Tästä sisältöön

Prepositio da liittää määrän ilmauksen substantiivilausekkeeseen, joka osoittaa jotain "määrällistä" (jotain rajoittamatonta ja määrittelemätöntä)

määrä ”aine”
unu kilogramo da pano
litro da lakto
skatolo da rizo
amason da komencantoj
du milionoj da rubloj
iom da valizoj
tiom da feliĉo
multe da problemoj

Määrän ilmaus osoittaa, kuinka paljon on. Se on substantiivilauseke, määrän adverbi tai määrän adverbinen pikkusana.

"Aine"-ilmaus osoittaa, mistä määrä koostuu:

 • En la botelo estas litro da lakto. - Pullossa on litra maitoa.
 • Ŝi aĉetis faskon da ligno. - Hän osti nipun puuta.
 • Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. - Tällä joella on kaksisataa kilometriä pituutta.
 • Mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Minä en milloinkaan ota mukaani paljon matkatavaroita.
 • En la urbo troviĝas multe da aŭtoj. - Kaupungissa on paljon autoja.
 • La riĉulo havas multe da mono. - Rikkaalla on paljon rahaa.
 • Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli. - Hänellä on enemmän rahaa kuin hän voi laskea.

Numeraalitunu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil – eivät tarvitse da-prepositiota. Niitä käytetään substantiivin määreenä:

 • Tie loĝas du Esperantistoj. - Siellä asuu kaksi esperantistia.
 • Mi havas cent pomojn. - Minulla on sata omenaa.
 • Tiu ĉi vilaĝo havas du mil loĝantojn. - Tuossa kylässä on kaksi tuhatta asukasta.

Substantiiviset lukusanat kuten miliono, miliardo, deko ja cento kuitenkin tarvitsevat da-preposition:

 • Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. - Tässä kaupungissa on miljoona asukasta.
 • En la kesto estas cento da pomoj. - Laatikossa on sata omenaa.

Normaalisti da-ilmaus sijaitsee heti määräilmauksensa jälkeen, mutta joskus da-ilmaus esiintyy yksin. Silloin tavallisesti määräilmaus sijaitsee toisessa paikassa lauseessa (epätavallinen sanajärjestys). Joskus kuitenkin määrää kuvaava sana jää pois asiayhteydessä ymmärrettynä.

 • Da ŝafoj kaj bovoj li havis multe. = Li havis multe da ŝafoj kaj bovoj. - Hänellä oli paljon lampaita ja nautoja.
 • Da pulvo ni havas kiom vi volas. = Ni havas tiom da pulvo, kiom vi volas. - Meillä on niin paljon ruutia, kuin haluat.

Älä käytä N-päätettä da-preposition jälkeen

Prepositio da jälkeen ei koskaan pidä käyttää N-päätettä. Sisällön da-ilmaus ei koskaan itse ole objekti. Määrän ilmaus ennen da-sanaa voi kuitenkin olla objekti: Li portas multon da valizoj.

Määrän ilmaus on kuitenkin usein määrän adverbi tai määrän adverbin tapainen pikkusana, joka ei voi saada objektin N-päätettä, vaikka se toimii objektina:

 • La riĉulo havas multe da mono. = La riĉulo havas multon da mono. - Rikkaalla on paljon rahaa.

  Ehdottomasti ei: La riĉulo havas multe da monon.

 • Kiom da pano vi volas? = Kiel grandan kvanton da pano vi volas? - Kuinka paljon leipää te haluatte? = Kuinka suuren määrän leipää te haluatte?

  Ehdottomasti ei: Kiom da panon vi volas?

Milloin ei käytetä da-prepositiota?

Jos ei ollenkaan ole kysymys määrästä, mitasta tai numerosta, vaan esim. lajista, ei käytetä da, vaan tavallisesti de:

 • Ni manĝis specon de fiŝo. - Söimme (erästä) kalalajia.

  Sana speco ei koskaan voi ilmaista määrää, mittaa tai lukua. Siten älä koskaan sano speco da....

 • Ĉe ni estas manko de akvo. - Meiltä puuttuu vettä.

  Sana manko ei koskaan ilmaise määrää, mittaa tai lukua.

 • Pro perdo de kuraĝo ili ne venis. - Rohkeuden katoamisen vuoksi he eivät tulleet.

  Sana perdo ei koskaan ilmaise määrää, mittaa tai lukua.

Älä käytä koskaan da-prepositiota adjektiivin yhteydessä, vaikka se ilmaisee määrää, mittaa tai numeroa:

 • Ni renkontis multajn homojn. (= Ni renkontis multe/multon da homoj.) - Tapasimme monia ihmisiä.

  Määrän adjektiivit, multa(j), kelka(j), pluraj ym. liittyvät suoraan mitattavaan substantiiviin lisäyksenä ilman da-sanaa.

 • La botelo estas plena de/je akvo. - Pullo oli täynnä vettä.

  Adjektiivi plena ei missään tapauksessa ilmaise määrää, vaan tilaa. Myöskään adverbi plene ei ilmaise määrää: Tie estas plene de/je homoj. Älä koskaan sano plena da... tai plene da....

 • Tie ni trovis ĉambron plenan de/je rubaĵoj. - Sieltä löysimme huoneen täynnä roskia.

Lauseenjäsen, jossa on määritela, tiu, ĉiu, omistusta ilmaiseva pronomini... – on määritetty, siis rajoitettu ja yksilöllinen (ei-ainesmainen). Siten älä käytä da-prepositiota sellaisen lauseenjäsenen edessä, vaan sen sijaan de- tai el-prepositiota:

 • Ni manĝis iom de/el la pano. - Söimme hieman leipää.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el tiuj vinoj. - He ostivat joitakin pulloja tuota viiniä.

Persoonapronomini osoittaa tavallisesti yhtä tai useaa määrättyä henkilöä. Siksi älä käytä da persoonapronominin edessä, vaan käytä de tai el:

 • Ni manĝis iom de/el ĝi (= el la pano). - Söimme hieman siitä (= leivästä).
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el ili (= de/el tiuj vinoj). - He ostivat joitakin pulloja niitä (= niitä viinejä).

Jos määrä tai luku on jo osoitettu numeraalilla tai adjektiivilla, ei tule käyttää da-prepositiota, vaan de- tai el-prepositiota:

 • Ŝi pagis kotizon de cent eŭroj. - Hän maksoi sadan euron jäsenmaksun.

  Sana kotizo ei missään tapauksessa ilmaise määrää. On kuitenkin mahdollista sanoa ŝi pagis cent eŭrojn da kotizo.

 • Ni gustumis tre multe de unu vino. - Maistelimme hyvin paljon erästä viiniä.
 • Ili manĝis ĉiom de/el tuta bovo. - He söivät kaiken koko härästä.
 • Li trinkis iom de/el kelkaj bieroj. - He joivat jonkin verran muutamia oluita.

Jos yksikössä oleva substantiivi jo itsessään ilmaisee selvästi rajoitetun määrän, ei käytetä da:

 • Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. - Yksi päivä on kolmessadaskuudeskymmenenviidesosa tai kolmessadaskuudeskymmenenkuudesosa vuodesta.

  Jaro osoittaa selvästi rajattua aikaa.

 • Ili fortranĉis duonon de centimetro. - He leikkasivat pois puoli senttimetriä.

Jotkut sanat ilmaisevat joskus määrää, toisella kertaa jotain muuta. Tarkoitettu merkitys ratkaisee, käytetäänkö da vai jotain muuta prepositiota:

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. - Viinilasi on lasi, jossa aikaisemmin oli viiniä, tai jota käytetään viiniä varten; lasi viiniä on lasi täynnä viiniä.

  Glaso näin määrittää toisinaan esineen, toisinaan määrän.

 • Ili konstruis grandan reton da/de komputiloj. - He rakensivat suuren tietokoneverkon.

  Jos ilmaus grandan reton määrittää, kuinka paljon tietokoneita oli, silloin pitää sanoa da komputiloj. Kuitenkin jos grandan reton määrittää, miten tietokoneet toimivat keskenään (suuren verkon muodossa), silloin pitää sanoa de komputiloj.

Sanan da käyttö riippuu siis siitä, mitä puhuja haluaa sanoa. Itseään auttaakseen voi kuvitella kysymyksen, johon lause voisi vastata:

 • Kiom da soldatoj estis? — Estis grupo da soldatoj! - Kuinka monta sotilasta oli? — Oli ryhmä sotilaita!
 • Kia grupo ĝi estas? — Ĝi estas grupo de soldatoj! - Millainen ryhmä se on? — Se on ryhmä sotilaita!
 • Kiom da rozoj vi volas? — Mi volas bukedon da rozoj! - Kuinka paljon ruusuja te haluatte? – Haluan kimpun ruusuja.
 • Kian bukedon vi volas? — Mi volas bukedon de rozoj! - Millaisen kimpun te haluatte? – Haluan ruusukimpun.

On usein tarpeen huomata, onko jäljessä tuleva sana (→ da), vai edellinen sana (→ de) tärkeämpi. Grupo da soldatoj on ensisijaisesti soldatoj (ryhmämuodossa). Grupo de soldatoj on ensisijaisesti grupo (joka koostuu sotilaista). Bukedo da rozoj on rozoj (kimppumuodossa). Bukedo de rozoj (tai bukedo el rozoj) on bukedo (joka koostuu ruusuista).

Preposition da käyttö on hieman kehittynyt ja muuttunut esperanton historian aikana. Siksi vanhoissa teksteissä voi tavata da siellä, missä pitäisi olla de tai el edellisten selitysten mukaisesti.

"Da-ismi"

Puhutussa esperantossa on levinnyt virheellinen tapa käyttää sanaa da, josta voi käyttää nimitystä "da-ismi". Tuossa käytössä da ei sisällä myöhempää ilmausta, jonka tehtävää se voisi määrittää. Da on lakannut olemasta prepositio. Silloin da vain näyttää, että edellinen ilmaus koskee määrää:

 • Mi havas multe da.
 • Kiom da vi volas? Da tässä ei viittaa jäljessä tulevaan sanaan vi.
 • Ili kunportis tiom da, ke ĉiu povis ricevi iom da.

Tähän on syynä muun muassa monet oppikirjat, jotka opettavat da-sanasta ikään kuin se kuuluisi pääasiassa edelliseen sanaan. Da kuuluu kuitenkin ensisijaisesti sen jäljessä tulevaan.

Jotkut vakuuttavat, että on kyse tavallisesta asiayhteyden ymmärtämisestä.

 • Mi havas multe da mono.Mi havas multe da. - Minulla on paljon rahaa.
 • Kiom da viando vi volas?Kiom da vi volas? - Paljonko lihaa haluat?

Tuollaisessa poisjätetyn ymmärtämisessä kuitenkin normaalisti jätetään pois myös prepositio: Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. Ei: Li estas instruisto de. Siksi, jos halutaan jättää pois sana da-sanan jäljestä, silloin pitää jättää pois myös sana da.

Siten sanotaan yksinkertaisesti: Mi havas multe. Kiom vi volas? Ili kunportis tiom, ke ĉiu povis ricevi iom. Sanat kuten multe, tiom ja iom ovat määrällisiä itsessään. Ne eivät mitenkään tarvitse da voidakseen ilmaista määrällistä merkitystä. Vain jos halutaan määrittää, mistä määrä koostuu, käytetään da, mutta silloin ehdottomasti yhdessä substantiivisen lauseenjäsenen kanssa jäljessä.

Takaisin ylös