לתוכן העניינים

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

של Flago, 20 ביולי 2010

הודעות: 7054

שפה: 简体中文

Standardo (הצגת פרופיל) 20 בנובמבר 2019, 23:08:36

Montara Vilaĝo 654
山 村
Iu estis ĝin tir-mal-fermanta.
有人 在拉开 它们。
Kaj de ekstere en-moviĝis alia fajreraro.
从外面 又移了 进来另外一束火星。
Mi komencis rimarki obtuzan sonon de frapetantaj paŝoj.
我 开始听到 轻微的、摸索的 脚步声。
La aero, saturita de la odoro,
空间 迷漫着 这种香气,
ek-streĉiĝis pro homa spirado,
开始 充满了 急促的人的呼吸声。
kiun mi nun povis rimarki.
这一切 我现在 能够 察觉了。
"Helpon! Helpon! Enŝteliĝis rabistoj! Helpon!"
“来人呀! 来人呀! 有贼 进来啦! 快来人呀!”
aŭdiĝis la abrupta sovaĝa krio de mia patrino.
听到了 我的母亲 忽然发出的 狂暴的喊声。
Finiĝis la sescent kvindek kvara
第654段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 20 בנובמבר 2019, 23:31:54

Kanto de Juneco 129
青春之歌
Ŝajnis al ŝi, ke la studentino,
她 似乎认为,这个女学生,
kiu staras antaŭ ŝi,
站在 她面前的人
ne sentas abomenon al ŝia mal-pureco kaj mal-riĉeco.
没有嫌弃 她脏和穷,
Ŝi do faris facilan spiron kaj lulis la infanon al la formo.
她 就轻轻地 喘口气 摇晃着 将要睡着的孩子,
Kun sen-forta voĉo ŝi daŭrigis:
她 用微弱的声音 继续说着:
"Fraŭlino, mi ne vivos multan tempon pli, mia infano ankaŭ ...
"小姐,俺 也活不多长啦,我的 孩子 也
Malsano, sen sufiĉa manĝaĵo ...
病了,没有多少吃的了...
Se ni estus tion antaŭ-vidintaj,
要是 我们 提前 知道 这些事,
ni preferus morti kune en nia hejma loko!"
我们 宁可 一块 死在 我们的 家乡啦!"
Finiĝis la cent dudek naŭa
第129段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 21 בנובמבר 2019, 23:10:12

Montara Vilaĝo 655
山 村
Ŝi certe estis rigardinta la fajrerojn dum la tuta tempo.
她 一定 是一直 在注视着这两束火星的 动静。
Ŝia kriego tra-ŝiris la aeron.
她的呼唤声撕开了夜空。
Pro la krio de mia patrino la du aroj da scintilaj flagreroj
随着 我母亲的叫声 那两束火星
ter-en-falis kun obtuza bruo, kiel du falantaj kometoj,
便啪地一下 坠到地上去了,象 两颗慧星一样。
kaj pezaj paŝoj rapidis el la ĉambro.
接着 便是沉重的脚步声 向房外遁去。
Mia patrino jam saltis el la lito kaj lumigis per alumeto la ole-lampon.
我的母亲 已经跳下了床,并且划了一根火柴点亮了 油灯。
Ni el-kuris en la koridoron. kriante per la tuta voĉo:
我们 冲到门廊里,尽量大声地 叫喊:
"Rabistoj! Rabistoj!" Kiam ni al-venis la vestiblon,
“有贼!有贼!” 当我们来到堂屋的时候,
staris meze tie la rabistoj, du el ili.
那贼 是站在堂屋中央 他们一共两人。
Finiĝis la sescent kvindek kvina
第655段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 21 בנובמבר 2019, 23:29:31

Kanto de Juneco 130
青春之歌
"Ne gravas, vi sukcesos vivi plu."
"不要紧,你 会成功地 活下去。"
Daojing diris, ankaŭ murmure.
道静也喃喃地 说着。
Re-aperis antaŭ ŝi la bildo de la hundeto,
她面前 又出现了 小狗的 影子,
al kiu oni donis manĝi lakton.
有人 给它 吃牛奶。
Rigardante ĉi tiun mal-grasan virinon
看着 这个干瘦的 女人
kaj ŝian velkantan pro malsato infanon,
和她的 病中 枯萎的 孩子,
Daojing estis ege ĉagrenita.
道静 是 难过极了。
"Ve, pli bone estas morti, ol vivi suferante.
“唉,死了更好,省得 活受罪。
Ĝuu la fremd-landanoj kaj la riĉuloj, ve!
叫洋人、有钱人 享福去吧,唉!
Finiĝis la cent trideka
第130段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 22 בנובמבר 2019, 23:18:28

Montara Vilaĝo 656
山 村
Ili ambaŭ portis nigrajn maskojn
他们 都戴着黑色面具。
kun mal-belegaj kurbaj nazoj,
装有 骇人的大勾鼻子
kaj staris tie sen-move
他们 站着那里 不动,
kaj minace rigardadis nin tra la du truoj,
通过 面具上的那两个洞洞,颇带威胁性地瞪着我们。
en kiuj ek-brilis per stranga fajro iliaj okuloj.
他们的 那两对眼睛 就像冥火一样,发出闪光。
Ili ne timis.
他们 一点也不害怕。
Ili sciis, ke mia patrino kaj mi
他们 知道,我的母亲 和我,
ne kapablis inter-batiĝi kiu ili.
决不能够 与他们 打斗。
Ŝi kriegis kaj mi fikse rigardis la maskitojn,
她 又大喊起来,我 盯着这两个戴面具的人,
dum miaj kruroj trmegis.
期间 我的 双腿 也发起抖来了。
Finiĝis la sescent kvindek sesa
第656段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 22 בנובמבר 2019, 23:41:50

Kanto de Juneco 131
青春之歌
"Ĉu vi, fraŭlino, venis por somerumi?
"小姐,您 是来避暑的吗?
Rigardu, kiel gaje ili ludas sur la plaĝo!"
看吧,那边海滩上 他们玩的多乐和呀。”
"Ne, mi ne ..." Sen fini sian parolon
“不,我 不……” 没有 说完自己的话
Daojing rapide for-iris,
道静 就赶快 离开了,
pikite de la lastaj vortoj de la virino.
被那女人 最后的话 刺痛着。
La el-uzitaj tendoj, la ondanta duno,
破旧的帐篷,起伏的沙丘,
la hurlanta maro, la susurantaj poploj,
咆哮的 海涛,飒飒的 杨树,
la hundetoj kaj ombreloj sur la strando,
海滩上的 小狗和雨伞,
la somer-domoj luksaj kiel paradizaj palacoj,
美丽得像仙宫 一样的避暑别墅,
la tabulo kun la vortoj
木板上 那些字
"ĉinoj kaj hundoj estas mal-permesataj tra-pasi!" ...
“禁止 中国人和狗通过!” ...
Finiĝis la cent tridek unua
第131段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 23 בנובמבר 2019, 22:52:27

Montara Vilaĝo 657
山 村
"Ne kriu kaj ne timu, " unu el la en-trudiĝintoj diris.
“不要 尖叫,也不要害怕!” 这两位闯入者中的 一位说,
"Ni ne mis-traktos vin!
“我们 不会伤害 你们!
Ni venis ĉi tien nur por ion pruntepreni.
我们 只是到这里来 借点东西。
Ni estas sen-monaj, vi scias.
我们 是 没钱的人 你们知道,
Se ne temus pri la nutro-mankego,
要不是 因为大饥荒,
ni ne venus ĉi tien por vin ĝeni."
我们 决不会 到这里来 打扰你们的。”
Tiel ordinara kaj plata estis la voĉo,
虽然如此 他们的声音 很普通而平和。
ke ni sentis froston tra-iri niajn dorsojn.
我们 仍感到 背上一阵阵发凉。
Mia patrino gapis al ili kun obtuza hororo;
我的母亲 带着恐怖的神色 呆望着 他们 。
Finiĝis la sescent kvindek sepa
第657段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 23 בנובמבר 2019, 23:16:05

Kanto de Juneco 132
青春之歌
Ĉio ĉi tio fulme kirliĝis en ŝia cerbo.
所有这些 闪电似的 在她脑际里 旋转,
Regata de mal-kvieto, ŝi rapidis re-turne al Yangzhuang.
她 心慌意乱、急急忙忙地 跑回了杨庄。
"Ho, vi re-venas, fraŭlino Lin!
"嗬,您 回来了,林 小姐!
Nia vilaĝo, tuj apud la maro,
我们 村,就在大海边,
havas sen-komparajn pejzaĝojn,
有着 无与伦比的 风景,
kiujn vi povas bone ĝui !"
您 就 好好 观光它们吧!
Apenaŭ Lin Daojing atingis la ĉambron de la templo,
林道静 刚一回到庙的 住屋门前,
kie ŝi pasigis la antaŭan nokton,
她 前一天晚上 住过的地方
Yu Jingtang el-paŝis el ĝi renkonte al ŝi.
余敬唐 就从屋里 出来 迎她
Finiĝis la cent tridek dua
第132段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 24 בנובמבר 2019, 23:13:51

Montara Vilaĝo 658
山 村
ŝiaj manoj estis supren-levitaj
她的手 高高地 举在空中,
kvazaŭ ŝi estus soldato preta por sen-armigo far la konkerintoj.
好像 她 是一个要被征服者 缴械的士兵。
La du viroj, tamen, restis timige silentaj,
那两个人 可是保持着一种深不可测的 沉默,
starante sen-movaj, dum iliaj ampleksaj figuroj
站着 一动也不动 他们粗重的身躯
ombris fantome en la mal-hela lumo.
在这半明不灭的光亮中向地上投下两个鬼魂般阴影。
"Aj-" kriegis mia patrino de-nove,
“呀,” 我的母亲 又惊叫起来,
kaj ŝi ŝanceliĝe malantaŭeniris en la direkto de la kuirejo.
她 不稳地 向灶房的那个方向 退去。
"Mi diris, ke vi ne kriu,"
"我 告诉过,你不要大喊,"
unu el la viroj diris kolere.
他们中的 一位 怒气冲冲地说。
Finiĝis la sescent kvindek oka
第658段 结束

Standardo (הצגת פרופיל) 24 בנובמבר 2019, 23:29:00

Kanto de Juneco 133
青春之歌
Ridetis lia tuta vizaĝo,
他 满面含笑,
ŝajne eĉ la palpebroj,
甚至 连那的 眼皮,
kiuj sen-ĉese fermiĝis kaj malfermiĝis.
也在 不住眨动着
Antaŭ ol Daojing respondis,
在道静 回答之前
li sciigis ŝin fiere:
他 又炫耀着 告诉她:
"Hodiaŭ fru-matene mi jam iris al la urbo
"今天 一早,我 就去往 城里
por viziti guberni-estron Bao,
去 拜访 鲍县长,
kiu estas juna kaj havas altan prestiĝon.
他 年轻 而且 声望很高。
Antaŭe mi studis kun li en sama lernejo.
以前 我与他 在同一学校里 读书。
Finiĝis la cent tridek tria
第133段 结束

לראש הדף