää, kuin että minua kohdeltaisiin epäitsekkäästi ja kunnioittavasti.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - Ei ole muuta hyvää ihmiselle, kuin syödä ja juoda.

Lisämerkityksellinen krom

Lisämerkityksellinen krom osoittaa jotain, joka on voimassa. Siihen lisätään myöhemmin jotain muuta, mikä myös on voimassa. Normaalisti ankaŭ (myös)[mahdollisesti ankoraŭ (vielä) tai (jopa)] ovat mukana lauseessa vahvistamassa lisämerkitystä:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - Paitsi Petro, siellä oli myös kaikki muut veljeni. = Petron lisäksi myös he olivat siellä.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Lainaamalla usein menettää paitsi omaisuutensa myös ystävänsä. = Sen lisäksi, että menettää omaisuutensa, menettää myös ystävän.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - Kuu ei noussut vielä tarpeeksi korkealle, lisäksi oli hieman pilvistä. = Sen lisäksi, että kuu ei noussut tarpeeksi, oli myös hieman pilvistä.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - Paitsi Karlo, tuli jopa hänen koko perheensä. = Sen lisäksi, että tuli Karlo...
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - Paitsi se, että hän tuli myöhässä, hä jopa käyttäytyi hyvin huonosti.

Väärinymmärryksen vaara

Normaalisti asiayhteys määrittää selkeästi, onko kyse poikkeuksellisesta vai lisäävästä krom-sanasta. Jos mukana on sana ankaŭ, ankoraŭ tai , silloin krom on ehdottomasti lisäys. Ehdottoman selvyyden vuoksi voi poikkeuksellista merkitystä varten käyttää ilmaisuja kun escepto de, escepte de, escept(int)e + N-pääte, tai ekskluzive de. Lisämerkitystä varten voi käyttää aldone al, inkluzive de.

Anstataŭ ja krom + muut kieliopilliset tunnukset

Anstataŭ ja krom ovat hieman erityisiä prepositioita, koska ne itse asiassa eivät ollenkaan määritä sanaluokkaa! Ne vain määrittävät, että jokin muu täyttää asian tehtävän, tai että asiaa pidetään erityisenä. Tavallisesti asiayhteys määrittää, onko otettu tehtävä subjektin, objektin tai jonkin adverbiaalin. Tarvittaessa voi kuitenkin lisätä muun kieliopillisen tunnuksen (preposition tai N-päätteen), joka määrittää ilmaisun todellista tehtävää lauseessa:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Hän teki sen tytön puolesta sen sijaan, että olisi tehnyt sen minun puolestani.

  Jos sanottaisiin anstataŭ mi, tuntuisi siltä, että hän korvaa minut toimijana, että hän teki sen sen sijaan, että minä tekisin sen. Pro määrittää, että mi toimii "syynä", ja että tyttö korvaa minut tuossa roolissa.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Petri hakkasi Paulin Vilhelmin sijasta.

  Petri ei hakannut Vilhelmiä, vaan Paulia. Vertaile tähän: Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmo. = Ei Vilhelmi, vaan Petri hakkasi Paulia.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - He matkustivat Lontooseen Bathin asemesta.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Kuka kantaa uhreja jumalille, paitsi yksin Luojalle, se tulee karkottaa.

  Ilman al-sanaa vaikuttaisi siltä, että vain Luoja voi kantaa uhreja jumalille joutumatta karkotetuksi. Al tarvitaan, jotta tulisi ymmärretyksi, että Luoja on uhrien vastaanottaja.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Kukaan ei ole oikeutettu käyttämään uutta autoa, paitsi, jos minä niin sanon.

  En määrittää, että okazo on ajan adverbiaali.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - Vilhelmin lisäksi Petro hakkasi myös Paulin.

  N-pääte sanan krom jälkeen on itse asiassa aina ylimääräinen, vaikka ei virheellinen tällaisissa lauseissa. Sekaannusta ei voi syntyä. Tässä sanan ankaŭ paikka estää väärinymmärryksen. Vertaa: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Sen lisäksi, että Vilhelmi hakkasi Paulin, myös Petri teki sen.

Tätä voi selventää myös poisjätetyllä, mutta asiayhteydessä ymmärretyllä infinitiivillä: ...anstataŭ fari tion pro mi. ...anstataŭ peti de vi... ...anstataŭ bati Vilhelmon. ...anstataŭ veturi al Bath. Krom bati Vilhelmon...

Itsenäinen käyttö

Jos haluaa käyttää anstataŭ tai krom itsenäisesti, mainitsematta sitä, minkälainen rooli on kyseessä, silloi pitää lisätä adverbinen pääte: anstataŭe = "sen sijaan"; krome = "paitsi se":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - Hän ei antanut minulle kahvia. Sen sijaan hän antoi teetä. = Kahvin asemesta...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Lisäksi sinun pitää maksaa aamiaisesta. = Sen lisäksi, mitä olet jo maksanut...

On myös mahdollista käyttää adjektiivista päätettä: Ni devis almeti la anstataŭan radon. = ...tuon pyörän, joka toimii varaosana muille pyörille. Vi devas pagi kroman kotizon. = ...ylimääräisen maksun, sen maksun lisäksi, joka olet jo maksanut.

Krome (sitä paitsi) ja kroma (muu, lisä-) tarkoittavat on aina lisämerkitystä, ei poikkeusta.

Takaisin ylös