Tästä sisältöön

Appositio on loppuun sijoitettu selventävä, asian uudestaan muotoileva lauseenjäsen. Se osoittaa saman asian toisin sanoen. Appositio jotenkin määrittää edellä olevaa lauseenjäsentä. Puhuessa erotetaan normaalisti appositio pienellä tauolla ennen ja jälkeen. Kirjoituksessa lisätään tavallisesti pilkut.

Appositio toimii samassa tehtävässä kuin edellinen lauseenjäsen. Jos edellinen lauseenjäsen sisältää akkusatiivin päätteen N, myös appositiolla tulee olla tuo pääte:

 • Karlo, nia prezidanto, prezentis Petron, la novan sekretarion. - Karlo, puheenjohtajamme, esitteli Petron, uuden sihteerin.

  Sekä Karlo että nia prezidanto ovat subjekteja, ne ovat jopa sama henkilö. Sekä Petro että la nova sekretario ovat objekteja, koska ne ovat samoja.

 • Tie mi renkontis Vilĉjon, mian edzon. - Siellä minä tapasin Villen, aviomieheni.
 • La diablo lin prenu, la sentaŭgulon! - Piru hänet vieköön, kelvottoman!
 • La koko, trumpetisto de l' mateno, per sia laŭta, forta, hela voĉo el dormo vekas dion de la tago. - Kukko, aamun torvensoittaja, kovalla, voimakkaalla, kirkkaalla äänellä herättää päivän jumalan unesta.
 • Li prelegis pri Hitlero, la fondinto de la naziismo. - Hän luennoi Hitleristä, natsismin perustajasta.

  Voisi sanoa: ...pri Hitlero, pri la fondinto...

 • Ni esprimas nian koran dankon al sinjoro Schleyer, la unua kaj plej energia pioniro de la ideo de neŭtrala lingvo internacia. - Me esitämme sydämellisen kiitoksemme herra Schleyerille, ensimmäiselle ja energisimmälle puolueettoman kansainvälisen kielen ajatuksen pioneerille

  Voisi sanoa ...al sinjoro Schleyer, al la unua kaj plej energia pioniro...

Joskus appositio esitetään sanalla nome (nimittäin), tio estas (se on) tai samankaltaisella ilmauksella:

 • Mi renkontis mian malamikon, nome la mortiginton de mia patro. - Tapasin viholliseni, nimittäin isäni murhaajan.
 • Hodiaŭ mi ricevis duoblan pagon, tio estas cent dolarojn. - Tänään sain kaksinkertaisen maksun, se on sata dollaria.

  Lyhennelmä lauseesta: Tio estas: mi ricevis cent dolarojn.

Älä sekoita appositioita tarkennuksiin. Tarkennus voi näyttää samanlaiselta kuin appositio, mutta tarkennus ei koskaan saa N-päätettä tai muuta kieliopillista tunnusta. Vertaa näitä lauseita:

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron, Paŭlon Jenkins. - Jotkut vakuuttivat, että he näkivät jopa professorin, Paul Jenkinsin.

  Yllätys oli, että he kaikenkaikkiaan näkivät professorin. Myöhemmin lisätään, että he näkivät juuri Paul Jenkinsin.

 • Iuj asertis, ke ili vidis eĉ profesoron Paŭlo Jenkins. - Jotkut vakuuttivat, että he näkivät jopa professori Paul Jenkinsin.

  Yllätys on, että he näkivät juuri Paul Jenkinsin (joka on professori). Paŭlo Jenkins on tarkennus sanalle profesoron. Profesoron Paŭlo Jenkins = tuo professori, jota nimitetään Paul Jenkinsiksi.

Ei myöskään pidä sekoittaa appositiota lauseenjäsen vokatiiviin, jolla ei ole kieliopillista tunnusta: Sidigu vin, sinjoro! Vin ja sinjoro ovat sama henkilö, mutta vin on objekti ja sinjoro on vokatiivi.

Appositiomainen ĉiu(j), ambaŭ tai ĉio

Ĉiu(j), ambaŭ ja ĉio voi olla selventävä substantiivin tai persoonapronominin appositio. Jos substantiivilla tai pronominilla on N-pääte, niin silloin myös appositiolla tulee olla tuo pääte (paitsi ambaŭ, jolla ei koskaan voi olla N-päätettä). Tällaiset appositiot eivät sijaitse aina heti ensimmäisen lauseenjäsenen jälkeen, vaan usein hieman jäljempänä lauseessa:

 • Ni ĉiuj legas. = Ni legas. Ĉiuj (el ni) legas. - Me kaikki luemme. = Me luemme. Kaikki (meistä) lukevat.
 • Ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. = Ili sidas. Ĉiuj (el ili) sidas. - He kaikki istuvat hiljaa ja kirjoittavat. = He istuvat. Kaikki (heistä) istuvat.
 • Ŝi vidis, kiel la cikonioj forflugis, ĉiu aparte. = La cikonioj forflugis. Ĉiu unuopa cikonio forflugis aparte. - Hän näki, miten joutsenet lensivät pois, kaikki erikseen. = Joutsenet lensivät pois. Jokainen yksittäinen joutsen lensi erikseen.
 • La kolonoj havis ĉiu la alton de dek ok ulnoj. Ĉiu unuopa kolono estis tiel alta. - Pylväät olivat kaikki 18 kyynärää korkeita. Jokainen yksittäinen pylväs oli niin korkea.
 • Vin ĉiujn mi kore salutas. = Mi salutas vin. Mi salutas ĉiujn (el vi). - Kaikkia teitä minä tervehdin sydämellisesti. = Minä tervehdin teitä. Minä tervehdin kaikkia (teistä).
 • Ili ambaŭ estis bonaj homoj. = Ili estis bonaj homoj. Ambaŭ (el ili) estis bonaj homoj. - He molemmat olivat hyviä ihmisiä. = He olivat hyviä ihmisiä. Molemmat (heistä) olivat hyviä ihmisiä.
 • Tio estas ĉio tre bona. = Tio estas tre bona. Ĉio (el tio) estas tre bona. - Tuo kaikki on erittäin hyvää. = Tuo on erittäin hyvä. Kaikki (siitä) on erittäin hyvää.

Yhteen kirjoitetut muodot

Apposition erityispiirre on yhteen kirjoittaminen. Yhteen kirjoitetussa muodossa monta (useimmiten kaksi) samantapaista sanaa tekee yhteistyötä ilmaistakseen jotain erityistä. Erilliset sanat melkein muodostavat yhden yhdistetyn sanan. Ne lausutaan ilman taukoa, ja ne on tapana kirjoittaa yhteen, mutta yhdysmerkin kanssa. Kuitenkaan ei ole kyse oikeista yhdyssanoista. Kieliopillisesti niitä käsitellään (normaalisti) erillisinä sanoina:

 • Pluraj ŝtatoj-membroj informis pri sia preteco ampleksigi la instruadon de Esperanto. = ...ŝtatoj, kiuj estas membroj [de UNESKO]... - Useat jäsenmaat tiedottivat valmiudestaan laajentaa esperanton opetusta. = ...valtiot, jotka ovat jäseniä [Unescossa]...

  Sekä ŝtatoj että membroj saavat J-päätteen, koska ne ovat kaksi erillistä sanaa.

 • La Franca flago estas blua-blanka-ruĝa. - Ranskan lippu on sinivalkopunainen.

  Voisi myös sanoa blua, blanka kaj ruĝa, mutta yhteenkirjoitettu muoto määrittää, että on kyse yhtenäisestä määrätystä väriyhdistelmästä.

 • La fotoj ne estis koloraj, sed nigraj-blankaj. - Valokuvat eivät olleet värillisiä, vaan mustavalkoisia.

  Voisi myös sanoa nigraj kaj blankaj, mutta nigraj-blankaj korostaa enemmän vastakohtaa sanalle koloraj. On kyse tietystä valokuvalajista.

 • Kio estos, tio estos, mi provos trafe-maltrafe. = ...mi provos, ĉu trafe, ĉu maltrafe, laŭ ŝanco. - Mikä tulee, se tulee, minä yritän onnistuu tai epäonnistuu. = ...minä yritän, onnistuen tai epäonnistuen, sattumasta riippuen.
 • Vole-ne-vole li devis konsenti. = Ĉu vole, ĉu ne-vole, li devis konsenti. - Halusi tai ei hänen piti suostua. = Haluten, tai ei haluten, hänen piti suostua.
 • Pli-malpli unu horon poste Marta eniris en sian ĉambreton en la mansardo. = Proksimume unu horon poste... - Enemmän tai vähemmän tuntia myöhemmin Marta astui sisään ullakkohuoneensa pikku kamariin. = Noin tuntia myöhemmin...

  Joskus voisi yhtä hyvin sanoa pli aŭ malpli, mutta sillä ei tosiasiassa ole samaa merkitystä kuin sanalla proksimume.

Kommentoivat appositiot

Joskus käytetään appositiomuotoisia lauseenjäseniä, jotka eivät osoita samaa asiaa, vaan jotka lisäävät jotain tietoa asiaan. Useimmiten on kyse paikasta, missä asia sijaitsee, tai mistä se on peräisin. Sellaiset kommentoivat appositiot eivät koskaan saa N-päätettä. Tuollaisia appositioita voisi pitää lyhennettyinä sivulauseina:

 • Prelegis interalie profesoro Kiselman, Svedujo. = ...Kiselman, kiu venas el Svedujo. - Luennoi muun muassa professori Kiselman, Ruotsista. = ...Kiselman, joka tulee Ruotsista.

  Voi myös sanoa: ...Kiselman el Svedujo.

 • Ni vizitis Tokion, Japanujo. = ...Tokion, kiu troviĝas en Japanujo. - Vierailimme Tokiossa, Japanissa. = ...Tokiossa, joka sijaitsee Japanissa.

  Tai: ...Tokion en Japanujo.

Takaisin ylös