Tästä sisältöön

Pli, plej

Määrittämään vertailun asteita käytetään sanoja pli ja plej, jotka normaalisti kuvaavat adjektiiveja tai adverbeja, mutta myös muita sanoja.

Pli

Pli määrittää, että kuvattu ominaisuus, tapa, teko tai vastaava, ylittää jonkin muun, johon verrataan. Määrittämään, mitä pli-ilmaus ylittää, käytetään pikkusanaa ol:

 • La papero estas tre blanka, sed la neĝo estas pli blanka. - Paperi on hyvin valkoinen, mutta lumi on valkoisempi.

  Lumen valkeus ylittää paperin valkeuden.

 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. - Minulla on tuoreempi leipä, kuin sinulla.

  Leipäni tuoreus ylittää sinun leipäsi tuoreuden.

 • Nu, iru pli rapide! - No niin, kulje nopeammin!

  Sinun nopeutesi pitää ylittää nykyisen nopeuden.

 • Du homoj povas pli multe fari ol unu. - Kaksi ihmistä voi tehdä enemmän kuin yksi.

  Määrä, jonka kaksi ihmistä voi tehdä, ylittää määrän, jonka voi tehdä yksi ihminen.

 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. - Veljeni sanoi Stefanille, että hän rakastaa häntä, enemmän kuin itseään.

  Veli rakastaa sekä Stefania, että itseään, mutta hänen rakkautensa Stefaniin ylittää hänen itserakkautensa.

 • Mieno lia montris pli suferon, sed ne koleron. - Hänen ilmeensä näytti enemmän kärsimystä, kuin vihaa.

  Ilme näytti erilaisia asioita, mutta kärsimystä se näytti eniten.

 • Ĝi eĉ unu minuton pli ne povus elteni. Pli = pli longe. - Se ei edes minuuttia kauemmin voinut kestää.
 • Restas ĉirkaŭ dek personoj, ne pli. Pli = pli multaj. - Jäljellä on noin kymmenen ihmistä, ei enempää.

Älä sekoita sanaa pli pikkusanaan plu, joka määrittää, että teko tai tila ei ole loppunut, vaan jatkuu. Plu on ajan pikkusana: Tenu ankaŭ plu ĝin en sekreto. = Ne ĉesu teni ĝin en sekreto. Daŭrigu teni ĝin en sekreto. Ni ne ĉesis labori, sed plu faris niajn taskojn. Mi plu amos vin ĝis la morto.

Pli voi määrittää aikaa vain jos muu ajan sana on läsnä tai on poisjätettynä ymmärretty asiayhteydestä.

 • Li rakontis plu. = Li daŭrigis sian rakontadon. - Hän kertoi edelleen. = Hän jatkoi kertomistaan.
 • Li rakontis pli. = Li rakontis pli multe da aferoj. - Hän kertoi enemmän. = Hän kertoi enemmän asioita.
 • Li ne vivos plu. = Li ne vivos pli longe. - Hän ei tule elämään enää. = Hän ei elä kauemmin.
 • Mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli [longe] ol tri jarojn. - Ajattelen, että sitä rakennetaan (yli / enemmän kuin) kolme vuotta.

  Tässä ei ole mahdollista plu, koska seuraa ol-ilmaus, joka vaatii pli- tai vastaavaa sanaa.

Plej

Plej määrittää, että kuvattu ominaisuus, tapa, teko tai vastaava, ylittää kaikki muut, joihin verrataan. Voi olla kaikki muut, joita on olemassa, tai kaikki muut asiayhteyteen kuuluvat:

 • Aŭgusto estas mia plej amata filo. - August on rakkain poikani

  Ei ole poikaa, jota rakastan enemmän.

 • Ŝi prenis la plej belan arĝentan vazon, kiu estis en la loĝejo. - Hän otti kauneimman hopeisen maljakon, joka asunnossa oli.

  Siellä ei ole ollut kauniimpaa maljakkoa.

 • Li estas tre ekkolerema kaj ekscitiĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo. - Hän on hyvin äkkipikainen ja kiihtyy usein pienimmästäkin yksityiskohdasta.
 • Li ekaŭdis bruan tonon, kiu povis ektimigi la koron eĉ de plej kuraĝa viro. - Hän kuuli äkkiä kovan äänen, joka pystyi pelottamaan jopa rohkeimman miehen sydämen.
 • Plej multe li amas, ke oni lin bone akceptu, ke la regalado estu bona. = Li plej amas, ke... - Eniten hän rakastaa, että hänet hyväksytään, että suhtautuminen olisi hyvä. = Hän rakastaa eniten, että

Määrittääkseen tuota ryhmää, jonka sisällä on voimassa plej-ilmaisu, käytetään normaalisti prepositiota el: Ŝi estas la plej saĝa el ĉiuj, kiujn mi konas. (Hän on viisain kaikista, joita tunnen.) Voi myös määrittää, missä plej-ilmaisu on voimassa, käyttämällä en, sur, inter tai muuta paikan prepositiota: Ĝi estas la plej alta montaro en Azio. (Se on korkein vuoristo Aasiassa).

Kun verrataan täsmällisesti kahta asiaa, häviää ero sanojen la pli ja la plej välillä. Jos yksi asia kahdesta on suurempi kuin toinen, se on automaattisesti myös suurin niistä:

 • Ĝi estas la pli bona el la du. = Ĝi estas la plej bona el la du. - Se on parempi kahdesta. = Se paras kahdesta.

Jos sanotaan la pli, normaalisti voi olla vain kaksi verrattavaa asiaa, eikä silloin tarvitse lisätä "el la du" (kahdesta):

 • Ŝi estas la pli aĝa. = Ŝi estas la plej aĝa el la du. - Hän on iäkkäämpi. = Hän on iäkkäin kahdesta.

Kuitenkin joissakin asiayhteyksissä ei ehdottomasti ole vain kaksi: Ĉu tiu estas unu el viaj malpli aĝaj fratinoj? Ne, ŝi estas la pli aĝa. Hän on se monista sisaristani, joka on vanhempi kuin minä.

Monien mielestä jopa pitää käyttää la pli, kun verrataan kahta asiaa, ja että la plej on silloin väärin. Joka tapauksessa on useimmin sujuvampaa käyttää sanaa la pli.

Malpli, malplej

Vertailuun voi myös käyttää muotoja malpli ja malplej:

 • Via pano estas malpli freŝa, ol mia....pli malfreŝa... - Leipäsi on "vähemmän tuore", kuin minun. ≈ ...vanhempi...
 • La amaso kuris malpli rapide ol la veturilo, kiu ruliĝis tre rapide....pli malrapide... - Joukko juoksi "vähemmän nopeasti" kuin ajoneuvo, joka vieri hyvin nopeasti. ≈ ...hitaammin...
 • Ĝuste tie troviĝas unu loko, kiu, estante malplej facile komprenebla, malplej bone aperis en la traduko....plej malfacile... ...plej malbone... - Juuri siellä on yksi paikka, joka ei ollut helpoimmin ymmärrettävä, ei parhaimmin esiintynyt käännöksessä. ≈ ...vaikeimmin... ...huonoimmin...
 • Tiu estas la malplej taŭga el ĉiuj....plej maltaŭga... - Tuo on vähiten kelvollinen kaikista. ≈ ...kelvottomin...
 • Li estas la malpli aĝa frato (el la du fratoj)....la pli juna... - Hän on "vähemmän iäkäs" veli (kahdesta veljeksestä). ≈ ...nuorempi...

Joskus voi MAL-etuliitettä siirtää mielensä mukaan tällaisissa lauseissa, mutta usein vivahde-ero on olemassa. Ero voi olla jopa valtava: Li estas malpli bela ol vi. (Hän ei ole niin kaunis kuin sinä) Li estas pli malbela ol vi. (Hän on rumempi kuin sinä). Ensimmäinen muunnelma on kohteliaisuus. Toinen on loukkaus.

Kiel eble plej

Ilmaisu kiel eble plej viittaa haluun maksimoida jotain. Se osoittaa, että pitää käyttää kaikkia mahdollisuuksia saavuttaakseen korkeimman tason:

 • La vortaro devis havi amplekson kiel eble plej malgrandan. - Sanakirjan piti olla mahdollisimman suppea.

  Mitä pienempi, sitä parempi

 • Diru kiel eble plej rapide, per kio mi povas esti utila al vi! - Sano mahdollisimman nopeasti, miten minä voisin olla sinulle hyödyksi!

  Käytä maksimaalista nopeuttasi.

Toinen suosittu muunnelma on plejeble: Faru tion plejeble rapide!

Älä sekoita kiel eble plej kiom eble (plej/pli)-muotoon, jolla on rajoitettu vivahde. Kun kiel eble plej yllyttää maksimaaliseen toimintaan, kiom eble (pli/plej) ilmaisee, että on rajoja mahdollisuuksissa:

 • Estas dezirinde ke ĉiuj uzu la novajn vortojn kiom eble egale. - On toivottavaa, että kaikki käyttäisivät uusia sanoja mahdollisimman samanlaisesti.

  Täysi tasa-arvo ei todennäköisesti ole mahdollinen.

 • Mi kiom eble evitas tiun vorton. = Mi vere provas eviti tiun vorton, sed povas esti, ke tio ne ĉiam eblas. - Minä vältän mahdollisimman paljon tuota sanaa. = Minä todella yritän välttää tuota sanaa, mutta voi olla, että se ei aina ole mahdollista.
 • Li devas — kiom tio estas ebla — uzi lingvon kiom eble plej neŭtralan. - Hänen pitää — silloin kun se on mahdollista — käyttää kieltä mahdollisimman puolueetonta kieltä.

Toinen muunnelma rajoittavasta vivahteesta on laŭeble plej.

Kiel ja ol

Pikkusanoilla kiel ja ol voi määrittää, minkä kanssa vertaillaan. Tuollaisessa käytössä kiel ja ol muistuttavat prepositioita, mutta myös subjunktioita. Voi sanoa, että ne muodostavat oman sanaluokkansa: vertailevat pikkusanat.

Sanalla kiel muodostetaan rinnasteisia vertailuja, jotka määrittävät mitä joku muistuttaa. Kiel voi toimia yhteistyössä TI-sanan tai sama/same sanojen kanssa, mutta usein tuollainen sana jätetään pois ja ymmärretään vain asiayhteydestä

 • Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. - Tämä vanha leipä on kova kuin kivi.

  Leivän kovuus muistuttaa kiven kovuutta.

 • Ŝiaj okuloj estis kiel du steloj. = Ŝiaj okuloj similis al du steloj. - Hänen silmänsä olivat kuin kaksi tähteä. = Hänen silmänsä muistuttivat kahta tähteä.
 • Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. - Rykmentinpäällikkömme on alaisilleen kuin hyvä isä.
 • Mi ĝojas, ke vi havas tian saman opinion, kiel mi. - Olen iloinen, että sinä olet samaa mieltä kuin minä.
 • Li estis kiel senviva. = Lia eco similis al senviveco. - Hän oli kuin eloton. = Hänen olemuksensa muistutti elottomuutta.
 • Sentu vin tute kiel hejme. - Ole kuin kotonasi.
 • Diskuti kun li estas same senutile, kiel draŝi venton. - Hänen kanssaan keskustelu on yhtä hyödytöntä, kuin tuulen puiminen.
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas pri mi mem. - Minä pidän huolta hänestä kuin pidän huolta itsestäni.
 • La afero ne estas tia, kiel oni pensas. - Asia ei ole sellainen kuin ajatellaan.

Ol-sanalla muodostetaan eriarvoisten vertailuja, jotka osoittavat, mihin verrattuna jokin on erilainen. Ol normaalisti toimii yhdessä pli, malpli, malsama, malsame, alia tai alie -sanojen kanssa:

 • Lakto estas pli nutra, ol vino. = Lakto malsimilas al vino laŭ la nutreco. - Maito on ravitsevampaa kuin viini. = Maito eroaa viinistä ravitsemuksellisesti.
 • Mi havas pli freŝan panon, ol vi. = Se oni komparas kun vi (kun la pano, kiun vi havas), mi havas pli freŝan panon. - Minulla on tuoreempi leipä kuin sinulla. = Jos verrataan sinuun (leipään, joka sinulla on), minulla on tuoreempi leipä.
 • Vi estas pli ol beleta, vi estas bela! - Sinä olet enemmän kuin sievä, sinä olet kaunis!
 • Ŝi estis ankoraŭ pli bela ol antaŭe. - Hän oli vielä kauniimpi kuin ennen.
 • Pli bone ne fari, ol erari. - Parempi olla tekemättä kuin erehtyä.
 • Ĝi estis al mi pli kara, ol mi povas diri. - Se on minulle rakkaampi kuin voin sanoa.

Preferi (prefere, prefero ym.)-sanojen yhteydessä voi osoittaa välttämistä jollain pikkusanalla. Ennen infinitiiviä käytetään ol, joskus anstataŭ. Ennen substantiivia tai pronominia normaalisti käytetään al, mutta myös antaŭ, kontraŭ ja anstataŭ ovat mahdollisia:

 • Tiam Dio inspiris al mi la ideon ekbruligi mian liton, prefere neniigi mian domon per fajro, ol permesi, ke la granda amaso da homoj mizere pereu. - Silloin Jumala innosti minua ajatukseen sytyttää vuoteeni, mieluummin tuhoamaan taloni tulella kuin sallimaan, että suuri joukko ihmisiä kurjasti tuhoutuisi.
 • Mia edzino preparas manĝojn, kiujn mi certe preferas al la manĝoj el la kuirejoj de la plej bonaj hoteloj. - Puolisoni valmistaa ruokia, joita pidän varmasti parempana kuin parhaimpien hotellien keittiöiden ruokia.
 • Li ne atentas la vizaĝon de princoj, kaj ne preferas riĉulon antaŭ malriĉulo. - Hän ei katsele prinssien kasvoja eikä pidä rikasta köyhää parempana.
 • Preferos la morton ol la vivon ĉiuj restintoj. = ...ol elekti la vivon... - Pitää kuolemaa parempana kuin kaikkien jäljelle jääneiden elämää. = ...kuin valita elämä...

  Ol viittaa poisjätettyyn asiayhteydestä ymmärrettyyn infinitiiviin. Siksi käytetään sanaa ol.

Kiel ja ol kieliopillisten tunnusten kanssa

Jos vertailevan kiel tai ol jälkeen esiintyy substantiivinen lauseke (tai pronomini) ilman kieliopillista tunnusta, vertailu viittaa lauseen subjektiin. Kiel-asia tai ol-asia on käsitetään jotenkin lauseen subjektiksi. Tuollainen kiel-ilmaus tai ol-ilmaus voivat myös viitata toiseen lauseenjäseneen, jolle ei tule kieliopillista päätettä, esim. predikatiiviin.

Jotta tuollainen vertaileva ilmaus ymmärrettäisiin objektiksi tai adverbiaaliksi, täytyy käyttää kieliopillista tunnusta sen osoittamiseksi:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. - Minä valitsin hänet presidenttinä.

  Asiayhteydestä ymmärretty ajatus: Prezidanto elektis lin. (Puheenjohtaja valitsi hänet.) Puheenjohtaja olin minä, lauseen subjekti.

 • Mi elektis lin kiel prezidanton. - Minä valitsin hänet puheenjohtajaksi.

  Asiayhteydestä ymmärretty ajatus: Mi elektis prezidanton. (Minä valitsin puheenjohtajan.) Hänestä tuli puheenjohtaja, lauseen objekti.

 • Li amos sian landon pli ol ĉiuj aliaj landoj. (Ĉiuj aliaj landoj amos lian landon malpli.) - Hän rakastaa maataan enemmän kuin kaikki muut maat. (Kaikki muut maat rakastavat hänen maataan vähemmän.)
 • Li amos sian landon pli ol ĉiujn aliajn landojn. (Li amos ĉiujn aliajn landojn malpli.) - Hän rakastaa maataan enemmän kuin kaikkia muita maita. (Hän rakastaa kaikkia muita maita vähemmän.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ni. (Ni lumis malpli hele.) - Siellä aurinko paistoi kirkkaammin kuin me. (Me paistoimme vähemmän kirkkaasti.)
 • Tie la suno lumis multe pli hele ol ĉe ni. (Ĉe ni la suno lumis malpli hele.) - Siellä aurinko paistoi kirkkaammin kuin meillä. (Meillä aurinko paistoi vähemmän kirkkaasti.)
 • Li uzas Esperanton, kiel sekretan lingvon. (Li uzas sekretan lingvon.) - Hän käyttää esperantoa salakielenä. (Hän käyttää salaista kieltä.)
 • Ŝi havas multe da ne-Esperantistoj kiel amikojn. (Ŝi havas amikojn.) - Hänellä on paljon ei-esperantisteja ystävinä. (Hänellä on ystäviä.)
 • Al vi kiel al esperantistoj mi volas nur diri, ke terure altaj kaj dikaj estas ankoraŭ la interpopolaj muroj. (Mi diros tion al esperantistoj.) - Sinulle kuten esperantisteille haluan vain sanoa, että kansojen välillä on vielä hirvittävän korkeita muureja. (Minä sanon sen esperantisteille.)
 • Estis tie tiel lume, preskaŭ kiel dum la tago. (Dum la tago estas tiel lume.) - Siellä oli niin valoisaa, lähes kuin päivällä. (Päivän aikana on niin valoisaa.)
 • Mia frato diris al Stefano, ke li amas lin pli, ol sin mem. (Li amas sin mem.) - Veljeni sanoi Stefanille, että hän rakastaa häntä, enemmän kuin itseään. (Hän rakastaa itseään.)
 • Estas ja pli bone havi ion, ol nenion. (Oni povus havi nenion.) - Onhan parempi omistaa jotain, kuin ei mitään. (Voisihan olla omistamatta mitään.)
 • Neniam mi amis lin pli multe, ol en la tago, kiam li de tie ĉi forveturis. (En tiu tago mi amis lin multe.) - Koskaan en ole rakastanut häntä enempää, kuin päivänä, kun hän lähti täältä. (Sinä päivänä minä rakastin häntä paljon.)
 • Antono devis pensi pri io alia ol pri sia ama aflikto. (Li ne pensu nur pri sia ama aflikto.) - Antonin piti ajatella jotain muuta kuin rakasta murhettaan. (Hänen ei pidä ajatella vain rakasta murhettaan.)

Joskus kiel-ilmaus tai ol-ilmaus viittaa vain sanan lisäykseen. Jos tuollainen lisäys saa N-päätteen, vertaileva ilmaus ei kuitenkaan saa N-päätettä, koska vertaileva ilmaus ei ole asiayhteydestä ymmärretyn lauseen objekti:

 • Li uzas domon grandan kiel palaco.Li uzas domon. La domo estas granda kiel palaco. - Hän käyttää taloa kuin suuri palatsi. ≈ Hän käyttää taloa. Talo on suuri kuin palatsi.

  Vertailu viittaa vain talon suuruuteen. Vertaile lauseita: Li uzas grandan domon kiel palacon. (Li uzas palacon. (Hän käyttää suurta taloa kuin palatsia. Hän käyttää palatsia.)

 • Mi neniam renkontis homon (tian) kiel ŝi.Mi ne renkontis homon, kiu estas simila al ŝi. - En ole koskaan tavannut hänen kaltaistaan ihmistä. ≈ En ole tavannut ihmistä, joka on samanlainen kuin hän.
 • Ĝi havas du okulojn tiel grandajn, kiel du tasoj.La okuloj estas tiel grandaj kiel du tasoj. - Sillä on kaksi niin suurta silmää, kuin kaksi lautasta. ≈ Silmät ovat niin suuria kuin kaksi lautasta.
 • Li lernis gravajn lingvojn, kiel la Angla lingvo kaj la Franca. (La Angla lingvo kaj la Franca estas tiaj gravaj lingvoj.) - Hän oppi tärkeitä kieliä, kuten englantia ja ranskaa. (Englanti ja ranska ovat tuollaisia tärkeitä kieliä.)

  Englanti ja ranska ovat esimerkkejä tuosta kielten lajista, joita hän oppi. Ehkä hän ei opetellut juuri niitä kieliä.

 • Mi havas alian proponon, ol la ĵus prezentita. (Mia propono estas alia, ol la ĵus prezentita.) - Minulla on toinen ehdotus, kuin juuri esitetty. (Minun ehdotukseni on toinen, kuin juuri esitetty.)
 • Li havas korpon pli larĝan ol alta. = ... pli larĝan ol ĝi estas alta. - Hänellä on leveämpi vartalo kuin pitkä. = leveämpi kuin se on pitkä.

Henkilöön ja tehtävään liittyvä kiel

Normaalisti vertaileva kiel osoittaa samankaltaisuutta (...tia kiel..., ...tiel kiel... ym.), mutta joskus se osoittaa identiteettiä tai roolia. Silloin kiel merkitsee "estante, estanta, en la rolo de" (ollen jossain roolissa) tai vastaavaa:

 • Mi elektis lin kiel prezidanto. = ...estante prezidanto. ...en mia rolo de prezidanto., ...ĉar mi estas prezidanto. - Minä valitsin hänet presidenttinä. = koska minä olen presidentti.
 • Ŝi estus bona por mi kiel edzino! = ...estante edzino! ...en edzina rolo! - Hän olisi hyvä minulle puolisona! = puolison roolissa!
 • Li naskiĝis kiel Franco, sed mortis kiel homarano. - Hän syntyi ranskalaisena, mutta kuoli maailmankansalaisena.

  Hän oli ranskalainen, kun hän syntyi, mutta maailmankansalainen, kun hän kuoli.

Vasta asiayhteydestä selviää, osoittaako kiel samanlaisuutta, identiteettiä vaiko roolia.

Vertailevat ilmaukset – ovatko lyhennettyjä lauseita?

Usein voi korvata vertailevan kiel-ilmaisun kokonaisella sivulauseella yhdessä predikaatin kanssa, mutta se ei aina ole mahdollista:

 • Li uzas sian hejmon kiel laborejon.Li uzas sian hejmon (tiel), kiel oni uzas laborejon. - Hän käyttää kotiaan työpaikkana. → Hän käyttää kotiaan (niin), kuin työpaikkaa käytetään.

  Kokonaisella kiel-lauseella on sama merkitys kuin vertailevalla kiel-ilmauksella.

 • Mi elektis ŝin kiel prezidanton.Mi elektis ŝin (tiel), kiel oni elektas prezidanton. - Minä valitsin hänet puheenjohtajaksi. → Minä valitsin hänet (siten), kuin puheenjohtaja valitaan.

  Kokonaisella kiel-lauseella on toinen merkitys kuin vertailevalla ilmauksella. Vertaileva ilmaus tiedottaa asemasta, jonka hän sai. Kiel-lause määrittää tavan, jolla hänet valittiin.

Vertailevat kiel-ilmaukset eivät siis ole (aina) lyhennettyjä sivulauseita.

Jotkut ajattelevat, että pitää aina käyttää sitä KI-sanaa, jota käytettäisiin kokonaisessa lauseessa. He käyttävät silloin usein kia(j)(n) sanan kiel asemesta. Tuollainen käyttö on perinteen vastainen ja sitä ei voi suositella. Lisäksi siitä voi tulla joskus hyvin kankea.

 • Li vizitis tiajn urbojn, kia estas Parizo. - Hän vieraili sellaisissa kaupungeissa kuin Pariisi on.Li vizitis (tiajn) urbojn kia Parizo.

  Sano mieluummin: Li vizitis (tiajn) urbojn kiel Parizo. Hän vieraili Pariisin kaltaisissa kaupungeissa.

 • Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi loĝas. - Hän asuu samassa kaupungissa, jossa minä asun.Li loĝas en la sama urbo, en kiu mi.

  Sano mieluummin: Li loĝas en la sama urbo kiel mi. Hän asuu samassa kaupungissa kuin minä.

 • Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi naskiĝis. - Hän syntyi samana päivänä ja samassa paikassa, milloin ja missä minä synnyin.Li naskiĝis en la sama tago kaj en la sama loko, kiam kaj kie mi.

  Sano mieluummin: Li naskiĝis en la sama tago kaj (en la sama) loko kiel mi. Hän syntyi samana päivänä ja samassa paikassa kuin minä.

 • Emilio havis sur si eĉ la saman veston, kiun ŝi tiam havis sur si. - Emiliolla oli päällään jopa sama puku, kuin hänellä silloin oli päällään.Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiun tiam.

  Sano kuin Zamenhof: Emilio havis sur si eĉ la saman veston kiel tiam. = Emiliolla oli päällään jopa sama puku kuin silloin.

Jos vertaileva ilmaus on kokonainen sivulause, sen voi aloittaa sanoilla kia, kiu, kiam jne., mutta jos vertaileva ilmaus on ainoa lauseenjäsen (tai muutamia lauseenjäseniä ilman predikaattia), pitää käyttää vertailevaa kiel-sanaa.

Kvazaŭ

Samankaltaisissa vertailuissa voi käyttää kvazaŭ vertailevan kiel-sanan asemesta, jos samankaltaisuus on vain näennäinen, epätodellinen, ja haluaa painottaa sitä:

 • Dum momento li staris senmova, kvazaŭ ŝtoniĝinta. - Hetken hän seisoi liikkumatta ikään kuin kivettyneenä.

  Hän ei todella ollut kivettynyt.

 • Silente li migris tra la lando, kiu aperis al li kvazaŭ abunda fruktoĝardeno. - Hiljaa hän vaelsi läpi maan, joka vaikutti hänestä ikään kuin runsaalta hedelmäpuutarhalta.
 • Ĉiu statuo sur la riĉaj sarkofagoj ŝajnis kvazaŭ ricevinta vivon. - Kaikki patsaat arvokkailla sarkofageilla näyttivät ikään kuin eloon heränneiltä.

Joskus pitää käyttää N-päätettä (tai muuta lauseenjäsentä) vertailevan kvazaŭ ja samoin kuin vertailevan kiel jälkeen: Tiesto ŝtelis filon de Atreo kaj lin edukis kvazaŭ sian propran. (Tiesto varasti Atreon pojan ja kasvatti hänet ikään kuin omanaan)

Takaisin ylös