Tästä sisältöön

Substantiivit ovat asioiden, konkreettisten esineiden, abstraktien asioiden, ihmisten, eläinten, ilmiöiden, toimintojen, laatujen, lajien, yksilöiden jne. nimiä. Substantiiveilla on esperantossa O-pääte.

 • tablo - pöytä = konkreettisen asian nimi
 • hundo - koira = eläinlajin nimi
 • saĝo - viisaus = ominaisuuden nimi
 • amo - rakkaus = tunteen nimi
 • kuro - juoksu = teon nimi
 • martelado - vasarointi = toiminnan nimi
 • Petro - Petro = henkilön nimi
 • Jokohamo - Jokohama = kaupungin nimi

Substantiivin O-päätteen jälkeen voi seurata monikon pääte J tai akkusatiivin N-pääte. Voi käyttää myös molempia, mutta J-pääte tulee ennen N-päätettä:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Substantiivin päätteen O voi korvata heittomerkillä ('), mutta vain silloin kun sitä ei seuraa J- tai N-pääte: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo

Substantiivien käyttö

Substantiivit, tai oikeammin lausekkeet, jotka sisältävät substantiivin pääsanana, toimivat lauseissa subjektina, objektina, adverbiaalina tai vokatiivina, mutta ne voivat myös toimia muiden sanojen suplementtisena kuvauksena tai predikatiivisena kuvauksena:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Hyvä nainen sammutti janonsa.

  Lauseke la bona virino, jonka pääsana on substantiivi virino, toimii subjektina.

 • Mi vidas leonon. - Minä näen leijonan.

  Substantiivi leonon toimii objektina (ja saa siksi akkusatiivin päätteen -N)

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludwig, anna minulle leipä.

  Lauseke Ludwig toimii vokatiivina.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - Ikkunalla on lyijykynä ja mustekynä.

  Substantiivilauseke sur la fenestro toimii paikan adverbiaalina (ja saa siksi paikan preposition sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - Leijonan hampaat ovat teräviä.

  Substantiivilauseke de leono toimii substantiivilausekkeen la dentoj omistussuplementtina (ja saa siksi preposition de)

 • Mi estas muzikisto. - Minä olen muusikko.

  Substantiivi muzikisto toimii predikatiivisena subjektin mi kuvauksena.

Substantiivien tapaiset pikkusanat

Jotkin esperanton pikkusanoista voivat toimia lauseessa substantiivin tapaan, mutta niillä ei ole O-päätettä. Tällaisia ovat persoonapronominit, U- ja O-loppuiset taulukkosanat, esperanton kirjainten nimet, perusluvut sekä pikkusana ambaŭ.

Myös määrän adverbit voivat toimia substantiivisesti.

Erisnimet

Täysin esperanton kirjoitusjärjestelmään sovitetuilla erisnimillä on O-pääte: Anno, Petro, Teodoro, Mario… Myös esperanton kirjoitusjärjestelmään sovittamattomat erisnimet ovat substantiiveja, vaikka niillä ei tavallisesti ole O-päätettä: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. Tällaisten nimien yhteydessä voi sallia N-päätteen, jopa jos lauseenjäsen ei periaatteessa salli päätettä. Lue tarkemmin N-päätteen selityksistä.

Takaisin ylös