Tästä sisältöön

O-päätteen muuttaminen heittomerkiksi

Substantiivin päätteen O voi jättää pois. Silloin kirjoitetaan heittomerkki O:n sijaan. Sellainen O:n poisjättö on kuitenkin mahdollista vain kun ei seuraa kumpikaan päätteistä J ja N. Puheessa paino säilyy samalla vokaalilla, ikään kuin O olisi vielä läsnä:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Heittomerkkiä ei voi käyttää A-päätteen, E-päätteen tai verbin päätteen sijaan. Pitää myös ottaa huomioon, että ei ole mahdollista panna heittomerkkiä päätteisiin ON, OJ ja OJN.

Niissä taulukkosanoissa, jotka päättyvät O-kirjaimeen, lopun "o"-vokaalit eivät ole oikeita O-päätteitä, ja siksi niitä ei voi korvata heittomerkeillä. Siis ei ole mahdollista käyttää muotoja ki', ti', i', ĉi', neni' seuraavien sijaan kio, tio, io, ĉio, nenio.

Heittomerkki la-artikkeliin

Vokaalin "a" voi määräisessä artikkelissa la jättää pois ja korvata heittomerkillä → l'. Tuota lyhennettyä muotoa tulee käyttää mieluummin vain prepositioiden jälkeen, jotka päättyvät vokaaliin: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Vapauta Jumala meidät villeistä normanneista!

Huomaa, että l' kirjoitetaan erilliseksi sanaksi: de l' maro (ei de l'maro', eikä del' maro).

Pääasiassa runoudessa

Heittomerkkejä käytetään erityisesti runoudessa liiallisten vokaalien välttämiseksi.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

Tavallisessa kielenkäytössä heittomerkit ovat hyvin harvinaisia. Puhutussa kielessä heittomerkkejä käytetään tuskin ollenkaan.

Dank' al

Heittomerkkiä käytetään myös perinteisesti ilmaisussa dank' al, mikä osoittaa syyn jollekin hyvälle, = "jonkun (myönteisen) vaikutuksen vuoksi". Dank' al esiintyy kaikenlaisessa kielenkäytössä, myös puheessa:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Kyllä, Jumalan kiitos, kaikki on hyvässä järjestyksessä.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Kiitos hänen opetuksensa, onnistuin tutkinnossa.

Samassa merkityksessä voi käyttää danke al.

Un'

Silloin kun lasketaan tahteja, rytmejä jne. voi käyttää lyhennettyä heittomerkkimuotoa numeraalista unu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Yks, kaks, yks, kaks — Sotilaat marssivat.
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Yksi, kaksi, kolme, neljä", hän laski ääneen.

Un' voi esiintyä vain itsenäisenä, ikään kuin huudahduskäytössä, kuten edellisissä esimerkeissä. Se ei voi esiintyä tavallisissa lauseissa. Ei ole mahdollista: Mi havas nur un' amikon. Mahdollista on vain: Mi havas nur unu amikon.

Takaisin ylös