לתוכן העניינים

studento/studisto : what's -ent for?

של logixoul, 24 באוגוסט 2005

הודעות: 20

שפה: English

logixoul (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 13:45:53

In Bildoj k demandoj the word "studento" is used. According to my understanding, the word

stud+ist+o

is the right one for English "student" (person-who-studies). Is there an -ent suffix and what is it used for?

viking_rollo (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 14:05:41

There is no -ent suffix in Esparanto. It comes from Latin active present participle.

English "student" and Esperanto "studento" both derived from the latin word "studens", which means person-who-studies.

logixoul (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 14:28:55

OK, but I think Esperanto doesn't need a word "studento" because it can be constructed as "studisto". Am I right?

I'll try to write the same in Esperanto. Please correct any errors.

Bona, sed mi opinas Esperanto nebezonas vorto kio estas <<studento>> ĉar ĝi estas konstruebla kiel <<studisto>>. Ĉu mi estas korekta?

viking_rollo (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 15:02:27

hmm...

In Esperanto the suffix -ist- indicates profession (as fotisto) or ideology (as komunisto) or hobby (as esperantisto).

If you create an Esperanto word "studisto", it may mean professor rather than student.

I think "studanto" is more suitable.

 

logixoul (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 15:10:33

"studanto"? Do you mean "studento"?

Also, what about "malestro"? Like the-opposite-of-a-person-who-guides?

viking_rollo (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 15:18:55

I mean "studanto" - noun form of  "studanta", which is the active present participle of  "studi".

 

viking_rollo (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 15:40:39

In GB, a student goes to a university, and a person attends a high school is called pupile. In the USA, there are many high shool students...

I don't know the precise definition of  the Esperanto word "studento".

logixoul (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 15:58:24

Ok, thank you.

Bona, dankon.

viking_rollo (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 16:17:48

Discussing in English is hard for me, but in Esperanto is much much harder ridulo.gif I should study hard.

Anyway, enjoy your Esperanto life.

trojo (הצגת פרופיל) 24 באוגוסט 2005, 19:48:38

Right, the word "studento" isn't really needed; lernanto ("learner"), studanto ("study-er"), and studisto (a full-time student I guess) ought to be enough. However, there are unfortunately a number of needless English and French borrowings in Esperanto. These useless English and French imports are known as neologismoj (neologisms). The word neologismo of course is itself a neologism, literally meaning nova vorto.

Prave, la vorto "studento" ne vere necesas. La vortoj "lernanto", "studanto", kaj "studisto" sufiĉu. Tamen bedaŭrinde estas iom da nenecesa Anlgaj kaj Francaj pruntaĵoj en Esperanto. Tiuj neuzindaj Anglaj kaj Francaj importaĵoj nomiĝas neologismoj. La vorto "neologismo" mem kompreneble estas neologismo, kiu laŭvorte signifas novan vorton.

I'll try to write the same in Esperanto. Please correct any errors. Bone, sed mi opinias, ke Esperanto nebezonas vorton <<studento>> ĉar ĝi povas esti konstruata kiel <<studisto>>. Ĉu mi estas korekta?

Not bad. The following is my opinion; I may not be right either.

Ne malbone. La sekva estas laŭ mia opinio. Mi eble malpravas ankaŭ. Jen la blindulo gvidos la blindulon.

Bone: When words like this stand alone, they are customarily formed as adverbs (unlike English which sometimes forms them as adjectives and sometimes adverbs). Thus, Bone! Prave! Ĝuste! Trafe! (Good! Right! Exactly! Touche!), etc.

Bone: Tiam, kiam tiaj vortoj memstaras, ili kutime formiĝas kiel adverboj (malsame ol la Angla, kiu iafoje formas ilin kiel adjektivojn kaj iafoje kiel adverbojn). Do, Bone! Prave! Ĝuste! Trafe!, kaj tiel plu.

Opinias: I assume "opinas" was a misspelling. The root actually ends with the letter i (so, opinias, opinii, etc).

Opinias: Mi premisas, ke la vorto "opinas" estis misliterumaĵo. La radiko efektive finiĝas ĉe la litero "i" (do, "opinias", "opinii", ktp).

Ke: In English you are sometimes allowed to leave off the words that introduce subordinate clauses; in Esperanto you can't do that. The rule of thumb I use is, if you find yourself writing a clause with more than one finite (non-infinitive) verb, you are probably missing a ke or a K-correlative or something similar somewhere. Finite verbs are the ones that end in -as, -is, -os, -us, and -u.

Ke: En la Angla, oni iafoje rajtas forlasi tiujn vortojn, kiuj enkondukas subpropoziciojn. En Esperanto oni ne povas fari tion. Tiu propra regulo, kiu mi uzas, estas, ke kiam oni skribas propozicion kun pli ol unu ne-i-verbo (ne-infinitiva verbo), tiam oni verŝajne mankas la vorton "ke" aŭ K-korelativon aŭ ion similan ie. Ne-i-verboj estas tiuj verboj, kiuj havas la finaĵojn "-as", "-is", "-os", "-us", kaj "-u".

Vorton: As a direct object, this word requires the -n ending. On the other hand, words and phrases in quotes normally don't get the accusative so <<studento>> doesn't need it (I think).

Vorton: Kiel rektobjekto, tiu vorto bezonas la finaĵon "-n". Aliflanke, vortoj kaj frazoj inter citiloj kutime ne akuzativiĝas, do la vorto <<studento>> ne bezonas akuzativiĝi (laŭ mia kredo).

Povas esti konstruata: Only one finite verb per clause, so with povas here, the other verbs immediately following must be constructed as infinitives or participles. "Povas esti konstruata" could also be phrased as "povas konstruiĝi".

Povas esti konstruata: Ĉiu propozicio havu nur unu ne-i-verbo. Do, kun la vorto "povas" ĉi tie, la aliaj verboj ĉi-sekvaj devas formiĝi kiel i-verboj aŭ participoj. La frazo "povas esti konstruata" povus ankaŭ konstruiĝi kiel "povas konstruiĝi".

לראש הדף