Tästä sisältöön

BO

BO = "sukulaisuus avioliiton kautta".

BO esiintyy erityisesti seuraavissa kolmessa sukulaisuussanassa, ja kolmessa vastaavassa IN-sanassa:

 • patrovia bopatro = puolisosi isä
 • filovia bofilo = tyttäresi puoliso
 • fratovia bofrato = puolisosi veli, sisaresi puoliso, puolisosi sisaren puoliso

Myös BO-sanat bokuzo, bonevo, boonklo, boavo, bonepo, boparenco ja bofamiliano (sekä vastaavat IN-muodot) ovat mahdollisia, mutta harvemmin käytettyjä. Sen sijaan normaalisti käytetään yksinkertaisia sanoja ilman BO-liitettä.

Kun on kyse sukulaisuudesta kahden avioliiton kautta, voisi loogisesti käyttää sanoja, joissa on kaksinkertainen BO-etuliite: via bobofrato = "la edzo de fratino de via edz(in)o", via bobokuzo = "la edzo de kuz(in)o de via edz(in)o", via bobonevo = "la edzo de nev(in)o de via edz(in)o", via boboonklo = "la edzo de onkl(in)o de via edz(in)o". Käytännössä kuitenkin käytetään vain yksinkertaista BO-muotoa myös tuollaisissa merkityksissä.

BO voi esiintyä yhdessä etuliitteiden GE ja PRA kanssa. Näiden etuliitteiden keskinäinen järjestys ei ole merkittävää, mutta tavallisesti GE esiintyy viimeisenä: bogepatroj, bogefratoj, prageavoj, bopragekuzoj ym.

ĈEF

ĈEF = "kaikkein tärkein, korkea-arvoisin". ĈEF osoittaa, että seuraava asia on kaikkein tärkein kaikkien samankaltaisten joukossa:

 • redaktoroĉefredaktoro = päätoimittaja, (esim. lehden) tärkein toimittaja, joka vastaa lehden sisällöstä
 • artikoloĉefartikolo = pääkirjoitus, lehden tärkein artikkeli, normaalisti artikkeli, joka osoittaa julkaisijan tai päätoimittajan mielipiteen
 • urboĉefurbo = pääkaupunki, kaupunki, joka on virallisesti määritetty maan tärkeimmäksi, ja jossa normaalisti sijaitsee maan hallinto, parlamentti jne.
 • stratoĉefstrato = pääkatu, tärkein ja suurin katu kaupungissa
 • ĉefo = johtaja, tärkein tai korkea-arvoisin henkilö; ĉefa = pää-, tärkein, korkea-arvoisin, ensisijaisin

ĈEF määrittää tärkeimmän asian tai henkilön. Jälkiliite ESTR määrittää henkilön, joka johtaa ja päättää. Usein tuolla henkilöllä, joka on tärkein, on myös päätösvalta, ja siksi joskus voi ilmaista saman asian joko ESTR-sanalla, tai ĈEF-sanalla, esim.: ĉefredaktoro (päätoimittaja, tärkein toimittaja) ≈ redakciestro (toimituspäällikkö). ESTR määrittää aina henkilöä, kun taas ĈEF etuliitteenä ei määritä itse henkilöä: ĉefurbo (pääkaupunki) ei ollenkaan vastaa sanaa urbestro (kaupunginjohtaja). Itsenäinen substantiivi ĉefo kuitenkin aina määrittää henkilön ja siksi sanat ĉefo ja estro merkitsevät käytännössä lähes samaa.

DIS

DIS = "pois eri tai moniin suuntiin, erilleen". DIS-liitettä käytetään vain toimintasanojen edessä, ja se osoittaa aina teon tapaa tai teon lopputulosta.

Liikkeen sanan yhteydessä DIS osoittaa, että monet asiat liikkuvat pois eri suuntiin:

 • iridisiri = mennä eri suuntiin
 • kuridiskuri = juosta pois eri suuntiin, juosta hajaantuen
 • sendadodissendado = lähettäminen moniin suuntiin, lähetys

Sanan yhteydessä, joka jo itsessään omaa jonkinlaisen hajottavan merkityksen, DIS vahvistaa tuota merkitystä:

 • ŝiridisŝiri = repimällä jakaa paloihin, repiä
 • rompidisrompi = rikkomalla hajottaa paloiksi, särkeä, murskata
 • dedisde = "de" poisliikkuvassa tai erilaisessa merkityksessä (tässä DIS poikkeuksellisesti esiintyy ennen ei-toiminnallista sanaa)

Sanan yhteydessä, jolla on jonkinlainen yhdistävä merkitys DIS korvaa yhdistävän merkityksen hajottavalla. DIS vastaa silloin merkitykseltään MAL-sanaa:

 • volvidisvolvi = kääriä auki
 • faldidisfaldi = levittää auki, avata taitos

DIS käytetään myös tavallisena sanajuurena: disa = epäyhtenäinen, jaettu, harva; disigi = tehdä harvaksi, epäyhtenäiseksi, jakaa osiin, pilkkoa.

EK

EK = "teon alku, äkillinen teko". EK-liitettä käytetään vain toimintasanojen yhteydessä, ja se osoittaa aina teon tapaa.

Useimmiten EK osoittaa, että teko alkaa. Se osoittaa teon kaikkein varhaisimman hetken, usein vivahtaen äkillisyyteen tai odottamattomuuteen:

 • kuriekkuri = alkaa juosta, lähteä juoksemaan
 • sidieksidi = alkaa istua, istahtaa, istuutua
 • pluviekpluvi = alkaa sataa
 • florofloriekflori = alkaa kukkia
 • deekde = lähtien

Myös jälkiliite voi joissakin tapauksissa osoittaa teon alkua: sidiĝi, estiĝi ym. EK osoittaa äkillisempää, nopeampaa alkua kuin IĜ.

Joskus EK osoittaa äkillistä tekoa, joka kestää vain pienen hetken. Silloin ei ole kyse vain alusta, vaan koko teosta:

 • fulmiekfulmi = äkillisesti ja hetkellisesti salamoida, leimahtaa
 • briliekbrili = äkillisesti ja hetkellisesti valaista, välähtää
 • rigardoekrigardo = nopea ja äkillinen katse, vilkaisu

EK-liitettä käytetään myös tavallisena sanajuurena ja huudahdussanana:

 • eki = alkaa
 • ekigi = aloittaa, käynnistää
 • ek! = ala heti!, alkakaamme (heti!), ym.

EKS

EKS = "joskus ennen ollut, ei enää toimiva, ei enää sellainen". EKS-liitettä käytetään erityisesti ammattien ja muiden inhimillisten toimintojen yhteydessä, mutta joskus myös toisenlaisten sanojen yhteydessä:

 • reĝoeksreĝo = henkilö, joka aikaisemmin oli kuningas, kruunusta luopunut kuningas, entinen kuningas
 • edzoeksedzo = henkilö, joka aikaisemmin oli aviomies, eronnut (mies), avioeron ottanut
 • (ge)edziĝieks(ge)edziĝi = rikkoa, lopettaa avioliitto, erota, ottaa avioero
 • modaeksmoda = ei enää muodikas, poissa muodista, epämuodikas
 • eksa = entinen, ei enää olemassa; eksiĝi = luopua kruunusta, luopua asemasta

Eläinten yhteydessä sanalla EKS on erityismerkitys "kastroitu": bovoeksbovo = kastroitu nautaeläin.

GE

GE = "molemmat sukupuolet". GE-liitettä käytetään mies- ja sukupuolisesti neutraalien sanojen kanssa antamaan niille molempia sukupuolia koskevan merkityksen.

GE osoittaa useimmiten paria:

 • patrogepatroj (vanhemmat) = isä ja äiti (yhteisten lasten)
 • edzogeedzoj (aviopuolisot) = aviomies ja aviovaimo
 • fianĉogefianĉoj (kihlapari) = morsian ja hänen sulhasensa
 • doktorogedoktoroj = tohtori ja hänen mies- tai naispuolinen puolisonsa (gedoktoroj loogisesti pitäisi olla pari, jossa molemmat ovat tohtoreita — siksi nykyään tuskin käytetään sanoja kuten gedoktoroj parista)

GE-liitettä käytetään myös sukulaisuussanojen yhteydessä osoittamaan molempia sukupuolia käsittävän sukulaisryhmän osoittamiseen:

 • fratogefratoj (sisarukset) = sisar/sisaret ja veli/veljet
 • filogefiloj ((omat) lapset) = poika/pojat ja tytär/tyttäret

GE-liitettä käytetään myös yleisemmin osoittamaan, että molemman sukupuolet ovat läsnä ryhmässä:

 • knabogeknaboj (lapset) = tyttö/tytöt ja poika/pojat
 • lernantogelernantoj = sekä miespuolisia että naispuolisia oppilaita
 • doktorogedoktoroj = sekä miespuolisia että naispuolisia tohtoreita

Jos sana itsessään on neutraali, ei tarvitse lisätä GE-liitettä, paitsi jo halutaan erityisesti painottaa, että molempia sukupuolia on läsnä. Normaalisti tulee sanoa yksinkertaisesti lernantoj ja doktoroj.

Harvoin GE esiintyy jonkin edessä, jolla itsellään ei voi olla sukupuolta. Tuollainen GE-sana määrittää, että jokin käsittelee molempia sukupuolia, usein leikkisällä sävyllä. Tuollaiset sanat eivät ole normaaleja, ja niitä ei tule käyttää liikaa: lernejogelernejo = koulu molemmille sukupuolille, yhtenäiskoulu

Huomautus: GE-sana, jolla on O-pääte voi normaalisti olla vain monikollinen, koska täytyy olla enemmän kuin yksi, jotta molemmat sukupuolet voivat olla läsnä. Kuitenkin joskus yritetään venyttää GE-sanan merkitystä samantapaiseen merkitykseen kuin "kuka tahansa kahdesta sukupuolesta". Silloin voi tehdä sanoja kuten gepatro = "isä tai äiti", geedzo = "vaimo tai mies". Tuollainen käyttö ei kuitenkaan ole normaalia, ja monien mielestä se on epäloogista ja virheellistä. Tuollaiset sanat ovat kuitenkin ymmärrettäviä ja voivat olla hyödyllisiä. Tulevaisuus näyttää, hyväksytäänkö ne.

MAL

MAL = "suoraan vastakkainen ajatus". MAL on käyttökelpoinen vain niiden sanojen yhteydessä, joilla on olemassa suora vastakohta.

 • bona (hyvä) → malbona (huono)
 • granda (suuri) → malgranda (pieni)
 • feliĉa (onnellinen) → malfeliĉa (onneton)
 • laborema (työteliäs) → mallaborema (laiska)
 • grasograsamalgrasa = sisältää vähän rasvaa, vähärasvainen
 • pli (enemmän) → malpli (vähemmän)
 • tro (liikaa) → maltro (liian vähän)
 • fermi (sulkea) → malfermi (avata)
 • ami (rakastaa) → malami (vihata)
 • ŝlosi (lukita)→ malŝlosi (avata avaimella)
 • aliĝi (liittyä, ilmoittautua)→ malaliĝi (erota, perua ilmoittautumisensa)
 • kodokodimalkodi = avata salakirjoitettu teksti
 • antaŭ (edessä) → malantaŭ (takana)
 • supre (yläpuolella) → malsupre (alapuolella)
 • simetrio (symmetria) → malsimetrio (epäsymmetria)
 • amiko (ystävä) → malamiko (vihollinen)
 • lumo (valo) → mallumo (pimeys)
 • malo = suoraan vastakkainen ajatus; male = päinvastoin

Joskus voi epäröidä MAL ja ne-sanojen välillä. Ne osoittaa poissaoloa, jonkin puutetta, kun taas MAL osoittaa vastakkaisen ajatuksen läsnäoloa. Usein molemmat ovat käyttökelpoisia, mutta niillä on hieman erilaiset merkitykset. Toisinaan on vain vivahde-ero. MAL-liitettä käytetään joskus vahvempana ne-kieltosanana:

 • laŭdi = sanoa kuinka hyvä jokin on, ylistää
 • ne laŭdi = ei sanoa, kuinka hyvä jokin on, olla ylistämättä
 • mallaŭdi = sanoa, kuinka huono jokin on, moittia
 • ne mallaŭdi = ei sanoa, kuinka huono jokin on, olla panettelematta
 • amiko = ihminen, johon tuntee sympatiaa tai rakkautta
 • neamiko = ihminen, johon ei tunne mitään erityistä
 • malamiko = ihminen, johon tuntee vastenmielisyyttä tai vihaa

MIS

MIS = "virheellisyys, epätäsmällisyys, huonous". MIS osoittaa aina tapaa tai ominaisuutta sille, joka sijaitsee sen jälkeen.

 • kalkulimiskalkuli = laskea väärin
 • komprenimiskompreni = ymmärtää väärin
 • skribimisskribi = kirjoittaa virheellisesti
 • korektimiskorekti = yrittää korjata aiheuttaen virheen
 • uzimisuzi = käyttää huonolla tai väärällä tavalla, väärinkäyttää
 • traktimistrakti = kohdella huonosti
 • faromisfaro = huono teko
 • formomisformo = virheellinen, huono muoto
 • formimisformi = antaa väärän, huonon muodon jollekin

Älä sekoita MIS-päätettä MAL-päätteeseen. MIS ei muuta sanan perusmerkitystä, vaan vai lisää virheellisyyden tai huonouden ajatusta. MAL vaihtaa täysin merkitystä vastakohdaksi:

 • laŭdi = sanoa, kuinka hyvä jokin on, ylistää
 • mislaŭdi = virheellisesti sanoa, että jokin on hyvä, sen tosiasiassa ollen huono
 • mallaŭdi = sanoa, kuinka huono jokin on, moittia
 • mismallaŭdi = sanoa virheellisesti, että jokin on huono, sen tosiasiassa ollessa hyvä, panetella

PRA

PRA = "hyvin pitkän aikaa sitten, alkukantainen". PRA osoittaa, että se, mikä sijaitsee jäljessä, on ajallisesti kaukana:

 • homoprahomo = vanhin ja alkukantaisin ihmislaji, esi-ihminen
 • arbaropraarbaro = alkukantainen, koskematon metsä, joka on ollut olemassa ikimuistoisen ajan
 • tempopratempo = ihmiskunnan tai maailman alkuaika, esihistoriallinen aika, alkuaika
 • antaŭlastapraantaŭlasta = "ennen toiseksi viimeistä"

Sukulaisuussanoissa av(in)o, nep(in)o, onkl(in)o, nev(in)o ja kuz(in)o PRA osoittaa sukulaisuutta yhteen kaukaisempaan sukupolveen (ajallisesti aikaisempaan tai myöhäisempään):

 • avovia praavo = sinun isovanhempasi isä, isoisoisä
 • avovia prapraavo = sinun isovanhempasi isän tai äidin isä, isoisoisoisä
 • avovia praprapraavo = sinun isoisoisoisoisäsi
 • nepovia pranepo = lapsenlapsesi poika, lapsenlapsenlapsi
 • nepovia prapranepo = sinun lapsenlapsesi lapsen poika, lapsenlapsenlapsenlapsi
 • onklovia praonklo = vanhempasi setä tai eno
 • nevovia pranevo = sisaruksen lapsen poika
 • kuzovia prakuzo = äitisi serkun poika

Sukulaisuussanojen patr(in)o ja fil(in)o yhteydessä PRA osoittaa kaukaisen sukulaisuuden useita tai monia sukupolvia ennen tai jälkeen:

 • patroprapatro = kaukainen miespuolinen sukulainen, josta jonka jälkeläinen joku on, todellinen tai kuviteltu kansan, heimon tai perheen perustaja, esi-isä, kantaisä
 • filoprafilo = kaukainen miespuolinen sukulainen, joka on tietyn henkilön jälkeläinen

Usein käytetään sanoja prapatroj ja prafiloj (J-päätteen kanssa) yleisesti jonkun esi-isistä ja jälkipolvista, usein jopa ilman sukupuolierottelua.

Sukulaisuussanoissa PRA voi esiintyä yhdessä etuliitteiden BO ja GE kanssa.

RE

RE = "tulla tai asettaa uudelleen samaan paikkaan kuin aiemmin, tehdä uudelleen tai tulla sellaiseksi, kuin aiemmin, tehdä tai sattua vielä yhden kerran samalla tai toisella tavalla". RE-liitettä käytetään vain toimintasanojen yhteydessä, ja se osoittaa aina teon tapaa:

 • venireveni = tulla takaisin paikkaan, jossa oltiin ennen, palata, tulla takaisin
 • doniredoni = antaa takaisin sille, jolla se oli ennen, palauttaa
 • brilorebrilo = kirkas heijastus
 • bonigirebonigi = tehdä uudelleen hyväksi sen, joka oli huonontunut, korjata
 • saniĝiresaniĝi = tulla uudestaan terveeksi sairauden jälkeen, tervehtyä
 • dirirediri = sanoa uudestaan saman asian, sanoa vastauksena
 • troviretrovi = löytää se, jonka on kadottanut
 • konirekoni = nähdä jotain ja huomata, että jo tuntee sen, hyväksyä, tunnustaa jonkin arvo
 • turnireturni = kääntää takaisin entiseen (vastakkaiseen) suuntaan
 • ree = uudestaan, vielä kerran

Jotkin RE-sanat ovat ilmaantuneet kansallisten kielten sanojen vaikutuksesta, ja niillä on epälooginen merkitys. Esim. reprezenti (edustaa) ei tavallisesti merkitse "esittää uudelleen", vaan "toimia jonkun sijaan, jonkun nimissä". Resumi (tehdä yhteenveto) ei ole "uudelleen summata" vaan "tiiviisti ilmaista olennainen". Näitä ja muita sanoja pidetään nykyään normaalisti ei-yhdistettyinä (muodostettu sanajuurista REPREZENT ja RESUM).) Sanoja returni ja erityisesti returna ja returne käytettiin aikaisemmin palaamisesta (reiri) ja takaisin antamisesta (redoni). Nykyään noita sanoja käytetään vain kun on kyse todellisesta kääntymisestä.

Takaisin ylös