Tästä sisältöön

De-prepositiolla on hyvin monia merkityksiä. Noiden monien merkityksien takia voi joskus ilmetä epäselvyyksiä. Silloin voi lisätä erilaisia selventäviä ilmauksia, tai valita toisen preposition.

Liike pois

De-preposition perusmerkitys on paikka, josta liike alkaa:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Tulen isoisäni luota, ja minä menen nyt sedän luokse.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Tuuli puhalsi hatun pois päästäni.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Heidän matkansa Delhistä Kalkuttaan kesti hyvin pitkään.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - Suora linja on lyhin matka pisteestä toiseen.
 • For de tie ĉi! - Pois täältä!

Selvyyden vuoksi voi tarvittaessa käyttää ilmaisuja for de tai disde: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. (Poliisi otti varastetun rahan pois rosvolta.) Jos sanottaisiin: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, voisi ehkä ajatella, että kyse on kuulumiseen liittyvästä de: "...la ŝtelitan monon, kiu apartenis al la rabisto." (...varastetun rahan, joka kuului rosvolle.)

Alkuperä, syy

De voi myös ilmaista alkuperää tai syytä:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Isältä sain kirjan ja veljeltä sain kynän.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Heprealaiset ovat Izraelilaisia, koska he ovat Izraelin jälkeläisiä.
 • Francisko de Asizo = tuo Francisko, joka on kotoisin Assisin kaupungista = Francisko el Asizo - Franciscus Assisilainen
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Hän kalpeni pelosta ja sen jälkeen hän punastui häpeästä. = ...pelon vuoksi...häpeän vuoksi.

  Syyn vuoksi kuitenkin normaalisti käytetään pro ja joskus el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Humaltuneena onnesta, minä ripustauduin hänen kaulaansa.

Eroavaisuus ym.

De osoittaa usein erilaisuutta, eroavaisuutta, kuuluvuutta, etäisyyttä, poikkeavuutta.

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Minä voisin erottaa viisaat tyhmistä!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Miksi Sinä piiloudut minulta?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Nyt minä hieman pääsin vapaaksi kaikkein kiireellisimmistä kerääntyneistä töistäni.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - Sillä ei ole sairauksia (vapaa sairauksista)
 • Ili loĝas malproksime de ni. - He asuvat kaukana meistä.

Aika

De voi myös osoittaa jatkuvan toiminnan tai tilan alkuhetkeä:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Hän työskentelee aamukuudesta lähtien.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Tästä lähtien en enää syö lihaa.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Minä olen tuntenut hänet jo pitkän aikaa.

Osoittaakseen selvästi, että on kyse ajasta, voi käyttää ilmauksia ekde tai de post:

ekde
= ...jonkun alusta lähtien
de post
= ...jonkun lopusta alkaen

Jos on kyse ajankohdasta, on tuskin eroa sanojen ekde ja de post välillä, mutta jos on kyse ajan kestosta, ero on suurempi: de post ŝia vivo = ekde ŝia morto.

Omistus

Hyvin usein de ilmaisee kuulumista (= omistusta, omaamista, läheisyyttä, liittyneisyyttä, osallisuutta, sukulaisuutta...):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Täällä lojuu isän hattu.

  Hattu kuuluu isälle omaisuutena.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Leijonan hampaat ovat teräviä.

  Hampaat kuuluvat leijonalle ruumiinjäseninä.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - Meren rannalla seisoi joukko ihmisiä.

  Ranta kuuluu merelle, koska se sijaitsee heti sen vieressä.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Tammikuu on vuoden ensimmäinen kuukausi.

  Kuukaudet ovat vuoden osia.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Kuninkaan poika tapasi hänet.

  Poika kuuluu kuninkaalle sukulaisena.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Minä luen (pian) Zamenhofin runon.

  Runo kuuluu Zamenhofille, koska hän teki sen.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Viinilasi on lasi, jossa ennen oli viiniä tai jota käytettiin viiniä varten.

  Lasi kuuluu viinille, koska se on tarkoitettu viinille ja sitä käytetään viiniä varten.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Hän on matematiikan professori.

  Professori kuuluu matematiikkaan, koska se on hänen ammattinsa. Voi myös käyttää pri-prepositiota.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Tuo kirja on Karlon.

  Useimmiten käytetään aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo. (Tuo kirja kuuluu Karlolle)

 • Ĝi estas de mi. - Se on minun.

  Useimmiten sanotaan: Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi.

Subjekti, tekijä, objekti

De-ilmaus, joka on tekevän substantiivin täydennys, määrittää normaalisti epäsuoran subjektin (tekijän) tai teon epäsuoran objektin:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Lintujen laulu on miellyttävää.

  Linnut laulavat.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Hän teki heti, mitä minä halusin, ja minä kiitin häntä nopeasta toiveeni täyttämisestä.

  Hän täytti toiveeni.

Varmistaakseen, että on kyse epäsuorasta subjektista, voi käyttää fare de: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. Kaupunginjohtaja ottaa vastaan jonkun.

Huomautus: Jotkut lyhentävät ilmauksen fare de pelkästään far-sanaksi, mutta tämä sana on epävirallinen ja ei suositeltu käytettäväksi.

Passiivin partisiipin yhteydessä, de useimmiten määrittää epäsuoran subjektin, tekijän:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Hän on kaikkien rakastama.

  Kaikki rakastavat häntä.

 • Li estis murdita de nekonato. - Tuntematon murhasi hänet.

  Tuntematon murhasi hänet.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Vuoret olivat lumen peittämiä.

  Lumi peitti vuoret.

Voi myös käyttää ilmausta fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. Kuitenkin yksinkertainen de tavallisesti riittää passiivin partisiipin yhteydessä. Jos halutaan käyttää muuta tarkoittavaa de-ilmausta passiivin partisiipin yhteydessä, se pitää usein osoittaa selvästi sanoilla disde, for de, ekde tai vastaavilla: La infano estis forprenita disde la patrino. Se otettiin äidiltä.

Ominaisuus

De osoittaa joskus ominaisuutta, sisältöä tai mittaa:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Hän on keski-ikäinen nainen.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - Hänellä on epämääräisen väriset hiukset.
 • Li estas de meza kresko. - Hän on keskikokoinen.
 • bukedo de rozoj = kimppu, joka koostuu ruusuista
 • reto de komputiloj = verkosto, joka koostuu tietokoneista
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Pojalla oli ikää vain kuusi vuotta.
Takaisin ylös